ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 29 Μαΐου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

26.05.2022 Αρ.8400 «Απόφαση διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς (άνω των ορίων) διαγωνισμού για το Υποέργο 1: ‘’Μελέτες και ανάπτυξη νομοθετικού πλαισίου, πλαίσιο για την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων και των υπηρεσιών στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης’’ του έργου «Καθιέρωση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης – κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων της Δημόσιας Διοίκησης»
Διαγωνισμός
24.05.2022 Αρ.34136 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των κλιματιστικών μονάδων των Data Center του ΥΠΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες
Διαγωνισμός
24.05.2022 Αρ.34194 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών μέριμνας επί των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του 5ου και 6ου ορόφου στο κτίριο του Υπουργείου Εσωτερικών επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2 που στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ., μέσω ανάθεσης
Διαγωνισμός
19.05.2022 Αρ.32225 Συλλογή στοιχείων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών
Έγγραφο
19.05.2022 Αρ.32169 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση του έργου διασύνδεσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών (ΟΣΥΕΔ) με το ΠΣ του Μητρώου Πολιτών (ΠΣ ΜΗΠΟΛ) για τις ανάγκες συγχρονισμού των εκλογικών καταλόγων και παραγωγή εκλογικών αρχείων προς τρίτους
Διαγωνισμός
13.05.2022 Αρ.30705 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ε΄ Κατανομή έτους 2022
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
13.05.2022 Αρ.30722 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ε΄ κατανομή έτους 2022
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
13.05.2022 Αρ.30715 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Αχαρνών με ποσό ύψους 4.449.899,25€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
13.05.2022 Αρ.30730 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Σαλαμίνας με ποσό ύψους 257.968,56€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
ΠΔ - Απόφαση
13.05.2022 Αρ.30737 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Γόρτυνας με ποσό ύψους 376.947,88€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
12.05.2022 Αρ.30579 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς αναφορικά με την ανανέωση συνδρομής χρήσεως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ωρών πρόσβασης στην online πλατφόρμα νομικής πληροφόρησης «ΝΟΜΟΣ»
Διαγωνισμός
11.05.2022 Αρ.30149 Τροποποίηση της υπ. αρ. 830/3.1.2022 (ΑΔΑ: 6Χ3146ΜΤΛ6-0ΑΛ) Υπουργικής Απόφασης «Συγκρότηση των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων»
ΠΔ - Απόφαση
10.05.2022 Αρ.30286 Υποβολή στοιχείων εκτελεστέων έργων
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
04.05.2022 Αρ.28528 Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
02.05.2022 Αρ.6824 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (77η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)
Εγκύκλιος
1 2 3 271