ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 26 Απρίλιος 2019

ΔΡΑΣΕΙΣ

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Όλες οι ανακοινώσεις
25.04.2019 Αρ. Πρ. 31335 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος των κρατουμένων κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω6ΓΠ465ΧΘ7-2Ι9 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
25.04.2019 Αρ. Πρ. 32351 Παραλειφθέντες εκλογείς Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΘΩΨ465ΧΘ7-51Ι | Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
25.04.2019 Αρ. Πρ. 32285 Ανακαλούμε μερικώς την υπ΄αρίθμ. 2113/2-1-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού (100.000,00€), η οποία έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με αριθμό καταχώρησης 4928, για ποσό τριάντα μία χιλιάδων ευρώ (31.000,00 €) στον ΑΛΕ 2420101001 του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 1007-201 οικονομικού έτους 2019, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το παραπάνω ποσό σε εκλογικές δαπάνες. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΥΖ7465ΧΘ7-16Σ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
25.04.2019 Αρ. Πρ. 32168 Εφαρμογή των διατάξεων των ν. 4255/2014 (Α΄ 89) και ν. 3023/2002 (Α΄ 146) ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 26ης Μαΐου 2019. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΚΡΞ465ΧΘ7-ΩΑΝ | Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
25.04.2019 Αρ. Πρ. 32145 Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης για ποσό εννιακόσια εξήντα έξι Ευρώ (966,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 1007 201, ΑΛΕ 2420389001, οικ. έτους 2019, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη τεχνικής υποστήριξης συσκευής τηλεδιάσκεψης για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ3ΣΒ465ΧΘ7-ΛΚΣ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
25.04.2019 Αρ. Πρ. 32144 Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης για ποσό έξι χιλιάδες εκατόν δέκα επτά ευρώ (6.117,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 1007 201, ΑΛΕ 3120302001, οικ. έτους 2019, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για την προμήθεια συσκευής τηλεδιάσκεψης για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ17Γ465ΧΘ7-0ΡΡ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Παλαιότερες Αποφάσεις
25.04.2019 Αρ. ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ_ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 Αρχείο
24.04.2019 Αρ. 31813 Αναγραφή κωδικών (συμβατικών) αριθμών στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των στρατιωτικών Αρχείο
24.04.2019 Αρ. 25 Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019 ΑρχείοΥΑ15000/14-04-2014
24.04.2019 Αρ. 31488 Δημοτικές εκλογές 2019 Αρχείο
24.04.2019 Αρ. 31497 Δημοτικές εκλογές 2019 Αρχείο
22.04.2019 Αρ. 23 Εγκύκλιος για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών στους νέους δήμους του άρθρου 154 του Ν.4600/2019 Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
24.04.2019 Αρ. 31809 Καθορισμός χρόνου και τρόπου υποβολής δήλωσης από τους στρατιωτικούς, τους υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019 ΑρχείοΥΑ15000/ 14-04-2014
19.04.2019 Αρ. 30296 Καθορισμός προθεσμιών για το διορισμό μελών εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2019, που θα διεξαχθούν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λ.π Αρχείο
24.04.2019 Αρ. 64 Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αρχείο
22.04.2019 Αρ. 31027 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Αρχείο
22.04.2019 Αρ. 31026 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Ηπείρου Αρχείο
22.04.2019 Αρ. 31025 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Αρχείο
Παλαιότερες ΠΔ - Αποφάσεις
24.04.2019 Αρ. 31620 Υπηρεσίες επισκευής εκτυπωτών & πολυμηχανημάτων του ΥΠΕΣ για το έτος 2019 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 03.05.2019
23.04.2019 Αρ. 31048 Διευκρίνιση σχετικά με την πρόσκληση για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Εσωτερικών ενόψει των Εκλογών του Μαΐου 2019 με αρ. πρωτ. 29903/18-4-2019. (ΑΔΑΜ:19REQ004825917) ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 24.04.2019
22.04.2019 Αρ. 30330 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συστημάτων βιντεοεπιτήρησης των Data Centers του ΥΠΕΣ εν όψει των επερχόμενων εκλογών του Μαΐου 2019 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 02.05.2019
18.04.2019 Αρ. 29903 Πρόσκληση για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Εσωτερικών ενόψει των Εκλογών του Μαΐου 2019 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 24.04.2019
18.04.2019 Αρ. 29906 Αίτημα για επισκευή υπάρχοντος και προμήθεια νέου εκτυπωτή με τα αναλώσιμά του. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 24.04.2019
17.04.2019 Αρ. 28999 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων ενόψει των επερχόμενων εκλογών της 26ης Μαΐου 2019. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 22.04.2019
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
18.01.2018 Αρ. 1758 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

18.01.2018 Αρ. 1759 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

18.01.2018 Αρ. 1761 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (16ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

18.01.2018 Αρ. 1762 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (17ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης του Τομεακού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

18.01.2018 Αρ. 1763 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (18ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης του Τομεακού Γραμματέα Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

18.01.2018 Αρ. 1764 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (19ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), όπως ισχύει Αρχείο
Παλαιότερες Προκηρύξεις
15.04.2019 Αρ. 29324 Επικαιροποίηση του Υποτομέα «S1313 ΟΤΑ» του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ Αρχείο
18.04.2019 Αρ. 29998 Επαναπροσδιορισμός της ημερομηνίας λήξης της δυνατότητας υποβολής στοιχείων για το στρατηγικό προγραμματισμό προσλήψεων 2020-2023 από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αρχείο
10.04.2019 Αρ. 26951 Λήξη δυνατότητας υποβολής στοιχείων για το στρατηγικό προγραμματισμό προσλήψεων 2020-2023 από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αρχείο
03.04.2019 Αρ. 24560 Αποστολή στοιχείων Κύριου Δείκτη Επιδόσεων (KPI) ΑρχείοΕγκ._Παράρτημα ΑΥπόδειγμα-1_ΚΡΙ
02.04.2019 Αρ. 24104 Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 102 του ν. 4604/2019 (Α΄50 ) Αρχείο
27.03.2019 Αρ. 22159 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτ/θμιας και δευτ/θμιας εκπαίδευσης και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως 31-3-2019 & απολογιστικών στοιχείων κόστους και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2018 έως 31-12-2018 ΑρχείοKOSTOS-I_ 1-1-19_EWS_ 31-3-19KOSTOS_II_ 1-9-18 _EWS_ 31-12-18
Παλαιότερες Έγγραφα
2017 Αρ. 773 ΣτΕ 2017_773

Αρχείο

2017 Αρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427

Αρχείο

2017 Αρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428

Αρχείο

2015 Αρ. 661 ΣτΕ 2015_661

Αρχείο

2015 Αρ. 665 ΣτΕ 2015_665

Αρχείο

2015 Αρ. 671 ΣτΕ 2015_671

Αρχείο

2015 Αρ. 915 ΣτΕ 2015_915

Αρχείο

2015 Αρ. 1012 ΣτΕ 2015_1012

Αρχείο

2015 Αρ. 1457 ΣτΕ 2015_1457

Αρχείο

2015 Αρ. 1464 ΣτΕ 2015_1464

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2