ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 03 Δεκεμβρίου 2022

ΔΡΑΣΕΙΣ

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

30.11 2022
30.11 2022
30.11 2022
29.11 2022
28.11 2022
25.11 2022
25.11 2022
23.11 2022
Όλες οι ανακοινώσεις
02.12.2022 Αρ. Πρ. 81226 δαπάνη εξόδων κίνησης του κ. Κωνσταντίνου Μασσαρά οδηγού του ΥΠΕΣ προκειμένου να συνοδεύσει τον Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη σε αυθημερόν μετακίνηση στις 5-12-2022 στην Τρίπολη όπου θα συνοδ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ9ΞΣ46ΜΤΛ6-79Α | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
02.12.2022 Αρ. Πρ. 81133 δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης του κ. Κωνσταντίνου Μασσαρά οδηγού του ΥΠΕΣ προκειμένου να συνοδεύσει τον Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη σε αυθημερόν μετακίνηση στις 5-12-2022 στην Τρίπολη όπου θ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 667Ψ46ΜΤΛ6-ΕΟΛ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
02.12.2022 Αρ. Πρ. 81091 δαπάνη εξόδων διανυκτέρευσης του προσωπικού ασφαλείας κ.κ. Γκρέτση Χρήστου, Αχνούλα Αριστείδη, Παγώνη Νικόλαο, και Τσιρόγκα Ανδρέα, από 3-4/12/2022, όπου θα συνοδεύσουν τον Υπουργό Εσωτερικών κ.Μαυρουδή Βορίδη στους Δήμους Βόρειας Κυνουρίας και Άργους Μυκ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΑΣΧ46ΜΤΛ6-5Η8 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
02.12.2022 Αρ. Πρ. 81070 δαπάνη εξόδων κίνησης του οδηγού κ. Φώτη Σούκα στις 4/12/2022 όπου θα συνοδεύσει τον συνεργάτη του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Δαμκαλή σε συναντήσεις με τον Υπουργό στο Δήμο Άργους Μυκηνών για υπηρεσιακό σκοπό. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 69ΦΙ46ΜΤΛ6-Γ71 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
02.12.2022 Αρ. Πρ. 81040 δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης του προσωπικού ασφαλείας κ.κ. Γκρέτση Χρήστου, Αχνούλα Αριστείδη, Παγώνη Νικόλαο, και Τσιρόγκα Ανδρέα, από 3-4/12/2022, και του οδηγού κ. Φώτη Σούκα στις 4/12/2022 όπου θα συνοδεύσουν τον Υπουργό Εσωτερικών κ.Μαυρουδή Βορίδη σ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΥΩΔ46ΜΤΛ6-6ΒΛ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
02.12.2022 Αρ. Πρ. 80974 δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης του συνεργάτη του Υπουργού κ. Σωκράτη Δαμκαλή στις 4/12/2022 όπου θα συνοδεύσει τον Υπουργό Εσωτερικών στο Δήμο Άργους Μυκηνών για υπηρεσιακό σκοπό. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΘ6Γ46ΜΤΛ6-7ΜΘ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
Παλαιότερες Αποφάσεις
25.11.2022 Αρ. Πρ. 18493 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (81η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Αρχείο
04.11.2022 Αρ. Πρ. 73404 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει Αρχείο
02.11.2022 Αρ. Πρ. 72758 Επιβολή των διοικητικών μέτρων της αργίας και της έκπτωσης σε αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης – Εφαρμογή των άρθρων 236 και 236Α του ν. 3852/2010 Αρχείο
18.10.2022 Αρ. Πρ. 16463 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (80η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Αρχείο
04.10.2022 Αρ. Πρ. 65001 Πολιτογράφηση ομογενών που προέρχονται από χώρες της τ. ΕΣΣΔ (αρ.15 παρ. 2 Κ.Ε.Ι.) Αρχείο
29.09.2022 Αρ. Πρ. 63865 Ενημέρωση επί διατάξεων για την αδειοδότηση των ήδη κατά τη δημοσίευση του π.δ.99/2017 (Α΄141) λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
19.11.2022 Αρ. Πρ. 77766 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Αχαρνών με ποσό ύψους 517.456,87€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α. Αρχείο
10.11.2022 Αρ. Πρ. 76183 Β΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 89315/3.12.2021 (ΑΔΑ: 62Α446ΜΤΛ6-ΗΧΔ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» Υπουργικής Απόφασης Αρχείο
07.11.2022 Αρ. Πρ. 73648 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΙΑ΄ κατανομή έτους 2022 ΑρχείοΧρηματική εντολή
07.11.2022 Αρ. Πρ. 73660 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – ΙΑ΄ Κατανομή έτους 2022 Αρχείο
19.10.2022 Αρ. Πρ. 68853 ΣΤ΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 37539/19.5.2021 (ΑΔΑ: 9ΥΤ946ΜΤΛ6-2ΛΙ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» Υπουργικής Απόφασης Αρχείο
14.10.2022 Αρ. Πρ. 67474 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ι΄ κατανομή έτους 2022 ΑρχείοΧρηματική εντολή της Ι΄ κατανομής έτους 2022
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
30.11.2022 Αρ. Πρ. 18656 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης δικτύου ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 06.12.2022
25.11.2022 Αρ. Πρ. 18434 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής και τεχνικής προσφοράς για το έργο «Συντήρηση εξοπλισμού και εφαρμογών μισθοδοσίας – προσωπικού – ωρομέτρησης του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης)» ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 30.11.2022
25.11.2022 Αρ. Πρ. 18449 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια 20 Η/Υ και 20 οθονών ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 05.12.2022
18.11.2022 Αρ. Πρ. 77116 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ετήσιας ανανέωσης αδειών λογισμικού “Veeam Availability Suite for VMware – Standard” (8 sockets/τεμάχια), για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 22.11.2022
16.11.2022 Αρ. Πρ. 17668 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια μελανιών και drums για τις ανάγκες του Υπουργείου ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 22.11.2022
16.11.2022 Αρ. Πρ. 77457 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ μέσω ΕΣΗΔΗΣ, επιλογής αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης, toner για εκτυπωτές, toner για φωτοτυπικά μηχανήματα και μελάνια, για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 06.12.2022
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
26.10.2022 Αρ. Πρ. 72624 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
19.09.2022 Αρ. Πρ. 35422 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
01.09.2022 Αρ. Πρ. 57616 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό Σημείωμα
08.08.2022 Αρ. Πρ. 55285 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό
10.06.2022 Αρ. Πρ. 40640 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
27.12.2021 Αρ. Πρ. 1803 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Παλαιότερες Προκηρύξεις
28.09.2022 Αρ. Πρ. 63379 Δυνατότητα πρόσληψης βάσει προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων κατηγορίας εκπαίδευσης ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ της προκήρυξης 13Κ/2021 Αρχείο
15.09.2022 Αρ. Πρ. 60223 Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το γ΄ τρίμηνο του 2022 ΑρχείοARREARS202209_.xlsxΟδηγίες συμπλήρωσης αρχείου γ τρίμηνο του 2022
15.09.2022 Αρ. Πρ. 14494 Πρόσκληση δημοσίων οργανώσεων για υποβολή καινοτομιών στην πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου τομέα www.innovation.gov.gr με σκοπό τη συμμετοχή τους σε δράση του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΟΟΣΑ – OPSI OECD Αρχείο
24.08.2022 Αρ. Πρ. 55767 Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2023, των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών Αρχείο
18.08.2022 Αρ. Πρ. 54125 Δυνατότητα πρόσληψης βάσει προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της προκήρυξης 13Κ/2021 Αρχείο
17.08.2022 Αρ. Πρ. 54078 Γνωστοποίηση τροποποίησης της υπ΄αρ. 50025/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β΄ 4217) Αρχείο
Παλαιότερα Έγγραφα
2017 Αρ. Πρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 773 ΣτΕ 2017_773

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 4209 ΣτΕ 2015_4209

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3626 ΣτΕ 2015_3626

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3625 ΣτΕ 2015_3625

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2