ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 05 Ιουλίου 2022

ΔΡΑΣΕΙΣ

Συνέντευξη του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Σταύρου Καλαφάτη στην ...
Ανακοίνωση της χωροθέτησης του Νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης από τους Υφυπο...

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

04.07 2022
03.07 2022
01.07 2022
01.07 2022
30.06 2022
29.06 2022
28.06 2022
27.06 2022
Όλες οι ανακοινώσεις
04.07.2022 Αρ. Πρ. 44115 Απόφαση έκδοσης ΧΕΠ για την κάλυψη της δαπάνης αυθημερόν μετακίνησης των κ.κ. Βασιλικής Λακουμέντα υπαλλήλου του ΥΠ.ΕΣ. και της Υπηρεσιακής Γραμματέως του ΥΠ.ΕΣ. Γεωργίας Βαλατσού στη Θεσσαλονίκη, αεροπορικώς, στις 7/7/2022, για υπηρεσιακούς λόγους του Υ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΣΠΗ46ΜΤΛ6-ΩΣΚ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
04.07.2022 Αρ. Πρ. 43883 Προέγκριση δαπάνης για υπηρεσίες συντήρησης - υποστήριξης του ολοκληρωμένου διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης ραντεβού των υπηρεσιών του ΥΠΕΣ, για το 2022 & 2023. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 64ΨΣ46ΜΤΛ6-ΟΟΛ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
04.07.2022 Αρ. Πρ. 43878 Δαπάνη προμήθειας υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή επισκευαστικών εργασιών σε όλα τα κτήρια αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2022. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΠΞΠ46ΜΤΛ6-ΩΙ1 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
04.07.2022 Αρ. Πρ. 43972 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία:
04.07.2022 Αρ. Πρ. 12521 ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΥ4Ξ465ΧΘΟ-Ν7Ν | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία:
01.07.2022 Αρ. Πρ. 43834 δαπάνη ημερήσια αποζημίωση με έκδοση ΧΕΠ, για την μετακίνηση αυθημερόν της κ. Λακουμέντα Βασιλικής στη Θεσσαλονίκη στις 7/7/2022 για υπηρεσιακούς λόγους του ΥΠ.ΕΣ (τομέας Μακεδονίας Θράκης.) Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 63Η946ΜΤΛ6-0ΘΧ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
Παλαιότερες Αποφάσεις
01.07.2022 Αρ. Πρ. 43850 Εκλογή των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια του προσωπικού των ΟΤΑ α΄ βαθμού Αρχείο
28.06.2022 Αρ. Πρ. 43151 Εκλογή των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια του προσωπικού των Περιφερειών Αρχείο
24.06.2022 Αρ. Πρ. 10284 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (78η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Χορήγηση κανονικών αδειών κατά την καλοκαιρινή περίοδο και άλλα θέματα Αρχείο
22.06.2022 Αρ. Πρ. 41349 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει Αρχείο
22.06.2022 Αρ. Πρ. 41349 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει Αρχείο
15.06.2022 Αρ. Πρ. 39343 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4830/2021 “ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΓΟΣ” (ΦΕΚ Α’ 169) Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
30.06.2022 Αρ. Πρ. 43569 Κατανομή ποσού 50.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών Αρχείο
23.06.2022 Αρ. Πρ. 41679 Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις Αρχείο
10.06.2022 Αρ. Πρ. 38521 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΣΤ΄ κατανομή έτους 2022 Αρχείο
10.06.2022 Αρ. Πρ. 38498 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – ΣΤ΄ Κατανομή έτους 2022 Αρχείο
08.06.2022 Αρ. Πρ. 37841 Γνωστοποίηση δημοσίευσης Κ.Υ.Α. για τον καθορισμό του ανωτάτου αριθμού επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών μελών των συλλογικών οργάνων της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, για το έτος 2022 Αρχείο
07.06.2022 Αρ. Πρ. 37401 Τροποποίηση της υπ. αρ. 833/3.1.2022 (ΑΔΑ: 6Ι7Ξ46ΜΤΛ6-ΠΔ6) Υπουργικής Απόφασης «Συγκρότηση των Α΄, Β΄ και Γ΄ Πειθαρχικών Συμβουλίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Αρχείο
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
24.06.2022 Αρ. Πρ. 42333 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του 5ου και 6ου ορόφου στο κτίριο του Υπουργείου Εσωτερικών επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2 που στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 30.06.2022
23.06.2022 Αρ. Πρ. 42204 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης κλιματιστικών μονάδων στα κτίρια του ΥΠ.ΕΣ. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 29.06.2022
17.06.2022 Αρ. Πρ. 40120 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτηρίων επί των οδών Ευαγγελιστρίας 2 και Μητροπόλεως 60 στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ. (τ. Εσωτερικών) ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 22.06.2022
14.06.2022 Αρ. Πρ. 38927 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την προμήθεια διαφημιστικού υλικού, στο πλαίσιο παροχής οικονομικής αρωγής – χορηγίας του Υπουργείου Εσωτερικών για το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλόριζου «Πέρα από τα Σύνορα» ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 20.06.2022
08.06.2022 Αρ. Πρ. 38048 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης του λογισμικού των εφαρμογών Διαχείρισης Οικονομικού και Διαχείρισης Μισθοδοσίας- ΕΑΠ ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 16.06.2022
02.06.2022 Αρ. Πρ. 36315 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Υπουργείου Εσωτερικών με προβλεπόμενο διάστημα παροχής υπηρεσιών για τρεις (3) μήνες ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 07.06.2022
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
10.06.2022 Αρ. Πρ. 40640 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
27.12.2021 Αρ. Πρ. 1803 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
27.12.2021 Αρ. Πρ. 1840 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
27.09.2021 Αρ. Πρ. 70125 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Κρήτης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
16.07.2021 Αρ. Πρ. 53691 Προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
05.07.2021 Αρ. Πρ. 50129 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Παλαιότερες Προκηρύξεις
01.07.2022 Αρ. Πρ. 43743 Γνωστοποίηση διατάξεων για τη μεταφορά μαθητών που φοιτούν σε πρότυπα, πειραματικά σχολεία Αρχείο
01.07.2022 Αρ. Πρ. 43733 Διευκρινήσεις για τον καθορισμό κομίστρου για Επιβατηγά Δημοσίας Χρήσης οχήματα για τη μεταφορά μαθητών και για τις αναπροσαρμογές τιμών στις δημόσιες συμβάσεις Αρχείο
15.06.2022 Αρ. Πρ. 39479 Ενημέρωση για κατάργηση διατάξεων αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων και των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων των περιφερειών Αρχείο
19.05.2022 Αρ. Πρ. 32225 Συλλογή στοιχείων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών ΑρχείοΑπόφαση Συγκρότησης Εθνικού Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Β΄1637)ΣΤΟΙΧΕΙΑ σταθμών και φιλοξενούμενων παιδιών 2022
05.04.2022 Αρ. Πρ. 22125 Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το α΄ τρίμηνο του 2022 ΑρχείοΝ.4714/2020 – άρθρο 107 (όπως ισχύει)Αρχείο συμπλήρωσης και υποβολής των αναλυτικών καταστάσεων ARREARS202203_.xlsx Οδηγίες συμπλήρωσης αρχείου α τρίμηνο του 2022
04.04.2022 Αρ. Πρ. 21705 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2022 έως 31-3-2022 & απολογιστικών στοιχείων κόστους και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 31-12-2021 ΑρχείοΠΙΝΑΚΑΣ ΙΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
Παλαιότερα Έγγραφα
2017 Αρ. Πρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 773 ΣτΕ 2017_773

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 4209 ΣτΕ 2015_4209

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3626 ΣτΕ 2015_3626

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3625 ΣτΕ 2015_3625

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2