ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 01 Οκτωβρίου 2023

ΔΡΑΣΕΙΣ

Εικόνα για Μάθε που ψηφίζεις
Εικόνα για αιτήσεις εκλογέων εξωτερικού

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

29.09 2023
29.09 2023
29.09 2023
28.09 2023
27.09 2023
27.09 2023
24.09 2023
18.09 2023
Όλες οι ανακοινώσεις
30.09.2023 Αρ. Πρ. 82218 Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους δικαστικούς υπαλλήλους για την έκτακτη απασχόλησή τους, κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΝΩΦ46ΜΤΛ6-ΧΟΨ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
30.09.2023 Αρ. Πρ. 82225 Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στα στελέχη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΘΗ746ΜΤΛ6-Ω65 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
30.09.2023 Αρ. Πρ. 82221 Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστικούς λειτουργούς των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΡΨΙΦ46ΜΤΛ6-2Ρ5 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
30.09.2023 Αρ. Πρ. 82201 Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων Εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023, καθώς και του τρόπου καταβολής τους. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9Δ4Ν46ΜΤΛ6-3ΙΞ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
30.09.2023 Αρ. Πρ. 82771 Δαπάνη για την τροποποίηση σύμβασης για πρόσθετες υπηρεσίες στην εφαρμογή παροχής υπηρεσιών υλοποίησης συστήματος για την καταβολή αποζημίωσης στους δικαστικούς αντιπροσώπους, ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023, καθώς και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΩΞ546ΜΤΛ6-0ΥΚ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
29.09.2023 Αρ. Πρ. 82203 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών τους της 15ης Οκτωβρίου 2023. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΝ4Ε46ΜΤΛ6-Ω6Η | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Παλαιότερες Αποφάσεις
22.09.2023 Αρ. Πρ. 80007 Πίνακας της εγκυκλίου «Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023» ΑρχείοΕπικαιροποιημένος Πίνακας της εγκυκλίου 1068
22.09.2023 Αρ. Πρ. 79665 Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και της 15ης Οκτωβρίου 2023, όπου απαιτηθεί επαναληπτική ψηφοφορία Αρχείο
19.09.2023 Αρ. Πρ. 78179 Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 8ης και της 15ης Οκτωβρίου 2023 Αρχείο
12.09.2023 Αρ. Πρ. 75051 Οδηγίες ως προς την υποβολή των αιτήσεων κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση καθορισμού (άρθρα 1, 2, 14, 26 Κ.Ε.Ι.). Αρχείο
12.09.2023 Αρ. Πρ. 75278 Ενημέρωση Πρωτοδικείων που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ανακήρυξη των συνδυασμών για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 Αρχείο
11.09.2023 Αρ. Πρ. 74715 Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023 Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
22.09.2023 Αρ. Πρ. 79939 Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”» με ποσό 696.000,00 € για την κάλυψη λειτουργικών του εξόδων και την επίτευξη των σκοπών του Αρχείο
15.09.2023 Αρ. Πρ. 76990 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Αχαρνών με ποσό ύψους 3.011.411,77€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α. Αρχείο
15.09.2023 Αρ. Πρ. 77189 Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση δικαστικών και συναφών υποχρεώσεων τους Αρχείο
15.09.2023 Αρ. Πρ. 77204 Επιχορήγηση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) για την εξόφληση δικαστικών και συναφών υποχρεώσεων τους Αρχείο
13.09.2023 Αρ. Πρ. 75787 Καθορισμός χρονικών διαστημάτων μετάδοσης από τους δικαστικούς αντιπροσώπους του αριθμού ψηφισάντων ανά εκλογικό τμήμα στις αυτοδιοικητικές εκλογές Οκτωβρίου 2023 Αρχείο
13.09.2023 Αρ. Πρ. 5419 Καθορισμός χρονικών διαστημάτων μετάδοσης από τους δικαστικούς αντιπροσώπους του αριθμού ψηφισάντων ανά εκλογικό τμήμα στις αυτοδιοικητικές εκλογές Οκτωβρίου 2023

Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης των εκλογικών εσόδων – δαπανών των συνδυασμών και των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023

Αρχείο
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
30.09.2023 Αρ. Πρ. 82213 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια μηχανογραφικού & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Data Center και των Rack των ορόφων του ΥΠ.ΕΣ., ενόψει της αρχικής και της επαναληπτικής ψηφοφορίας (α΄ και β΄ γύρου) των επερχόμενων εκλογών των περιφερειακών και δημοτικών αρχών ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 05.10.2023
28.09.2023 Αρ. Πρ. 81913 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς που αφορά στην παροχή επισκευαστικών εργασιών για την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων & υποδομών του ΥΠ.ΕΣ. (Τομέας Εσωτερικών), ενόψει της αρχικής και της επαναληπτικής ψηφοφορίας (α΄ και β΄ γύρου) των επερχόμενων εκλογών των περιφερειακών και δημοτικών αρχών ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 29.09.2023
28.09.2023 Αρ. Πρ. 82026 Πρόσκληση για την κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια γνησίων τόνερ και μελανιών για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ., ενόψει των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών που θα πραγματοποιηθούν στις 8 Οκτωβρίου και στις 15 Οκτωβρίου 2023 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 02.10.2023
28.09.2023 Αρ. Πρ. 82036 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες της αρχικής και επαναληπτικής ψηφοφορίας (α’ και β’ γύρου) των επερχόμενων εκλογών των περιφερειακών και δημοτικών αρχών ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 03.10.2023
27.09.2023 Αρ. Πρ. 81572 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια υλικού για την αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου Alcatel-Lucentτη, καθώς και για υπηρεσίες επίβλεψης και αναβάθμισής του, για τις ανάγκες της αρχικής και της επαναληπτικής ψηφοφορίας (α΄ και β΄ γύρου) των επερχόμενων εκλογών των περιφερειακών και δημοτικών αρχών ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 03.10.2023
26.09.2023 Αρ. Πρ. 80799 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων, για τις ανάγκες της αρχικής και της επαναληπτικής ψηφοφορίας (α΄ και β΄ γύρου) των επερχόμενων εκλογών των περιφερειακών και δημοτικών αρχών ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 02.10.2023
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
26.10.2022 Αρ. Πρ. 72624 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
19.09.2022 Αρ. Πρ. 35422 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
01.09.2022 Αρ. Πρ. 57616 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό Σημείωμα
08.08.2022 Αρ. Πρ. 55285 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό
10.06.2022 Αρ. Πρ. 40640 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
27.12.2021 Αρ. Πρ. 1803 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Παλαιότερες Προκηρύξεις
19.09.2023 Αρ. Πρ. 77761 Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το γ΄ τρίμηνο του 2023 ΑρχείοΑρχείο συμπλήρωσης και υποβολής των αναλυτικών καταστάσεων ARREARS202309_.xlsxΟδηγίες συμπλήρωσης αρχείου
02.08.2023 Αρ. Πρ. 64999 Γνωστοποίηση διατάξεων για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Αρχείο
21.07.2023 Αρ. Πρ. 61784 Ανακοίνωση έγκρισης πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους για το διδακτικό έτος 2023-2024 Αρχείο
18.07.2023 Αρ. Πρ. 60804 Παροχή απολογιστικών στοιχείων μεταφοράς μαθητών συγκεντρωτικά για το σχολικό έτος 2022-2023 ΑρχείοΠίνακας
19.06.2023 Αρ. Πρ. 54227 Παραλειφθέντες εκλογείς Αρχείο
17.06.2023 Αρ. Πρ. 53936 Ειδικοί ναύλοι και διευκολύνσεις από την AEGEAN και την Olympic Air για τις μετακινήσεις των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 Αρχείο
Παλαιότερα Έγγραφα
2020 Αρ. Πρ. 5814 ΔΠρΘεσσαλ 5814_2020

Αρχείο

2020 Αρ. Πρ. 295 ΔΕφΛΑρ 295_2020

Αρχείο

2020 Αρ. Πρ. 547 ΣτΕ 547_2020

Αρχείο

2020 Αρ. Πρ. 611 ΣτΕ 611_2020

Αρχείο

2020 Αρ. Πρ. 3522 ΣτΕ 3522_2020

Αρχείο

2019 Αρ. Πρ. 488 ΔΠρΚομ 488_2019

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2