ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 01 Αυγούστου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

30.07.2021 Αρ.56982 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων
Έγγραφο
29.07.2021 Αρ.15400 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών
Διαγωνισμός
29.07.2021 Αρ.56822 Επιχορήγηση του ΝΠΙΔ «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.) » για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους
ΠΔ - Απόφαση
29.07.2021 Αρ.56831 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 44489/14.06.2021( ΑΔΑ: 6Ρ0646ΜΤΛ6-Κ11) Απόφασης «Επιχορήγηση ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους»
ΠΔ - Απόφαση
28.07.2021 Αρ.15287 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (53η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)
Εγκύκλιος
28.07.2021 Αρ.56297 Επιχορήγηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της προς τρίτους
ΠΔ - Απόφαση
28.07.2021 Αρ.56312 Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας» για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους
ΠΔ - Απόφαση
28.07.2021 Αρ.56581 Ειδική Έγκριση Επιχορήγησης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.)» για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προς τρίτους
ΠΔ - Απόφαση
23.07.2021 Αρ.55600 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει
Εγκύκλιος
22.07.2021 Αρ.55083 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ.
Διαγωνισμός
21.07.2021 Αρ.54938 Εφαρμογή των διατάξεων της έκτακτης ρύθμισης οφειλών προς τους δήμους του ν. 4764/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4807/2021
Εγκύκλιος
20.07.2021 Αρ.54384 Επιχορήγηση ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
20.07.2021 Αρ.54565 Έλεγχος των καθυστερήσεων κατά τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους των Δήμων, Περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών – Παροχή στοιχείων για το Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021
Έγγραφο
20.07.2021 Αρ.54653 Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
19.07.2021 Αρ.14578 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (52η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)
Εγκύκλιος
1 2 3 257