ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022

ΔΡΑΣΕΙΣ

Χαιρετισμός του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας και Θράκης κ. Στα...
Χαιρετισμός του Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη ως εκπροσώπου...

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

26.09 2022
26.09 2022
23.09 2022
23.09 2022
20.09 2022
19.09 2022
19.09 2022
13.09 2022
Όλες οι ανακοινώσεις
27.09.2022 Αρ. Πρ. 62506 Ανακαλούμε μερικώς την αριθ. 10803/18-02-2022 (ΑΔΑ: ΩΘΙ846ΜΤΛ6-ΔΑ2) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (220.000,00€), η οποία έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με αριθμό καταχώρησης Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΩΔ446ΜΤΛ6-ΚΚΗ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
27.09.2022 Αρ. Πρ. 62502 Μερική ανάκληση ποσού 7.500,00€ λόγω εξόφλησης των σχετικών υποχρεώσεων και της ανάγκης χρησιμοποίησης του ποσού για το β’ εξάμηνο του 2022. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΚ9Ζ46ΜΤΛ6-0ΦΓ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
27.09.2022 Αρ. Πρ. 62741 Τροποποίηση της αριθμ. 44196/10.6.2019 (ΑΔΑ: ΩΙΩΟ465ΧΘ7-ΑΔΟ) απόφασης χρηματοδότησης του Δήμου Πόρου του Ν. Αττικής, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες (ΣΑΝΑ 255) Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 661Β46ΜΤΛ6-Ψ4Θ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία:
27.09.2022 Αρ. Πρ. 62729 Τροποποίηση της αριθμ. 9010/8.2.2019 (ΑΔΑ: 6ΧΡΤ465ΧΘ7-12Σ) απόφασης χρηματοδότησης του Δήμου Θέρμου του Ν. Αιτωλοακαρνανίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 11090/12.2.2021 (ΑΔΑ: 6Υ9Ο46ΜΤΛ6-ΥΦΧ) απόφαση, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και κ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΔΛΒ46ΜΤΛ6-ΣΜ1 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία:
27.09.2022 Αρ. Πρ. 62713 Τροποποίηση των αριθμ. 18817/11.5.2018 (ΑΔΑ: ΩΚΛΓ465ΧΘ7-ΠΧΝ) και 70514/4.12.2018 (ΑΔΑ: 6ΩΙΑ465ΧΘ7-ΚΦ8) αποφάσεων χρηματοδότησης του Δήμου Λευκάδας του Ν. Λευκάδος, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την αριθμ. 3034/15.1.2021 (ΑΔΑ: ΨΚΓΙ46ΜΤΛ6-ΕΒΑ) απόφαση, για τ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 658846ΜΤΛ6-ΦΩΕ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία:
27.09.2022 Αρ. Πρ. 62703 Τροποποίηση της αριθμ. 54771/31.8.2020 (ΑΔΑ: ΨΒΛ746ΜΤΛ6-Υ3Υ) απόφασης χρηματοδότησης του Δήμου Ανατολικής Μάνης του Ν. Λακωνίας, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες (ΣΑΝΑ 255) Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΗΞΔ46ΜΤΛ6-ΦΕΝ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία:
Παλαιότερες Αποφάσεις
22.09.2022 Αρ. Πρ. 61835 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει Αρχείο
07.09.2022 Αρ. Πρ. 58459 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει Αρχείο
26.08.2022 Αρ. Πρ. 55752 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει Αρχείο
29.07.2022 Αρ. Πρ. 5181 Αλλαγή στη μορφή των δημοσίων αλβανικών εγγράφων που φέρουν τη σφραγίδα της Σύμβασης της Χάγης 1961 (Aposstille) Αρχείο
12.07.2022 Αρ. Πρ. 11358 Ορισμός Υπεύθυνου Ενεργειακών Υποδομών/ Εγκαταστάσεων και Διοικητικά Υπεύθυνων Αρχείο
01.07.2022 Αρ. Πρ. 43850 Εκλογή των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια του προσωπικού των ΟΤΑ α΄ βαθμού Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
21.09.2022 Αρ. Πρ. 61363 Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις Αρχείο
14.09.2022 Αρ. Πρ. 59862 Γ΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 824/3.1.2022 (ΑΔΑ: 97Ρ346ΜΤΛ6-Γ2Σ) Υπουργικής Απόφασης «Συγκρότηση των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νότιου Αιγαίου» Αρχείο
08.09.2022 Αρ. Πρ. 58694 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Θ΄ Κατανομή έτους 2022 Αρχείο
08.09.2022 Αρ. Πρ. 58697 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Θ΄ κατανομή έτους 2022 ΑρχείοΧρηματική εντολή
01.09.2022 Αρ. Πρ. 57354 Γ΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 37545/19.5.2021 (ΑΔΑ: ΨΘ0Μ46ΜΤΛ6-ΛΩ5) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Υπουργικής Απόφασης Αρχείο
26.08.2022 Αρ. Πρ. 55848 Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υπηρεσιών προβολής και εκτύπωσης τυπογραφικού υλικού, στο πλαίσιο παροχής οικονομικής αρωγής – χορηγίας του Υπουργείου στις πολιτιστικές εκδηλώσεις «Πρέσπες 2022» Αρχείο
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
23.09.2022 Αρ. Πρ. 62204 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια ανανέωσης αδειών λογισμικού Symantec Endpoint Protection Manager του ΥΠ.ΕΣ. & Symantec Endpoint Cloud Hybrid Subscription License ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 29.09.2022
23.09.2022 Αρ. Πρ. 62251 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 30.09.2022
23.09.2022 Αρ. Πρ. 62343 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης οικονομικής προσφοράς, για την ανάθεση έργου ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος “Διαφάνεια” Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών, εντός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών (ΟΣΥΕΔ) ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 29.09.2022
16.09.2022 Αρ. Πρ. 60410 Το Υπουργείο Εσωτερικών προσκαλεί τις εταιρείες με την επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. (OTS Α.Ε.) και «QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (QUALITY & RELIABILITY Α.Ε.)», οι οποίες διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία, αφού έχουν την ευθύνη υποστήριξης του ΠΣ ΜΗΠΟΛ να καταθέσουν οικονομική προσφορά για την παροχή των έργων: 1. Παροχή υπηρεσιών για εργασίες συντήρησης -υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών, το οποίο υλοποιήθηκε εντός του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Πολιτών και 2. Αποκατάσταση της λειτουργίας συγχρονισμού της παραγωγικής βάσης δεδομένων (ΒΔ) του Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώο Πολιτών (ΠΣ ΜΗΠΟΛ) με τη ΒΔ του Disaster Recovery Site (DRS) που βρίσκεται στο Computer Room του ΥΠΕΣ στην οδό Ευαγγελιστρίας 2 (1ος όροφος) ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 22.09.2022
16.09.2022 Αρ. Πρ. 60819 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση του έργου ανάπτυξης Ηλεκτρονικής Πύλης Υποψηφιοτήτων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές εντός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών (ΟΣΥΕΔ) ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 26.09.2022
13.09.2022 Αρ. Πρ. 60506 Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, άνω των ορίων, επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών και την προμήθεια αγαθών για την διενέργεια των Εξετάσεων κτήσης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση, της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας. ΑρχείοΕυρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)Ημερομηνία Διενέργειας - 28.09.2022
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
19.09.2022 Αρ. Πρ. 35422 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
01.09.2022 Αρ. Πρ. 57616 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό Σημείωμα
08.08.2022 Αρ. Πρ. 55285 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό
10.06.2022 Αρ. Πρ. 40640 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
27.12.2021 Αρ. Πρ. 1803 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
27.12.2021 Αρ. Πρ. 1840 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Παλαιότερες Προκηρύξεις
15.09.2022 Αρ. Πρ. 60223 Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το γ΄ τρίμηνο του 2022 ΑρχείοARREARS202209_.xlsxΟδηγίες συμπλήρωσης αρχείου γ τρίμηνο του 2022
15.09.2022 Αρ. Πρ. 14494 Πρόσκληση δημοσίων οργανώσεων για υποβολή καινοτομιών στην πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου τομέα www.innovation.gov.gr με σκοπό τη συμμετοχή τους σε δράση του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΟΟΣΑ – OPSI OECD Αρχείο
24.08.2022 Αρ. Πρ. 55767 Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2023, των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών Αρχείο
18.08.2022 Αρ. Πρ. 54125 Δυνατότητα πρόσληψης βάσει προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της προκήρυξης 13Κ/2021 Αρχείο
17.08.2022 Αρ. Πρ. 54078 Γνωστοποίηση τροποποίησης της υπ΄αρ. 50025/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β΄ 4217) Αρχείο
12.08.2022 Αρ. Πρ. 53598 Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν.4964/2022 (Α΄150) – τροποποίηση των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 46 και της παρ.18 του άρθρου 4 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) Αρχείο
Παλαιότερα Έγγραφα
2017 Αρ. Πρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 773 ΣτΕ 2017_773

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 4209 ΣτΕ 2015_4209

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3626 ΣτΕ 2015_3626

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3625 ΣτΕ 2015_3625

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2