ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 26 Ιουνίου 2022

ΔΡΑΣΕΙΣ

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

23.06 2022
23.06 2022
23.06 2022
20.06 2022
19.06 2022
18.06 2022
17.06 2022
17.06 2022
Όλες οι ανακοινώσεις
24.06.2022 Αρ. Πρ. 42150 Δαπάνη για την παροχή επισκευαστικών εργασιών - μικροεπισκευών σε όλα τα κτίρια αρμοδιότητας του ΥΠΕΣ, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.12.2022 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΔΛΧ46ΜΤΛ6-Ο7Η | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
24.06.2022 Αρ. Πρ. 41999 1. Εγκρίνουμε την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) σε βάρος της εγγεγραμμένης πίστωσης του ΑΛΕ 2420906001 του Ειδικού Φορέα 1007-206 του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών οικονομικού έτους 2022, γι Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ω6Υ46ΜΤΛ6-Ω6Ω | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
24.06.2022 Αρ. Πρ. 42032 Δαπάνη για έξοδα μετακίνησης του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας κ. Μπαλέρμπα και της Διευθύντριας του Γραφείου του κ. Κ. Καρακώστα, για επίσκεψη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας στη Μυτιλήνη, από 28.06.2022 έως 30.06.2022. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΘΟΖ46ΜΤΛ6-ΗΗ3 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
24.06.2022 Αρ. Πρ. 41998 Δαπάνη εξόδων κίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης για την μετακίνηση του Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης του ΥΠ.ΕΣ., από 24 έως 25 Ιουνίου 2022 στους Δήμους Νοτίου Πηλίου για τα εγκαίνια του νέου Δημαρχείου και στη Ζαγορά Μουρεσίου για συναντήσε Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ7ΣΩ46ΜΤΛ6-ΣΡΗ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
24.06.2022 Αρ. Πρ. 41862 δαπάνη για έξοδα δημοσίων σχέσεων του Γραφείου του Υπουργού Εσωτερικών με έκδοση ΧΕΠ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΑ2Β46ΜΤΛ6-ΙΘΔ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
24.06.2022 Αρ. Πρ. 41784 Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης - δαπάνη για την παροχή επισκευαστικών εργασιών – μικροεπισκευών σε όλα τα κτίρια αρμοδιότητας του ΥΠΕΣ, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και τη λήξη της εντός του 2023 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΡΡΣ46ΜΤΛ6-ΝΨΞ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
Παλαιότερες Αποφάσεις
22.06.2022 Αρ. Πρ. 41349 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει Αρχείο
15.06.2022 Αρ. Πρ. 39343 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4830/2021 “ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΓΟΣ” (ΦΕΚ Α’ 169) Αρχείο
15.06.2022 Αρ. Πρ. 39456 Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων Αρχείο
02.06.2022 Αρ. Πρ. 39167 Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου Αρχείο
30.05.2022 Αρ. Πρ. 36710 Ανακοίνωση Ειδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας της ΠΟΕ -ΟΤΑ για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών Αρχείο
30.05.2022 Αρ. Πρ. 36712 Ανακοίνωση Ειδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας της ΠΟΠ -ΟΤΑ για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
10.06.2022 Αρ. Πρ. 38521 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΣΤ΄ κατανομή έτους 2022 Αρχείο
10.06.2022 Αρ. Πρ. 38498 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – ΣΤ΄ Κατανομή έτους 2022 Αρχείο
08.06.2022 Αρ. Πρ. 37841 Γνωστοποίηση δημοσίευσης Κ.Υ.Α. για τον καθορισμό του ανωτάτου αριθμού επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών μελών των συλλογικών οργάνων της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, για το έτος 2022 Αρχείο
07.06.2022 Αρ. Πρ. 37401 Τροποποίηση της υπ. αρ. 833/3.1.2022 (ΑΔΑ: 6Ι7Ξ46ΜΤΛ6-ΠΔ6) Υπουργικής Απόφασης «Συγκρότηση των Α΄, Β΄ και Γ΄ Πειθαρχικών Συμβουλίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Αρχείο
13.05.2022 Αρ. Πρ. 30705 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ε΄ Κατανομή έτους 2022 Αρχείο
13.05.2022 Αρ. Πρ. 30722 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ε΄ κατανομή έτους 2022 ΑρχείοΧρηματική εντολή της Ε΄ κατανομής έτους 2022
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
17.06.2022 Αρ. Πρ. 40120 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτηρίων επί των οδών Ευαγγελιστρίας 2 και Μητροπόλεως 60 στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ. (τ. Εσωτερικών) ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 22.06.2022
14.06.2022 Αρ. Πρ. 38927 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την προμήθεια διαφημιστικού υλικού, στο πλαίσιο παροχής οικονομικής αρωγής – χορηγίας του Υπουργείου Εσωτερικών για το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλόριζου «Πέρα από τα Σύνορα» ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 20.06.2022
08.06.2022 Αρ. Πρ. 38048 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης του λογισμικού των εφαρμογών Διαχείρισης Οικονομικού και Διαχείρισης Μισθοδοσίας- ΕΑΠ ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 16.06.2022
02.06.2022 Αρ. Πρ. 36315 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Υπουργείου Εσωτερικών με προβλεπόμενο διάστημα παροχής υπηρεσιών για τρεις (3) μήνες ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 07.06.2022
26.05.2022 Αρ. Πρ. 8400 «Απόφαση διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς (άνω των ορίων) διαγωνισμού για το Υποέργο 1: ‘’Μελέτες και ανάπτυξη νομοθετικού πλαισίου, πλαίσιο για την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων και των υπηρεσιών στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης’’ του έργου «Καθιέρωση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης – κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων της Δημόσιας Διοίκησης» ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 20.06.2022
24.05.2022 Αρ. Πρ. 34136 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των κλιματιστικών μονάδων των Data Center του ΥΠΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 31.05.2022
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
10.06.2022 Αρ. Πρ. 40640 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
27.12.2021 Αρ. Πρ. 1803 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
27.12.2021 Αρ. Πρ. 1840 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
27.09.2021 Αρ. Πρ. 70125 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Κρήτης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
16.07.2021 Αρ. Πρ. 53691 Προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
05.07.2021 Αρ. Πρ. 50129 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Παλαιότερες Προκηρύξεις
15.06.2022 Αρ. Πρ. 39479 Ενημέρωση για κατάργηση διατάξεων αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων και των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων των περιφερειών Αρχείο
19.05.2022 Αρ. Πρ. 32225 Συλλογή στοιχείων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών ΑρχείοΑπόφαση Συγκρότησης Εθνικού Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Β΄1637)ΣΤΟΙΧΕΙΑ σταθμών και φιλοξενούμενων παιδιών 2022
05.04.2022 Αρ. Πρ. 22125 Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το α΄ τρίμηνο του 2022 ΑρχείοΝ.4714/2020 – άρθρο 107 (όπως ισχύει)Αρχείο συμπλήρωσης και υποβολής των αναλυτικών καταστάσεων ARREARS202203_.xlsx Οδηγίες συμπλήρωσης αρχείου α τρίμηνο του 2022
04.04.2022 Αρ. Πρ. 21705 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2022 έως 31-3-2022 & απολογιστικών στοιχείων κόστους και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 31-12-2021 ΑρχείοΠΙΝΑΚΑΣ ΙΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
10.03.2022 Αρ. Πρ. 15913 Έλεγχος και συμπλήρωση της ημερομηνίας λήξης σύμβασης εργασίας στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου – Διαγραφή προσωπικού με ληγμένη σύμβαση ΑρχείοΠΙΝΑΚΕΣ Α. & Β.
23.02.2022 Αρ. Πρ. 12034 Κατάρτιση και αναμόρφωση προϋπολογισμού δήμων οικονομικού έτους 2022 Αρχείο
Παλαιότερα Έγγραφα
2017 Αρ. Πρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 773 ΣτΕ 2017_773

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 4209 ΣτΕ 2015_4209

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3626 ΣτΕ 2015_3626

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3625 ΣτΕ 2015_3625

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2