ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση
31.12.2013 Αρ. 52510 Άσκηση ενδίκων μέσων από τους ΟΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
29.09.2010 Αρ. 20868 Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα : http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
07.09.2010 Αρ. 50410 Κατάταξη προσωπικού σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΟΤΑ κατ’ εφαρμογή δικαστικής απόφασης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
30.01.2008 Αρ. Α.Π.:6197 Μεταφορά προσωπικού αμιγούς δημοτικής επιχείρησης ραδιοφωνίας τηλεόρασης στον οικείο Δήμο.
06.07.2005 Αρ. 20 Θέματα προσωπικού των ΟΤΑ που ρυθμίζονται με το ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α΄/23-2-2005).