ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 01 Οκτωβρίου 2023
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Ο Δήμαρχος είναι ο επικεφαλής της δημοτικής αρχής και της πλειοψηφούσας δημοτικής παράταξης. Έχοντας ρόλο επιτελικό, εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο του ΟΤΑ, προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης και του προγράμματος της δημοτικής αρχής, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.


Εγκύκλιοι
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου
10-04-2023 31778 Αποδοχή της υπ΄ αριθμ. 37/2023 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Έγγραφα
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου