ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 25 Ιούνιος 2019

ΔΡΑΣΕΙΣ

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Όλες οι ανακοινώσεις
24.06.2019 Αρ. Πρ. 47785 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Μεσσήνης (Ν. Μεσσηνίας) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις». Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΦΦ1465ΧΘ7-67Η | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
24.06.2019 Αρ. Πρ. 47777 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Σουφλίου (Ν. Έβρου) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις». Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΒΚ1465ΧΘ7-Ψ59 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
24.06.2019 Αρ. Πρ. 700 Έγκριση, εκκαθάριση δαπάνης – εντολή πληρωμής έργου τεχνικής βοήθειας με κωδικό Ο.Π.Σ. 5022577 (Ε.Τ.Π.Α.) και ΑΛΕ 2420903001 συγχρηματοδοτούμενου σκέλους (111) του Π.Δ.Ε. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΧΙ7465ΧΘ7-Σ19 | Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
24.06.2019 Αρ. Πρ. 47686 379η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ9Α9465ΧΘ7-2ΜΙ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
24.06.2019 Αρ. Πρ. 47668 377η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΨΑΝ465ΧΘ7-53Ν | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
24.06.2019 Αρ. Πρ. 47639 371η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΛ4Ω465ΧΘ7-ΙΚΦ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Παλαιότερες Αποφάσεις
20.06.2019 Αρ. Πρ. 65 Διαχείριση οικονομικών, ιδιωτική χρηματοδότηση και προβολή των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 Αρχείο
19.06.2019 Αρ. Πρ. 62 Ψηφοφορία Ετεροδημοτών Αρχείο
19.06.2019 Αρ. Πρ. 46384 Γνωστοποίηση της υπ΄ αρ 145/2018 γνωμοδότησης του Α2’ Τμήματος Διακοπών του Ν.Σ.Κ. για την εφαρμογή του άρθρου 285 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) ΑρχείοΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 145/2018
18.06.2019 Αρ. Πρ. 58 Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 Αρχείο
18.06.2019 Αρ. Πρ. 57 Υποψηφιότητες βουλευτών στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 Αρχείο
14.06.2019 Αρ. Πρ. 56 Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 ΑρχείοΥΑ 15000/14-04-2004
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
18.06.2019 Αρ. Πρ. 46111 Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή Αρχείο
18.06.2019 Αρ. Πρ. 46020 Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων, λευκών ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία της 7ης Ιουλίου 2019 για την εκλογή βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου Αρχείο
13.06.2019 Αρ. Πρ. 45378 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία, τα οποία ναυλοχούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας σε ελληνικά λιμάνια, κατά τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 Αρχείο
13.06.2019 Αρ. Πρ. 45379 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος των κρατουμένων κατά τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 Αρχείο
07.06.2019 Αρ. Πρ. 43726 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής ΑρχείοYπόδειγμα φύλλου ΕΕΚΥπόδειγμα φύλλου ΕΕΚ (ΚΕΝΟ)
07.06.2019 Αρ. Πρ. 43777 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελεις Πόρους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και γενικών δαπανών τους – ΣΤ΄ κατανομή έτους 2019 ΑρχείοΧρηματική εντολή της ΣΤ΄ κατανομής έτους 2019
Παλαιότερες ΠΔ - Αποφάσεις
24.06.2019 Αρ. Πρ. 47808 Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών αποστολή αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου και δεμάτων για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Εσωτερικών προς τις Περιφερειακές Ενότητες ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 26.06.2019
24.06.2019 Αρ. Πρ. 47804 Πρόσκληση για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Εσωτερικών ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 25.06.2019
24.06.2019 Αρ. Πρ. 47814 Αίτημα για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 26.06.2019
24.06.2019 Αρ. Πρ. 47809 Αίτημα για την προμήθεια αναλωσίμων ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 26.06.2019
24.06.2019 Αρ. Πρ. 47828 Αίτημα για την παροχή υπηρεσιών απεικόνισης χαρτών για χρήση στην εφαρμογή <<Μάθε που ψηφίζεις>> ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 25.06.2019
24.06.2019 Αρ. Πρ. 47810 Πρόσκληση για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Εσωτερικών ενόψει των Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 26.06.2019
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
18.01.2018 Αρ. Πρ. 1758 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

18.01.2018 Αρ. Πρ. 1759 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

18.01.2018 Αρ. Πρ. 1761 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (16ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

18.01.2018 Αρ. Πρ. 1762 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (17ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης του Τομεακού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

18.01.2018 Αρ. Πρ. 1763 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (18ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης του Τομεακού Γραμματέα Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

18.01.2018 Αρ. Πρ. 1764 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (19ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), όπως ισχύει Αρχείο
Παλαιότερες Προκηρύξεις
18.06.2019 Αρ. Πρ. 45991 Στοιχεία δημοσίων υπαλλήλων για το διορισμό τους ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής για τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 Αρχείο
14.06.2019 Αρ. Πρ. 45681 Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων προκήρυξης 3Κ/2018 – Διορισμός επιτυχόντων Αρχείο
07.06.2019 Αρ. Πρ. 44261 Έκδοση υποδείγματος διακήρυξης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, με το Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ) ΑρχείοΈγγραφο ΕΕΑΔΗΣΥ
05.06.2019 Αρ. Πρ. 42871 Σήμανση οδικού δικτύου όπου απαγορεύεται η διέλευση στα οχήματα άνω των 3.5 τόνων Αρχείο
04.06.2019 Αρ. Πρ. 42712 Υποβολή Σχεδίου Προγραμματισμού Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα έτη 2020-2023 Αρχείο
14.05.2019 Αρ. Πρ. 36952 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτ/θμιας και δευτ/θμιας εκπαίδευσης και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-4-2019 έως 30-6-2019 & απολογιστικών στοιχείων κόστους και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως 31-3-2019 ΑρχείοΚΟΣΤΟΣ Ι 1419-30619ΚΟΣΤΟΣ ΙΙ 1119-31319
Παλαιότερες Έγγραφα
2017 Αρ. Πρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 773 ΣτΕ 2017_773

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 4209 ΣτΕ 2015_4209

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3626 ΣτΕ 2015_3626

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3625 ΣτΕ 2015_3625

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2