ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

12.01.2022 - Εξετάσεις ιθαγένειας: Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση 07.01.2022 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης: Τέλος η ταλαιπωρία για τους Έλληνες του εξωτερικού. Ξεκίνησε η απευθείας καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων στο Μητρώο Πολιτών από τα Προξενεία 22.12.2021 - Ο ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του συστήματος Αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, της Στοχοθεσίας και του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στο Δημόσιο 21.12.2021 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης στο «Digital Economy Forum 2021»: Εφαρμόζουμε ένα ολιστικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου 10.12.2021 - Απάντηση του ΥΠΕΣ Μ. Βορίδη σε επίκαιρες ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτογράφηση και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δημοσίους υπαλλήλους
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022

Συχνές Ερωτήσεις

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο 4 του υπ’ αριθμ. 42119/ 15/7/2020 «1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 11/2017» εγγράφου του ΟΑΕΔ,, δικαιούχοι συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι, μεταξύ άλλων, οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, καθώς και οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου (στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη), με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως (το υπόλοιπο προφανώς καλύπτεται από τον ίδιο τον επιχορηγούμενο φορέα). Οι αποδοχές και η ασφάλιση των επιχορηγουμένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Ως προς τους κωδικούς αριθμούς στους οποίους θα πρέπει να εγγράψουν τα σχετικά έσοδα και έξοδα οι δικαιούχοι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που εφαρμόζουν τον τύπο του προϋπολογισμού των δήμων, σημειώνουμε τα εξής:

Α) Σκέλος εσόδων

Τα έσοδα των δήμων/ δημοτικών ΝΠΔΔ από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει να εγγραφούν διακριτά, σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑ 4319 «Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους»

Β) Σκέλος εξόδων

Οι δαπάνες (μισθολογικές/ μη μισθολογικές) στις οποίες θα προβεί ο δήμος/ ΝΠΔΔ για τους ωφελούμενους του προγράμματος, τόσο αυτές που καλύπτονται από την επιχορήγηση του εν λόγω προγράμματος όσο και αυτές που καλύπτονται από την ίδια συμμετοχή του φορέα, θα εγγραφούν

 • Οι μεν αποδοχές κάθε είδους σε ανεπτυγμένη μορφή του κατάλληλου ΚΑ της υποκατηγορίας 604 «ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)»
 • Οι δε εργοδοτικές εισφορές σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑ 6054 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού»

Επί της ανωτέρω ερώτησης το αρμόδιο Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου μας, απαντά ως εξής: «Σύμφωνα με την ισχύουσα συνταγματική τάξη (άρθρα 79 και 102 Συντάγματος), ορίζονται με νόμο διάφοροι πόροι υπέρ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανεξαρτήτως ονομασίας («φόροι», «τέλη»  ή «δικαιώματα») τους πιο συγκεκριμένους όρους επιβολής-είσπραξης των οποίων (κατηγορίες υπόχρεων, συντελεστές, χώροι επιβολής, τρόπος καταβολής, προσαυξήσεις, πρόστιμα κλπ) εξουσιοδοτούνται να προσδιορίζουν οι ίδιοι οι ΟΤΑ.

Σήμερα, σε μια σειρά από φόρους (πχ στεγασμένων χώρων) και τέλη (πχ κοινοχρήστων χώρων ή στην επέκταση φόρου 0,5% σε κατηγορίες καταστημάτων), τους όρους επιβολής και είσπραξης ορίζουν οι δήμοι. Ο χρόνος που ορίζεται από τον νόμο για την έκδοση των δημοτικών αποφάσεων είναι είτε ο Οκτώβριος είτε ο Νοέμβριος του προηγούμενου της επιβολής έτους και αυτό συνιστά τον γενικό κανόνα που πρέπει να εφαρμόζεται. Κατ’ αυτόν τον τρόπο και οι προϋπολογισμοί των δήμων μπορούν να συντάσσονται ολοκληρωμένα και έγκαιρα αλλά και οι δημότες να έχουν την απαραίτητη ενημέρωση για να προσαρμόσουν τις δραστηριότητές τους.

Στις περιπτώσεις πάντως μη τήρησης του γενικού κανόνα και λήψης απόφασης αργότερα (ως τα τέλη Φεβρουαρίου, κατά τη νομολογία) ή και αρκετά αργότερα, η χρονική αρμοδιότητα δεν σταματάει αλλά ισχύουν τα εξής:

Σύμφωνα με την πολύ γνωστή ρύθμιση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο 10παρ.5 ν.2690/1999), ο οποίος ισχύει και για τους δήμους (άρθρο 1 ΚΔΔ), «οι προθεσμίες για τη Διοίκηση είναι ενδεικτικές…».  Κατά συνέπεια, αφού η χρονική αρμοδιότητα δεν εξαντλείται στον προβλεπόμενο χρόνο, νομίμως μπορεί να ληφθεί απόφαση επιβολής τελών και αργότερα, κάτι που δέχεται και η νομολογία (ΣτΕ 650/2002, 179/2002). Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνεται ούτε οποτεδήποτε ούτε και άνευ ειδικής αιτιολογίας επειδή επιφέρει αναταραχή τόσο στον προγραμματισμό των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων, προφανώς και στους ίδιους τους δήμους, τους προϋπολογισμούς των οποίων αναμορφώνουν.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή λήψης απόφασης επιβολής-αναπροσαρμογής τελών μεταγενέστερα του οριζόμενου χρόνου, οι αποφάσεις που λαμβάνονται εντός του διανυόμενου έτους και με αυτές αναπροσαρμόζονται συντελεστές φόρων ή προσδιορίζεται διαφορετικό ύψος τελών, επιβάλλεται να κρίνονται υπό το φως της τήρησης των συνταγματικών Αρχών της δημοσίου συμφέροντος, της χρηστής διοίκησης και ιδίως υπό την έκφανσή της, της προστασίας της εμπιστοσύνης του πολίτη και της αναλογικότητας.

Ειδική μνεία απαιτείται για τα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ, επειδή η αντιμετώπισή τους στους προϋπολογισμούς είναι ιδιαίτερη.   

Τα τέλη καθαριότητας-φωτισμού, ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, καθώς και τα τυχόν δυνητικά τέλη που έχει θεσπίσει ένας δήμος,  εντάσσονται στη γενικότερη κατηγορία των ανταποδοτικών τελών που λόγω της φύσεώς τους, υπακούουν σε μια αυστηρότερη λογική προγραμματισμού, αναφέρονται παγίως σε ένα οικονομικό έτος (ΣτΕ 2542/2005, 609/2004, 981/1992) και γι΄αυτό, οι σχετικές αποφάσεις απαιτείται να λαμβάνονται τον Νοέμβριο του προηγούμενου της υλοποίησής τους έτους, ενώ δεν είναι επιτρεπτή η αναδρομική κανονιστική τους ρύθμιση (ΣτΕ 1752/1997). Επιπλέον, με πληθώρα αποφάσεων των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών έχουν ρυθμιστεί και επανα-ρυθμίζονται διεξοδικά τα σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού των δήμων (ετήσιας ομοίως διάρκειας) και της συμμετοχής των εσόδων από ανταποδοτικά τέλη σε αυτόν.

            Όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα πλαίσιο τακτικής διαχείρισης που πρέπει να τηρείται πέραν των αυτονόητων λόγων νομιμότητας και για λόγους ασφαλείας δικαίου και προστασίας της εμπιστοσύνης του πολίτη. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε τυχόν κάμψη αυτού, μπορεί να γίνεται μόνο κατ’ εξαίρεση και για λόγους ανώτερου τοπικού δημόσιου συμφέροντος, οι οποίοι απαιτείται να δικαιολογούνται πλήρως.                  Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 79 παρ. δ3 ν.3463/2006 όπως ισχύει), η οποία μάλιστα εδράζεται και στη διάταξη του άρθρου 102 του Συντάγματος, οι δήμοι, ως αυτοτελείς φορείς δημόσιας εξουσίας στο χωρικό τους επίπεδο, έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα της λήψης απόφασης «για τη χρήση και λειτουργία των συστημάτων …άρδευσης και αποχέτευσης». Κατά συνέπεια, κάνοντας χρήση της εξουσίας του, ένας δήμος, σταθμίζοντας τα δεδομένα της περιοχής του όπως αυτός (οφείλει να) τα παρακολουθεί και (οφείλει να) τα εκτιμά, μπορεί να δρομολογεί όποτε θεωρεί σκόπιμο/απαραίτητο/ωφέλιμο, τη λήψη σχετικής απόφασης, χωρίς αυτό να μπορεί να ελεγχθεί από την εποπτεύουσα αρχή, καθότι κάτι τέτοιο θα συνιστούσε εξέταση των λόγων που οδήγησαν τον δήμο στην απόφασή του, δηλαδή ανεπίτρεπτο έλεγχο σκοπιμότητας (Σύνταγμα 102 παρ. 4 και άρθρο 214 ν.3852/2010, όπως ισχύει).

            Πέραν των θεμάτων όμως που συγκροτούν τη σκοπιμότητα λήψης μιας τέτοιας απόφασης (που δεν ελέγχονται), η σχετική νομοθεσία επιβάλλει μια σειρά ουσιαστικών και διαδικαστικών προϋποθέσεων, η τήρηση των οποίων και μόνο, καθιστά την απόφαση νόμιμη. Εννοείται πως οι προϋποθέσεις αυτές, που αφορούν θέματα οικονομικής διαχείρισης, έχουν έναν σαφώς τεχνικό χαρακτήρα, ο οποίος έχει προσδιοριστεί/αποσαφηνιστεί με πληθώρα οδηγιών και γι’ αυτό μπορούν να ελεγχθούν από την εποπτεύουσα αρχή (άρθρα 214επ ν.3852/2010, όπως ισχύουν). Ο τεχνικός (άρα ελεγκτέος) χαρακτήρας αυτών των προϋποθέσεων δεν μπορεί ωστόσο να εξικνείται μέχρι του σημείου να καταργεί την (συνταγματικά κατοχυρωμένη) αυτοτέλεια των δήμων να αποφασίζουν, όποτε εκτιμούν οι ίδιοι, για τα θέματα αρμοδιότητάς τους. Επισημαίνουμε εδώ πως αυτή ακριβώς η δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης των δημοτικών αρχών σε νέες καταστάσεις-ανάγκες του δήμου, συνιστά το μείζον πλεονέκτημα που διαθέτουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έναντι των κεντρικών υπηρεσιών.

Συναφώς και η νομολογία δέχεται πως τυχόν προθεσμίες σε διατάξεις νόμων σχετικές με τον χρόνο λήψης απόφασης για επιβολή ανταποδοτικών τελών, έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα (ΣτΕ 650/2002, 179/2002), πόσο μάλλον για αναπροσαρμογή τελών που έχουν ήδη επιβληθεί και η οποία πρόκειται να γίνει για ορθότερη αποτύπωση της πραγματικότητας με βάση νεότερα δεδομένα ή ορθότερη κατανομή του τέλους.

            Κατόπιν των ανωτέρω, αυτό που απαιτείται να τονιστεί και που οφείλουν οι δήμοι να λαμβάνουν υπόψη τους, κατά τη λήψη τέτοιων αποφάσεων (αναπροσαρμογής ανταποδοτικών τελών) είναι το ότι ο συγκεκριμένος τύπος αποφάσεων (επιβολής ή  αναπροσαρμογής ανταποδοτικών τελών), κατ΄εξαίρεση από τα ισχύοντα γενικά για τις κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεις,  πρέπει να συμπεριλαμβάνει αιτιολογία, η οποία πρέπει να είναι πλήρης και εμπεριστατωμένη (ΣτΕ 3263/1982, 3850/1985, 981/1992). Πιο συγκεκριμένα, η διαπίστωση της ύπαρξης αναλογίας μεταξύ της παρεχόμενης ειδικής υπηρεσίας και του επιβαλλόμενου τέλους απαιτείται να γίνεται εξετάζοντας το συνολικό κόστος παραγωγής της παρεχόμενης υπηρεσίας και υπό το φως στοιχείων όσο πιο καλά υπολογισμένων γίνεται (ΣτΕ 60/2010). Επιπροσθέτως, η κατανομή του κόστους μεταξύ των υπόχρεων πρέπει να γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να μην παραβιάζεται η αρχή της ισότητας (ΣτΕ 78/1979), ενώ είναι προφανές πως κι εδώ έχει μεγάλη σημασία να γίνεται ο δυνατότερος ακριβής υπολογισμός (ΣτΕ 3263/1982, 3280/2001).

Προφανώς, μία απόφαση αναπροσαρμογής, απαιτείται να αιτιολογείται πρώτα και κύρια με ειδική αναφορά στους λόγους που καθιστούν επιβεβλημένη την αναπροσαρμογή και που είναι τόσο σημαντικοί (πχ τήρηση κανόνων Συνταγματικής τάξεως, συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις, εντοπισμός παραλείψεων ή σημαντικών σφαλμάτων υπολογισμού που χρήζουν άμεσης διόρθωσης γιατί δημιουργούν αδικίες κ.α.), ώστε να δικαιολογούν την τυχόν αναστάτωση που θα επέλθει στην πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου.» 

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την πυροπροστασία, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2021 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: 9Γ6Ξ46ΜΤΛ6-Χ2Ι ΟΡΘΟΣ ΑΔΑ). Ο δήμος μπορεί να επιμερίσει το παραπάνω ποσό και να εγγράψει στους σχετικούς ΚΑΕ το μέρος αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στην πυροπροστασία καθώς, και αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών.

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη γενικών αναγκών πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι: α) του γινόμενου της πρώτης μηνιαίας τακτικής κατανομής έτους 2021 που αποδόθηκε στο δήμο με ΑΔΑ: ΨΗΛΞ46ΜΤΛ6-5ΤΜ, επί δώδεκα (12), β) του γινομένου της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών του α΄ εξαμήνου έτους 2021 που αφορά στην κάλυψη δαπανών μισθωμάτων κτηρίων των ΚΕΠ με ΑΔΑ: 62Ψ446ΜΤΛ6-ΘΔΒ (ΟΡΘΟΣ ΑΔΑ), επί δυο (2), γ) του γινομένου των αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ: ΨΜΤΖ46ΜΤΛ6-92Δ και 6ΓΛ146ΜΤΛ6-Ε6Ι που αφορούν στην κάλυψη μισθωμάτων ακινήτων για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου 2021, επί τρία (3).

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον ΚΑΕ 0441 «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93», υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε κατά το έτος 2020 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: 6ΡΨ146ΜΤΛ6-ΟΙΜ).

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον ΚΑΕ 0715 «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)», υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2020 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ:6Ξ8Δ46ΜΤΛ6-ΝΩΓ).

Εφόσον ο δήμος επιχορηγηθεί με σχετικό ποσό, η εγγραφή των πιστώσεων θα γίνει στο μεν σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 1211 «Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού», στο δε σκέλος των δαπανών στους Κ.Α. 6041 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» και 6054 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού».

Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης των ανωτέρω δαπανών από τη σχετική επιχορήγηση, αυτές καλύπτονται από ιδίους πόρους, ήτοι λοιπά μη ειδικευμένα έσοδα, ή και μη ειδικευμένο χρηματικό υπόλοιπο του οικείου δήμου, υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερης διάταξης, η οποία ρυθμίζει το ζήτημα με διαφορετικό τρόπο.

Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021, οι πιστώσεις που λαμβάνουν οι δήμοι κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν.4690/2020 (Α΄109), εγγράφονται με ανάπτυξη στον Κ.Α. 1211 «Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)».

Βάσει του άρθρου 12 του Π.Δ 26/2012, η αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων γίνεται κάθε ημερολογιακό δίμηνο. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ 26/2012 «Κάθε εκλογέας μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα τη διόρθωση κάθε στοιχείου εγγραφής του στον εκλογικό κατάλογο». Εάν έχετε αιτηθεί στο Δήμο βασικής εγγραφής σας διόρθωση των στοιχείων σας, η διόρθωση αυτή θα πρέπει να αποσταλεί από τον οικείο Δήμο στο Υπουργείο Εσωτερικών στην επόμενη αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων (βάση ημ/νίας ολοκλήρωσης της διόρθωσης). Επομένως θα αναμένετε την ολοκλήρωση της αναθεώρησης για να μπορέσετε να κάνετε εκ νέου αίτηση Έλληνα κατοίκου εξωτερικού. Μπορείτε να ελέγχετε την εξέλιξη της διόρθωσης από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ στο «ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ» ελέγχοντας την  ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης.

Μόλις ενημερωθείτε από την ΑΑΔΕ ότι πραγματοποιήθηκε η διόρθωση των στοιχείων σας, θα εισέρθετε στην εφαρμογή των αιτήσεων Ελλήνων του Εξωτερικού, θα επιλέξετε το προφίλ και από εκεί θα πατήσετε το κουμπί «Ανανέωση Στοιχείων Χρήστη».

Τα έσοδα που αποδίδονται στους δήμους από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητας τους, βάσει της υπ’ αριθμ. 76686/11.11.2020 (ΑΔΑ: ΩΥΧΟ46ΜΤΛ6-5ΨΕ) απόφασης, θα εγγραφούν στον Κ.Α. 1216 «Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)».

Για το σκέλος των δαπανών:

 • στην περίπτωση που η αρμοδιότητα λειτουργίας των ΚΔΑΠ ανήκει σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του δήμου, το σχετικό ποσό θα εγγραφεί στον K.A. 6715 «Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ» ενώ
 • στην περίπτωση που η αρμοδιότητα λειτουργίας των ΚΔΑΠ ανήκει σε κοινωφελή δημοτική επιχείρηση, το σχετικό ποσό θα εγγραφεί στον K.A 6738 «Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)»

Κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης των προσωπικών σας στοιχείων, μεταξύ του Βασικού Εκλογικού Καταλόγου Ελλήνων Εκλογέων και της Α.Α.Δ.Ε., προέκυψαν ελλείψεις ή εντοπίστηκαν λάθη.

Α) Στην περίπτωση που τα στοιχεία σας είναι ελλιπή ή μη επικαιροποιημένα στη βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε., για τον εντοπισμό τους παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε www.aade.gr , επιλέξτε «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» , συνδεθείτε εισάγοντας «Όνομα χρήστη» και «Κωδικό πρόσβασης» και στην επιλογή «Στοιχεία Μητρώου/ Φυσικού Προσώπου» ελέγξτε αν τα προσωπικά σας στοιχεία στο Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε. είναι ακριβώς όμοια με τα αναγραφόμενα στην αστυνομική σας ταυτότητα.
Εάν δεν συμφωνούν και προκειμένου να διορθωθούν, παρακαλούμε να επιλέξετε το έντυπο Δ210 από το σύνδεσμο https://www.aade.gr/polites/katalogos-entypon, να το συμπληρώσετε με τα σωστά στοιχεία, να το υπογράψετε και συνοδευόμενο από φωτοτυπία της ταυτότητάς σας να το στείλετε στο email της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. σας.
Για την εύρεση των στοιχείων επικοινωνίας ΔΟΥ πατήστε εδώ.

Β) Στην περίπτωση που τα στοιχεία σας είναι καταχωρισμένα με λανθασμένο τρόπο στον βασικό εκλογικό κατάλογο του Δήμου σας, γεγονός που το εντοπίζεται στην εφαρμογή "Μάθε που Ψηφίζεις" του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο βρίσκεται εδώ (https://www.ypes.gr/mathe-poy-psifizeis-forma/), για τη διόρθωσή τους θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Δημοτολόγιο του Δήμου εγγραφής σας.

Θα ψηφίσετε στην πόλη που έχετε επιλέξει μέσω της εφαρμογής αν συσταθεί εκλογικό τμήμα, δηλαδή αν υπάρχουν τουλάχιστον 40 εκλογείς που έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να ψηφίσουν στην ίδια πόλη. Σε διαφορετική περίπτωση θα ενημερωθείτε σε ποιο εκλογικό τμήμα θα ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης ο εκλογέας λαμβάνει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής της αίτησης με αριθμό πρωτοκόλλου και εκκινεί η διαδικασία ελέγχου και οριστικοποίησης της αίτησης.
Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, ο εκλογέας καταχωρείται στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εξωτερικού για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ετών.
Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο εκλογέας ενημερώνεται για το δικαίωμα προσφυγής.

Οι εκλογείς, εφόσον αδυνατούν οι ίδιοι να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, μεταβολής και αναστολής ή διαγραφής εκλογέα, έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στις αρμόδιες προξενικές αρχές της χώρας. Με αυτοπρόσωπη παρουσία, το ΑΦΜ τους και με την αρωγή διαπιστευμένου υπαλλήλου των προξενικών αρχών συμπληρώνουν και υποβάλλουν την αίτηση τους στην εφαρμογή.

Ο εκλογέας μπορεί οποτεδήποτε και έως και τρεις (3) ημέρες από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου να μεταβάλλει τα στοιχεία της αίτησής του.
Εισέρχεται στην εφαρμογή apodimoi.gov.gr και υποβάλλει αίτηση μεταβολής στοιχείων καταχωρώντας τη νέα διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του και τους νέους τηλεφωνικούς αριθμούς επικοινωνίας.

Ο εκλογέας μπορεί να εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού οποτεδήποτε και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης. Ο εκλογέας οποτεδήποτε μπορεί να μεταβάλλει τα προσωπικά στοιχεία του, να αναστέλλει την εγγραφή του για ορισμένο χρονικό διάστημα και να ακυρώνει την εγγραφή του στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού.

Ο εκλογέας μπορεί οποτεδήποτε και έως και τρεις (3) ημέρες από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου να αναστείλει την εγγραφή του στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού. Εισέρχεται στην εφαρμογή apodimoi.gov.gr και υποβάλλει αίτηση αναστολής εγγραφής εκλογέα. Μπορεί να ενεργοποιήσει εκ νέου την εγγραφή του, μέσω της εφαρμογής apodimoi.gov.gr, υποβάλλοντας αίτηση άρσης αναστολής εγγραφής εκλογέα.

Ο εκλογέας μπορεί οποτεδήποτε και έως και τρεις (3) ημέρες από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου να ακυρώνει την εγγραφή του στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού. Εισέρχεται στην εφαρμογή apodimoi.gov.gr, υποβάλλει αίτηση ακύρωσης εγγραφής εκλογέα και διαγράφεται οριστικά από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερικού είναι οι εκλογείς να συγκεντρώνουν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

• να έχουν διαμείνει συνολικά δύο (2) έτη εντός της Ελληνικής Επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα πέντε (35) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής,
• να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Ως «φορολογική δήλωση» νοείται η υποβολή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Έντυπο Ε1),
αναλυτικής δήλωσης εισοδημάτων από μίσθωση ακινήτων (Έντυπο Ε2), κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Έντυπο Ε3) ή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9), όπως κάθε φορά ισχύουν.

Εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών εξαιρούνται του περιορισμού της υποβολής φορολογικής δήλωσης εφόσον:
α) δεν έχουν συμπληρώσει τα τριάντα (30) έτη και
β) έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση συγγενείς α΄βαθμού κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Answer to that DUO

Answer to that UNO

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον ΚΑΕ 0441 «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)», υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε κατά το έτος 2019 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: 6Ν8Ρ46ΜΤΛ6-ΦΗΟ).

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον ΚΑΕ 0715 ««Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)», υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2019 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ:6Φ6046ΜΤΛ6-ΡΤΦ).

Η κατανομή εσόδων από το Φόρο Ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) στους δήμους έχει καταργηθεί και ως εκ τούτου στον ΚΑΕ 0512 δεν πρέπει να εγγραφεί ποσό.

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 και αφορούν στην κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων των Δήμων που συστήθηκαν με το άρθρο 154 του ν.4600/2019, παρατίθενται αναλυτικά ανά Δήμο ως ακολούθως:

Α/Α ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ
1 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 45.200,00
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 233.600,00
3 ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 33.000,00
4 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 77.100,00
5 ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 20.300,00
6 ΣΑΜΗΣ 14.700,00
7 ΣΕΡΒΙΩΝ 24.400,00
8 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 9.700,00
9 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 201.100,00
10 ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 73.300,00
11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 63.000,00
12 ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 33.800,00
 1. Πού βρίσκεται το ενημερωτικό υλικό για τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας?

Απ. Ολόκληρο το ενημερωτικό υλικό (νομοθεσία, προδιαγραφές, οδηγός χρήσης εφαρμογής κλπ.) βρίσκεται στο site του ΥΠΕΣ:

https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/oikonomika-stoicheia-ota/kombos-dialitoyrgikotitas

 

 1. Είμαι στατιστικός ανταποκριτής και θέλω να εγγραφώ στην εφαρμογή stats του Κόμβου Διαλειτουργικότητας. Τι κάνω?

Απ. Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε στον οδηγό χρήσης της εφαρμογής stats (σελ. 1 - 2) και ο οποίος βρίσκεται εδώ:

https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/oikonomika-stoicheia-ota/kombos-dialitoyrgikotitas/odigos-chrisis-efarmogis-eisagogis-amp-anazitisis-stoicheion-stats

 

 1. Δεν μου ανοίγει η σελίδα της εφαρμογής stats του Κόμβου Διαλειτουργικότητας. Τι φταίει?

Απ. Η εφαρμογή του Κόμβου Διαλειτουργικότητας είναι προσβάσιμη αποκλειστικά και μόνο εντός δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Υπό την προϋπόθεση ότι η πρόσβαση γίνεται από υπολογιστή που διαθέτει δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, η σελίδα της εφαρμογής stats είναι διαθέσιμη ως:

http://komvos.ypes.gr/stats      (προϋποθέτει DNS και δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ)

ή εναλλακτικά:

http://10.193.25.194/stats           (προϋποθέτει μόνο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ)

Αν δεν έχει διαπιστωθεί κάποιο κεντρικό πρόβλημα στις υποδομές του Κόμβου Διαλειτουργικότητας, τότε η αδυναμία πρόσβασης οφείλεται σε ρυθμίσεις του υπολογιστή/δικτύου του στατιστικού ανταποκριτή και θα πρέπει να ελεγχθεί από τους τεχνικούς του φορέα.

 

 1. Κλείδωσα τον λογαριασμό μου.

Απ. Στέλνετε e-mail στο: komvos_oik@ypes.gr αναφέροντας το φορέα και το username σας προκειμένου να ξεκλειδωθεί ο λογαριασμός σας.

 

 1. Ξέχασα τον κωδικό μου (ή/και το username μου)

Απ. Αν γνωρίζετε το username σας, το βάζετε στην αρχική οθόνη της εφαρμογής και πατάτε ‘Ξέχασα τον κωδικό μου’ (οδηγός χρήσης σελ. 3). Η εφαρμογή θα σας στείλει το password στο e-mail που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή.

Αν δεν θυμάστε ούτε το username, στέλνετε e-mail στο: komvos_oik@ypes.gr με τα στοιχεία σας καθώς και τα στοιχεία του φορέα σας προκειμένου να αναζητηθεί το username σας και να σας αποσταλεί με e-mail. Εν συνεχεία ακολουθείτε την παραπάνω διαδικασία για υπενθύμιση του password (ή για ξεκλείδωμα).

 

 1. Θέλω να επανυποβάλλω / διορθώσω το ΟΠΔ (δελτίο στοχοθεσίας) αλλά η εφαρμογή δεν με αφήνει. Τι πρέπει να κάνω?

Απ. Για την επανυποβολή / διόρθωση οποιουδήποτε τύπου αναφοράς (και των δελτίων στοχοθεσίας) που υποβάλλονται χειροκίνητα μέσω της εφαρμογής stats του Κόμβου Διαλειτουργικότητας, ακολουθείτε τη διαδικασία που αναφέρεται στον οδηγό χρήσης (σελ. 9 – 10).

 

 1. Θέλω να επανυποβάλλω αυτόματα μέσω web services διορθωμένες αναφορές. Τι πρέπει να κάνω?

Απ. Ετοιμάζετε τις διορθωμένες αναφορές στο σύστημά σας και στέλνετε e-mail στο: data-ota@ypes.gr  .

 

 1. Υπέβαλα τα στοιχεία στον "Κόμβο" αλλά οι υπηρεσίες του Υπουργείου με ενημέρωσαν ότι  δεν έχουν αντληθεί. Τι φταίει?

ή  Υπέβαλα τα στοιχεία στον "Κόμβο" αλλά δεν ξέρω αν τα έχει λάβει το Υπουργείο.

 

Απ. Το σύστημα το οποίο δουλεύουν οι στατιστικοί ανταποκριτές και ετοιμάζουν τα στοιχεία είναι τοπικό σύστημα του φορέα, το οποίο εσφαλμένα ονομάζεται "Κόμβος". Για να μπορέσει να αντλήσει αυτόματα τα στοιχεία ο Κεντρικός Κόμβος Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ θα πρέπει αυτά να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα στο τοπικό σύστημα του φορέα και να μην υπάρχει τεχνικό πρόβλημα στην πλευρά του φορέα (π.χ δίκτυο, λειτουργία web services κλπ.).

Ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ αποστέλλει μηνύματα στο e-mail που έχουν δηλώσει οι στατιστικοί ανταποκριτές τόσο για τις επιτυχημένες αντλήσεις όσο και για τις αποτυχημένες προσπάθειες μαζί με την αιτία του σφάλματος.

Οι στατιστικοί ανταποκριτές μπορούν να ελέγξουν αν έχουν ληφθεί στοιχεία από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ μέσω της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής stats. Επιπλέον, οι στατιστικοί ανταποκριτές οφείλουν να ενημερώνουν το προφίλ τους στην εφαρμογή stats με έγκυρο e-mail επικοινωνίας (βλ. οδηγό χρήσης stats) προκειμένου να λαμβάνουν ειδοποιήσεις από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ.

 

 1. Έλαβα e-mail για αποτυχία αυτοματοποιημένης λήψης στοιχείων μέσω web services. Τι σημαίνει η αιτία σφάλματος που αναφέρεται στο e-mail?

Απ. Οι συχνότερες αιτίες σφάλματος που οδηγούν σε αποτυχία αυτοματοποιημένης άντλησης των στοιχείων από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας είναι:

Τίτλος Σφάλματος Τεχνικός όρος Αιτία Ενέργειες Αποκατάστασης
Μη διαθέσιμα δεδομένα UnavailableDataException To web service του φορέα επιστρέφει απάντηση ότι τα δεδομένα που ζητούνται από τον Κόμβο δεν είναι διαθέσιμα. Ο στατιστικός ανταποκριτής πρέπει να καταστήσει τα δεδομένα διαθέσιμα και να ενημερώσει για επανάντληση των στοιχείων στο: komvos_oik@ypes.gr
Μη οριστικοποιημένα δεδομένα UnfinalizedDataException To web service του φορέα επιστρέφει απάντηση ότι τα δεδομένα που ζητούνται από τον Κόμβο δεν είναι οριστικοποιημένα. Ο στατιστικός ανταποκριτής πρέπει να οριστικοποιήσει τα δεδομένα και να ενημερώσει για επανάντληση των στοιχείων στο: komvos_oik@ypes.gr
Μη έγκυρα Δεδομένα   Υπάρχει πρόβλημα στη δομή ή στο περιεχόμενο του xml αρχείου που έλαβε ο Κόμβος. Θα πρέπει να ελεγχθεί η δομή ή και το περιεχόμενο του xml αρχείου ώστε να συμβαδίζει με τις προδιαγραφές (π.χ κενά πεδία, έλλειψη υποχρεωτικών πεδίων κλπ.)
Μη διαθέσιμη Αναφορά Κενή αναφορά. Ο Κόμβος έλαβε κενό xml αρχείο. Θα πρέπει να δημιουργηθεί αρχείο xml με μία τουλάχιστον εγγραφή.
Σφάλμα σύνδεσης. Connection timed out: connect.  ή
Connection refused: connect.
Υπάρχει τεχνικό πρόβλημα με το web service του φορέα με αποτέλεσμα να μην λαμβάνεται καμία απάντηση από το web service (connection timeout) ή το web service του φορέα να αρνείται τη σύνδεση (connection refused). Θα πρέπει να ενημερωθούν οι τεχνικοί του φορέα. Μόλις αποκατασταθεί το πρόβλημα να γίνει ενημέρωση για επανάντληση στο: komvos_oik@ypes.gr
Μη διαθέσιμο Web Service π.χ : Server returned HTTP response code: 503 Υπάρχει τεχνικό πρόβλημα με το web service του φορέα με αποτέλεσμα να μην λαμβάνεται καμία απάντηση από το web service (connection timeout) ή να επιστρέφεται κάποιο HTTP error code. Θα πρέπει να ενημερωθούν οι τεχνικοί του φορέα. Μόλις αποκατασταθεί το πρόβλημα να γίνει ενημέρωση για επανάντληση στο: komvos_oik@ypes.gr
Γενικό Σφάλμα.   Γενική κατηγορία τεχνικών σφαλμάτων που μπορεί να περιλαμβάνει πληθώρα προβλημάτων στην πλευρά του φορέα. Θα πρέπει να αποσταλλεί e-mail στο: komvos_oik@ypes.gr για να διευκρινιστεί η ακριβής αιτία του προβλήματος και εν συνεχεία να δρομολογηθεί η επίλυσή του.

 

 1. Υπέβαλα αρχείο (excel ή xml) μέσω της εφαρμογής stats αλλά εμφανίστηκε μήνυμα σφάλματος. Τι σημαίνει αυτό?

Απ. Τα συχνότερα μηνύματα σφάλματος και η ερμηνεία τους είναι τα ακόλουθα:

Περιγραφή Σφάλματος

Αιτία

Ενέργειες Αποκατάστασης

Πρόβλημα κατά την εκκίνηση της διαδικασίας εισαγωγής δεδομένων από αρχείο. Η Μονάδα … Στοχοθεσίας δεν υφίσταται. Οι έγκυρες Μονάδες Στοχοθεσίας είναι οι παρακάτω:  ……. Γίνεται προσπάθεια εισαγωγής λανθασμένου πρότυπου αρχείου στοχοθεσίας. Θα πρέπει να υποβληθεί ακριβώς το πρότυπο αρχείο στοχοθεσίας excel που είναι αναρτημένο στο site του ΥΠΕΣ:
https://www.ypes.gr/protypa-archeia-excel/
Η εφαρμογή «σκάει» βγάζοντας ένα μεγάλο πλήθος από μηνύματα σφάλματος Η εφαρμογή δεν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για έγκυρο αρχείο excel. Το αρχείο θα πρέπει να σωθεί σε μορφή Excel 97 – 2003 (κατάληξη .xls) και να υποβληθεί εκ νέου.
Το έτος που έχετε επιλέξει δεν συμβαδίζει με το έτος που αντιστοιχεί στα δεδομένα του αρχείου που έχετε επιλέξει προς εισαγωγή. Είτε λάθος επιλογές έτους/μήνα εισαγωγής είτε λάθος ονομασία του αρχείου.

Υπό την προϋπόθεση ότι έχουν γίνει σωστές επιλογές από το χρήστη στην εφαρμογή για το έτος/μήνα, το σφάλμα αυτό υποδηλώνει ότι ο χρήστης δεν έχει ονοματίσει σωστά το αρχείο προς υποβολή.

Η σωστή ονομασία των αρχείων είναι αποκλειστικά αυτή που περιγράφεται στον οδηγό χρήσης της εφαρμογής, σελ. 6-7.

Ο τύπος αναφοράς που έχετε επιλέξει δεν συμβαδίζει με τον τύπο δεδομένων του αρχείου που έχετε επιλέξει προς εισαγωγή. Δεν ταυτίζεται το όνομα του αρχείου με τον επιλεγμένο τύπο αναφοράς. Είτε δεν έχει ονοματιστεί σωστά το αρχείο excel είτε έχει γίνει λάθος επιλογή του τύπου αναφοράς σε σχέση με το αρχείο που εισάγεται. Να ακολουθηθούν οι οδηγίες χειροκίνητης εισαγωγής αρχείου που περιγράφονται στον οδηγό χρήσης, σελ. 5-7.
Δεν έχετε δικαίωμα επανυποβολής της συγκεκριμένης αναφοράς. Έχει υποβληθεί ήδη αρχείο για το συγκεκριμένο τύπο αναφοράς και για το ίδιο έτος/μήνα Ο στατιστικός ανταποκριτής θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία επανυποβολής που περιγράφεται στον οδηγό χρήσης της εφαρμογής σελ. 9 -10.

 

 1. Αντιμετωπίζω τεχνικό πρόβλημα με την υποβολή στοιχείων ή τη λειτουργία της εφαρμογής stats.

Απ. Για οποιοδήποτε αμιγώς τεχνικό πρόβλημα εκτός των ανωτέρω (π.χ αδυναμία επικοινωνίας των web services, αλλαγή τεχνικών στοιχείων των web services, προβλήματα χειροκίνητης υποβολής αρχείων κλπ.) στέλνετε e-mail στο: komvos_oik@ypes.gr συμπεριλαμβάνοντας τα στοιχεία σας,  τα στοιχεία του φορέα σας, σύντομη περιγραφή του προβλήματος και αν είναι δυνατόν και printscreen που δείχνει το πρόβλημα.

 

 1. Έχω ερωτήματα/απορίες για θεσμικά/επιχειρησιακά θέματα. Πού απευθύνομαι?

Απ. Για ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διέπει την υποβολή των οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ και στο περιεχόμενο των αναφορών, οι στατιστικοί ανταποκριτές πρέπει να εφαρμόζουν τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης / Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων ΤΑ του ΥΠ.ΕΣ. και μόνο όταν απαιτείται να καλούν στους αριθμούς: 213.136.4806, 08, 14, 15, 16 και 32. Σημειώνεται ότι ερωτήματα που θα αφορούν τεχνικά ζητήματα δεν θα απαντώνται και οι ανταποκριτές θα παραπέμπονται σε επικοινωνία με το 213.136.1570.

 

 

Ενέργειες στατιστικών ανταποκριτών μετά τον ορισμό τους

Mετά τον ορισμό τους, οφείλουν να αποστείλουν την απόφαση ορισμού και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (email, τηλ.)
α) στο ΥΠΕΣ σε ένα από τα παρακάτω email:

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο e-mail
Σ.Γιουρούκη  213 136 4817  s.giourouki@ypes.gr
Δ.Ζλάτης  213 136 4802  d.zlatis@ypes.gr
Β.Αγγελή  213 136 4806  b.aggeli@ypes.gr@ypes.gr
Μ.Χιώτη  213 136 4815  mar.chioti@ypes.gr

β) στην ΕΕΤΑΑ στο email:

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο e-mail
Ν.Πρατσινάκης 213 1320 706  npdd@eetaa.gr

και επιπλέον:

1. Να μελετήσουν το θεσμικό πλαίσιο, τις εγκύκλιες οδηγίες και όλες τις λοιπές πληροφορίες και στοιχεία που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr), στη διαδρομή Αποκ.Διοίκηση-Αυτοδιοίκηση - Κόμβος Διαλειτουργικότητας - Θεσμικό πλαίσιο.
2. Να δημιουργήσουν λογαριασμό στην εφαρμογή «Εισαγωγή και Αναζήτηση Στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας» στη διεύθυνση komvos.ypes.gr, ακολουθώντας τις οδηγίες του Οδηγού ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr), στη διαδρομή Αποκ.Διοίκηση-Αυτοδιοίκηση - Κόμβος Διαλειτουργικότητας -- Οδηγός χρήσης Εφαρμογής.
3. Να δημιουργήσουν λογαριασμό στην Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ (EETAA) ακολουθώντας το Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα και επιλέγοντας «Εγγραφή Νέου Χρήστη». Μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων εγγραφής με την Απόφαση ορισμού, θα ειδοποιηθούν για την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους.
4. Να μεριμνήσουν για την έναρξη αποστολής των στοιχείων στις δύο (2) βάσεις: στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων (βάση ΕΕΤΑΑ).
5. Τέλος θα πρέπει να ενημερώσουν μέσω email στο komvos_oik@ypes.gr και στο npdd@eetaa.gr για την απενεργοποίηση των λογαριασμών των προηγούμενων στατιστικών ανταποκριτών.

Διάκριση χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών

Στο δημόσιο λογιστικό, με τον όρο «χρηματοοικονομικές συναλλαγές» νοούνται οι συναλλαγές που δεν επηρεάζουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα και την καθαρή χρηματοοικονομική θέση.
Ως έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές νοούνται οι εισπράξεις από δανεισμό, από πώληση μετοχών, από εξόφληση ομολόγων στη λήξη τους κτλ. Προσοχή: τα έσοδα από τόκους και μερίσματα δεν αποτελούν έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
Ως δαπάνες για χρηματοοικονομικές συναλλαγές νοούνται οι πληρωμές για χρεολύσια, οι αγορές μετοχών ομολόγων κτλ. Προσοχή: οι δαπάνες για τόκους δεν αποτελούν δαπάνες για χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
Οι λοιπές συναλλαγές χαρακτηρίζονται ως μη χρηματοοικονομικές.

Αναφορά ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 2/61968/0094/17.09.2010.

Εκ παραδρομής, στην ενότητα Δ2α της εγκυκλίου 9/2018, κατά την παροχή οδηγιών κατηγοριοποίησης των λογαριασμών της γενικής λογιστικής σε «Υποχρεώσεις σε φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης» και σε «Υποχρεώσεις σε φορείς της γενικής κυβέρνησης» (σελίδα 11) γίνεται αναφορά στον λογαριασμό 44 έναντι του σωστού 45

Υποβολή αναφοράς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ

(α) Υποχρεωτικότητα: Εφόσον ο φορέας (δήμος, περιφέρεια ή νομικό πρόσωπο) είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού συστήματος, ανεξαρτήτως των διατάξεων που καθορίζουν το εφαρμοστέο λογιστικό σχέδιο, υποχρεούται να αποστέλλει την αναφορά «Στοιχεία Ισοζυγίου Γενικού Καθολικού» στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας. Επισημαίνεται ότι με το άρθρο 33 του ν. 4257/2014, όπως ισχύει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα δημοτικά ιδρύματα, οι σύνδεσμοι, οι ΦΟΔΣΑ, οι κοινωφελείς επιχειρήσεις υποχρεούνται πλέον να εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των ΟΤΑ α΄ βαθμού (ΠΔ 315/99). Επιπροσθέτως, υπενθυμίζεται ότι οι ανώνυμες εταιρίες ΟΤΑ, οι ΔΕΥΑ και οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υποχρεούνται στην τήρηση του διπλογραφικού συστήματος σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014).
(β) Απογραφή έναρξης: Οι εγγραφές έναρξης της νέας χρήσης είναι απαραίτητο να ολοκληρώνονται πριν την προθεσμία υποβολής οικονομικών στοιχείων μηνός Ιανουαρίου (15/02). Στην περίπτωση που, μετά από την οριστικοποίηση των εγγραφών κλεισίματος της προηγούμενης χρήσης προκύψει η ανάγκη για διόρθωση των απογραφής έναρξης, θα πραγματοποιούνται διορθωτικές εγγραφές.
(γ) Αναφορά Δεκεμβρίου: Οι αναφορές του μηνός Δεκεμβρίου αποστέλλονται χωρίς τις εγγραφές μεταφοράς των υπολοίπων στους λογαριασμούς γενικής εκμετάλλευσης (80) και ισολογισμού (89).
(δ) Επικαιροποίηση αναφοράς λόγω οριστικοποίησης των εγγραφών κλεισίματος του προηγούμενου έτους: Σε αυτή την περίπτωση, αποστέλλεται μόνο η αναφορά μηνός Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Τα στοιχεία με την ορθή απογραφή έναρξης θα διατεθούν στον Κόμβο μέσω της αναφοράς του μήνα κατά τον οποίο οριστικοποιήθηκαν οι εγγραφές κλεισίματος του προηγούμενου έτους. (Δηλαδή, αν οι εγγραφές κλεισίματος έτους 2017 οριστικοποιηθούν τον Ιούνιο του 2018, τότε τα οριστικά στοιχεία της απογραφής έναρξης έτους 2018 θα διατεθούν στον Κόμβο με την αναφορά του Ιουνίου 2018).

Αναφορά ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΠΙΔ

Στήλες «Εγκεκριμένος προϋπολογισμός» και «Διαμορφωμένος προϋπολογισμός»: Συμπληρώνονται υποχρεωτικά εφόσον στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την οικονομική λειτουργία του ΝΠΙΔ προβλέπεται η κατάρτιση ετήσιου προϋπολογισμού. Σε διαφορετική περίπτωση αναγράφεται η τιμή μηδέν (0). Προσοχή: Με την ταξινόμηση ενός φορέα στη γενική κυβέρνηση, εκκινεί άμεσα η υποχρέωση κατάρτισης προϋπολογισμού και τήρησης του ΠΔ 80/2016 περί ανάληψης υποχρεώσεων.
Πληρωμές υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών: Όταν η αναφορά ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ υποβάλλεται ΒΑΣΕΙ ΕΓΛΣ (ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ), οι πληρωμές που αφορούν σε υποχρεώσεις της 31.12 του προηγούμενου έτους εξαιρούνται από όλες τις στήλες της αναφοράς. Εφιστάται η προσοχή στις περιπτώσεις καταγραφής για πρώτη φορά μέσα στο τρέχον έτος υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών (πχ καταχώρηση στο έτος 2018 τιμολογίου που είχε εκδοθεί το 2017): αυτές οι περιπτώσεις περιλαμβάνονται κανονικά στην αναφορά. Όταν η αναφορά υποβάλλεται ΒΑΣΕΙ ΕΓΛΣ (ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ), οι πληρωμές που αφορούν σε υποχρεώσεις της 31.12 του προηγούμενου έτους ενσωματώνονται στον ΚΑΕ «XA.01.04 Λοιπά έξοδα» :
Εισπράξεις απαιτήσεων προηγούμενων οικονομικών ετών: Όταν η αναφορά ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ υποβάλλεται ΒΑΣΕΙ ΕΓΛΣ (ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ), τότε υπάρχουν δύο ενδεχόμενα:
α) Στον «ΚΑΕ SA.01.01 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)», στη στήλη ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ καταγράφεται το ύψος των αναγνωρισμένων εσόδων μέχρι το μήνα αναφοράς, όπως αυτά προκύπτουν από τα εκδοθέντα τιμολόγια και λοιπά παραστατικά της περιόδου αναφοράς, μειωμένων κατά το ποσό των αντίστοιχων επισφαλών απαιτήσεων. Όταν εφαρμόζεται αυτή η προσέγγιση, οι εισπράξεις απαιτήσεων προηγούμενων οικονομικών ετών δεν περιλαμβάνονται στην αναφορά.
β) Στον «ΚΑΕ SA.01.01 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)», στη στήλη ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ καταγράφεται το ύψος των πραγματικά εισπραχθέντων εσόδων μέχρι το μήνα αναφοράς. Όταν εφαρμόζεται αυτή η προσέγγιση, οι εισπράξεις απαιτήσεων προηγούμενων οικονομικών ετών περιλαμβάνονται κανονικά στην αναφορά.
Ταμειακό υπόλοιπο προϋπολογισμού προηγούμενης χρήσης (SZ.01): Ο εν λόγω ΚΑΕ συμπληρώνεται μόνο από τα ΝΠΙΔ που ο τύπος προϋπολογισμού τους εμπίπτει στις περιπτώσεις ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ή ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ή ΒΑΣΕΙ ΕΓΛΣ (ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ).

 

Χειρισμός ΦΠΑ κατά την υποβολή των οικονομικών στοιχείων ΝΠΙΔ

Α. Το ΝΠΙΔ υποβάλλει στοιχεία σε ταμειακή βάση.

(α) Εφόσον κατά τη δημιουργία λογαριασμού στην εφαρμογή http://komvos.ypes.gr/stats, στο πεδίο «Τύπος Προϋπολογισμού» της καρτέλας «Οργανωτικές μονάδες» έχει δηλωθεί ότι ο τύπος προϋπολογισμού του ΝΠΙΔ εμπίπτει σε μία από τις εξής περιπτώσεις: ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ή ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ τότε, ούτως ή άλλως, η αξία του ΦΠΑ είναι ενσωματωμένη στα έσοδα και τα έξοδα της περιόδου αναφοράς. Δηλαδή δεν απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός.

(β) Στις περιπτώσεις όπου έχει δηλωθεί ότι ο τύπος προϋπολογισμού του ΝΠΙΔ εμπίπτει στην περίπτωση: ΒΑΣΕΙ ΕΓΛΣ (ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ), τότε στις αναφορές ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΕΝΔΟΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (η τελευταία εφόσον προβλέπεται να αποστέλλεται) η αξία του ΦΠΑ εσόδων και δαπανών πρέπει να καταγράφεται, στα έσοδα στον ΚΑΕ «SA.06.01 Λοιπά έσοδα» και στα έξοδα στον ΚΑΕ «XA.01.04 Λοιπά έξοδα». Στην αναφορά ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 2/61968/0094/17.09.2010 θα καταγράφεται στο πεδίο «Υποχρεώσεις σε φορείς της γενικής κυβέρνησης» μόνο το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού 54.00 «Φόρος προστιθέμενης αξίας» και όχι το ενδεχόμενο χρεωστικό υπόλοιπο (το οποίο ούτως ή άλλως στο τέλος της χρήσης πρέπει να μεταφερθεί στον 33 («Συμψηφιστέος στην επόμενη χρήση ΦΠΑ.»)

Β. Το ΝΠΙΔ υποβάλλει στοιχεία σε δεδουλευμένη βάση

Σε αυτή την περίπτωση, κατά τη δημιουργία λογαριασμού στην εφαρμογή http://komvos.ypes.gr/stats, στο πεδίο «Τύπος Προϋπολογισμού» της καρτέλας «Οργανωτικές μονάδες» έχει δηλωθεί ότι ο τύπος προϋπολογισμού του ΝΠΙΔ είναι ΒΑΣΕΙ ΕΓΛΣ (ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ).

Σε αυτή την περίπτωση, η αξία του ΦΠΑ δεν συμπεριλαμβάνεται στις κατηγορίες εσόδων και εξόδων των αναφορών ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΕΝΔΟΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (η τελευταία εφόσον προβλέπεται να αποστέλλεται). Ομοίως, θα εξαιρείται από την αναφορά ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ. Στην αναφορά ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 2/61968/0094/17.09.2010 θα καταγράφεται στο πεδίο «Υποχρεώσεις σε φορείς της γενικής κυβέρνησης» μόνο το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού 54.00 «Φόρος προστιθέμενης αξίας» και όχι το ενδεχόμενο χρεωστικό υπόλοιπο (το οποίο ούτως ή άλλως στο τέλος της χρήσης πρέπει να μεταφερθεί στον 33 «Συμψηφιστέος στην επόμενη χρήση ΦΠΑ.»)

 

Τα έσοδα του ενιαίου τέλους του έτους 2019 που αποδίδονται  στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, βάσει της υπ’ αριθμ. 1312/11.02.2020 (B΄ 407), θα εγγραφούν στους Κ.Α. 2111 «Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» και 2115 «Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας». Ο επιμερισμός του ποσού στους ανωτέρω Κ.Α. γίνεται κατά την κρίση του δήμου για την κάλυψη των αναγκών αυτού.Οι δαπάνες που καλύπτονται από τα σχετικά έσοδα είναι εκείνες που ούτως ή άλλως θα μπορούσαν να πληρωθούν από τα έσοδα που εγγράφονται στους ανωτέρω δύο Κ.Α.

Σύμφωνα με την πρόσκληση IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» το ανώτερο ποσό που μπορεί να διαθέσει το Υπουργείο Εσωτερικών είναι 600.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ). Αν το συνολικό ποσό υπερβαίνει τις 600.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ), ο Δήμος θα πρέπει να καλύψει από ιδίους πόρους το υπολειπόμενο ποσό.

Επισυνάπτω μια Βεβαίωση υπογεγραμμένη από την Τεχνική Υπηρεσία ή/και το Δήμαρχο, πως στην εγκατάσταση που πρόκειται να γίνει τοποθέτηση προμήθειας υπάρχουν ήδη όλες οι υποδομές και τα συνοδά έργα που είναι απαραίτητα και εξασφαλίζουν την λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την ολοκλήρωση του έργου.

Η δημιουργία αποδυτηρίων δεν συνίσταται στην απλή προμήθεια και τοποθέτηση ενός προκατασκευασμένου οικίσκου (τύπου ISOBOX) σε συγκεκριμένο χώρο. Αντιθέτως, αποτελεί εργολαβία καθώς συνοδεύεται από έργα προετοιμασίας του δαπέδου τοποθέτησης, έργα εξασφάλισης παροχής ύδρευσης και αποχέτευσης και ρευματοδότησης που είναι προφανώς απολύτως απαραίτητα για την λειτουργικότητα της παρέμβασης. Στην εργολαβία αυτή δύναται ο προκάτ οικίσκος να είναι ένα τεμάχιο προς προμήθεια αλλά θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τις προαναφερθείσες συνοδές - επιμετρούμενες εργασίες υποδομής.

Η τοποθέτηση ταρτάν ή/και χλοοτάπητα σε υφιστάμενο γήπεδο δεν αποτελεί προμήθεια αλλά εργολαβία διότι προκειμένου να είναι ολοκληρωμένη και λειτουργική η εν λόγω παρέμβαση θα πρέπει να συνοδεύεται από τις απαραίτητες συνοδές επεμβάσεις όπως π.χ. έργα αποστράγγισης, έργα διαμόρφωσης κλίσεων κλπ. Η απλή προμήθεια του υλικού και τοποθέτηση δεν εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και την επίτευξη του στόχου της παρέμβασης σε βάθος χρόνου. Μπορούμε να αποδεχτούμε προμήθεια μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν ήδη έτοιμες οι υποδομές και τα συνοδά έργα που προαναφέρονται, επισυνάπτοντας πάντα και την αντίστοιχη βεβαίωση αυτών (σύμφωνα με την ερώτηση 4).

1 2 3 16