ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 23 Ιουνίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 3 του πδ 141/ 2017 (Α’ 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών», το Τμήμα Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού είναι αρμόδιο για τα θέματα των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού που αφορούν:

α. Τον σχεδιασμό της οργάνωσης και της λειτουργίας τους.

β. Τα θεσμικά και διοικητικά ζητήματα σχετικά με τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου.

γ. Την κατάσταση και επιμόρφωση των οργάνων διοίκησής τους από τον χρόνο της εκλογής και εγκατά-στασής τους μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας τους.

δ. Την οργάνωση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων τους.

ε. Τη συγκέντρωση στοιχείων για τις πειθαρχικές και ποινικές διώξεις των αιρετών.

στ. Τις αναγνωρίσεις, μετονομασίες, προσαρτήσεις και εν γένει μεταβολές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού.

ζ. Την οργάνωση και τη λειτουργία της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης.

η. Τους θεσμούς διαμεσολάβησης και διαβούλευσης με τους πολίτες και τους εκπροσώπους τοπικών φορέων.

θ. Την παρακολούθηση και τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων της λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ, καθώς και την έκδοση κάθε πράξης που προβλέπεται στην οικεία νομοθεσία.

ι. Τον διορισμό και τη λύση της σχέσης, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του Ελεγκτή Νομιμότητας.

ια. Τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του Συμβουλίου Ελεγκτών Νομιμότητας που προβλέπεται στο άρθρο 223 του ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.


Οι συνάδελφοι e-mail τηλέφωνο
Κίμων Σιδηρόπουλος
Προϊστάμενος Τμήματος
Οργάνωσης Τ.Α. Α΄ Βαθμού
k.sidiropoulos@ypes.gr 2131364345
Δημήτρης Αντωνίου d.antoniou@ypes.gr 2131364346
Κώστας Γαλάνης  k.galanis@ypes.gr 2131364348
Βιβή Γεωργακοπούλου p.georgakopoulou@ypes.gr 2131364337
Μαρία Διαμάντη m.diamanti@ypes.gr 2131364390
Λάζαρος Ζαγορίτης l.zagoritis@ypes.gr 2131364309
Δέσποινα Νάσαινα d.nasaina@ypes.gr 2131364378
Ζαχαρένια Ντάβα r.ntava@ypes.gr 2131364027
Δημήτρης Οικονομίδης d.oikonomidis@ypes.gr 2131364313