ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 18 Οκτώβριος 2019

ΔΡΑΣΕΙΣ

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Όλες οι ανακοινώσεις
17.10.2019 Αρ. Πρ. 72927 Επιχορήγηση Δήμων της χώρας, με συνολικό ποσό 1.050.790,00€, για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους τους, που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 61Ψ1465ΧΘ7-Λ5Φ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
17.10.2019 Αρ. Πρ. 72930 Επιχορήγηση του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων με συνολικό ποσό 7.700,00 €, για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους του, που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και των Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, καθώς και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Χ78465ΧΘ7-ΙΧΕ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
17.10.2019 Αρ. Πρ. 72913 Επιχορήγηση του Δήμου Αθηναίων με συνολικό ποσό 699.300,00 € από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, για την λειτουργία και συντήρηση του Εθνικού Κήπου και την αντιμετώπιση της μισθοδοσίας του προσωπικού του. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΝΟΞ465ΧΘ7-ΖΣΖ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
17.10.2019 Αρ. Πρ. 72897 Δαπάνη αεροπορικής μετακίνησης εκτός έδρας, του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω6ΙΘ465ΧΘ7-9ΩΛ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
17.10.2019 Αρ. Πρ. 72900 δαπάνη εξόδων μετακίνησης του Γεν. Γραμ. του ΥΠΕΣ κ. Μ. Σταυριανουδάκη για να περαστεί στις 17.10.2019 στη τελετή ανακήρυξης ως επίτιμου δημότη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Σαντορίνη και στις 20.10.2019 στη Μύκονο για τις εκδηλώσεις του Πολιούχου της Μυκόνου Αγίου Αρτεμίου Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω4ΠΗ465ΧΘ7-0Ε5 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
17.10.2019 Αρ. Πρ. 72794 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ι΄ κατανομή έτους 2019 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΣΩ5465ΧΘ7-ΝΜ8 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παλαιότερες Αποφάσεις
23.09.2019 Αρ. Πρ. 105 Κατάργηση καταχώρησης στοιχείων Ισολογισμού Δήμων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ. – Αποκλειστική λήψη των συγκεκριμένων οικονομικών στοιχείων από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας Αρχείο
23.09.2019 Αρ. Πρ. 16414 BREXIT – Χειρισμός αιτημάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας Αρχείο
13.09.2019 Αρ. Πρ. 63828 Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4623/2019 (Α΄134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». Αρχείο
13.09.2019 Αρ. Πρ. 102 Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού. Αρχείο
10.09.2019 Αρ. Πρ. 100 Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2020 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του υποτομέα των ΟΤΑ στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών ΑρχείοΠίνακας Υπόχρεων Φορέων
29.08.2019 Αρ. Πρ. 94 Απαραίτητες μεταβολές στο Μητρώο Πολιτών και οδηγίες για τη λειτουργία των υποσυστημάτων Δημοτολογίου, Μητρώου Αρρένων και Ληξιαρχείου των καταργούμενων και υπό σύσταση Δήμων Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
14.10.2019 Αρ. Πρ. 72008 Τροποποίηση της υπ. αρ. 21203/22.3.2019 Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ: ΩΝΕ5465ΧΘ7-ΡΝΘ) «Συγκρότηση των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Αρχείο
14.10.2019 Αρ. Πρ. 72006 Τροποποίηση της υπ. αρ. 31025/22.4.2019 Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ: 67Φ3465ΧΘ7-91Τ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» Αρχείο
18.09.2019 Αρ. Πρ. 64702 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Θ΄ Κατανομή έτους 2019. Αρχείο
16.09.2019 Αρ. Πρ. 63907 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Θ΄ κατανομή έτους 2019. ΑρχείοΧρηματική εντολή της Θ΄ κατανομής έτους 2019Α ΄ συμπληρωματική Χρηματική Εντολή της Θ' κατανομής έτους 2019
21.08.2019 Αρ. Πρ. 59852 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Η΄ κατανομή έτους 2019. ΑρχείοΧρηματική Εντολή της Η΄ Κατανομής Έτους 2019
21.08.2019 Αρ. Πρ. 59850 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Η΄ Κατανομή έτους 2019. Αρχείο
Παλαιότερες ΠΔ - Αποφάσεις
26.08.2019 Αρ. Πρ. 60248 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια συσκευών (κονσόλες) και ακουστικών κεφαλής για τις ανάγκες του Τηλεφωνικού Κέντρου Υποδοχής (4000) του ΥΠ.ΕΣ. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 29.08.2019
14.08.2019 Αρ. Πρ. 58992 Eπιχειρησιακά δώρα για την 84η Διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 19.08.2019
23.07.2019 Αρ. Πρ. 55341 Ματαίωση του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος. (CPV:90911200-08) ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 01.01.1970
28.06.2019 Αρ. Πρ. 49657 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια επίπλων ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 01.07.2019
27.06.2019 Αρ. Πρ. 48942 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 28.06.2019
26.06.2019 Αρ. Πρ. 48710 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού – αναλωσίμων ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 28.06.2019
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
18.01.2018 Αρ. Πρ. 1758 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

18.01.2018 Αρ. Πρ. 1759 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

18.01.2018 Αρ. Πρ. 1761 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (16ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

18.01.2018 Αρ. Πρ. 1762 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (17ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης του Τομεακού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

18.01.2018 Αρ. Πρ. 1763 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (18ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης του Τομεακού Γραμματέα Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

18.01.2018 Αρ. Πρ. 1764 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (19ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), όπως ισχύει Αρχείο
Παλαιότερες Προκηρύξεις
11.10.2019 Αρ. Πρ. 71379 Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία) Αρχείο
26.09.2019 Αρ. Πρ. 66848 Επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων του ΥΠΕΣ για τις διεθνείς συνεργασίες των Δήμων και Περιφερειών της Χώρας Αρχείο
24.09.2019 Αρ. Πρ. 66008 Τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β’ 318) ΑρχείοYA63967_ΦΕΚ Β 3537_20092019
13.09.2019 Αρ. Πρ. 63913 Παροχή στοιχείων που αφορούν στους κύκλους κινητικότητας έτους 2018 ΑρχείοKINHSTAT2018_.xls
11.09.2019 Αρ. Πρ. 63183 Ρυθμίσεις μεταβατικού χαρακτήρα για την μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2019 – 2020 Αρχείο
13.08.2019 Αρ. Πρ. 58908 Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 13 του ν. 4623/2019 (Α΄134) Αρχείο
Παλαιότερες Έγγραφα
2017 Αρ. Πρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 773 ΣτΕ 2017_773

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 4209 ΣτΕ 2015_4209

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3626 ΣτΕ 2015_3626

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3625 ΣτΕ 2015_3625

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2