ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 08 Δεκεμβρίου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

06.12.2021 Αρ.22678 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (68η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)
Εγκύκλιος
06.12.2021 Αρ.89805 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Σαλαμίνας με ποσό ύψους 285.489,76€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
ΠΔ - Απόφαση
03.12.2021 Αρ.89315 «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
03.12.2021 Αρ.89540 Οργάνωση και λειτουργία των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Εγκύκλιος
02.12.2021 Αρ.88968 Τροποποίηση της υπ. αρ. 37545/19.5.2021 (ΑΔΑ: ΨΘ0Μ46ΜΤΛ6-ΛΩ5) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Υπουργικής Απόφασης
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
30.11.2021 Αρ.22242 Υπενθύμιση υποβολής καινοτομιών στην πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου τομέα και εγγραφής δημοσίων οργανώσεων στο δίκτυο καινοτομίας δημοσίου τομέα.
Εγκύκλιος
25.11.2021 Αρ.22063 Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των δύο (2) κτιρίων που στεγάζονται α) οι κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης), επί της οδού Βας. Σοφίας 15 στην Αθήνα και β) το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, επί της οδού Φιλοξένους 2 και Σπινθάρου, Νέος Κόσμος, για ένα έτος, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2022 έως και 31.12.2022».
Διαγωνισμός
23.11.2021 Αρ.21929 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (67η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)
Εγκύκλιος
22.11.2021 Αρ.86020 Γ΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 37539/19.5.2021 (ΑΔΑ: 9ΥΤ946ΜΤΛ6-2ΛΙ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» Υπουργικής Απόφασης
ΠΔ - Απόφαση
22.11.2021 Αρ.85880 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση ΙΑ΄ κατανομής (μηνός Νοεμβρίου) έτους 2021
ΠΔ - Απόφαση
22.11.2021 Αρ.85902 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Συμπληρωματική απόφαση ΙΑ΄ Κατανομής (μηνός Νοεμβρίου) έτους 2021
ΠΔ - Απόφαση
19.11.2021 Αρ.85327 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 60726/12.8.2021 απόφασης της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Συγκρότηση και Ορισμός μελών των ενιαίων Πειθαρχικών Συμβουλίων για το Υπουργείο Εσωτερικών και τους φορείς του, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους φορείς τους, με θητεία από 1.1.2021 έως 31.12.2022»
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
19.11.2021 Αρ.85534 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης για χώρους σε κτίρια του ΥΠ.ΕΣ.
Διαγωνισμός
19.11.2021 Αρ.85741 Ορισμός Αντιδημάρχων
Εγκύκλιος
17.11.2021 Αρ.84439 Κατανομή ποσού 92.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών
ΠΔ - Απόφαση
1 2 3 263