ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 04 Δεκεμβρίου 2021

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δήλωση Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) κ. Σταύρου Καλαφάτη για την ενίσχυ...
Δήλωση του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Σταύρου Καλαφάτη για την τροπο...

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

03.12 2021
03.12 2021
02.12 2021
01.12 2021
30.11 2021
30.11 2021
29.11 2021
28.11 2021
Όλες οι ανακοινώσεις
03.12.2021 Αρ. Πρ. 89238-3.12.2021 Συγκρότηση τριμελών οργάνων για την αξιολόγηση των υποψηφίων του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας 2021 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΛΘΖ46ΜΤΛ6-Α2Σ | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | Θεμ. Κατηγορία:
03.12.2021 Αρ. Πρ. 89195 Δαπάνη λοιπών αμοιβών και εξόδων συντηρήσεων και επισκευών των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας της χώρας Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω2ΔΚ46ΜΤΛ6-ΝΣ8 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
03.12.2021 Αρ. Πρ. 89182 Δαπάνη ειδών γραφικής ύλης για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας της χώρας, με έκδοση ΧΕΠ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 64ΔΠ46ΜΤΛ6-ΜΒΛ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
03.12.2021 Αρ. Πρ. 89175 δαπάνη για αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων, για τις περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας της χώρας, με έκδοση ΧΕΠ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΡΞΥ46ΜΤΛ6-ΛΨΒ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
03.12.2021 Αρ. Πρ. 89174 Δαπάνη για την εκτέλεση της αρ. 1715/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά στην καταβολή δικαστικής δαπάνης Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ω4546ΜΤΛ6-7ΙΖ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
03.12.2021 Αρ. Πρ. 89167 Ανάκληση λόγω μη χρήσης ολόκληρου του ποσού Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΓΒ946ΜΤΛ6-Ε7Ξ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
Παλαιότερες Αποφάσεις
30.11.2021 Αρ. Πρ. 22242 Υπενθύμιση υποβολής καινοτομιών στην πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου τομέα και εγγραφής δημοσίων οργανώσεων στο δίκτυο καινοτομίας δημοσίου τομέα. Αρχείο
23.11.2021 Αρ. Πρ. 21929 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (67η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Αρχείο
19.11.2021 Αρ. Πρ. 85741 Ορισμός Αντιδημάρχων Αρχείο
08.11.2021 Αρ. Πρ. 21100 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (66η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Αρχείο
01.11.2021 Αρ. Πρ. 81251 Έλεγχος Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2022 Αρχείο
25.10.2021 Αρ. Πρ. 20236 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (65η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
03.12.2021 Αρ. Πρ. 89315 «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» Αρχείο
02.12.2021 Αρ. Πρ. 88968 Τροποποίηση της υπ. αρ. 37545/19.5.2021 (ΑΔΑ: ΨΘ0Μ46ΜΤΛ6-ΛΩ5) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Υπουργικής Απόφασης Αρχείο
22.11.2021 Αρ. Πρ. 86020 Γ΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 37539/19.5.2021 (ΑΔΑ: 9ΥΤ946ΜΤΛ6-2ΛΙ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» Υπουργικής Απόφασης Αρχείο
22.11.2021 Αρ. Πρ. 85880 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση ΙΑ΄ κατανομής (μηνός Νοεμβρίου) έτους 2021 Αρχείο
22.11.2021 Αρ. Πρ. 85902 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Συμπληρωματική απόφαση ΙΑ΄ Κατανομής (μηνός Νοεμβρίου) έτους 2021 Αρχείο
19.11.2021 Αρ. Πρ. 85327 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 60726/12.8.2021 απόφασης της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Συγκρότηση και Ορισμός μελών των ενιαίων Πειθαρχικών Συμβουλίων για το Υπουργείο Εσωτερικών και τους φορείς του, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους φορείς τους, με θητεία από 1.1.2021 έως 31.12.2022» Αρχείο
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
25.11.2021 Αρ. Πρ. 22063 Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των δύο (2) κτιρίων που στεγάζονται α) οι κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης), επί της οδού Βας. Σοφίας 15 στην Αθήνα και β) το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, επί της οδού Φιλοξένους 2 και Σπινθάρου, Νέος Κόσμος, για ένα έτος, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2022 έως και 31.12.2022». ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 14.12.2021
19.11.2021 Αρ. Πρ. 85534 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης για χώρους σε κτίρια του ΥΠ.ΕΣ. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 26.11.2021
17.11.2021 Αρ. Πρ. 84943 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για προμήθεια γνήσιων (αυθεντικών της κατασκευάστριας εταιρίας), μελανιών για τα πολυμηχανήματα τύπου EPSON WorkForce Pro WF-C5790DWF που καλύπτουν αποκλειστικά τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του ΥΠ.ΕΣ. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 24.11.2021
12.11.2021 Αρ. Πρ. 83224 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης (16.000 λίτρων) για την κάλυψη αναγκών των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών). ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 19.11.2021
11.11.2021 Αρ. Πρ. 82880 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την απεγκατάσταση και ανακύκλωση των δύο (2) παλαιών κλιματιστικών μονάδων και την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) νέων κλιματιστικών μονάδων για το DC επί της Ευαγγελιστρίας 2 για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ.. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 17.11.2021
09.11.2021 Αρ. Πρ. 21257 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση νέων μηχανισμών των τεσσάρων αυτόματων θυρών διέλευσης οχημάτων διέλευσης οχημάτων για λόγους παλαιότητας, βλαβών και για τις ανάγκες ασφάλειας του Υπουργείου ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 15.11.2021
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
27.09.2021 Αρ. Πρ. 70125 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Κρήτης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
16.07.2021 Αρ. Πρ. 53691 Προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
05.07.2021 Αρ. Πρ. 50129 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
19.05.2021 Αρ. Πρ. 37760 Κατάργηση Προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας Αρχείο
12.03.2020 Αρ. Πρ. 7873 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την επιλογή του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) Αρχείο
11.03.2020 Αρ. Πρ. 7774 Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠ. ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ), για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017) Σύμφωνα Αρχείο
Παλαιότερες Προκηρύξεις
09.11.2021 Αρ. Πρ. 81880 Στοιχεία για μισθώματα κτιρίων ΑρχείοΠΙΝΑΚΑΣ
03.11.2021 Αρ. Πρ. 80438 Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2022 Αρχείο
27.10.2021 Αρ. Πρ. 79093 Επίταση προσπάθειας για έγκαιρη εκκαθάριση δηλώσεων τετραγωνικών μέτρων Αρχείο
20.10.2021 Αρ. Πρ. 76552 «Γνωστοποίηση ημερομηνίας εκλογής προεδρείου περιφερειακού συμβουλίου και μελών οικονομικής επιτροπής για το υπόλοιπο διάστημα της περιφερειακής περιόδου» Αρχείο
05.10.2021 Αρ. Πρ. 72371 Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Αρχείο
04.10.2021 Αρ. Πρ. 71985 Διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), άνω των ορίων, επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του ΥΠ.ΕΣ. (τ. Εσωτερικών), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης Αρχείο
Παλαιότερα Έγγραφα
2017 Αρ. Πρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 773 ΣτΕ 2017_773

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 4209 ΣτΕ 2015_4209

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3626 ΣτΕ 2015_3626

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3625 ΣτΕ 2015_3625

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2