ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

ΔΡΑΣΕΙΣ

Εικόνα για αιτήσεις εκλογέων εξωτερικού
Εικόνα για Πλατφόρμα Δήλωσης τετραγωνικών μέτρων ακινίτων προς τους ΟΤΑ

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

20.03 2023
20.03 2023
16.03 2023
15.03 2023
14.03 2023
14.03 2023
11.03 2023
06.03 2023
Όλες οι ανακοινώσεις
22.02.2023 Αρ. Πρ. 14172 Πράξη Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς, μεταξύ του Δήμου Ελληνικού- Αργυρούπολης και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ με διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ» με αντικείμενο την κάλυψη το Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΒΞΞ46ΜΤΛ6-7Λ8 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
22.02.2023 Αρ. Πρ. 14169 Πράξη Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς, μεταξύ του Δήμου Νίκαιας- Αγίου Ιωάννη Ρέντη και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ με διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ» με αντικείμενο την κάλυψ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΥΣ046ΜΤΛ6-ΚΕΠ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
22.02.2023 Αρ. Πρ. 14183 Πράξη Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς, μεταξύ του Δήμου Καρπάθου και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ με διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ» με αντικείμενο την κάλυψη του κόστους διαμό Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΡΨΓ46ΜΤΛ6-0ΙΕ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
22.02.2023 Αρ. Πρ. 14178 Πράξη Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς, μεταξύ του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ με διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ» με αντικείμενο την κάλυψ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΧΨΖ46ΜΤΛ6-ΣΨ6 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
22.02.2023 Αρ. Πρ. 14176 Πράξη Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς, μεταξύ του Δήμου Μαρκοπούλου- Μεσογαίας και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ με διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ» με αντικείμενο τη δωρεά εξοπλ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9Β2Λ46ΜΤΛ6-ΩΦΣ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
22.02.2023 Αρ. Πρ. 14174 Πράξη Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς, μεταξύ του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ με διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ» με αντικείμενο την κάλυψη τ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΘΜ946ΜΤΛ6-8ΤΓ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Παλαιότερες Αποφάσεις
14.03.2023 Αρ. Πρ. 21712 Γνωστοποίηση διατάξεων για τα άρθρα 45, 47, 57 και 58 του ν. 5027/2023 Αρχείο
09.03.2023 Αρ. Πρ. 20184 Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων και σύστημα προαγωγών του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας Αρχείο
01.03.2023 Αρ. Πρ. 16983 Διευκρινίσεις για την τήρηση του Μητρώου νπδδ και επιχειρήσεων των δήμων και περιφερειών των άρθρων 25 και 26 του ν. 4257/2014 Αρχείο
14.02.2023 Αρ. Πρ. 12269 Ενιαίο Κείμενο Εγκυκλίων έτους 2022 ΑρχείοΕνιαίο Κείμενο Εγκυκλίων 2022
08.02.2023 Αρ. Πρ. 10119 Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023 Αρχείο
02.02.2023 Αρ. Πρ. 1742 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (83η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
14.03.2023 Αρ. Πρ. 21691 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Γ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2023 ΑρχείοΧρηματική εντολή της Γ΄ κατανομής έτους 2023
14.03.2023 Αρ. Πρ. 22420 Σύσταση Ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου στο Υπουργείο Εσωτερικών Αρχείο
10.03.2023 Αρ. Πρ. 20893 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Γ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2023 Αρχείο
08.03.2023 Αρ. Πρ. 20722 Α΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 10319/9.2.2023 (ΑΔΑ: 620Ρ46ΜΤΛ6-9ΚΗ) Απόφασης «Συγκρότηση Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων» Αρχείο
03.03.2023 Αρ. Πρ. 17926 Κατανομή ποσού 60.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών Αρχείο
02.03.2023 Αρ. Πρ. 17408 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Αχαρνών με ποσό ύψους 4.915.840,30€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α. Αρχείο
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
21.03.2023 Αρ. Πρ. 4912 Πρόσκληση για κατάθεση τεχνοοικονομικής προσφοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας, για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην ΥΠΔΑ), επί της οδού Βασ. Σοφίας 15 – Αθήνα ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 27.03.2023
20.03.2023 Αρ. Πρ. 23246 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του ΥΠ.ΕΣ. (τ. Εσωτερικών) με προβλεπόμενο διάστημα παροχής υπηρεσιών διάρκειας τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα προαίρεσης της σύμβασης για ενάμιση (1,5) μήνα ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 27.03.2023
07.03.2023 Αρ. Πρ. 19165 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια αγαθών, στο πλαίσιο των εξετάσεων απόκτησης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), στις 19.3.2023 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 09.03.2023
07.03.2023 Αρ. Πρ. 21442 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια δεκατριών (13) επιτοίχιων κλιματιστικών μονάδων 12.000 Btu/h το καθένα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών (τ. Εσωτερικών) ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 20.03.2023
24.02.2023 Αρ. Πρ. 15897 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών γενικής καθαριότητας, κατόπιν επισκευαστικών εργασιών του 5ου και 6ου ορόφου του κτηρίου του Υπουργείου Εσωτερικών επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 01.03.2023
24.02.2023 Αρ. Πρ. 3376 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής και τεχνικής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών συσκευασίας και μεταφοράς εξοπλισμού επίπλων και αρχειακού υλικού από τα κτίρια του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Τομέας Εσωτερικών) ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 06.03.2023
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
26.10.2022 Αρ. Πρ. 72624 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
19.09.2022 Αρ. Πρ. 35422 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
01.09.2022 Αρ. Πρ. 57616 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό Σημείωμα
08.08.2022 Αρ. Πρ. 55285 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό
10.06.2022 Αρ. Πρ. 40640 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
27.12.2021 Αρ. Πρ. 1803 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Παλαιότερες Προκηρύξεις
23.03.2023 Αρ. Πρ. 24507 Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το α΄ τρίμηνο του 2023 ΑρχείοΑρχείο συμπλήρωσης και υποβολής των αναλυτικών καταστάσεων ARREARS202303_.xlsxΟδηγίες συμπλήρωσης αρχείου α τρίμηνο του 2023
01.03.2023 Αρ. Πρ. 16653 Γνωστοποίηση έκδοσης απόφασης κατανομής διοριστέων – Προκήρυξη 4Κ/2020 Αρχείο
02.02.2023 Αρ. Πρ. 8513 Συλλογή στοιχείων για την εκτίμηση παροχών προσωπικού ΑρχείοΠίνακα με την ονομασία ELSTATPAR2023_ (αρχείο .xls)Υπ’ αριθμ. 618/Β5-22/23-1-2023 έγγραφο της ΕΛΣΤΑΤΣυμπληρωματικές οδηγίες ΕΛΣΤΑΤ
25.01.2023 Αρ. Πρ. 6529 Γνωστοποίηση διάταξης του ν. 5006/2022 (ΦΕΚ 239 Α΄ 22-12-2022) Αρχείο
11.01.2023 Αρ. Πρ. 2305 Γνωστοποίηση τροποποίησης της υπ΄αρ. 50025/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β΄ 4217) ΑρχείοΦΕΚ Αποφ. υπ'αριθμ. 680
30.12.2022 Αρ. Πρ. 91152 Γνωστοποίηση έκδοσης οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 13Κ/2021 Αρχείο
Παλαιότερα Έγγραφα
2017 Αρ. Πρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 773 ΣτΕ 2017_773

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 4209 ΣτΕ 2015_4209

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3626 ΣτΕ 2015_3626

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3625 ΣτΕ 2015_3625

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2