ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 19 Ιουνίου 2021

ΔΡΑΣΕΙΣ

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

18.06 2021
18.06 2021
17.06 2021
17.06 2021
17.06 2021
17.06 2021
16.06 2021
16.06 2021
Όλες οι ανακοινώσεις
18.06.2021 Αρ. Πρ. 46043 Έξοδα μετακίνησης του κ. Θεοδωρίδη Θεόδωρου, άμισθου συνεργάτη του Υπουργού Εσωτερικών, για τη μετακίνησή του από τα Γιαννιτσά στη Λάρισα στις 22.06.2021 για συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη της περιοχής και τελικό προορισμό την Αθήνα, όπου θα παραμείνε Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΔΩ346ΜΤΛ6-Φ74 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
18.06.2021 Αρ. Πρ. 45882 Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης της προϊστάμενης του Τμήματος Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Μαράντη Χαρίκλειας, και του υπαλλήλου του Τμήματος Γραμματείας, Λάμπρου Ανάγνου για μετακίνηση από Πάτρα προς Πύργο και επιστροφή αυθημερόν στις 18/6/2021 για τον έλεγχο Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΝΗΗ46ΜΤΛ6-31Η | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
18.06.2021 Αρ. Πρ. 45878 Δαπάνη εξόδων κίνησης της προϊστάμενης του Τμήματος Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Μαράντη Χαρίκλειας, και του υπαλλήλου του Τμήματος Γραμματείας, Λάμπρου Ανάγνου για μετακίνηση από Πάτρα προς Πύργο και επιστροφή αυθημερόν στις 18/6/2021 για τον έλεγχο υποθέσε Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΛΡ546ΜΤΛ6-64Α | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
18.06.2021 Αρ. Πρ. 46038 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση του Δήμου Χαϊδαρίου Ν. Αττικής από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ). Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 972446ΜΤΛ6-Ε08 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία:
18.06.2021 Αρ. Πρ. 45893 Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων, εφτακοσίων δέκα χιλιάδων, εφτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (4.710.762,60€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΠΩΑ46ΜΤΛ6-ΥΨ2 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
18.06.2021 Αρ. Πρ. 45898 Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους δύο εκατομμυρίων, πεντακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων, πεντακοσίων πενήντα έξι ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (2.553.556,35€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΠΚΘ46ΜΤΛ6-ΠΟΙ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
Παλαιότερες Αποφάσεις
08.06.2021 Αρ. Πρ. 11266 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 47η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρχείο
01.06.2021 Αρ. Πρ. 10556 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 46η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρχείο
24.05.2021 Αρ. Πρ. 9207 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 45η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρχείο
17.05.2021 Αρ. Πρ. 8599 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 44η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρχείο
10.05.2021 Αρ. Πρ. 8032 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 43η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρχείο
26.04.2021 Αρ. Πρ. 7423 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 42η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
14.06.2021 Αρ. Πρ. 44489 Επιχορήγηση ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους Αρχείο
11.06.2021 Αρ. Πρ. 44226 Συγκρότηση του κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων Αρχείο
11.06.2021 Αρ. Πρ. 44225 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Κρήτης Αρχείο
11.06.2021 Αρ. Πρ. 44230 Τροποποίηση της υπ. αρ. 38647/24.5.2021 (ΑΔΑ: ΨΓΠ346ΜΤΛ6-Ξ1Γ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Ηπείρου» Υπουργικής Απόφασης Αρχείο
11.06.2021 Αρ. Πρ. 44237 Τροποποίηση της υπ. αρ. 37544/19.5.2021 (ΑΔΑ: ΩΞ2Α46ΜΤΛ6-0ΧΖ) Υπουργικής Απόφασης «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» Αρχείο
10.06.2021 Αρ. Πρ. 43369 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΣΤ΄ κατανομή έτους 2021 Αρχείο
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
07.06.2021 Αρ. Πρ. 43205 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Υπουργείου Εσωτερικών ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 16.06.2021
28.05.2021 Αρ. Πρ. 9636 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια μελανιών ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 01.06.2021
26.05.2021 Αρ. Πρ. 39669 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια λογισμικού απομακρυσμένης πρόσβασης AnyDesk OnPremises Server (5 Concurrent Sessions) για 1 έτος για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 01.06.2021
21.05.2021 Αρ. Πρ. 9084 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των δύο (2) κτιρίων που στεγάζονται α) οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην ΥΠΔΑ) (Βασ. Σοφίας 15 – Αθήνα) και β) το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (Φιλοξένους 2 & Σπινθάρου – Νέος Κόσμος), για χρονικό διάστημα από 7.7.2021 έως και 31.12.2021 ΑρχείοZIP: ESPD (EEEΣ/ΤΕΥΔ) ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ PDF / ΑΡΧΕΙΟ ΧΜL / ΑΡΧΕΙΟ WORDΗμερομηνία Διενέργειας - 31.05.2021
12.05.2021 Αρ. Πρ. 35931 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εντύπων και υλικού, στο πλαίσιο των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), που θα πραγματοποιηθούν στις 16/5/2021 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 13.05.2021
11.05.2021 Αρ. Πρ. 8131 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια 41 τεμαχίων ρόλλερ σκίασης ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 14.05.2021
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
12.03.2020 Αρ. Πρ. 7873 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την επιλογή του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) Αρχείο
11.03.2020 Αρ. Πρ. 7774 Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠ. ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ), για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017) Σύμφωνα Αρχείο
11.02.2020 Αρ. Πρ. 5921 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017) Αρχειο
14.01.2020 Αρ. Πρ. 48 Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης Αρχείο
03.01.2020 Αρ. Πρ. 3028 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας Αρχείο
13.12.2019 Αρ. Πρ. 1732 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει. Αρχείο
Παλαιότερες Προκηρύξεις
15.06.2021 Αρ. Πρ. 44798 Έλεγχος στοιχείων που αφορούν στις σχολικές μονάδες της Χώρας Αρχείο
27.05.2021 Αρ. Πρ. 39509 Καταγραφή έργων / ενεργειών φορέων Τ.Α. για την αντιμετώπιση της COVID-19 πανδημίας ΑρχείοΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΑΕΕ
23.05.2021 Αρ. Πρ. 38617 Συλλογή οικονομικών στοιχείων φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου https://aftodioikisi.ypes.gr ΑρχείοΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΙΝΑΚΑΣ B
17.05.2021 Αρ. Πρ. 37044 Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας επεξεργασίας και ολοκλήρωσης των δηλώσεων για τα επιπλέον τετραγωνικά που έχουν δηλωθεί στους Δήμους μέσω της πλατφόρμας διόρθωσης τετραγωνικών της ΚΕΔΕ Αρχείο
29.04.2021 Αρ. Πρ. 33771 Παράταση υποβολής αιτημάτων για στελέχωση υπηρεσιών με αποφοίτους της ΚΗ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ΑρχείοΑρχείοΑρχείο
04.04.2021 Αρ. Πρ. 25747 Συλλογή στοιχείων για παροχές & επιδόματα υπαλλήλων (έρευνα ΕΛΣΤΑΤ) ΑρχείοΑρχείο ΕΛΣΤΑΤΑρχείο ELSTATPAR2021_.xls ΕΛΣΤΑΤ-Συμπληρωματικές Οδηγίες για συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 2019-2020
Παλαιότερα Έγγραφα
2017 Αρ. Πρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 773 ΣτΕ 2017_773

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 4209 ΣτΕ 2015_4209

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3626 ΣτΕ 2015_3626

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3625 ΣτΕ 2015_3625

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2