ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 16 Απριλίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Επιλογή Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

  • Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.» ΦΕΚ Α΄ 47, άρθρο 28 και Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.»ΦΕΚ Α΄21, άρθρο 24
  • Αριθ. 27524/18.10.2015 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων» (ΦΕΚ Β΄ 2364 – ΑΔΑ: 6ΙΤ4465ΦΘΕ-ΘΤΟ)
  • Απόφαση – Προκήρυξη αριθ. 1ΣΑΔ/2019 για την επιλογή του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: ΨΤ92465ΧΘ7-ΒΧΝ)
  • Έντυπο ΣΑΔ1 «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ»  
  • Παράρτημα Α΄ Προκήρυξης: Τίτλοι γλωσσομάθειας – τρόποι απόδειξης
  • Παράρτημα Β΄ Προκήρυξης: Βεβαίωση της παρ. 4 του άρθρου 3 της αριθ. 27524/11.08.2015 Απόφασης για την πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής υποψηφίου στη διαδικασία επιλογής Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας – βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων υποβάλλονται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει στις
18 Φεβρουαρίου 2019ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 1 Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή.