ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Συχνές Ερωτήσεις

Τα ποσά που εισπράττονται από τους δήμους και αφορούν στην ως άνω δράση καίτοι προέρχονται από την «Αξία τοποθέτησης» (voucher), εγγράφονται σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑΕ 1212 «Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)».

Τα έσοδα που αποδίδονται στους Δήμους, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 14783/16.02.2024 Απόφασης, προς κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών, εγγράφονται με ανάπτυξη στον Κ.Α. 0619 «ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του Π.Δ.Ε.)»

Το συνολικό ποσό τακτικής επιχορήγησης που εμφανίζεται για κάθε δήμο στην ως άνω απόφαση αποτελεί έσοδο που εγγράφεται στον ΚΑ 0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών», χωρίς να απαιτείται διακριτή εγγραφή του ποσού παρακράτησης βάσει του άρθρου 38 του ν.4819/2021 στον ΚΑ 0619 «ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του Π.Δ.Ε.». Τούτο διότι το εν λόγω ποσό παρακρατείται από τους ΚΑΠ και τη μηνιαία τακτική επιχορήγηση των δήμων, κάτι που δεν ίσχυε για το ποσό παρακράτησης που διενεργήθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ. 108153/15.12.2023 Απόφασης και για το οποίο σας είχε παρασχεθεί σχετική οδηγία εγγραφής στον προϋπολογισμό έτους 2023. Η εν λόγω οδηγία (Συχνή Ερώτηση>Προϋπολογισμοί ΤΑ 2023>), ισχύει κατά τα λοιπά, ως προς τον τρόπο εγγραφής εσόδων και δαπανών για την έκδοση των τακτοποιητικών ενταλμάτων.

Κατόπιν έκδοσης της ως άνω Απόφασης και των νέων δεδομένων που προκύπτουν με αυτήν «Δ. Τα κατανεμηθέντα με την παρούσα απόφαση ποσά πρόκειται να διατεθούν στους Δήμους στο ίδιο ύψος για τις μηνιαίες τακτικές κατανομές του τρέχοντος έτους και αποτελούν έσοδα του Κ.Α.0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών» του Προϋπολογισμού τους.».

Περαιτέρω, και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο υπ’ αριθμ.4513/15.01.2024 έγγραφο, «..τα ποσά που αποδίδονται από τους ΚΑΠ σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους της χώρας μέχρι και το προηγούμενο έτος, συμπεριλαμβάνονται πλέον στο συνολικό ποσό που θα τους αποδοθεί από τους ΚΑΠ κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, ως τακτική επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών τους».

Ως εκ τούτου, η οδηγία που παρασχέθηκε με την περ. Α1.1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 63726/28.07.2023 (Β΄4795) παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2024 δεν ισχύει και τα ποσά θα εγγραφούν στον Κ.Α. 0611, προκύπτουν ως γινόμενο της μηνιαίας τακτικής τους επιχορήγησης, όπως αυτό εμφανίζεται στην ως άνω Απόφαση, επί δώδεκα (12).

Ομοίως, δεν ισχύει η οδηγία που παρασχέθηκε με την περ. Α1.11 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 63726/28.07.2023 (Β΄4795) κυα, για τους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, και δεν θα πρέπει να εμφανίζονται στον προϋπολογισμό αυτών διακριτές πιστώσεις/ποσά πέραν των ως άνω αναφερόμενων.

Τα εν λόγω ποσά θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό του με αναμόρφωση εφόσον απαιτείται τέτοια ή θα υπολογιστούν κατά την κατάρτιση αυτού, στη βάση των προαναφερόμενων οδηγιών.

Προς αποφυγή ερμηνευτικών ζητημάτων των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 160 του ν.3463/2006 (ΚΔΚ), τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εσφαλμένη εφαρμογή αυτών, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός και έως το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, για την είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη διενέργεια και την πληρωμή των προβλεπόμενων από τις διατάξεις δαπανών.

Κατά την έννοια των προαναφερθέντων, εφόσον δεν υπάρχει επικυρωμένος προϋπολογισμός, (ανεξαρτήτως του σταδίου στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία, ήτοι κατάρτιση, ψήφιση, έλεγχος νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση) και μόνο έως το τέλος Μαρτίου, θεωρούμε ότι υφίσταται πλασματικά επικυρωμένος προϋπολογισμός του νέου έτους και η διενέργεια των προβλεπόμενων, από τις ως άνω διατάξεις, δαπανών γίνεται σε βάρος των εγγραμμένων πιστώσεων των ΚΑΕ αυτού. Με τις εν λόγω διατάξεις, ο νομοθέτης επιθυμεί τη δημιουργία ενός πλαισίου διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας του δήμου και της δυνατότητας του να παρέχει αναγκαίες υπηρεσίες σε περιπτώσεις όπου για εξαιρετικό λόγο καταστεί αδύνατη η τήρηση των τιθέμενων από τις σχετικές διατάξεις προθεσμιών.

Προς εκπλήρωση αυτού του σκοπού, μόνη και αναγκαία συνθήκη για την διενέργεια των προβλεπόμενων από τις οικείες διατάξεις δαπανών αποτελεί η ύπαρξη αντίστοιχων εγγεγραμμένων πιστώσεων στους οικείους ΚΑΕ του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους που έληξε. Υπενθυμίζουμε ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.5056/2023 (Α΄163), προστέθηκε στην παρ. 1 του άρθρου 160 του ν.3463/2006 περίπτωση γ με τη συμπερίληψη στις εν λόγω διατάξεις και της διενέργειας και πληρωμής «Των δαπανών που γίνονται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων νομικών προσώπων που έχουν λυθεί ή καταργηθεί» και άρα λαμβάνεται υπόψη και ο προϋπολογισμός του κατηγηρθέντος νομικού προσώπου.

Το δε ύψος των πιστώσεων του αρχικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους που έληξε, αλλά και το πώς αυτές είχαν διαμορφωθεί την 31.12, εάν είχαν αναλωθεί εντός του έτους αυτού ή/και εάν υπάρχει υπόλοιπο κατά τη λήξη του, δεν αποτελούν ζητούμενο και προϋπόθεση ενεργοποίησης των σχετικών διατάξεων και δεν εξετάζονται, καθώς αυτό ουσιαστικά καταλύει το πνεύμα και τον σκοπό αυτών. Η ύπαρξη τέτοιου είδους περιορισμών θα δημιουργούσε ζητήματα στην οικονομική λειτουργία του δήμου και την τήρηση των δημοσιολογιστικών διατάξεων, σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις που τυχόν νέα δεδομένα επιβάλλουν τη διενέργεια και πληρωμή όλων των προβλεπόμενων από τις διατάξεις δαπανών, το ύψος των οποίων υπερβαίνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους. Εξάλλου, στην περίπτωση που ο νομοθέτης επιθυμούσε να εισάγει τέτοιου είδους περιορισμούς για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων θα το προέβλεπε ρητά.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρονται οι δαπάνες των τακτικών αποδοχών αλλά και των δαπανών πάγιου χαρακτήρα (λ.χ. ηλεκτρική ενέργεια), οι οποίες αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων αμέσως μετά την έναρξη του οικονομικού έτους και οι οποίες για το έτος 2024 ξεπερνούν σαφέστατα το ύψος των αντίστοιχων πιστώσεων έτους 2023 λόγω της αναπροσαρμογής τους. Πόσω μάλλον όταν δαπάνες όπως οι προαναφερθείσες μπορούν να διενεργούνται και να πληρώνονται ακόμα και μετά το πέρας του τριμήνου και χωρίς την ύπαρξη ψηφισμένου/επικυρωμένου προϋπολογισμού (παρ. 2 άρθρου 160 ΚΔΚ).

Καθίσταται σαφές ότι, στην περίπτωση που ίσχυε ένας τέτοιος περιορισμός, ζητήματα θα δημιουργούνταν και ως προς την είσπραξη των εσόδων που ξεπερνούν τα εγγεγραμμένα στους οικείους ΚΑΕ έσοδα του προϋπολογισμού του έτους που έληξε, με αποτέλεσμα την αδυναμία είσπραξης αυτών.

Επιπρόσθετα, προς αποφυγή συσσώρευσης αδικαιολόγητων ληξιπρόθεσμων οφειλών και των συνεπειών που αυτό επιφέρει στην οικονομική βιωσιμότητα του δήμου μεταξύ άλλων, υπενθυμίζονται τα οριζόμενα της υπ’ αριθμ. 487/2020 (ΑΔΑ:Ψ5Ε546ΜΤΛ6-ΒΑ0) Εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας. Ειδικότερα, υπενθυμίζεται ότι, οφειλές του έτους που έληξε (έτος 2023), οι οποίες δεν πληρώθηκαν και ως εκ τούτου καθίστανται οφειλές ΠΟΕ στο έτος 2024, δύνανται να αναληφθούν και να ενταλματοποιηθούν στον ΚΑ όπου αυτές είναι εγγεγραμμένες χωρίς να απαιτείται μεταφορά αυτών στον ΚΑ 81 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)» καθώς έως το τέλος Μαρτίου ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει.

Αυτό ισχύει κατά βάση στις περιπτώσεις όπου ο δήμος εκτίμησε ότι δεν θα πρωτοκολλούνταν  στις υπηρεσίες του τιμολόγιο έτους 2023 που θα έμενε ανεξόφλητο και θα έπρεπε να μεταφερθεί ως ΠΟΕ στην επόμενη χρήση, αλλά εμφάνισε τη δαπάνη σε ΚΑΕ χρήσης ως συνεχιζόμενη και ο ψηφισμένος κατ’ αυτόν τον τρόπο προϋπολογισμός του δήμου δεν έχει ακόμα επικυρωθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Εάν ο προϋπολογισμός βρίσκεται ακόμα σε στάδιο κατάρτισης, υπάρχει και η δυνατότητα στον πλασματικό προϋπολογισμό με τον οποίο ο δήμος λειτουργεί (και από τον οποίο πληρώνεται λ.χ. η μισθοδοσία του υπηρετούντος προσωπικού), τα σχετικά ποσά να εμφανίζονται απευθείας σε ΚΑΕ 81.

Τέλος, όπως έχουμε επανειλημμένα επισημάνει ζητούμενο εκ του ανωτέρω κανονιστικού πλαισίου είναι, σε κάθε περίπτωση η εκπλήρωση της υποχρέωσης κάθε δήμου να καταρτίσει και να διαθέτει επικυρωμένο προϋπολογισμό εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς τούτο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει αυτό να εκλαμβάνεται ως «παράταση» των προθεσμιών του άρθρου 77 του ν.4172/2013 (Α΄167).

Το ποσό που θα εγγραφεί στο σκέλος των εσόδων και τον ΚΑ 0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 Ν 3852/2010)», είναι αυτό που αναγράφεται στην στήλη με τίτλο «ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ» της υπ’ αριθμ. 108159/15.12.2023 (ΑΔΑ:98A446MTΛ6-ZMΣ) Υ.Α.

Οι απαραίτητες εγγραφές και αναμορφώσεις στους προϋπολογισμούς έτους 2023 των φορέων, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες λογιστικές τακτοποιήσεις, κατόπιν έκδοσης της ως άνω Απόφασης του Αν. Υπουργού Εσωτερικών και ειδικότερα της εξόφλησης του τέλους ταφής έτους α΄ εξαμήνου έτους 2023, (όχι του τέλους ταφής έτους 2022 που αφορά τους προϋπολογισμούς έτους 2024) έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν.4819/2021 «Υπόχρεοι καταβολής του τέλους ταφής είναι οι ΦοΔΣΑ και οι Ο.Τ.Α. α` βαθμού ή τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. και ασκούν τις αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ του άρθρου 227 του ν. 4555/2018 (Α` 133)».  Ως εκ τούτου, τα ποσά που αφορούν στην εξόφληση του τέλους ταφής σύμφωνα με  την παρούσα απόφαση, αποτυπώνονται στους προϋπολογισμούς των φορέων κατά περίπτωση, ως εξής:

α) Στο σκέλος των εσόδων, για τους δήμους που δεν ασκούν αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ, το  ποσό με το οποίο επιχορηγήθηκε ο Ε.Ο.ΑΝ. εγγράφεται διακριτά, με ανάπτυξη του ΚΑΕ 0619 «ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του Π.Δ.Ε.» και στο σκέλος των δαπανών αντίστοιχα στον ΚΑΕ 6721 «Εισφορά υπέρ συνδέσμων» [ή στον ΚΑΕ 6726 «Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές» εάν άλλο νομικό πρόσωπο που ανήκει σε ΟΤΑ ασκεί τις αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ].

β) Στο σκέλος των εσόδων, για τους ΦοΔΣΑ και τους λοιπούς συνδέσμους που ασκούν αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ  το  ποσό με το οποίο επιχορηγήθηκε ο Ε.Ο.ΑΝ. και θα έπρεπε να είχε επιβαρύνει διακριτά και εισπραχθεί ως εισφορά από τους οικείους δήμους εγγράφεται σε ανάπτυξη του ΚΑΕ 4124 «Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν 4819/21)»  και στο σκέλος των δαπανών αντίστοιχα στον ΚΑΕ 8224 «Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων».

γ) Στο σκέλος των εσόδων, για τους δήμους που ασκούν αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ, το  ποσό με το οποίο επιχορηγήθηκε ο Ε.Ο.ΑΝ. εγγράφεται διακριτά, με ανάπτυξη του ΚΑΕ 0619 «ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του Π.Δ.Ε.» και στο σκέλος των δαπανών αντίστοιχα στον ΚΑΕ 8224 «Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων».

δ) Νομικά πρόσωπα που ασκούν αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ και δεν τηρούν τον τύπο του προϋπολογισμού των δήμων κάνουν τις απαραίτητες εγγραφές σύμφωνα με το κωδικολόγιο τους.

Όσον αφορά στις ανάλογες εγγραφές στους προϋπολογισμούς έτους 2024, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη επιπλέον οι αλλαγές που έγιναν με το άρθρο 4 «Δημιουργία-τροποποίηση κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού» της υπ’ αριθμ. 63726/2023 (Β΄ 4795) ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 - μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης» και ειδικότερα ότι

«… 3. Ο Κ.Α 6721 «Εισφορά υπέρ συνδέσμων» μετονομάζεται σε «Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)».

  1. Ο Κ.Α 6726 μετονομάζεται σε «Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ» και Δημιουργείται νέος Κ.Α 6729 με τίτλο «Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές».

Τόσο η εισφορά υπέρ ΦοΔΣΑ, όσο και η εισφορά υπέρ συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες διαχείρισης απορριμμάτων χωρίς όμως να λειτουργούν με τη μορφή ΦοΔΣΑ, εγγράφονται στον ΚΑ 6726 «Εισφορά υπέρ ΦοΔΣΑ»

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024, αποκλειστικά και μόνο από τους Δήμους που δεν συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω αποφάσεις κατανομής, και αφορούν στην κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν σε αυτούς με τις σχετικές αποφάσεις της τελευταίας σχολικής χρονιάς, κατά την οποία ήταν/εμφανιζόταν δικαιούχοι.

Δεδομένου ότι από τις ως άνω διατάξεις του ν.5056/2023 (Α΄163) προβλέπεται η αυτοδίκαιη κατάργηση των νομικών προσώπων την 31η.12.2023 και η άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων από τον οικείο δήμο την 1η.1.2024, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2024, οι στήλες των εκτιμήσεων θα συμπληρωθούν με τα εκτιμώμενα ποσά εισπράξεων και πληρωμών του δήμου για την 31.12.2023, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα σχετικά στοιχεία/ποσά των νομικών προσώπων, καθώς κατά την ως άνω ημερομηνία αυτά υφίστανται και δεν έχουν ακόμη καταργηθεί. Οι εκτιμήσεις αυτές, δηλαδή εισπράξεις και πληρωμές αν και δεν αποτυπώνονται στις σχετικές στήλες 31.12.2023 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε να συμπληρωθούν σωστά οι λοιπές στήλες του προϋπολογισμού 2024

Σύμφωνα με την περ.8 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 63726/28.07.2023 (Β΄4795) κ.υ.α., δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024, κατανέμονται στην Υπηρεσία 55 που δημιουργείται για τον σκοπό αυτό.

Δεδομένου ότι, η παρακολούθηση σε διακριτούς κωδικούς σε επίπεδο υπηρεσίας των σχετικών δαπανών έχει σκοπό την άντληση του συνόλου της οικονομικής πληροφορίας από το Υπουργείο μας και προς επίτευξη αυτού, δαπάνες/υποχρεώσεις που αφορούν σε έργα/δράσεις χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα οποία βαρύνουν πέραν του τρέχοντος (2023) και επόμενα οικονομικά έτη (συνεχιζόμενα), θα κατανεμηθούν/μεταφερθούν στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 στη νέα Υπηρεσία 55.

Στους δήμους και τις περιφέρειες που θα διεξαχθούν επαναληπτικές εκλογές την 15η Οκτωβρίου, το προβλεπόμενο στις ΥΑ με αριθμ. 66331/07.08.2023 (Β΄4963) και 66365/07.08.2023 (Β΄ 4962) ανώτατο επιτρεπτό όριο των εκλογικών δαπανών για τους συνδυασμούς (αντιστοίχως) που μετέχουν σε αυτή, προσαυξάνεται κατά ποσοστό 10% (άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 3870/2010).

Ενημερωθείτε εδώ

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας στις 15 Οκτωβρίου 2023, τα νέα ψηφοδέλτια παραδίδονται τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημέρα της επαναληπτικής ψηφοφορίας, δηλαδή την 11η Οκτωβρίου.

Στις περιφερειακές εκλογές, σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, ο συνδυασμός μπορεί χρησιμοποιήσει τα ψηφοδέλτια του α’ γύρου ή να εκτυπώσει νέα ψηφοδέλτια, μόνο με τον υποψήφιο περιφερειάρχη, με τις διαστάσεις των ψηφοδελτίων του α ́ γύρου σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ ́αριθμ. 65078/02.08.2023 (Β ́ 4880) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

Στις δημοτικές εκλογές, σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, ο συνδυασμός οφείλει να εκτυπώσει και να παραδώσει στον δήμο νέα ψηφοδέλτια, με διάσταση  14x20 εκατοστά του μέτρου περίπου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 παρ. 6 του ν. 4804/2021 και την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 71015/29-08-2023 (5244 Β΄).

Ειδικά για τις περιφερειακές εκλογές, το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο εάν χρησιμοποιηθεί σε εκλογικό τμήμα άλλης εκλοικής περιφέρειας κι όχι αυτής που αναγράφεται πάνω σε αυτό, σύμφωνα με την περ. στ) της παρ.1 του άρθρου 56 του ν.4804/2021.

Για τις δημοτικές εκλογές, το νομοθετικό πλαίσιο δεν ορίζει ως άκυρο το ψηφοδέλτιο συνδυασμού που συμμετέχει στις εκλογές του οικείου δήμου και είναι ψηφοδέλτιο άλλης δημοτικής κοινότητας από αυτή που ανήκει το εκλογικό τμήμα. Επομένως, στην περίπτωση αυτή θεωρείται έγκυρο ως προς τον συνδυασμό και τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη οι σταυροί προτίμησης των υποψηφίων συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων ή των υποψηφίων προέδρων δημοτικής κοινότητας.

Όχι, αρκεί να είναι ομοιόμορφα και να τηρούνται οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων.

Στην αριθμ. 71015/29-08-2023 Υπουργική Απόφαση ( 5244 Β΄) περιγράφονται λεπτομερώς στο άρθρο 2 οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων. Οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων έχουν προσδιοριστεί για όλους τους δήμους με κριτήριο το εάν ένας δήμος, βάσει του νόμου έχει ή όχι δημοτικές κοινότητες. Συνεπώς οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων δεν μεταβάλλονται ανάλογα με το εάν ο συνδυασμός θα αποφασίσει να «κατεβάσει» υποψηφίους συμβούλους ή προέδρους στη συγκεκριμένη δημοτική κοινότητα.

Στην αριθμ. 71015/29-08-2023 Υπουργική Απόφαση ( 5244 Β΄) περιγράφεται λεπτομερώς η μορφή των ψηφοδελτίων και τι θα περιλαμβάνουν. Στους δήμους με δημοτικές κοινότητες δίπλα στο όνομα της κάθε δημοτικής κοινότητας δεν αναγράφεται το όνομα του δήμου.

Στην αριθμ. 71015/29-08-2023 Υπουργική Απόφαση ( 5244 Β΄) περιγράφεται λεπτομερώς η μορφή των ψηφοδελτίων και τι θα περιλαμβάνουν. Στους δήμους με ενιαία εκλογική περιφέρεια δίπλα στο όνομα του κάθε υποψήφιου δημοτικού συμβούλου δεν αναγράφεται η εκλογική περιφέρεια, καθώς είναι η ίδια για όλους του υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους.

Στην αριθμ. 71015/29-08-2023 Υπουργική Απόφαση (5244 Β΄) περιγράφεται λεπτομερώς η μορφή των ψηφοδελτίων και τι θα περιλαμβάνουν. Δίπλα στο όνομα του Υποψηφίου Δημάρχου δεν προβλέπεται η αναγραφή του ονόματος του Δήμου

Στο πεδίο εφαρμογής των κατ’ έτος εκδοθεισών κυα παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων εμπίπτουν επίσης τα ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων. Ως εκ τούτου, τα προβλεπόμενα της παρ. Β.3.1. της υπ’ αριθμ. 63726/28.07.2023 (Β΄4795) κυα, ισχύουν και για τους συνδέσμους και τους ΦΟΔΣΑ.

Δεδομένου ότι στην ως άνω κυα προβλέπεται η δημιουργία νέου ΚΑΕ 0528 με τίτλο «Έσοδα ΦΟΔΣΑ και λοιπών συνδέσμων από εισφορές» και παρότι η παράγραφος Β.3.1. αναφέρεται στην περίπτωση που έχει ληφθεί απόφαση αύξησης των τελών και δικαιωμάτων των κατηγοριών 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» και 04 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», νοείται ότι στην περίπτωση συνδέσμου και ΦΟΔΣΑ εφόσον έχει ληφθεί απόφαση αύξησης των εισφορών της κατηγορίας 05 «ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ», οι ως άνω οδηγίες τυγχάνουν αναλογικής εφαρμογής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύει, κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί κατάλληλα λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία), σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην Ελληνική νομοθεσία.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15Α του ως άνω νόμου, ορίζεται ότι οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Α’251) υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων-στοιχείων ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών, των τηρούμενων λογιστικών αρχείων-βιβλίων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί. Για την εφαρμογή των ανωτέρω, εκδόθηκε η υπό στοιχεία Α.1138/2020 (Β’ 2470) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ με την οποία ορίζονται ο χρόνος διαβίβασης, η έκταση εφαρμογής, η διαδικασία ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην ΑΑΔΕ, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με την εφαρμογή των οριζόμενων στις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν.4987/2022. Ειδικότερα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της εν λόγω απόφασης ορίζεται ότι υπόχρεοι είναι οι οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014, ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών και τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους αρχείων .

Έπειτα από τα προαναφερόμενα και με δεδομένο ότι οι δημοτικοί και περιφερειακοί συνδυασμοί, καθώς και οι υποψήφιοι περιφερειάρχες, δήμαρχοι, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, δεν αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, προκύπτει ότι απαλλάσσονται από την  τήρηση λογιστικών βιβλίων με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν.4308/2014) και κατά συνέπεια δεν έχουν υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ. Σημειώνεται ότι, υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων των λογιστικών στοιχείων (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικών συναλλαγών) που λαμβάνουν τα ως άνω πρόσωπα, έχουν οι αντισυμβαλλόμενές οντότητες (προμηθευτές)  για τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) που εκδίδουν προς αυτούς.

Ναι,  καθώς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 7 και την διάταξη του άρθρου 52 παρ.7 αντίστοιχα του ν. 4804/2021 η υποβολή της δήλωσης του συνδυασμού στην ηλεκτρονική Πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων από τον επικεφαλής του συνδυασμού υποψήφιο δήμαρχο/ περιφερειάρχη επέχει, αναλογικά, για τον ίδιο θέση υπεύθυνης δήλωσης α) ότι αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα β) δεν στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων και γ) δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα του άρθρου 10 και 48 αντίστοιχα του ν.4804/2021.

Όχι δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των υποψηφίων που θα κάνουν αποδοχή της υποψηφιότητάς τους μέσω υπεύθυνης δήλωσης. Όπου ζητείται αιτιολογία μπορεί να τεθεί ο λόγος όπως ενδεικτικά πχ "αδυναμία χρήσης κωδικών taxis". Σε κάθε περίπτωση αρμόδιο να κρίνει είναι το Πρωτοδικείο ανακήρυξης.

Προσοχή! Στην περίπτωση επικύρωσης υποψηφιότητας με Υπεύθυνη Δήλωση η ένδειξη για την Επικύρωση Υποψηφιότητας παραμένει «εκκρεμής» καθώς η Επικύρωση με Υπεύθυνη Δήλωση θα ελεγχθεί από το Πρωτοδικείο.

Κατ΄εξαίρεση, αντί για την ηλεκτρονική επικύρωση από τους ίδιους τους υποψηφίους της υποψηφιότητάς τους, ο επικεφαλής του συνδυασμού μπορεί να επισυνάψει, στην ηλεκτρονική Πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, είτε με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία (π.χ. ΚΕΠ), ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ).

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης παρατίθεται στο Παράρτημα της αριθμ. 849/Α.Π.65437/3.8.2023 Εγκύκλιου για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου.

Προσοχή! Στην περίπτωση επικύρωσης υποψηφιότητας με Υπεύθυνη Δήλωση η ένδειξη για την Επικύρωση Υποψηφιότητας παραμένει «εκκρεμής» καθώς η Επικύρωση με Υπεύθυνη Δήλωση θα ελεγχθεί από το Πρωτοδικείο.

Αν κάποιος κάνει χρήση του ΑΦΜ του συνδυασμού,  το ΑΦΜ αντιστοιχεί σε Νομικό Πρόσωπο και δε χρειάζεται η συμπλήρωση του πατρωνύμου.

Ναι. Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πέραν του ονόματος ή του επωνύμου του υποψηφίου και υποκοριστικό ή ψευδώνυμο, καλλιτεχνικό ή άλλο, αυτού, εφόσον με αυτό είναι ευρύτερα γνωστός. Στην περίπτωση αυτή, το υποκοριστικό ακολουθεί το όνομα ή το επώνυμο και τίθεται σε παρένθεση.

1 2 3 18