ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Αποκ. Διοίκηση - Αυτ/ση

Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων - ΚΚΔΚΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΚΚΔΚΥ, ο υπάλληλος πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου για τον οποίο προσλήφθηκε και μόνο σε περιπτώσεις επιτακτικής και επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης επιτρέπεται η ανάθεση συναφών καθηκόντων άλλου κλάδου, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου. Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης ακόμη έξι (6) μήνες μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων - ΚΚΔΚΥ

Όχι, βλ. σχετ. άρθρο 42 ΚΚΔΚΥ. Επιπλέον, βάσει του άρθρου 25 παρ. 2 ΚΚΔΚΥ η αποδοχή του διορισμού δηλώνεται με την ορκωμοσία.

Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων - ΚΚΔΚΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 περ.δ του π.δ.164/2004, οι διαδοχικές συμβάσεις μειωμένου ωραρίου εργασίας, συνιστούν συμβάσεις αορίστου χρόνου μειωμένης απασχόλησης, αντίστοιχης με την αναγραφόμενη στην αρχική σύμβαση, και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να μετατραπούν σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων - ΚΚΔΚΥ

Στις περιπτώσεις αυτές η κάλυψη των κενών θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού γίνεται με ορισμό από το δήμαρχο σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 100 του ν. 3584/2007 περί αναπλήρωσης προϊσταμένων. Επισημαίνεται ότι ο ορισμός τους θα ισχύσει για το μεταβατικό χρονικό διάστημα και μέχρι την επιλογή προϊσταμένων από τα νέα υπηρεσιακά συμβούλια που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκρότησής τους.

Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων - ΚΚΔΚΥ