ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 22 Ιανουάριος 2020

ΔΡΑΣΕΙΣ

Τ. Θεοδωρικάκος: Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική μας κληρονομιά α...
Ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος στον ρ/σ ΣΚΑΪ

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

21.01 2020
21.01 2020
21.01 2020
20.01 2020
20.01 2020
20.01 2020
20.01 2020
17.01 2020
Όλες οι ανακοινώσεις
08.11.2019 Αρ. Πρ. 92212 προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για ημερήσια αποζημίωση λόγω μετακίνησης εκτός έδρας της κ. Σιαράπη Στυλιανής, μετακλητής υπαλλήλου στο γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών για τις εργασίες της 21ης Συνάντησης της Επιτροπής Ρυθμιστικής Πολιτικής του ΟΟΣΑ και της 12ης Συνάντησης της Διοικούσας Επιτροπής στο Παρίσι 05-09/11/2019. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΛΙ5465ΧΘ7-ΡΛΔ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
08.11.2019 Αρ. Πρ. 92212 προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για ημερήσια αποζημίωση λόγω μετακίνησης εκτός έδρας της κ. Σιαράπη Στυλιανής, μετακλητής υπαλλήλου στο γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών για τις εργασίες της 21ης Συνάντησης της Επιτροπής Ρυθμιστικής Πολιτικής του ΟΟΣΑ και της 12ης Συνάντησης της Διοικούσας Επιτροπής στο Παρίσι 05-09/11/2019. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΒΟΗ465ΧΘ7-ΤΞ7 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
08.11.2019 Αρ. Πρ. 7451 αποζημίωση σε Έφορο Αντιπροσώπων Δικαστικής Αρχής, Δικαστικό Αντιπρόσωπο, Γραμματέα Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς και αναπληρωτή Έφορο και αναπληρωτή Δικαστικό Αντιπρόσωπο, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στις επαναληπτικές εκλογές της Κοινότητας Πέτρας του Δήμου Ζηρού, στις 10-11-2019. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΤΜΣ465ΧΘ7-Ψ50 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
08.11.2019 Αρ. Πρ. 78935 δαπάνη εξόδων μετακίνησης του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης, του ΥΠΕΣ κ. Μ.Ι.Σταυριανουδάκη ο οποίος θα παραστεί σε τελετή απονομής βραβείου ηθικής τάξεως, στο Δήμο Ηράκλειου στις 9/11/2019, εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΞΙΞ465ΧΘ7-7Ν3 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
08.11.2019 Αρ. Πρ. 78936 συμπληρωματική δαπάνη εξόδων κίνησης του κ. Κ. Ιωάννου Προισταμένου του Τμ. Σχεδιασμού Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΕΣ στο πλαίσιο συμμετοχής στο εκπαιδευτικο- επιμορφωτικό σεμινάριο της ΟΤS (11ο OTS FORUM) που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα 7-9/11/2019 και στο Ξυλόκαστρο προκειμένου να συζητηθούν διεξοδικά όλα τα τεχνικά θέματα εγγράφων ΙΡΙΔΑ του Δήμου Ξυλοκάστρου από 10-11/11/2019. Η μετακίνηση θα γίνει με ΙΧ αυτοκίνητο Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 91Ε0465ΧΘ7-Ν7Α | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
08.11.2019 Αρ. Πρ. 79429 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Τρίπολης (Ν. Αρκαδίας) του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού». Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΣ5Ο465ΧΘ7-ΧΥ1 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παλαιότερες Αποφάσεις
07.01.2020 Αρ. Πρ. 1 Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 του ν. 3852/2010) Αρχείο
19.12.2019 Αρ. Πρ. 90968 Παράταση προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης Αρχείο
19.12.2019 Αρ. Πρ. 117 Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί της διαδικασίας λήψης κανονιστικών αποφάσεων επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων και εισφορών Αρχείο
12.12.2019 Αρ. Πρ. 43036 «Έλεγχος κωλύματος διορισμού του αρ.9 του Υπαλληλικού Κώδικα και αρ. 17 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου Αρχείο
21.11.2019 Αρ. Πρ. 82594 Στέγαση των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας και κάλυψη των λειτουργικών δαπανών Αρχείο
19.11.2019 Αρ. Πρ. 18810 Τα Νομικά Πρόσωπα των νέων Δήμων του ν. 4600/2019 Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
15.01.2020 Αρ. Πρ. 2934 Κατανομή ποσού ύψους 75.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας των μηνών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ- ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τους Αρχείο
10.01.2020 Αρ. Πρ. 1904 Κατανομή ποσού ύψους έως 20.954.300,00€ σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας Αρχείο
19.12.2019 Αρ. Πρ. 90558 Συμπληρωματική κατανομή ποσού 65.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους Αρχείο
18.12.2019 Αρ. Πρ. 90348 Κατανομή ποσού ύψους 1.745.551,63 σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, προς κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων της Χώρας Αρχείο
11.12.2019 Αρ. Πρ. 88075 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΙΒ΄ κατανομή έτους 2019 ΑρχείοΧρηματική εντολή της ΙΒ' κατανομής έτους 2019Α' Συμπληρωματική Χρηματική εντολή της ΙΒ' κατανομής έτους 2019
10.12.2019 Αρ. Πρ. 88020 Κατανομή ποσού 18.000.000,00 €, εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν.2130/93 Αρχείο
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
02.01.2020 Αρ. Πρ. 192 Προμήθεια φορητών υπολογιστών και γραφίδων αφής για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 10.01.2020
06.12.2019 Αρ. Πρ. 87041 Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 13.12.2019
06.12.2019 Αρ. Πρ. 87161 Προμήθεια έντυπου υλικού ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 10.12.2019
06.12.2019 Αρ. Πρ. 87164 Παροχή επισκευαστικών εργασιών σε όλα τα κτίρια αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών για χρονικό διάστημα από 01/01/2020 έως 31/12/2020 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 13.12.2019
28.11.2019 Αρ. Πρ. 84802 Προμήθεια έντυπου υλικού. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 02.12.2019
28.11.2019 Αρ. Πρ. 84889 Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 05.12.2019
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
14.01.2020 Αρ. Πρ. 48 Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης Αρχείο
03.01.2020 Αρ. Πρ. 3028 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας Αρχείο
13.12.2019 Αρ. Πρ. 1732 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει. Αρχείο
11.12.2019 Αρ. Πρ. 42553 Περίληψη Προκήρυξης για μια (1) θέση Καθηγητή βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, της Σχολής Καλών Τεχνών της ΑΣΚΤ Αρχείο
26.11.2019 Αρ. Πρ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΥΓ/2019) για την επιλογή Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων Αρχείο με ΑΔΑ
26.11.2019 Αρ. Πρ. 83613 Η Πρύτανις του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση καθηγητή/τριας στο Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών Αρχείο
Παλαιότερες Προκηρύξεις
20.01.2020 Αρ. Πρ. 3898 Παροχή στοιχείων για τον «έλεγχο των καθυστερήσεων κατά τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους των Δήμων, Περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών» ΑρχείοΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
15.01.2020 Αρ. Πρ. 2871 Παροχή στοιχείων για τον << Έλεγχο τήρησης ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων σε Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών >>. ΑρχείοΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
14.01.2020 Αρ. Πρ. 2629 Έκδοση αναμορφωμένων πινάκων διοριστέων της προκήρυξης 3Κ/2018 ΑρχείοΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ
17.12.2019 Αρ. Πρ. 90101 Οριστική παύση της αναγκαιότητας άντλησης στοιχείων που αφορούν στο προσωπικό των φορέων Τ.Α από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ ΑρχείοΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14 / 27-04-2018ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡ.
21.11.2019 Αρ. Πρ. 82594 Στέγαση των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας και κάλυψη των λειτουργικών δαπανών Αρχείο
19.11.2019 Αρ. Πρ. 81872 Στοιχεία για μισθώματα κτιρίων (Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019) Αρχείο
Παλαιότερα Έγγραφα
2017 Αρ. Πρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 773 ΣτΕ 2017_773

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 4209 ΣτΕ 2015_4209

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3626 ΣτΕ 2015_3626

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3625 ΣτΕ 2015_3625

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2