ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Στους δήμους και τις περιφέρειες που θα διεξαχθούν επαναληπτικές εκλογές την 15η Οκτωβρίου, το προβλεπόμενο στις ΥΑ με αριθμ. 66331/07.08.2023 (Β΄4963) και 66365/07.08.2023 (Β΄ 4962) ανώτατο επιτρεπτό όριο των εκλογικών δαπανών για τους συνδυασμούς (αντιστοίχως) που μετέχουν σε αυτή, προσαυξάνεται κατά ποσοστό 10% (άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 3870/2010).

Δείτε το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

Αναφορικά με την Εγκύκλιο 867/66743 /8 Αυγούστου 2023 «Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3870/2010 “Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές (Α΄ 138)” ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023» και ειδικότερα ως προς το κεφάλαιο 2 του Μέρους Ε της εν λόγω εγκυκλίου, διευκρινίζεται ότι η αναφορά στα δημόσια και ιδιωτικά Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) περιλαμβάνει τη διευρυμένη κατηγορία του συνόλου των Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ελεύθερης λήψης και συνδρομητικών.

Δείτε το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

Οι κοινοτικοί σύμβουλοι δεν είναι εκ του νόμου δήλωσης εκλογικών δαπανών. Συνεπώς δεν προκύπτει ζήτημα καταχώρισής τους στη Διαφάνεια.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 «Χρονικό διάστημα ενημέρωσης των εσόδων και των δαπανών από τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους» της ΥΑ 71607/31.08.2023 «Καθορισμός τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων, την παροχή πρόσβασης σε αυτήν, τον τρόπο και τον χρόνο ενημέρωσης για τα αναρτώμενα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Οκτωβρίου 2023, καθώς και τη διασφάλιση τήρησης των προσωπικών δεδομένων» ισχύουν τα κάτωθι:

1. Οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι αυτών οφείλουν εντός δέκα (10) ημερών από την πραγματοποίηση των εκλογικών δαπανών ή των εσόδων να εισάγουν στην πύλη «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» τις αντίστοιχες εγγραφές, όπως ορίζεται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσης.

2. Ειδικά για τις εκλογικές δαπάνες και τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της βάσης δεδομένων, αυτά εισάγονται το αργότερο μέχρι την ανακήρυξη των συνδυασμών.

3. Η σύνδεση των δαπανών με τον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, μέσω του οποίου εξοφλήθηκαν οι δαπάνες, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας, μπορεί να γίνει έως και 30 ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.

4. Σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών, οι μετέχοντες συνδυασμοί μπορούν να εισάγουν εντός επτά (7) ημερών από την διενέργειά τους τα εκλογικά έσοδα και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται την εβδομάδα που μεσολαβεί μεταξύ των δύο εκλογών. Το αντίστοιχο διάστημα για την περαίωση της διαδικασίας της ανωτέρω παραγράφου επεκτείνεται κατά μία εβδομάδα.

Σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν.4804/2021:

1. Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται από λευκό χαρτί.

2. Τα ψηφοδέλτια, για όλη την Επικράτεια, έχουν σχήμα ορθογώνιο. Η εκτύπωση των εντύπων ψηφοδελτίων είναι με μαύρη απόχρωση.

3. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια, ο συνδυασμός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο, στο επάνω μέρος του οποίου σημειώνονται το όνομα και το έμβλημα του συνδυασμού, εφόσον αυτό υπάρχει, όπως αναγράφονται στην απόφαση ανακήρυξης.

4. Στο ψηφοδέλτιο, μετά από το όνομα και το έμβλημα του συνδυασμού, εφόσον αυτό υπάρχει, αναγράφονται, κατά σειρά, όπως αναφέρονται στην απόφαση ανακήρυξης:

α) το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο του υποψήφιου περιφερειάρχη, σύμφωνα με την απόφαση ανακήρυξης. Δίπλα ή κάτω από τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία του υποψηφίου περιφερειάρχη τίθεται η ένδειξη «ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ», εντός ή εκτός παρένθεσης, και

β) το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας, με αλφαβητική σειρά.

5. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 58, χρησιμοποιούνται ψηφοδέλτια στο επάνω μέρος των οποίων αναγράφονται το όνομα και, εφόσον υπάρχει, το έμβλημα του συνδυασμού και ακολουθούν το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο του υποψήφιου περιφερειάρχη με την αντίστοιχη ένδειξη, εντός ή εκτός παρένθεσης.

Επισημαίνουμε ότι ψηφοδέλτια στα οποία αντί για τον όρο «εκλογική περιφέρεια» εμφανίζεται ο όρος «περιφερειακή ενότητα» είναι αποδεκτά, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν.4804/2021 κάθε περιφερειακή ενότητα συνιστά αντίστοιχη εκλογική περιφέρεια. Εξάλλου, η χρήση του όρου «περιφερειακή ενότητα» έναντι του όρου «εκλογική περιφέρεια» δεν συμπεριλαμβάνεται στους λόγους ακυρότητας των ψηφοδελτίων του άρθρου 56 του ν.4804/2021.

Για την απόδοση ΑΦΜ ο ενδιαφερόμενος εκπρόσωπος υποβάλει στη ΔΟΥ της έδρας του συνδυασμού, συμπληρωμένη τη δήλωση – έντυπο Δ211 (πατήστε εδώ ) στην οποία θα δηλώνεται μεταξύ άλλων το αποδεικτικό της έδρας, είτε αναγράφοντας τον αριθμό δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (για μίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση) ή τον ΑΤΑΚ  ακινήτου ιδιοκτησίας του το οποίο θα δηλώσει ως έδρα. Τη δήλωση – έντυπο Δ211 συνοδεύει Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής  αν δεν προσέρχεται ο ίδιος ο εκπρόσωπος,  η οποία θα αναφέρει το όνομα του συνδυασμού, τον επικεφαλής και τη διεύθυνση της έδρας.

1η περίπτωση: Η ταυτοποίηση δεν είναι δυνατή λόγω σφάλματος στα στοιχεία του υποψηφίου που έχουν καταχωριστεί στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ . Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος  επικοινωνεί με την  αρμόδια ΔΟΥ του, δηλώνει ότι είναι υποψήφιος στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές  και αιτείται την άμεση διόρθωση των στοιχείων του,  προσκομίζοντας  την αστυνομική ταυτότητα ή Ελληνικό διαβατήριο από τα οποία προκύπτει η ορθή αναγραφή των στοιχείων ταυτοποίησής του. Μόλις πραγματοποιηθεί η αιτούμενη διόρθωση στοιχείων στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, ο υποψήφιος επαναλαμβάνει τη διαδικασία ηλεκτρονικής ταυτοποίησής του στην πύλη υποψηφιοτήτων αυτοδιοικητικών εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.

2η περίπτωση: Η ταυτοποίηση δεν είναι δυνατή λόγω μεταβολής στοιχείων του υποψηφίου μετά την οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων. Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος  επικοινωνεί με την αρμόδια ΔΟΥ του, δηλώνει ότι είναι υποψήφιος στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές  και αιτείται την άμεση μεταβολή των στοιχείων του στην προτέρα κατάσταση προ της τελευταίας μεταβολής. Μόλις πραγματοποιηθεί η αιτούμενη διόρθωση στοιχείων στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, ο υποψήφιος επαναλαμβάνει τη διαδικασία ηλεκτρονικής ταυτοποίησής του στην πύλη υποψηφιοτήτων αυτοδιοικητικών εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.

3η  περίπτωση: Ο υποψήφιος είναι σωστά εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους αλλά δεν έχει εκδώσει νέα Αστυνομική Ταυτότητα με τα σωστά στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος εκδίδει νέα Αστυνομική ταυτότητα και επικοινωνεί με την αρμόδια ΔΟΥ του, δηλώνει ότι είναι υποψήφιος στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές  και αιτείται την άμεση διόρθωση των στοιχείων του,  προσκομίζοντας  την νέα αστυνομική ταυτότητα ή Ελληνικό διαβατήριο από τα οποία προκύπτει η ορθή αναγραφή των στοιχείων ταυτοποίησής του.

4η περίπτωση: ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Αν η διόρθωση των στοιχείων του υποψηφίου δεν είναι εφικτή για οποιοδήποτε λόγο, ο υποψήφιος παραδίδει στον αρμόδιο εκπρόσωπο του συνδυασμού που έχει εξουσιοδοτηθεί για την καταχώριση των στοιχείων των υποψηφίων στην πλατφόρμα  δήλωσης υποψηφιοτήτων Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνει τη υποψηφιότητά του. Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του συνδυασμού ψηφιοποιεί και αναρτά στην πύλη υποψηφιοτήτων την υπεύθυνη δήλωση, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες χρήσης του συστήματος. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα εντοπίζει ως σφάλμα την έλλειψη ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, χωρίς ωστόσο να εμποδίζει την περαιτέρω υποβολή της συγκεκριμένης υποψηφιότητας. Ταυτόχρονα το σύστημα επισημαίνει στο αρμόδιο Πρωτοδικείο το εν λόγω σφάλμα, προκειμένου να αποφασίσει αν θα γίνει τελικά δεκτή η συγκεκριμένη  υποψηφιότητα.

Δείτε το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

Με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα χορήγησης εκλογικών καταλόγων αποκλειστικά για εκλογική χρήση (παρ.4 άρθρο 23 του π.δ.26/2012) μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής  https://catalogcopies.ypes.gov.gr/Μπορείτε να αιτείσθε παράβολα μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στο : https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo

Οι τιμές των παράβολων έχουν καθοριστεί με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών [22556/4.4.2022], η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [1753 Β’ /11.4.2022]

Οι τιμές έχουν καθοριστεί ως εξής:

  • Είκοσι (20) ευρώ (€) για τους καταλόγους ανά Δήμο, και
  • Εξήντα (60) ευρώ (€) για τους καταλόγους ανά Περιφέρεια

Αφού εκδώσετε το παράβολο για τον Φορέα Υπουργείο Εσωτερικών, εισέρχεσθε σε οποιαδήποτε τράπεζα και μέσω web banking το πληρώνετε.

Κατόπιν εισέρχεσθε στην εφαρμογή https://catalogcopies.ypes.gov.gr/  και υποβάλλετε την Αίτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία δηλώνετε τον αριθμό παράβολου.

[ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογής Αντιγράφων καταλόγων ]

Τηλέφωνα επικοινωνίας:   213 136 1143  –  213 136 1128

Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας ΕΔΩ