ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΑνΥΠΕΣ Στέλιος Πέτσας, από το Olympia Forum (20.10.2021): «Δεν νοείται μεταφορά αρμοδιο...
Συνέντευξη του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Σταύρου Καλαφάτη στο «...

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

21.10 2021
21.10 2021
20.10 2021
20.10 2021
20.10 2021
19.10 2021
19.10 2021
19.10 2021
Όλες οι ανακοινώσεις
21.10.2021 Αρ. Πρ. 76756 Ολική ανάκληση ποσού 31.000€ λόγω ακύρωσης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΥΠ.ΕΣ. και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου για διαδικασίες θεμάτων πολιτογράφησης για το 2021. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 62ΘΘ46ΜΤΛ6-ΨΓ1 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
21.10.2021 Αρ. Πρ. 76739 δαπάνη για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών (Tομέας Εσωτερικών) Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΟΑΕ46ΜΤΛ6-6ΑΒ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
21.10.2021 Αρ. Πρ. 76745 Δαπάνη των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στην παροχή επισκευαστικών εργασιών εξαιτίας απρόβλεπτων εργασιών και αναδιαμορφώσεων που προέκυψαν σε όλα τα κτίρια αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΤΞΦ46ΜΤΛ6-3ΡΒ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
21.10.2021 Αρ. Πρ. 76738 Δαπάνη παροχής επισκευαστικών εργασιών εξαιτίας απρόβλεπτων εργασιών και αναδιαμορφώσεων που προέκυψαν σε όλα τα κτίρια αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2021 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ8ΔΒ46ΜΤΛ6-Ρ72 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
21.10.2021 Αρ. Πρ. 76618 δαπάνη μετακίνησης του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας κ.Αθανάσιου Μπαλέρμπα στις 27-28/10/2021 στην Αμφιλοχία προκειμένου να παραστεί ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Η διανυκτέρευση θα γίνει στο Μεσολόγγι την 2 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ4Ξ546ΜΤΛ6-195 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
21.10.2021 Αρ. Πρ. 76889 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση προμήθειας του Δήμου Ωρωπού, Ν.Αττικής του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Επιχορήγησης «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού». Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9Μ1Υ46ΜΤΛ6-ΣΙΔ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία:
Παλαιότερες Αποφάσεις
21.10.2021 Αρ. Πρ. 76859 «Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης από όλους τους δήμους της χώρας» Αρχείο
20.10.2021 Αρ. Πρ. 76556 «Χρόνος διεξαγωγής εκλογής προεδρείου συμβουλίων και επιτροπών δήμων» Αρχείο
19.10.2021 Αρ. Πρ. 19888 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (64η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Αρχείο
18.10.2021 Αρ. Πρ. 715 Τροποποίηση διατάξεων για την πολιτογράφηση αλλογενών αλλοδαπών βάσει του ν.4735/2020 (Α΄ 197/12-10-2020) Αρχείο
12.10.2021 Αρ. Πρ. 19515 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (63η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Αρχείο
30.09.2021 Αρ. Πρ. 18664 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (62η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
13.10.2021 Αρ. Πρ. 75029 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση Ι΄ κατανομής (μηνός Οκτωβρίου) έτους 2021 Αρχείο
13.10.2021 Αρ. Πρ. 75470 Τροποποίηση της υπ. αρ. 37539/19.5.2021 (ΑΔΑ: 9ΥΤ946ΜΤΛ6-2ΛΙ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» Υπουργικής Απόφασης Αρχείο
08.10.2021 Αρ. Πρ. 73184 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ι΄ κατανομή έτους 2021 Αρχείο
08.10.2021 Αρ. Πρ. 73183 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ι΄ Κατανομή έτους 2021 Αρχείο
08.10.2021 Αρ. Πρ. 73174 Κατανομή ποσού ύψους 75.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας των μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους και μηνός Ιανουαρίου 2022, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τους Αρχείο
16.09.2021 Αρ. Πρ. 67374 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Θ΄ κατανομή έτους 2021. Αρχείο
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
20.10.2021 Αρ. Πρ. 19938 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής και τεχνικής προσφοράς για το έργο «Συντήρηση εξοπλισμού και εφαρμογών μισθοδοσίας – προσωπικού – ωρομέτρησης του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης)» ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 25.10.2021
20.10.2021 Αρ. Πρ. 76527 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού –αναλώσιμα, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 27.10.2021
11.10.2021 Αρ. Πρ. 74066 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Υπουργείου Εσωτερικών ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 14.10.2021
08.10.2021 Αρ. Πρ. 73261 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια ανανέωσης αδειών λογισμικού Symantec Endpoint Protection Manager του ΥΠ.ΕΣ. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 13.10.2021
22.09.2021 Αρ. Πρ. 68934 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 29.09.2021
15.09.2021 Αρ. Πρ. 67414 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ειδών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών του ΥΠ.ΕΣ.(Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας) ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 22.09.2021
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
27.09.2021 Αρ. Πρ. 70125 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Κρήτης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
16.07.2021 Αρ. Πρ. 53691 Προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
05.07.2021 Αρ. Πρ. 50129 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
19.05.2021 Αρ. Πρ. 37760 Κατάργηση Προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας Αρχείο
12.03.2020 Αρ. Πρ. 7873 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την επιλογή του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) Αρχείο
11.03.2020 Αρ. Πρ. 7774 Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠ. ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ), για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017) Σύμφωνα Αρχείο
Παλαιότερες Προκηρύξεις
20.10.2021 Αρ. Πρ. 76552 «Γνωστοποίηση ημερομηνίας εκλογής προεδρείου περιφερειακού συμβουλίου και μελών οικονομικής επιτροπής για το υπόλοιπο διάστημα της περιφερειακής περιόδου» Αρχείο
05.10.2021 Αρ. Πρ. 72371 Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Αρχείο
04.10.2021 Αρ. Πρ. 71985 Διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), άνω των ορίων, επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του ΥΠ.ΕΣ. (τ. Εσωτερικών), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης Αρχείο
28.09.2021 Αρ. Πρ. 70463 Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία) για το έτος 2022 ΑρχείοΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α (ΤΡΟΦΗ & ΣΤΕΓΗ)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β (ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΟΥ)
23.09.2021 Αρ. Πρ. 69143 Πληροφορίες για στοιχεία μεταφοράς μαθητών ΑρχείοΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
22.09.2021 Αρ. Πρ. 68855 Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το γ΄ τρίμηνο του 2021. Αρχείο
Παλαιότερα Έγγραφα
2017 Αρ. Πρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 773 ΣτΕ 2017_773

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 4209 ΣτΕ 2015_4209

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3626 ΣτΕ 2015_3626

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3625 ΣτΕ 2015_3625

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2