ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Σύμφωνα με το άρθρο 102, παρ. 2 και 4 του Συντάγματος, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε Δήμος διαχειρίζεται τις υποθέσεις της εδαφικής του περιφέρειας μέσω αιρετών οργάνων, τα οποία εκλέγονται με καθολική, μυστική ψηφοφορία από τους κατοίκους της εδαφικής του περιφέρειας.

Ωστόσο, το Κράτος ασκεί εποπτεία στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών τους οργάνων και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Αυτή την κρατική εποπτεία ασκούν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους, στις οποίες υπάγεται χωρικά ο κάθε Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τα άρθρα 214 και 238 του ν.3852/2010.


Εγκύκλιοι
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου
13-08-2018 42203 Έλεγχος νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 238 του ν.3852/2010 (Α’87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 του ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”)

Έγγραφα
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου