ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

12.01.2022 - Εξετάσεις ιθαγένειας: Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση 07.01.2022 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης: Τέλος η ταλαιπωρία για τους Έλληνες του εξωτερικού. Ξεκίνησε η απευθείας καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων στο Μητρώο Πολιτών από τα Προξενεία 22.12.2021 - Ο ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του συστήματος Αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, της Στοχοθεσίας και του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στο Δημόσιο 21.12.2021 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης στο «Digital Economy Forum 2021»: Εφαρμόζουμε ένα ολιστικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου 10.12.2021 - Απάντηση του ΥΠΕΣ Μ. Βορίδη σε επίκαιρες ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτογράφηση και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δημοσίους υπαλλήλους
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΑνΥΠΕΣ Στέλιος Πέτσας: «Νέα χρηματοδότηση έργων, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για την πρό...
Συνάντηση του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας και Θράκης κ. Σταύρ...

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

17.01 2022
14.01 2022
13.01 2022
13.01 2022
13.01 2022
12.01 2022
12.01 2022
12.01 2022
Όλες οι ανακοινώσεις
17.01.2022 Αρ. Πρ. 2490 Ανακαλούμε τη δαπάνη ύψους τετρακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (479,88€), σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 1007-206 του ΑΛΕ 3140301001 οικονομικού έτους 2021, η οποία έχει εγκρι Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΨΑΡ46ΜΤΛ6-36Φ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
17.01.2022 Αρ. Πρ. 2491 Ανάκληση λόγω λήξης του οικονομικού έτους στον ΑΛΕ 2420203001 του Ε.Φ.1007-206. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 61ΛΦ46ΜΤΛ6-2ΒΖ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
17.01.2022 Αρ. Πρ. 2493 Ανάκληση δέσμευσης λόγω λήξης οικονομικού έτους 206.2420201001 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΟΕ246ΜΤΛ6-ΗΥ4 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
17.01.2022 Αρ. Πρ. 2484 Ανάκληση λόγω λήξης του οικονομικού έτους στον ΑΛΕ 2420301001 του Ε.Φ. 1007-206. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΔ6Χ46ΜΤΛ6-Η0Κ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
17.01.2022 Αρ. Πρ. 2476 Ανακαλούμε τη δαπάνη ύψους δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (2.432,92€), σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 1007-206 του ΑΛΕ 3120989001 οικονομικού έτους 2021, η οποία Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΠΔΗ46ΜΤΛ6-ΥΗΘ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
17.01.2022 Αρ. Πρ. 2474 Ανάκληση λόγω λήξης του οικονομικού έτους στον ΑΛΕ 2420389001 του Ε.Φ. 1007-206. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ8ΗΒ46ΜΤΛ6-8Υ7 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
Παλαιότερες Αποφάσεις
07.01.2022 Αρ. Πρ. 280 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (71η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Αρχείο
30.12.2021 Αρ. Πρ. 97017 «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 107 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251)» Αρχείο
30.12.2021 Αρ. Πρ. 97010 «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4873/2021 (Α’ 248)» Αρχείο
30.12.2021 Αρ. Πρ. 24091 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (70η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Αρχείο
29.12.2021 Αρ. Πρ. 96599 Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρχείο
29.12.2021 Αρ. Πρ. 96605 Εκλογή μελών προεδρείου δημοτικού συμβουλίου Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
03.01.2022 Αρ. Πρ. 824 Συγκρότηση των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νότιου Αιγαίου Αρχείο
03.01.2022 Αρ. Πρ. 830 Συγκρότηση των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων Αρχείο
03.01.2022 Αρ. Πρ. 833 Συγκρότηση των Α, Β΄ και Γ΄ Πειθαρχικών Συμβουλίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Αρχείο
24.12.2021 Αρ. Πρ. 95869 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΙΒ΄ κατανομή έτους 2021 ΑρχείοΧρηματική εντολή της ΙΒ΄ κατανομής έτους 2021
21.12.2021 Αρ. Πρ. 94459 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Γόρτυνας με ποσό ύψους 50.000,00€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α. Αρχείο
21.12.2021 Αρ. Πρ. 94388 Κατανομή ποσού ύψους 1.000.000,00€, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών έτους 2021 στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας προς κάλυψη λειτουργικών της δαπανών Αρχείο
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
17.01.2022 Αρ. Πρ. 2303 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εφημερίδων για τις ανάγκες του Γραφείου του Υπουργού Εσωτερικών, οικ. έτους 2022 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 20.01.2022
30.12.2021 Αρ. Πρ. 24108 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια έξι (6) αδειών (client για προσωπικό) για το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού και Ωρομέτρησης (H.R.M.S.) ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 10.01.2022
17.12.2021 Αρ. Πρ. 23505 Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην ΥΠ.ΔΑ), καθώς και σχετικές υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης» ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 21.01.2022
14.12.2021 Αρ. Πρ. 23150 Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των εφαρμογών του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου» για (12) μήνες» ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 10.01.2022
25.11.2021 Αρ. Πρ. 22063 Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των δύο (2) κτιρίων που στεγάζονται α) οι κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης), επί της οδού Βας. Σοφίας 15 στην Αθήνα και β) το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, επί της οδού Φιλοξένους 2 και Σπινθάρου, Νέος Κόσμος, για ένα έτος, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2022 έως και 31.12.2022». ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 14.12.2021
19.11.2021 Αρ. Πρ. 85534 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης για χώρους σε κτίρια του ΥΠ.ΕΣ. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 26.11.2021
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
27.12.2021 Αρ. Πρ. 1803 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
27.12.2021 Αρ. Πρ. 1840 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
27.09.2021 Αρ. Πρ. 70125 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Κρήτης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
16.07.2021 Αρ. Πρ. 53691 Προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
05.07.2021 Αρ. Πρ. 50129 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
19.05.2021 Αρ. Πρ. 37760 Κατάργηση Προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας Αρχείο
Παλαιότερες Προκηρύξεις
03.01.2022 Αρ. Πρ. 586 Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το δ΄ τρίμηνο του 2021. ΑρχείοΟδηγίες Συμπλήρωσης ΑρχείουARREARS202112.xlsx
29.12.2021 Αρ. Πρ. 96524 Ανάρτηση πίνακα με τα προσωπικά στοιχεία και την αναλυτική βαθμολογία των διοριστέων/προσληπτέων που διατέθηκαν κατά τη διαδικασία αντικατάστασης / αναπλήρωσης κενωθεισών θέσεων στο πλαίσιο της προκήρυξης 3Κ/2018 Αρχείο
22.12.2021 Αρ. Πρ. 94983 Ανάρτηση πίνακα με τα προσωπικά στοιχεία των διοριστέων/προσληπτέων που διατέθηκαν κατά τη διαδικασία αντικατάστασης / αναπλήρωσης κενωθεισών θέσεων στο πλαίσιο της προκήρυξης 3Κ/2018 Αρχείο
22.12.2021 Αρ. Πρ. 94983 Ανάρτηση πίνακα με τα προσωπικά στοιχεία των διοριστέων/προσληπτέων που διατέθηκαν κατά τη διαδικασία αντικατάστασης / αναπλήρωσης κενωθεισών θέσεων στο πλαίσιο της προκήρυξης 3Κ/2018 Αρχείο
21.12.2021 Αρ. Πρ. 94670 Αποσβεστική προθεσμία βεβαιώσεων εισφοράς σε χρήμα (άρθρο 9 ν. 1337/1983) και παραγραφή των απαιτήσεων που απορρέει από αυτές Αρχείο
10.12.2021 Αρ. Πρ. 91596 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 31-12-2021, καθώς και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών ΑρχείοΠΙΝΑΚΑΣ
Παλαιότερα Έγγραφα
2017 Αρ. Πρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 773 ΣτΕ 2017_773

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 4209 ΣτΕ 2015_4209

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3626 ΣτΕ 2015_3626

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3625 ΣτΕ 2015_3625

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2