ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 23 Νοέμβριος 2019

ΔΡΑΣΕΙΣ

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Όλες οι ανακοινώσεις
08.11.2019 Αρ. Πρ. 92212 προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για ημερήσια αποζημίωση λόγω μετακίνησης εκτός έδρας της κ. Σιαράπη Στυλιανής, μετακλητής υπαλλήλου στο γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών για τις εργασίες της 21ης Συνάντησης της Επιτροπής Ρυθμιστικής Πολιτικής του ΟΟΣΑ και της 12ης Συνάντησης της Διοικούσας Επιτροπής στο Παρίσι 05-09/11/2019. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΛΙ5465ΧΘ7-ΡΛΔ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
08.11.2019 Αρ. Πρ. 92212 προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για ημερήσια αποζημίωση λόγω μετακίνησης εκτός έδρας της κ. Σιαράπη Στυλιανής, μετακλητής υπαλλήλου στο γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών για τις εργασίες της 21ης Συνάντησης της Επιτροπής Ρυθμιστικής Πολιτικής του ΟΟΣΑ και της 12ης Συνάντησης της Διοικούσας Επιτροπής στο Παρίσι 05-09/11/2019. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΒΟΗ465ΧΘ7-ΤΞ7 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
08.11.2019 Αρ. Πρ. 7451 αποζημίωση σε Έφορο Αντιπροσώπων Δικαστικής Αρχής, Δικαστικό Αντιπρόσωπο, Γραμματέα Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς και αναπληρωτή Έφορο και αναπληρωτή Δικαστικό Αντιπρόσωπο, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στις επαναληπτικές εκλογές της Κοινότητας Πέτρας του Δήμου Ζηρού, στις 10-11-2019. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΤΜΣ465ΧΘ7-Ψ50 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
08.11.2019 Αρ. Πρ. 78935 δαπάνη εξόδων μετακίνησης του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης, του ΥΠΕΣ κ. Μ.Ι.Σταυριανουδάκη ο οποίος θα παραστεί σε τελετή απονομής βραβείου ηθικής τάξεως, στο Δήμο Ηράκλειου στις 9/11/2019, εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΞΙΞ465ΧΘ7-7Ν3 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
08.11.2019 Αρ. Πρ. 78936 συμπληρωματική δαπάνη εξόδων κίνησης του κ. Κ. Ιωάννου Προισταμένου του Τμ. Σχεδιασμού Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΕΣ στο πλαίσιο συμμετοχής στο εκπαιδευτικο- επιμορφωτικό σεμινάριο της ΟΤS (11ο OTS FORUM) που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα 7-9/11/2019 και στο Ξυλόκαστρο προκειμένου να συζητηθούν διεξοδικά όλα τα τεχνικά θέματα εγγράφων ΙΡΙΔΑ του Δήμου Ξυλοκάστρου από 10-11/11/2019. Η μετακίνηση θα γίνει με ΙΧ αυτοκίνητο Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 91Ε0465ΧΘ7-Ν7Α | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
08.11.2019 Αρ. Πρ. 79429 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Τρίπολης (Ν. Αρκαδίας) του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού». Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΣ5Ο465ΧΘ7-ΧΥ1 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παλαιότερες Αποφάσεις
19.11.2019 Αρ. Πρ. 18810 Τα Νομικά Πρόσωπα των νέων Δήμων του ν. 4600/2019 Αρχείο
14.11.2019 Αρ. Πρ. 39231 Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2020 Αρχείο
04.11.2019 Αρ. Πρ. 110 Οδηγίες κατάρτισης αναφορών Κόμβου Διαλειτουργικότητας από τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου της αυτοδιοίκησης που υποχρεούνται να εφαρμόζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014) Αρχείο
23.09.2019 Αρ. Πρ. 105 Κατάργηση καταχώρησης στοιχείων Ισολογισμού Δήμων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ. – Αποκλειστική λήψη των συγκεκριμένων οικονομικών στοιχείων από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας Αρχείο
23.09.2019 Αρ. Πρ. 16414 BREXIT – Χειρισμός αιτημάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας Αρχείο
13.09.2019 Αρ. Πρ. 63828 Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4623/2019 (Α΄134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
20.11.2019 Αρ. Πρ. 82220 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΙΑ΄ κατανομή έτους 2019 Αρχείο
18.11.2019 Αρ. Πρ. 82223 Τροποποίηση της υπ. αρ. 58624/9.8.2019 Υπουργικής Απόφασης (Α∆Α: 78ΜΦ465ΧΘ7-ΓΘΠ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συµβουλίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Αρχείο
18.11.2019 Αρ. Πρ. 82222 Τροποποίηση της υπ. αρ. 48518/25.6.2019 Υπουργικής Απόφασης (Α∆Α: ΨΗ8Σ465ΧΘ-Ω7Γ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συµβουλίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Αρχείο
07.11.2019 Αρ. Πρ. 78767 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – ΙΑ΄ Κατανομή έτους 2019 Αρχείο
01.11.2019 Αρ. Πρ. 78639 Β΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 21203/22.3.2019 Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ: ΩΝΕ5465ΧΘ7-ΡΝΘ) «Συγκρότηση των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Αρχείο
25.10.2019 Αρ. Πρ. 75496 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ι΄ Κατανομή έτους 2019 Αρχείο
Παλαιότερες ΠΔ - Αποφάσεις
20.11.2019 Αρ. Πρ. 82684 Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (16.000 λίτρων) για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών ενόψει της χειμερινής περιόδου ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 26.11.2019
14.11.2019 Αρ. Πρ. 80726 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών εκατόν ογδόντα (180) ανθρωποωρών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των υποδομών πληροφορικής του Υπουργείου Εσωτερικών ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 19.11.2019
13.11.2019 Αρ. Πρ. 80617 Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών για Υπηρεσίες Καθαριότητας ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 23.11.2019
13.11.2019 Αρ. Πρ. 82666 Προμήθεια toner και δοχείων μελάνης ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 26.11.2019
12.11.2019 Αρ. Πρ. 80575 Ανανέωση αδειών του λογισμικού «Veeam availability suite for VMware» για τις ανάγκες της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 15.11.2019
12.11.2019 Αρ. Πρ. 80760 Προμήθεια δύο αδειών λογισμικού Microsoft Project για τις ανάγκες της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 18.11.2019
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
18.01.2018 Αρ. Πρ. 1758 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

18.01.2018 Αρ. Πρ. 1759 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

18.01.2018 Αρ. Πρ. 1761 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (16ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

18.01.2018 Αρ. Πρ. 1762 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (17ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης του Τομεακού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

18.01.2018 Αρ. Πρ. 1763 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (18ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης του Τομεακού Γραμματέα Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

18.01.2018 Αρ. Πρ. 1764 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (19ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), όπως ισχύει Αρχείο
Παλαιότερες Προκηρύξεις
19.11.2019 Αρ. Πρ. 81872 Στοιχεία για μισθώματα κτιρίων (Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019) Αρχείο
18.11.2019 Αρ. Πρ. 81602 Ειδικές οδηγίες για τα στοιχεία των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2020 ΑρχείοEP2020.1
04.11.2019 Αρ. Πρ. 78577 Ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020 των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του υποτομέα των ΟΤΑ στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών ΑρχείοΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
31.10.2019 Αρ. Πρ. 76784 Προεργασία ενόψει υποβολής των αιτημάτων προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020 από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΑρχείοΕπιστολή ΓΓΑΔΔΤ 81/24-10-2019Οδηγίες για προετοιμασία των φορέωνEP2020
11.10.2019 Αρ. Πρ. 71379 Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία) Αρχείο
26.09.2019 Αρ. Πρ. 66848 Επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων του ΥΠΕΣ για τις διεθνείς συνεργασίες των Δήμων και Περιφερειών της Χώρας Αρχείο
Παλαιότερες Έγγραφα
2017 Αρ. Πρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 773 ΣτΕ 2017_773

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 4209 ΣτΕ 2015_4209

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3626 ΣτΕ 2015_3626

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3625 ΣτΕ 2015_3625

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2