ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 14 Απριλίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Η ειδική άδεια, την οποία λαμβάνουν οι αιρετοί των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού,  αποτελεί ξεχωριστή και ειδικής κατηγορίας άδεια που χορηγείται σε αιρετούς που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα, επιπλέον των τυχόν άλλων αδειών που απολαμβάνουν λόγω αυτής της ιδιότητας. Σκοπός της χορήγησής της είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης άσκησης των καθηκόντων που απορρέουν από συγκεκριμένα αιρετά αξιώματα και η μη παρεμπόδιση της άσκησης των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων.


Εγκύκλιοι
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου
27-03-2023 25951 Οδηγός για την καταστατική θέση των αιρετών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης (αντιμισθίες, αποζημιώσεις, έξοδα παράστασης, άδειες)

Έγγραφα
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου