ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 22 Ιανουάριος 2020

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

20.01.2020 Αρ.3898 Παροχή στοιχείων για τον «έλεγχο των καθυστερήσεων κατά τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους των Δήμων, Περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών»
Έγγραφο
15.01.2020 Αρ.2871 Παροχή στοιχείων για τον << Έλεγχο τήρησης ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων σε Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών >>.
Έγγραφο
15.01.2020 Αρ.2934 Κατανομή ποσού ύψους 75.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας των μηνών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ- ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τους
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
14.01.2020 Αρ.48 Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης
Προκήρυξη
14.01.2020 Αρ.2629 Έκδοση αναμορφωμένων πινάκων διοριστέων της προκήρυξης 3Κ/2018
Έγγραφο
10.01.2020 Αρ.1904 Κατανομή ποσού ύψους έως 20.954.300,00€ σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας
ΠΔ - Απόφαση
07.01.2020 Αρ.1 Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 του ν. 3852/2010)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
03.01.2020 Αρ.3028 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας
Προκήρυξη
02.01.2020 Αρ.192 Προμήθεια φορητών υπολογιστών και γραφίδων αφής για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας
Διαγωνισμός
19.12.2019 Αρ.90558 Συμπληρωματική κατανομή ποσού 65.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
19.12.2019 Αρ.90968 Παράταση προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
19.12.2019 Αρ.117 Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί της διαδικασίας λήψης κανονιστικών αποφάσεων επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων και εισφορών
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
18.12.2019 Αρ.90348 Κατανομή ποσού ύψους 1.745.551,63 σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, προς κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων της Χώρας
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
17.12.2019 Αρ.90101 Οριστική παύση της αναγκαιότητας άντλησης στοιχείων που αφορούν στο προσωπικό των φορέων Τ.Α από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ
Έγγραφο
13.12.2019 Αρ.1732 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει.
Προκήρυξη
1 2 3 227