ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 21 Μαΐου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση
02.11.2022 Αρ. 72758 Επιβολή των διοικητικών μέτρων της αργίας και της έκπτωσης σε αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης – Εφαρμογή των άρθρων 236 και 236Α του ν. 3852/2010
24.09.2021 Αρ. 69738 «Μετακίνηση αιρετών των Δήμων εντός και εκτός της χώρας»
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
24.09.2021 Αρ. 69631 «Μετονομασία δήμων, δημοτικών κοινοτήτων, οικισμών και θέσεων – Χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος – Ιστορική έδρα»
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
13.11.2020 Αρ. 77233 Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
03.06.2020 Αρ. 176 «Επαναλειτουργία παιδικών χαρών των ΟΤΑ»
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
31.03.2020 Αρ. 40 Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
23.08.2019 Αρ. 93 Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
21.08.2019 Αρ. 88 Λειτουργία Κοινοτήτων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
21.08.2019 Αρ. 90 Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
21.08.2019 Αρ. 91 Λειτουργία δημοτικών παρατάξεων
ΑΔΑ: 69ΒΖ465ΧΘ7-Λ65 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
21.08.2019 Αρ. 89 Ορκωμοσία Αιρετών Δήμων & Κοινοτήτων
ΑΔΑ: 6ΨΕΡ465ΧΘ7-0ΒΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
20.08.2019 Αρ. 82 Ορισμός Αντιδημάρχων
ΑΔΑ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
20.08.2019 Αρ. 87 Εκλογή μελών των προεδρείων στα νέα δημοτικά συμβούλια
ΑΔΑ: 9ΥΥΟ465ΧΘ7-ΛΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
25.02.2015 Αρ. 7079 Κατεπείγουσα συνεδρίαση – Λήψη απόφασης για κατεπείγοντα θέματα από το δημοτικό συμβούλιο (άρθρο 67 του ν. 3852/2010)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
17.10.2014 Αρ. 151 Συμμετοχή των Δήμων και Περιφερειών της Χώρας σε Πρωτοβουλίες της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
01.10.2014 Αρ. 143 Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
24.01.2013 Αρ. 450 Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄βαθμού
07.01.2013 Αρ. 532 Ενημέρωση επί των διατάξεων της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’256/31-12-2012 )
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
18.12.2012 Αρ. 48132 Εκλογή μελών συλλογικών οργάνων των Δήμων και Περιφερειών για το χρονικό διάστημα 1.1.2013 μέχρι 31.8.2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
18.12.2012 Αρ. 45690 Προεδρεύων της ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για εκλογή μελών Προεδρείου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
25.01.2012 Αρ. 2044 Κρατήσεις για κύρια σύνταξη επί της αντιμισθίας των δημάρχων οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
29.12.2010 Αρ. 49 Λειτουργία Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
14.12.2010 Αρ. 41 Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων και των μονομελών οργάνων διοίκησης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και ορισμός Αντιδημάρχων.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
10.12.2010 Αρ. 66889 Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών αιρετών που η θητεία τους λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2010 οι οποίοι επέλεξαν έξοδα παράσταση.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
29.09.2010 Αρ. 20868 Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα : http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
28.01.2010 Αρ. 5493 Απόσπαση αιρετού σύμφωνα με το άρθρο 139 παρ.8 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
21.01.2010 Αρ. 1 Σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την εξέταση προσφυγών κατά πράξεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
16.11.2009 Αρ. 48 Αναστολή λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
29.05.2009 Αρ. 27 Εφαρμογή νέας Υπουργικής Απόφασης (28492/2009 ΦΕΚ Β΄931) για τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και Κοινοτήτων
07.11.2008 Αρ. 45 Αποστολή της υπ’ αριθ. 484/2008 γνωμοδότησης του ΝΣΚ.
12.06.2008 Αρ. 27 Διαπίστωση του ασυμβιβάστου προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυνσης και αιρετού των ΟΤΑ α’ βαθμού (Γνωμοδότηση 255/ 2008 ΝΣΚ).
13.03.2008 Αρ. 14 Υποχρέωση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας προς έκδοση διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφασης για την τεκμαιρόμενη νομιμότητα των αποφάσεων των ΟΤΑ α΄ βαθμού κατά την άσκηση ελέγχου νομιμότητάς τους (Γνωμοδότηση 34/ 2008 ΝΣΚ).
27.11.2007 Αρ. 72 Εφαρμογή νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (36873/2007 Β΄1364) για τη λειτουργία των παιδότοπων.
31.07.2007 Αρ. 50 Τίτλοι υπηρεσιών και σφραγίδες των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού καθώς και των νπδδ και ιδρυμάτων αυτών.
27.07.2007 Αρ. 48 Χαρακτήρας συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου για την ανάδειξη των μελών του προεδρείου και της δημαρχιακής επιτροπής (Γνωμοδότηση 234/ 2007 ΝΣΚ).
24.07.2007 Αρ. 47 Ανεξαρτητοποίηση δημοτικών συμβούλων (Γνωμοδότηση 244/ 2007 ΝΣΚ).
14.06.2007 Αρ. 41 Η κανονιστική αρμοδιότητα των ΟΤΑ α΄ βαθμού επί θεμάτων επιβολής φόρων τελών δικαιωμάτων και εισφορών στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006).
21.02.2007 Αρ. 14 Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ.
07.02.2007 Αρ. 11 Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ.
17.01.2007 Αρ. 5 Γνωστοποίηση των νέων διατάξεων του π.δ. 48/1999 όπως αυτό τροποποιείται με το π.δ. 12/2007.
12.01.2007 Αρ. 2507 Έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών που έχουν ληφθεί μέχρι 31.12.2006.
18.12.2006 Αρ. 53 Ορκωμοσία εγκατάσταση και ανάληψη καθηκόντων εκλογή και συγκρότηση συλλογικών οργάνων των νέων αρχών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (νομαρχιακή περίοδος 1.1.2007- 31.12.2010).
08.12.2006 Αρ. 52 Ορκωμοσία εγκατάσταση και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Πρωτοβάθμιων ΟΤΑ (δημοτική και κοινοτική περίοδος 1.1.2007- 31.12.2010).
23.11.2006 Αρ. 49 Δημοσίευση κανονιστικών αποφάσεων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί θεμάτων επιβολής φόρων τελών κλπ.
21.12.2004 Αρ. 56 Ερμηνευτική εγκύκλιος των άρθρων 1 2 και 4 του ν. 3274/ 2004 (ΦΕΚ Α’ 195) “Οργάνωση και Λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.