ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022

ΔΡΑΣΕΙΣ

Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας – Θράκης Σταύρος Καλαφάτης:...
Παρακολούθηση του φαινομένου με τον υπόκωφο θόρυβο στα Μετέωρα ζήτησε ο Υφυπουργός Εσωτ...

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

21.01 2022
20.01 2022
20.01 2022
20.01 2022
19.01 2022
19.01 2022
18.01 2022
18.01 2022
Όλες οι ανακοινώσεις
21.01.2022 Αρ. Πρ. 3877 δαπάνη σταθερής τηλεφωνίας για το έτος 2022, καθώς και απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΨΥΞ46ΜΤΛ6-ΧΟΖ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
21.01.2022 Αρ. Πρ. 3878 Δέσμευση πίστωσης προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη κινητής τηλεφωνίας για το έτος 2022, καθώς και απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΡΟΤ46ΜΤΛ6-ΥΝ3 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
21.01.2022 Αρ. Πρ. 3865 Δέσμευση πίστωσης προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη εξόδων κοινοχρήστων του ΥΠ.ΕΣ. για το έτος 2022, καθώς και απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΙΓΗ46ΜΤΛ6-ΦΨΗ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
21.01.2022 Αρ. Πρ. 3680 Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών μηνός Δεκεμβρίου 2021. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΖΡΛ46ΜΤΛ6-46Κ | Είδος: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | Θεμ. Κατηγορία:
21.01.2022 Αρ. Πρ. 3748 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - Α΄ Κατανομή έτους 2022. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΩΝΨ46ΜΤΛ6-ΟΗΞ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία:
21.01.2022 Αρ. Πρ. 3707 Κατανομή ποσού ύψους 75.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας των μηνών Φεβρουαρίου- Μαρτίου-Απριλίου 2022, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου π Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΜΖΜ46ΜΤΛ6-9Ο9 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία:
Παλαιότερες Αποφάσεις
17.01.2022 Αρ. Πρ. 705 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (72η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Αρχείο
17.01.2022 Αρ. Πρ. 2022 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει Αρχείο
17.01.2022 Αρ. Πρ. 2625 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει Αρχείο
17.01.2022 Αρ. Πρ. 2680 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει Αρχείο
07.01.2022 Αρ. Πρ. 280 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (71η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Αρχείο
30.12.2021 Αρ. Πρ. 97017 «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 107 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251)» Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
19.01.2022 Αρ. Πρ. 3539 Τροποποίηση της υπ. αρ. 824/3.1.2022 (ΑΔΑ: 97Ρ346ΜΤΛ6-Γ2Σ) Υπουργικής Απόφασης «Συγκρότηση των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου» Αρχείο
19.01.2022 Αρ. Πρ. 3536 Β΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 37545/19.5.2021 (ΑΔΑ: ΨΘ0Μ46ΜΤΛ6-ΛΩ5) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Υπουργικής Απόφασης Αρχείο
03.01.2022 Αρ. Πρ. 824 Συγκρότηση των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νότιου Αιγαίου Αρχείο
03.01.2022 Αρ. Πρ. 830 Συγκρότηση των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων Αρχείο
03.01.2022 Αρ. Πρ. 833 Συγκρότηση των Α, Β΄ και Γ΄ Πειθαρχικών Συμβουλίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Αρχείο
24.12.2021 Αρ. Πρ. 95869 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΙΒ΄ κατανομή έτους 2021 ΑρχείοΧρηματική εντολή της ΙΒ΄ κατανομής έτους 2021
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
17.01.2022 Αρ. Πρ. 2303 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εφημερίδων για τις ανάγκες του Γραφείου του Υπουργού Εσωτερικών, οικ. έτους 2022 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 20.01.2022
30.12.2021 Αρ. Πρ. 24108 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια έξι (6) αδειών (client για προσωπικό) για το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού και Ωρομέτρησης (H.R.M.S.) ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 10.01.2022
17.12.2021 Αρ. Πρ. 23505 Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην ΥΠ.ΔΑ), καθώς και σχετικές υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης» ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 21.01.2022
14.12.2021 Αρ. Πρ. 23150 Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των εφαρμογών του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου» για (12) μήνες» ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 10.01.2022
25.11.2021 Αρ. Πρ. 22063 Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των δύο (2) κτιρίων που στεγάζονται α) οι κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης), επί της οδού Βας. Σοφίας 15 στην Αθήνα και β) το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, επί της οδού Φιλοξένους 2 και Σπινθάρου, Νέος Κόσμος, για ένα έτος, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2022 έως και 31.12.2022». ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 14.12.2021
19.11.2021 Αρ. Πρ. 85534 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης για χώρους σε κτίρια του ΥΠ.ΕΣ. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 26.11.2021
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
27.12.2021 Αρ. Πρ. 1803 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
27.12.2021 Αρ. Πρ. 1840 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
27.09.2021 Αρ. Πρ. 70125 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Κρήτης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
16.07.2021 Αρ. Πρ. 53691 Προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
05.07.2021 Αρ. Πρ. 50129 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
19.05.2021 Αρ. Πρ. 37760 Κατάργηση Προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας Αρχείο
Παλαιότερες Προκηρύξεις
03.01.2022 Αρ. Πρ. 586 Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το δ΄ τρίμηνο του 2021. ΑρχείοΟδηγίες Συμπλήρωσης ΑρχείουARREARS202112.xlsx
29.12.2021 Αρ. Πρ. 96524 Ανάρτηση πίνακα με τα προσωπικά στοιχεία και την αναλυτική βαθμολογία των διοριστέων/προσληπτέων που διατέθηκαν κατά τη διαδικασία αντικατάστασης / αναπλήρωσης κενωθεισών θέσεων στο πλαίσιο της προκήρυξης 3Κ/2018 Αρχείο
22.12.2021 Αρ. Πρ. 94983 Ανάρτηση πίνακα με τα προσωπικά στοιχεία των διοριστέων/προσληπτέων που διατέθηκαν κατά τη διαδικασία αντικατάστασης / αναπλήρωσης κενωθεισών θέσεων στο πλαίσιο της προκήρυξης 3Κ/2018 Αρχείο
22.12.2021 Αρ. Πρ. 94983 Ανάρτηση πίνακα με τα προσωπικά στοιχεία των διοριστέων/προσληπτέων που διατέθηκαν κατά τη διαδικασία αντικατάστασης / αναπλήρωσης κενωθεισών θέσεων στο πλαίσιο της προκήρυξης 3Κ/2018 Αρχείο
21.12.2021 Αρ. Πρ. 94670 Αποσβεστική προθεσμία βεβαιώσεων εισφοράς σε χρήμα (άρθρο 9 ν. 1337/1983) και παραγραφή των απαιτήσεων που απορρέει από αυτές Αρχείο
10.12.2021 Αρ. Πρ. 91596 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 31-12-2021, καθώς και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών ΑρχείοΠΙΝΑΚΑΣ
Παλαιότερα Έγγραφα
2017 Αρ. Πρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 773 ΣτΕ 2017_773

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 4209 ΣτΕ 2015_4209

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3626 ΣτΕ 2015_3626

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3625 ΣτΕ 2015_3625

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2