ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

18.08.2022 Αρ.54125 Δυνατότητα πρόσληψης βάσει προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της προκήρυξης 13Κ/2021
Έγγραφο
17.08.2022 Αρ.54078 Γνωστοποίηση τροποποίησης της υπ΄αρ. 50025/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β΄ 4217)
Έγγραφο
12.08.2022 Αρ.53598 Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν.4964/2022 (Α΄150) – τροποποίηση των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 46 και της παρ.18 του άρθρου 4 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169)
Έγγραφο
12.08.2022 Αρ.13260 Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Έγγραφο
11.08.2022 Αρ.53413 Β΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 38649/24.5.2021 (ΑΔΑ: ΨΨ2Α46ΜΤΛ6-ΨΥΥ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» Υπουργικής Απόφασης
ΠΔ - Απόφαση
11.08.2022 Αρ.53293 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Αχαρνών με ποσό ύψους 2.011.202,48€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
ΠΔ - Απόφαση
10.08.2022 Αρ.53185 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Η΄ Κατανομή έτους 2022
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
10.08.2022 Αρ.53175 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Η΄ κατανομή έτους 2022
ΠΔ - Απόφαση
09.08.2022 Αρ.52696 Ενημέρωση-Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4954/2022 (Α΄ 36)
Έγγραφο
03.08.2022 Αρ.12588 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς, για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών Συντήρησης δικτυακού και κεντρικού εξοπλισμού πληροφορικής του κτιρίου Β. Σοφίας 15 και του κτιρίου στη Σπινθάρου 2 και Φιλοξένους
Διαγωνισμός
03.08.2022 Αρ.51534 Συλλογή στοιχείων για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Έγγραφο
03.08.2022 Αρ.12637 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης των δυο νέων πύργων ψύξης δώματος του Υπουργείου Εσωτερικών επί του κτιρίου της οδού Β. Σοφίας 15
Διαγωνισμός
03.08.2022 Αρ.12635 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τη συντήρηση των μονάδων fancoil & split, του κτιρίου του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης) επί της οδού Βασ. Σοφίας 15
Διαγωνισμός
01.08.2022 Αρ.50916 Συμπληρωματική κατανομή ποσού ύψους 150.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 σε Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
ΠΔ - Απόφαση
29.07.2022 Αρ.5181 Αλλαγή στη μορφή των δημοσίων αλβανικών εγγράφων που φέρουν τη σφραγίδα της Σύμβασης της Χάγης 1961 (Aposstille)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
1 2 3 275