ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 06 Δεκεμβρίου 2023

ΔΡΑΣΕΙΣ

Εικόνα για Μάθε που ψηφίζεις
Εικόνα για αιτήσεις εκλογέων εξωτερικού

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Όλες οι ανακοινώσεις
05.12.2023 Αρ. Πρ. 104594 Δαπάνη για την καταβολή των μη μισθολογικών παροχών που αφορούν σε σίτιση/τροφεία και αγορά προϊόντων/δωροεπιταγών, στο πλαίσιο της εκτέλεσης της από 05-08-2022 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 61ΥΞ46ΜΤΛ6-Ζ2Β | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
05.12.2023 Αρ. Πρ. 104535 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - ΙΒ΄ Κατανομή έτους 2023. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9Ρ2Α46ΜΤΛ6-ΨΒ5 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
05.12.2023 Αρ. Πρ. 104372 Δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών έκδοσης και διαχείρισης προπληρωμένων ηλεκτρονικών καρτών για τους δημοσιογράφους του ΥΠ.ΕΣ. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΣΚΕ46ΜΤΛ6-8Η8 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
05.12.2023 Αρ. Πρ. 104358 Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης του Ζαφειρίου Κων/νου προϊσταμένου του τμήματος Οικονομικής Διοίκησης & Προυπ/σμου ΟΤΑ του ΥΠ.ΕΣ. από 30/11 έως 1/12/2023 στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παρακολουθήσει την επιμορφωτική ημερίδα της ΚΕΔΕ. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΧΡ546ΜΤΛ6-ΠΕΒ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
05.12.2023 Αρ. Πρ. 104354 7η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο “Sub 2 –16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» (εφεξής: «το Πρόγραμμα»). Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ξ1446ΜΤΛ6-ΧΘΒ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
05.12.2023 Αρ. Πρ. 104351 δαπάνη μετακίνησης του Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Οργάνωσης κ. Μ. Σταυριανουδάκη, της Διευθύντριας του Α.Σκαφιδά, και των συνεργατών του κ.κ. Τσούτσουρα Μαρίας - Αντωνίας και Τσίτλικα Χριστίνας από 7-8/12/2023 στη Θεσσαλονίκη για τις εργασίες του συνεδρίου της ΚΕΔΕ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΡΣΙ46ΜΤΛ6-ΝΚΠ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Παλαιότερες Αποφάσεις
01.12.2023 Αρ. Πρ. 103732 ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Αρχείο
01.12.2023 Αρ. Πρ. 103635 Ορκωμοσία νέων Δημοτικών αρχών, Αποποίηση εκλογής, Αντικατάσταση και αναπλήρωση δημοτικών συμβούλων, συμβούλων και προέδρων δημοτικών κοινοτήτων Αρχείο
28.11.2023 Αρ. Πρ. 102775 Κατάργηση νομικών προσώπων των ΟΤΑ α΄ βαθμού και μεταφορά οργανικών μονάδων και θέσεων προσωπικού στους δήμους Αρχείο
08.11.2023 Αρ. Πρ. 95808 Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης β’ βαθμού Κοινοποίηση διατάξεων ν. 5056/2023 (Α΄ 163) Αρχείο
26.10.2023 Αρ. Πρ. 91774 Αποσπάσεις υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, λόγω ασυμβίβαστου, κατόπιν εκλογής τους ως αιρετών, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 105 και 107 του ν. 5003/2022 Αρχείο
16.10.2023 Αρ. Πρ. 88878 Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2024 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
05.12.2023 Αρ. Πρ. 104749 Κατανομή ποσού 21.000.000,00€, εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν.2130/93 Αρχείο
05.12.2023 Αρ. Πρ. 104754 Κατανομή ποσού 31.000.000,00€, εσόδων από το Τέλος Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄ στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6α του άρθρου 9 του ν.2880/01 Αρχείο
04.12.2023 Αρ. Πρ. 104277 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, σε όλους τους Δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΙΒ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2023 Αρχείο
04.12.2023 Αρ. Πρ. 104535 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – ΙΒ΄ Κατανομή έτους 2023 Αρχείο
30.11.2023 Αρ. Πρ. 103155 Κατανομή ποσού ύψους 1.000.000,00€, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας ως τακτική οικονομική ενίσχυση για το έτος 2023 Αρχείο
29.11.2023 Αρ. Πρ. 103036 Εξαίρεση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού, από την αυτοδίκαιη κατάργηση/ λύση των άρθρων 27 και 29 του ν. 5056/2023 (Α’ 163) ΑρχείοΓνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
05.12.2023 Αρ. Πρ. 104729 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (13.000 λίτρων) για την κάλυψη αναγκών των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΥΠ.ΕΣ. (τ. Εσωτερικών) ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 11.12.2023
17.11.2023 Αρ. Πρ. 99107 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ επιλογής αναδόχου για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των υποδομών πληροφορικής (Εξοπλισμός Πληροφορικής και Δικτυακές Υποδομές) του Υπουργείου Εσωτερικών ΑρχείοΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΗμερομηνία Διενέργειας - 05.12.2023
15.11.2023 Αρ. Πρ. 18953 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια δικτυακού και λοιπού εξοπλισμού Αρχείο-Παραρτήματα Πρόσκλησης Δικτυακού Εξοπλισμού-Παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΔΙΠΥΔΥ/18953/15-11-2022 (ΑΔΑΜ: 23PROC013778643 και Ο.Ε. 23PROC013787503) πρόσκλησης υποβολής προσφοράς - Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορώνΗμερομηνία Διενέργειας - 27.11.2023
15.11.2023 Αρ. Πρ. 18954 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τη συντήρηση δικτυακού και κεντρικού εξοπλισμού πληροφορικής ΑρχείοΠαραρτήματα Πρόσκλησης Συντήρησης ΔικτύουΠαροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΔΙΠΥΔΥ/18954/15-11-2022 (ΑΔΑΜ: 23PROC013778815 και Ο.Ε. 23PROC013787624) πρόσκλησης υποβολής προσφοράς - Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορώνΗμερομηνία Διενέργειας - 27.11.2023
15.11.2023 Αρ. Πρ. 19020 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια μελανιών και drums για τις ανάγκες του Υπουργείου ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 23.11.2023
13.11.2023 Αρ. Πρ. 97340 Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Wi-Fi στα κτήρια του ΥΠ.ΕΣ. επί των Ευαγγελιστρίας 2 και Σταδίου 27 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 20.11.2023
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
26.10.2022 Αρ. Πρ. 72624 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
19.09.2022 Αρ. Πρ. 35422 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
01.09.2022 Αρ. Πρ. 57616 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό Σημείωμα
08.08.2022 Αρ. Πρ. 55285 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό
10.06.2022 Αρ. Πρ. 40640 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
27.12.2021 Αρ. Πρ. 1803 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Παλαιότερες Προκηρύξεις
27.11.2023 Αρ. Πρ. 101818 Υποβολή Οικονομικών Καταστάσεων ετών 2021 και 2022 Αρχείο
11.10.2023 Αρ. Πρ. 87223 Γνωστοποίηση διατάξεων για την μεταφορά μαθητών με μισθωμένα οχήματα των Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού σε περίπτωση άγονης διαγωνιστικής διαδικασίας ή διαδικασίας διαπραγμάτευσης Αρχείο
19.09.2023 Αρ. Πρ. 77761 Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το γ΄ τρίμηνο του 2023 ΑρχείοΑρχείο συμπλήρωσης και υποβολής των αναλυτικών καταστάσεων ARREARS202309_.xlsxΟδηγίες συμπλήρωσης αρχείου
02.08.2023 Αρ. Πρ. 64999 Γνωστοποίηση διατάξεων για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Αρχείο
21.07.2023 Αρ. Πρ. 61784 Ανακοίνωση έγκρισης πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους για το διδακτικό έτος 2023-2024 Αρχείο
18.07.2023 Αρ. Πρ. 60804 Παροχή απολογιστικών στοιχείων μεταφοράς μαθητών συγκεντρωτικά για το σχολικό έτος 2022-2023 ΑρχείοΠίνακας
Παλαιότερα Έγγραφα
2022 Αρ. Πρ. 822 ΣτΕ 822-2022

Αρχείο

2022 Αρ. Πρ. 1089 ΣτΕ 1089-2022

Αρχείο

2020 Αρ. Πρ. 5814 ΔΠρΘεσσαλ 5814_2020

Αρχείο

2020 Αρ. Πρ. 295 ΔΕφΛΑρ 295_2020

Αρχείο

2020 Αρ. Πρ. 547 ΣτΕ 547_2020

Αρχείο

2020 Αρ. Πρ. 611 ΣτΕ 611_2020

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2