ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Η πειθαρχική ευθύνη των αιρετών των ΟΤΑ α΄ βαθμού θεμελιώνεται στο Σύνταγμα (άρθρο 104 παρ.4) και προσδιορίζεται στα άρθρα 214 παρ.1 εδαφ. β και 233 και επόμενα του ν.3852/2010 ως ο έλεγχος των αιρετών προσώπων των δήμων για την τέλεση συγκεκριμένων πειθαρχικών αδικημάτων. Περαιτέρω,  η πειθαρχική διαδικασία και οι  πειθαρχικές ποινές των αιρετών των ΟΤΑ α΄ βαθμού εξειδικεύεται στα άρθρα 233 και 234 του ως άνω νόμου.


Εγκύκλιοι
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου
24-04-2018 14632 Διαδικασία έκτισης της πειθαρχικής ποινής της αργίας και της έκπτωσης (άρθρο 234, παρ. 6 του ν. 3852/ 2010)

Έγγραφα
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου