ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Αυγούστου 2022

ΔΡΑΣΕΙΣ

Ευχαριστήρια επιστολή Δημάρχου Θεσσαλονίκης στον Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης κ. Μι...
Συνέντευξη του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Σταύρου Καλαφάτη στην ...

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

11.08 2022
31.07 2022
28.07 2022
28.07 2022
26.07 2022
25.07 2022
22.07 2022
21.07 2022
Όλες οι ανακοινώσεις
12.08.2022 Αρ. Πρ. 53612 Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης για τη μετακίνηση του προσωπικού ασφαλείας του Αν. Υπουργού, κ. Νικολαΐδη Ηρακλή στην Πάρο, στις 15/08/2022 και επιστροφή αυθημερόν, προκειμένου ο Αν. Υπουργός να παραστεί ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού στην πανηγυρική Θεία Λε Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΥΑ446ΜΤΛ6-ΟΕΥ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
12.08.2022 Αρ. Πρ. 53619 Δαπάνη εξόδων κίνησης για τη μετακίνηση του Αν. Υπουργού, στην Πάρο, στις 15/08/2022 και επιστροφή αυθημερόν, προκειμένου ο Αν. Υπουργός να παραστεί ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΖΗΠ46ΜΤΛ6-Υ8Ε | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
12.08.2022 Αρ. Πρ. 53613 Δαπάνη εξόδων κίνησης για τη μετακίνηση του προσωπικού ασφαλείας του Αν. Υπουργού, κ. Νικολαΐδη Ηρακλή στην Πάρο, στις 15/08/2022 και επιστροφή αυθημερόν, προκειμένου ο Αν. Υπουργός να παραστεί ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού στην πανηγυρική Θεία Λειτουργί Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω3ΔΒ46ΜΤΛ6-5Σ4 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
12.08.2022 Αρ. Πρ. 53353 Δαπάνη εξόδων διανυκτέρευσης, με έκδοση ΧΕΠ, για τη μετακίνηση της υπαλλήλου του ΥΠΕΣ κας. Ειρήνης Καγιαμπάκη στο Καστελόριζο 24/08/22 έως 26/08/2022, στο πλαίσιο πιστοποίησης της χρήσης χορηγίας στο Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών από το ΥΠΕΣ, για τη διεξαγωγή Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΑΩΑ46ΜΤΛ6-Ε4Υ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
12.08.2022 Αρ. Πρ. 53348 Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου του ΥΠΕΣ κας. Ειρήνης Καγιαμπάκη στο Καστελόριζο 24-26/08/2022, στο πλαίσιο πιστοποίησης της χρήσης χορηγίας στο Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών από το ΥΠΕΣ για τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ Καστελόριζου, Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΩ5Γ46ΜΤΛ6-1ΕΡ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
12.08.2022 Αρ. Πρ. 53347 Δαπάνη εξόδων κίνησης, με έκδοση ΧΕΠ, για τη μετακίνηση της υπαλλήλου του ΥΠΕΣ κας. Ειρήνης Καγιαμπάκη στο Καστελόριζο 24-26/08/2022, στο πλαίσιο πιστοποίησης της χρήσης χορηγίας στο Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών από το ΥΠΕΣ για τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ Καστε Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΥΥΡ46ΜΤΛ6-5Β5 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
Παλαιότερες Αποφάσεις
29.07.2022 Αρ. Πρ. 5181 Αλλαγή στη μορφή των δημοσίων αλβανικών εγγράφων που φέρουν τη σφραγίδα της Σύμβασης της Χάγης 1961 (Aposstille) Αρχείο
12.07.2022 Αρ. Πρ. 11358 Ορισμός Υπεύθυνου Ενεργειακών Υποδομών/ Εγκαταστάσεων και Διοικητικά Υπεύθυνων Αρχείο
01.07.2022 Αρ. Πρ. 43850 Εκλογή των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια του προσωπικού των ΟΤΑ α΄ βαθμού Αρχείο
28.06.2022 Αρ. Πρ. 43151 Εκλογή των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια του προσωπικού των Περιφερειών Αρχείο
24.06.2022 Αρ. Πρ. 10284 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (78η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Χορήγηση κανονικών αδειών κατά την καλοκαιρινή περίοδο και άλλα θέματα Αρχείο
22.06.2022 Αρ. Πρ. 41349 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
11.08.2022 Αρ. Πρ. 53413 Β΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 38649/24.5.2021 (ΑΔΑ: ΨΨ2Α46ΜΤΛ6-ΨΥΥ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» Υπουργικής Απόφασης Αρχείο
11.08.2022 Αρ. Πρ. 53293 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Αχαρνών με ποσό ύψους 2.011.202,48€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α. Αρχείο
10.08.2022 Αρ. Πρ. 53175 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Η΄ κατανομή έτους 2022 Αρχείο
10.08.2022 Αρ. Πρ. 53185 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Η΄ Κατανομή έτους 2022 Αρχείο
01.08.2022 Αρ. Πρ. 50916 Συμπληρωματική κατανομή ποσού ύψους 150.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 σε Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας Αρχείο
27.07.2022 Αρ. Πρ. 50815 Β΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 824/3.1.2021 (ΑΔΑ: 97Ρ346ΜΤΛ6-Γ2Σ) Υπουργικής Απόφασης «Συγκρότηση των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νότιου Αιγαίου» Αρχείο
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
03.08.2022 Αρ. Πρ. 12588 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς, για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών Συντήρησης δικτυακού και κεντρικού εξοπλισμού πληροφορικής του κτιρίου Β. Σοφίας 15 και του κτιρίου στη Σπινθάρου 2 και Φιλοξένους ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 09.08.2022
03.08.2022 Αρ. Πρ. 12637 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης των δυο νέων πύργων ψύξης δώματος του Υπουργείου Εσωτερικών επί του κτιρίου της οδού Β. Σοφίας 15 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 09.08.2022
03.08.2022 Αρ. Πρ. 12635 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τη συντήρηση των μονάδων fancoil & split, του κτιρίου του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης) επί της οδού Βασ. Σοφίας 15 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 09.08.2022
21.07.2022 Αρ. Πρ. 48581 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια λογισμικού απομακρυσμένης πρόσβασης AnyDesk OnPremises Server (5 Concurrent Sessions) για 1 έτος για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 26.07.2022
13.07.2022 Αρ. Πρ. 11423 Απόφαση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το Υποέργο 1 με τίτλο: «Διαμόρφωση νέου πλαισίου δεξιοτήτων δημοσίων υπαλλήλων, επικαιροποίηση Ειδικών Περιγραμμάτων θέσης Εργασίας και ανάπτυξη ηλεκτρονικών εργαλείων» του έργου «SUB.4 Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα)» ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 17.08.2022
05.07.2022 Αρ. Πρ. 45893 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 22.07.2022
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
10.06.2022 Αρ. Πρ. 40640 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
27.12.2021 Αρ. Πρ. 1803 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
27.12.2021 Αρ. Πρ. 1840 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
27.09.2021 Αρ. Πρ. 70125 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Κρήτης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
16.07.2021 Αρ. Πρ. 53691 Προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
05.07.2021 Αρ. Πρ. 50129 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Παλαιότερες Προκηρύξεις
12.08.2022 Αρ. Πρ. 53598 Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν.4964/2022 (Α΄150) – τροποποίηση των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 46 και της παρ.18 του άρθρου 4 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) Αρχείο
09.08.2022 Αρ. Πρ. 52696 Ενημέρωση-Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4954/2022 (Α΄ 36) Αρχείο
03.08.2022 Αρ. Πρ. 51534 Συλλογή στοιχείων για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς ΑρχείοΠίνακας σε μορφή excel
26.07.2022 Αρ. Πρ. 49505 Γνωστοποίηση διατάξεων για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Αρχείο
21.07.2022 Αρ. Πρ. 49420 Παροχή απολογιστικών στοιχείων συγκεντρωτικά για το σχολικό έτος 2021-2022 ΑρχείοΠΙΝΑΚΑΣ
13.07.2022 Αρ. Πρ. 46681 Ενημέρωση αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων και των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων των περιφερειών Αρχείο
Παλαιότερα Έγγραφα
2017 Αρ. Πρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 773 ΣτΕ 2017_773

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 4209 ΣτΕ 2015_4209

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3626 ΣτΕ 2015_3626

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3625 ΣτΕ 2015_3625

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2