ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 05 Αυγούστου 2021

ΔΡΑΣΕΙΣ

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

03.08 2021
30.07 2021
30.07 2021
30.07 2021
29.07 2021
27.07 2021
27.07 2021
26.07 2021
Όλες οι ανακοινώσεις
04.08.2021 Αρ. Πρ. 57932 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Βελβεντού (Ν. Κοζάνης) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙ «Ειδική Επιχορήγηση των δήμων οι οποίοι έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 154 του Ν. 4600/2019». Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΛ9Δ46ΜΤΛ6-Λ64 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία:
04.08.2021 Αρ. Πρ. 57881 Επιχορήγηση Δήμων της χώρας με συνολικό ποσό 105.739,35€ από μεταβιβασθείσα πίστωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης σε δικαιούχους του αρθρ. 56 του Ν. 3518/2006. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΞΟΠ46ΜΤΛ6-Ο5Χ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία:
04.08.2021 Αρ. Πρ. 57870 Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας με συνολικό ποσό 1.764.818,00€, για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αρίθμ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019), με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ6ΝΙ46ΜΤΛ6-5ΞΟ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία:
04.08.2021 Αρ. Πρ. 57941 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Βελβεντού (Ν. Κοζάνης) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙ «Ειδική Επιχορήγηση των δήμων οι οποίοι έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 154 του Ν. 4600/2019». Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω56146ΜΤΛ6-ΡΓΒ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία:
04.08.2021 Αρ. Πρ. 57940 6754η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021, Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΝΓΜ46ΜΤΛ6-56Θ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία:
04.08.2021 Αρ. Πρ. 57938 6624η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021 ΔΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ3ΡΒ46ΜΤΛ6-Γ41 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία:
Παλαιότερες Αποφάσεις
02.08.2021 Αρ. Πρ. 15591 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (54η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Αρχείο
28.07.2021 Αρ. Πρ. 15287 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (53η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Αρχείο
23.07.2021 Αρ. Πρ. 55600 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει Αρχείο
21.07.2021 Αρ. Πρ. 54938 Εφαρμογή των διατάξεων της έκτακτης ρύθμισης οφειλών προς τους δήμους του ν. 4764/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4807/2021 Αρχείο
19.07.2021 Αρ. Πρ. 14578 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (52η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Αρχείο
13.07.2021 Αρ. Πρ. 14187 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (51η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
29.07.2021 Αρ. Πρ. 56822 Επιχορήγηση του ΝΠΙΔ «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.) » για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους ΑρχείοΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΕΥΑΔΔΕιδική Έγκριση Επιχορήγησης
29.07.2021 Αρ. Πρ. 56831 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 44489/14.06.2021( ΑΔΑ: 6Ρ0646ΜΤΛ6-Κ11) Απόφασης «Επιχορήγηση ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους» Αρχείο
28.07.2021 Αρ. Πρ. 56297 Επιχορήγηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της προς τρίτους Αρχείο
28.07.2021 Αρ. Πρ. 56312 Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας» για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους Αρχείο
28.07.2021 Αρ. Πρ. 56581 Ειδική Έγκριση Επιχορήγησης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.)» για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προς τρίτους Αρχείο
20.07.2021 Αρ. Πρ. 54384 Επιχορήγηση ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους Αρχείο
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
30.07.2021 Αρ. Πρ. 57092 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την διενέργεια εργασιών επισκευής – συντήρησης γραφειακών χώρων του 5ου και 6ου ορόφου του κτιρίου του Υπουργείου Εσωτερικών (τ. Εσωτερικών) επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 06.08.2021
30.07.2021 Αρ. Πρ. 57040 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Ενοικίαση χώρου για τη συμμετοχή του Υπουργείου Εσωτερικών στην 85η ΔΕΘ» ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 03.08.2021
29.07.2021 Αρ. Πρ. 15400 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 04.08.2021
22.07.2021 Αρ. Πρ. 55083 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 27.07.2021
15.07.2021 Αρ. Πρ. 53272 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια γραφικής ύλης του ΥΠ.ΕΣ. για το έτος 2021 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 21.07.2021
15.07.2021 Αρ. Πρ. 12567 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2 στο οποίο στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 19.07.2021
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
16.07.2021 Αρ. Πρ. 53691 Προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
05.07.2021 Αρ. Πρ. 50129 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
19.05.2021 Αρ. Πρ. 37760 Κατάργηση Προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας Αρχείο
12.03.2020 Αρ. Πρ. 7873 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την επιλογή του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) Αρχείο
11.03.2020 Αρ. Πρ. 7774 Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠ. ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ), για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017) Σύμφωνα Αρχείο
11.02.2020 Αρ. Πρ. 5921 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017) Αρχειο
Παλαιότερες Προκηρύξεις
30.07.2021 Αρ. Πρ. 56982 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων ΑρχείοΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΠαράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησηςΑνακοίνωση ΣΟΧΑίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου
20.07.2021 Αρ. Πρ. 54565 Έλεγχος των καθυστερήσεων κατά τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους των Δήμων, Περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών – Παροχή στοιχείων για το Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 ΑρχείοΠρότυπος Πίνακας
15.07.2021 Αρ. Πρ. 52915 Παροχή απολογιστικών στοιχείων συγκεντρωτικά για το σχολικό έτος 2020-2021 ΑρχείοΠΙΝΑΚΑΣ
29.06.2021 Αρ. Πρ. 48304 Οδηγίες για την υποβολή του αρχείου των δαπανών λόγω COVID-19, μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου https://aftodioikisi.ypes.gr ΑρχείοΟδηγίες συμπλήρωσης αρχείων_νέοΑρχείο Δήμων, Περιφερειών και ΝΠΔΔΑρχείο ΝΠΙΔ
29.06.2021 Αρ. Πρ. 48334 Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το β΄ τρίμηνο του 2021 ΑρχείοΑρχείο συμπλήρωσης και υποβολής της των αναλυτικών καταστάσεωνΟδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του αρχείου
23.06.2021 Αρ. Πρ. 46830 Στοιχεία απασχόλησης προσωπικού καθαρισμού σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2020-2021 – Αίτημα για το σχολικό έτος 2021-2022 ΑρχείοSCHOOLCLEAN2021_
Παλαιότερα Έγγραφα
2017 Αρ. Πρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 773 ΣτΕ 2017_773

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 4209 ΣτΕ 2015_4209

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3626 ΣτΕ 2015_3626

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3625 ΣτΕ 2015_3625

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2