ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 10 Απριλίου 2021

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΑνΥΠΕΣ Στέλιος Πέτσας, από την Πάτρα: “Ήρθα εδώ για να δούμε πώς σε μία έκτακτη κατάστα...
Δήλωση ΑνΥΠΕΣ, Στέλιου Πέτσα: “Όσοι μηρυκάζουν μίζερα μικροπολιτικά τσιτάτα, απλώς υπεν...

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

09.04 2021
09.04 2021
08.04 2021
08.04 2021
07.04 2021
06.04 2021
05.04 2021
04.04 2021
Όλες οι ανακοινώσεις
09.04.2021 Αρ. Πρ. 27760 Δαπάνη για ημερήσια αποζημίωση για την αυθημερόν μετακίνηση της Αν. Προϊστάμενης Δ/νσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου κ. Αγγελικής Σκαρμούτσου, στις 12/04/2021 και στις 14/04/2021, από Πάτρα για Αθήνα, Ναύπλιο, Τρίπολη, Καλαμάτα, Πάτρα, Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΣ9346ΜΤΛ6-Η5Π | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
09.04.2021 Αρ. Πρ. 27759 Δαπάνη για έξοδα κίνησης για την αυθημερόν μετακίνηση της Αν. Προϊστάμενης Δ/νσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου κ. Αγγελικής Σκαρμούτσου, στις 12/04/2021 και στις 14/04/2021, από Πάτρα για Αθήνα, Ναύπλιο, Τρίπολη, Καλαμάτα, Πάτρα, Κόριν Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΦΥΩ46ΜΤΛ6-ΗΧΘ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
09.04.2021 Αρ. Πρ. 27607 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Βόλβης (Ν. Θεσσαλονίκης) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις». Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΝΔΘ46ΜΤΛ6-ΒΧΑ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία:
09.04.2021 Αρ. Πρ. 25348 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΑΜΙΣΘΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Η0746ΜΤΛ6-ΣΨΟ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία:
09.04.2021 Αρ. Πρ. 26060 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ.ΠΕΤΣΑ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 658Τ46ΜΤΛ6-8Σ7 | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία:
09.04.2021 Αρ. Πρ. 27942 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Πόρου (Ν. Αττικής) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού». Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΩΨΑ46ΜΤΛ6-ΣΥΣ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία:
Παλαιότερες Αποφάσεις
05.04.2021 Αρ. Πρ. 17370 Ένδικα μέσα κατά πειθαρχικών αποφάσεων και λύση της υπαλληλικής σχέσης Αρχείο
05.04.2021 Αρ. Πρ. 6020 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 38η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρχείο
29.03.2021 Αρ. Πρ. 5525 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 37η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρχείο
26.03.2021 Αρ. Πρ. 1412 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διάταξης για τη συνέχιση της δυνητικής αργίας Αρχείο
23.03.2021 Αρ. Πρ. 5132 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 36η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρχείο
18.03.2021 Αρ. Πρ. 167 Παροχή νεότερων οδηγιών σχετικά με την παράταση ισχύος των αδειών διαμονής κατά τις διαδικασίες απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας (πολιτογράφηση και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1Α και 1Β του ΚΕΙ) Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
31.03.2021 Αρ. Πρ. 24479 Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής Αρχείο
31.03.2021 Αρ. Πρ. 24473 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 81783/26.11.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΙΦ46ΜΤΛ6-6ΞΘ) Απόφασης «Επιχορήγηση ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους» Αρχείο
23.03.2021 Αρ. Πρ. 22096 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 81783/26.11.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΙΦ46ΜΤΛ6-6ΞΘ) Απόφασης «Επιχορήγηση ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους» Αρχείο
16.03.2021 Αρ. Πρ. 19458 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Γ΄ Κατανομή έτους 2021 Αρχείο
16.03.2021 Αρ. Πρ. 19755 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Γ΄ κατανομή έτους 2021 Αρχείο
12.03.2021 Αρ. Πρ. 19108 Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”» με ποσό 696.000,00 € για την κάλυψη λειτουργικών του εξόδων και την επίτευξη των σκοπών του Αρχείο
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
07.04.2021 Αρ. Πρ. 27251 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών παραμετροποίησης και εγκατάστασης για την υλοποίηση δικτύου Wi-Fi στο κτήριο επί της Σταδίου 31 του ΥΠ.ΕΣ. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 13.04.2021
29.03.2021 Αρ. Πρ. 23280 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τη μεταρρυθμιστική τομή της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 01.04.2021
29.03.2021 Αρ. Πρ. 23587 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προμήθειας υλικών καθαριότητας και ειδών προστασίας από τον κορωνοϊό, για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 02.04.2021
26.03.2021 Αρ. Πρ. 23149 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ειδών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 01.04.2021
26.03.2021 Αρ. Πρ. 23265 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης σε κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 01.04.2021
24.03.2021 Αρ. Πρ. 22634 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2 στο οποίο στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 29.03.2021
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
12.03.2020 Αρ. Πρ. 7873 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την επιλογή του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) Αρχείο
11.03.2020 Αρ. Πρ. 7774 Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠ. ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ), για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017) Σύμφωνα Αρχείο
11.02.2020 Αρ. Πρ. 5921 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017) Αρχειο
14.01.2020 Αρ. Πρ. 48 Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης Αρχείο
03.01.2020 Αρ. Πρ. 3028 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας Αρχείο
13.12.2019 Αρ. Πρ. 1732 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει. Αρχείο
Παλαιότερες Προκηρύξεις
04.04.2021 Αρ. Πρ. 25747 Συλλογή στοιχείων για παροχές & επιδόματα υπαλλήλων (έρευνα ΕΛΣΤΑΤ) ΑρχείοΑρχείο ΕΛΣΤΑΤΑρχείο ELSTATPAR2021_.xls ΕΛΣΤΑΤ-Συμπληρωματικές Οδηγίες για συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 2019-2020
02.04.2021 Αρ. Πρ. 25523 Εφαρμογή Μηχανισμού Αποτροπής Συσσώρευσης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ για το α΄ τρίμηνο του 2021 ΑρχείοΑρχείο XLSΟδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του αρχείου
17.03.2021 Αρ. Πρ. 20155 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως 31-3-2021 & απολογιστικών στοιχείων κόστους και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως 31-12-2020 ΑρχείοΠΙΝΑΚΑΣ ΙΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
03.03.2021 Αρ. Πρ. 16232 Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του υποτομέα των ΟΤΑ ΑρχείοΠαράρτημα
18.02.2021 Αρ. Πρ. 12119 Πρόσθετα προσόντα, επιβεβαίωση των θέσεων τακτικού προσωπικού των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021 και αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών Αρχείο
08.02.2021 Αρ. Πρ. 9541 Επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων Τ.Α. στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ Αρχείο
Παλαιότερα Έγγραφα
2017 Αρ. Πρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 773 ΣτΕ 2017_773

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 4209 ΣτΕ 2015_4209

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3626 ΣτΕ 2015_3626

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3625 ΣτΕ 2015_3625

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2