ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΡΑΣΕΙΣ

Στάθης Κωνσταντινίδης: «Η παρουσία του Μιχάλη Μπεκίρη στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη ...
Χαιρετισμός του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, κ. Στ...
Εικόνα για Μάθε που ψηφίζεις
Εικόνα για αιτήσεις εκλογέων εξωτερικού

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

18.09 2023
16.09 2023
15.09 2023
13.09 2023
13.09 2023
12.09 2023
11.09 2023
10.09 2023
Όλες οι ανακοινώσεις
22.09.2023 Αρ. Πρ. 79559 18337η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2023, Δ. Αλεξανδρούπολης. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΩΛ846ΜΤΛ6-ΠΓΨ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
22.09.2023 Αρ. Πρ. 76723/15.9.2023 Απόσπαση υπαλλήλου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε θέση συνεργάτη, στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ρ41Γ46ΜΤΛ6-Δ3Υ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
22.09.2023 Αρ. Πρ. - ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ ΟΣΥ ΑΕ ΣΕ ΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ Γ.Γ. ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9Τ0Χ46ΜΤΛ6-ΨΨΟ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
22.09.2023 Αρ. Πρ. 77366/18.9.2023 Απόσπαση σε θέση συνεργάτη, στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΨΙΤ46ΜΤΛ6-Μ9Χ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
22.09.2023 Αρ. Πρ. 77920 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΚΛΗΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΟΣ ΣΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Θ.ΛΙΒΑΝΙΟΥ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 67ΒΖ46ΜΤΛ6-ΜΜΓ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
22.09.2023 Αρ. Πρ. 79436 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου της Δήμου Λαρισαίων (Ν. Λαρίσης) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης XΙI «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις» . Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Δ2Ξ46ΜΤΛ6-Φ46 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Παλαιότερες Αποφάσεις
19.09.2023 Αρ. Πρ. 78179 Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 8ης και της 15ης Οκτωβρίου 2023 Αρχείο
12.09.2023 Αρ. Πρ. 75051 Οδηγίες ως προς την υποβολή των αιτήσεων κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση καθορισμού (άρθρα 1, 2, 14, 26 Κ.Ε.Ι.). Αρχείο
12.09.2023 Αρ. Πρ. 75278 Ενημέρωση Πρωτοδικείων που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ανακήρυξη των συνδυασμών για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 Αρχείο
11.09.2023 Αρ. Πρ. 74715 Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023 Αρχείο
08.09.2023 Αρ. Πρ. 74009 Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών, κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών Αρχείο
08.09.2023 Αρ. Πρ. 74009 Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών, κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
15.09.2023 Αρ. Πρ. 76990 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Αχαρνών με ποσό ύψους 3.011.411,77€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α. Αρχείο
15.09.2023 Αρ. Πρ. 77189 Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση δικαστικών και συναφών υποχρεώσεων τους Αρχείο
15.09.2023 Αρ. Πρ. 77204 Επιχορήγηση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) για την εξόφληση δικαστικών και συναφών υποχρεώσεων τους Αρχείο
13.09.2023 Αρ. Πρ. 75787 Καθορισμός χρονικών διαστημάτων μετάδοσης από τους δικαστικούς αντιπροσώπους του αριθμού ψηφισάντων ανά εκλογικό τμήμα στις αυτοδιοικητικές εκλογές Οκτωβρίου 2023 Αρχείο
13.09.2023 Αρ. Πρ. 5419 Καθορισμός χρονικών διαστημάτων μετάδοσης από τους δικαστικούς αντιπροσώπους του αριθμού ψηφισάντων ανά εκλογικό τμήμα στις αυτοδιοικητικές εκλογές Οκτωβρίου 2023

Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης των εκλογικών εσόδων – δαπανών των συνδυασμών και των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023

Αρχείο
11.09.2023 Αρ. Πρ. 74518 Καθορισμός των κατηγοριών παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες των συνδυασμών και των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023 κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ΑρχείοΦΕΚ - Τεύχος Β - Αρ.Φυλ. 5409
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
21.09.2023 Αρ. Πρ. 79061 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ. ενόψει της αρχικής και της επαναληπτικής ψηφοφορίας (α΄ και β΄ γύρου) των επερχόμενων εκλογών των περιφερειακών και δημοτικών αρχών ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 25.09.2023
21.09.2023 Αρ. Πρ. 79188 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια μηχανογραφικού & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Data Center και των Rack των ορόφων του ΥΠ.ΕΣ., ενόψει της αρχικής και της επαναληπτικής ψηφοφορίας (α΄ και β΄ γύρου) των επερχόμενων εκλογών των περιφερειακών και δημοτικών αρχών ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 25.09.2023
21.09.2023 Αρ. Πρ. 79197 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ., ενόψει της αρχικής και της επαναληπτικής ψηφοφορίας (α΄ και β΄ γύρου) των επερχόμενων εκλογών των περιφερειακών και δημοτικών αρχών ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 25.09.2023
19.09.2023 Αρ. Πρ. 77911 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων OPEL VECTRA ΙΖ12642 και VW TRANSPORTER ΚΥ9333 του ΥΠΕΣ ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 25.09.2023
11.09.2023 Αρ. Πρ. 74604 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω ΕΣΗΔΗΣ (για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εκλογικών φακέλων, για τις ανάγκες της αρχικής και της επαναληπτικής ψηφοφορίας (α΄ και β΄ γύρου) των επερχόμενων εκλογών των περιφερειακών και δημοτικών αρχών» ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 14.09.2023
11.09.2023 Αρ. Πρ. 74619 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για προμήθεια 10.000 τεμαχίων ειδικών διαχωρισμάτων (παραβάν), για τις ανάγκες της αρχικής και της επαναληπτικής ψηφοφορίας (α΄ και β΄ γύρου) των επερχόμενων εκλογών των περιφερειακών και δημοτικών αρχών» ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 14.09.2023
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
26.10.2022 Αρ. Πρ. 72624 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
19.09.2022 Αρ. Πρ. 35422 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
01.09.2022 Αρ. Πρ. 57616 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό Σημείωμα
08.08.2022 Αρ. Πρ. 55285 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό
10.06.2022 Αρ. Πρ. 40640 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
27.12.2021 Αρ. Πρ. 1803 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Παλαιότερες Προκηρύξεις
19.09.2023 Αρ. Πρ. 77761 Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το γ΄ τρίμηνο του 2023 ΑρχείοΑρχείο συμπλήρωσης και υποβολής των αναλυτικών καταστάσεων ARREARS202309_.xlsxΟδηγίες συμπλήρωσης αρχείου
02.08.2023 Αρ. Πρ. 64999 Γνωστοποίηση διατάξεων για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Αρχείο
21.07.2023 Αρ. Πρ. 61784 Ανακοίνωση έγκρισης πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους για το διδακτικό έτος 2023-2024 Αρχείο
18.07.2023 Αρ. Πρ. 60804 Παροχή απολογιστικών στοιχείων μεταφοράς μαθητών συγκεντρωτικά για το σχολικό έτος 2022-2023 ΑρχείοΠίνακας
19.06.2023 Αρ. Πρ. 54227 Παραλειφθέντες εκλογείς Αρχείο
17.06.2023 Αρ. Πρ. 53936 Ειδικοί ναύλοι και διευκολύνσεις από την AEGEAN και την Olympic Air για τις μετακινήσεις των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 Αρχείο
Παλαιότερα Έγγραφα
2020 Αρ. Πρ. 5814 ΔΠρΘεσσαλ 5814_2020

Αρχείο

2020 Αρ. Πρ. 295 ΔΕφΛΑρ 295_2020

Αρχείο

2020 Αρ. Πρ. 547 ΣτΕ 547_2020

Αρχείο

2020 Αρ. Πρ. 611 ΣτΕ 611_2020

Αρχείο

2020 Αρ. Πρ. 3522 ΣτΕ 3522_2020

Αρχείο

2019 Αρ. Πρ. 488 ΔΠρΚομ 488_2019

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2