ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση
07.08.2013 Αρ. 29518 Έννομο συμφέρον αιρετού για άσκηση προσφυγής κατά το άρθρο 227 του Ν. 3852/ 2010
16.11.2009 Αρ. 70560 Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, οικονομικού έτους 2010 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»
Αρχείο
ΦΕΚ: Β΄2394
30.07.2009 Αρ. 48165 Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 28492/2009 (ΦΕΚ Β΄931) για τον καθορισμό των προϋποθέσεων κατασκευής και λειτουργίας των παιδικών χαρών των Δήμων και Κοινοτήτων
ΦΕΚ: ΦΕΚ Β΄1690
11.05.2009 Αρ. 28492 Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων
ΦΕΚ: ΦΕΚ Β΄931
19.03.2008 Αρ. 17552 Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
29.06.2007 Αρ. 36526 Κανονισμός λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.