ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση
24.07.2008 Αρ. 47267 Συγκρότηση των οργάνων των Τοπικών Συμβουλίων Νέων, αρμοδιότητες, λειτουργία, οικονομική διοίκηση και έλεγχος αυτών.
04.02.2008 Αρ. 6896 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών Συμβουλίου των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας διεξαγωγής των εκλογών.