ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023

Συχνές Ερωτήσεις

Όχι, αρκεί να είναι ομοιόμορφα και να τηρούνται οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων.

Στην αριθμ. 71015/29-08-2023 Υπουργική Απόφαση ( 5244 Β΄) περιγράφονται λεπτομερώς στο άρθρο 2 οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων. Οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων έχουν προσδιοριστεί για όλους τους δήμους με κριτήριο το εάν ένας δήμος, βάσει του νόμου έχει ή όχι δημοτικές κοινότητες. Συνεπώς οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων δεν μεταβάλλονται ανάλογα με το εάν ο συνδυασμός θα αποφασίσει να «κατεβάσει» υποψηφίους συμβούλους ή προέδρους στη συγκεκριμένη δημοτική κοινότητα.

Στην αριθμ. 71015/29-08-2023 Υπουργική Απόφαση ( 5244 Β΄) περιγράφεται λεπτομερώς η μορφή των ψηφοδελτίων και τι θα περιλαμβάνουν. Στους δήμους με δημοτικές κοινότητες δίπλα στο όνομα της κάθε δημοτικής κοινότητας δεν αναγράφεται το όνομα του δήμου.

Στην αριθμ. 71015/29-08-2023 Υπουργική Απόφαση ( 5244 Β΄) περιγράφεται λεπτομερώς η μορφή των ψηφοδελτίων και τι θα περιλαμβάνουν. Στους δήμους με ενιαία εκλογική περιφέρεια δίπλα στο όνομα του κάθε υποψήφιου δημοτικού συμβούλου δεν αναγράφεται η εκλογική περιφέρεια, καθώς είναι η ίδια για όλους του υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους.

Στην αριθμ. 71015/29-08-2023 Υπουργική Απόφαση (5244 Β΄) περιγράφεται λεπτομερώς η μορφή των ψηφοδελτίων και τι θα περιλαμβάνουν. Δίπλα στο όνομα του Υποψηφίου Δημάρχου δεν προβλέπεται η αναγραφή του ονόματος του Δήμου

Στο πεδίο εφαρμογής των κατ’ έτος εκδοθεισών κυα παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων εμπίπτουν επίσης τα ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων. Ως εκ τούτου, τα προβλεπόμενα της παρ. Β.3.1. της υπ’ αριθμ. 63726/28.07.2023 (Β΄4795) κυα, ισχύουν και για τους συνδέσμους και τους ΦΟΔΣΑ.

Δεδομένου ότι στην ως άνω κυα προβλέπεται η δημιουργία νέου ΚΑΕ 0528 με τίτλο «Έσοδα ΦΟΔΣΑ και λοιπών συνδέσμων από εισφορές» και παρότι η παράγραφος Β.3.1. αναφέρεται στην περίπτωση που έχει ληφθεί απόφαση αύξησης των τελών και δικαιωμάτων των κατηγοριών 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» και 04 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», νοείται ότι στην περίπτωση συνδέσμου και ΦΟΔΣΑ εφόσον έχει ληφθεί απόφαση αύξησης των εισφορών της κατηγορίας 05 «ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ», οι ως άνω οδηγίες τυγχάνουν αναλογικής εφαρμογής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύει, κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί κατάλληλα λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία), σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην Ελληνική νομοθεσία.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15Α του ως άνω νόμου, ορίζεται ότι οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Α’251) υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων-στοιχείων ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών, των τηρούμενων λογιστικών αρχείων-βιβλίων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί. Για την εφαρμογή των ανωτέρω, εκδόθηκε η υπό στοιχεία Α.1138/2020 (Β’ 2470) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ με την οποία ορίζονται ο χρόνος διαβίβασης, η έκταση εφαρμογής, η διαδικασία ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην ΑΑΔΕ, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με την εφαρμογή των οριζόμενων στις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν.4987/2022. Ειδικότερα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της εν λόγω απόφασης ορίζεται ότι υπόχρεοι είναι οι οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014, ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών και τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους αρχείων .

Έπειτα από τα προαναφερόμενα και με δεδομένο ότι οι δημοτικοί και περιφερειακοί συνδυασμοί, καθώς και οι υποψήφιοι περιφερειάρχες, δήμαρχοι, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, δεν αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, προκύπτει ότι απαλλάσσονται από την  τήρηση λογιστικών βιβλίων με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν.4308/2014) και κατά συνέπεια δεν έχουν υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ. Σημειώνεται ότι, υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων των λογιστικών στοιχείων (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικών συναλλαγών) που λαμβάνουν τα ως άνω πρόσωπα, έχουν οι αντισυμβαλλόμενές οντότητες (προμηθευτές)  για τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) που εκδίδουν προς αυτούς.

Ναι,  καθώς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 7 και την διάταξη του άρθρου 52 παρ.7 αντίστοιχα του ν. 4804/2021 η υποβολή της δήλωσης του συνδυασμού στην ηλεκτρονική Πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων από τον επικεφαλής του συνδυασμού υποψήφιο δήμαρχο/ περιφερειάρχη επέχει, αναλογικά, για τον ίδιο θέση υπεύθυνης δήλωσης α) ότι αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα β) δεν στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων και γ) δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα του άρθρου 10 και 48 αντίστοιχα του ν.4804/2021.

Όχι δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των υποψηφίων που θα κάνουν αποδοχή της υποψηφιότητάς τους μέσω υπεύθυνης δήλωσης. Όπου ζητείται αιτιολογία μπορεί να τεθεί ο λόγος όπως ενδεικτικά πχ "αδυναμία χρήσης κωδικών taxis". Σε κάθε περίπτωση αρμόδιο να κρίνει είναι το Πρωτοδικείο ανακήρυξης.

Προσοχή! Στην περίπτωση επικύρωσης υποψηφιότητας με Υπεύθυνη Δήλωση η ένδειξη για την Επικύρωση Υποψηφιότητας παραμένει «εκκρεμής» καθώς η Επικύρωση με Υπεύθυνη Δήλωση θα ελεγχθεί από το Πρωτοδικείο.

Κατ΄εξαίρεση, αντί για την ηλεκτρονική επικύρωση από τους ίδιους τους υποψηφίους της υποψηφιότητάς τους, ο επικεφαλής του συνδυασμού μπορεί να επισυνάψει, στην ηλεκτρονική Πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, είτε με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία (π.χ. ΚΕΠ), ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ).

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης παρατίθεται στο Παράρτημα της αριθμ. 849/Α.Π.65437/3.8.2023 Εγκύκλιου για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου.

Προσοχή! Στην περίπτωση επικύρωσης υποψηφιότητας με Υπεύθυνη Δήλωση η ένδειξη για την Επικύρωση Υποψηφιότητας παραμένει «εκκρεμής» καθώς η Επικύρωση με Υπεύθυνη Δήλωση θα ελεγχθεί από το Πρωτοδικείο.

Αν κάποιος κάνει χρήση του ΑΦΜ του συνδυασμού,  το ΑΦΜ αντιστοιχεί σε Νομικό Πρόσωπο και δε χρειάζεται η συμπλήρωση του πατρωνύμου.

Ναι. Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πέραν του ονόματος ή του επωνύμου του υποψηφίου και υποκοριστικό ή ψευδώνυμο, καλλιτεχνικό ή άλλο, αυτού, εφόσον με αυτό είναι ευρύτερα γνωστός. Στην περίπτωση αυτή, το υποκοριστικό ακολουθεί το όνομα ή το επώνυμο και τίθεται σε παρένθεση.

Υποψήφιες που στην οικογενειακή τους μερίδα είναι εγγεγραμμένες με το επώνυμο του συζύγου τους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως πρώτο επώνυμο είτε το πατρικό είτε του συζύγου είτε μόνο ένα από αυτά. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η επισύναψη ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

Κάθε υποψήφιος, εφόσον είναι έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, μπορεί να προσθέσει, ανεξαρτήτως σειράς, και το επώνυμο της συζύγου ή της συμβιούσης του. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η επισύναψη πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

Υποψήφιες που στην οικογενειακή τους μερίδα είναι εγγεγραμμένες με το πατρικό τους επώνυμο, δεν δύνανται να απαλείψουν το επώνυμο αυτό. Αντίθετα, δύνανται, κατά βούλησή τους, να προτάξουν έναντι του πατρικού το επώνυμο του συζύγου τους ή να προσθέσουν το επώνυμο του συζύγου μετά το πατρικό. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η επισύναψη πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

Δεν απαιτείται επισύναψη ποινικού μητρώου κατά τη δήλωση υποψηφιότητας. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η επικύρωση υποψηφιότητας υποψηφίου υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης (για κάθε έννομη συνέπεια) με την οποία δηλώνεται, εκτός των άλλων, ότι  δεν στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν (άρθρο 15 ν.4804/2021).

Φωτοαντίγραφο ισχύοντος αποδεικτικού ταυτότητας ή διαβατήριου πρέπει να καταχωρηθεί μόνο για τους πολίτες λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν πραγματοποιείται  μεταδημότευση, καθόσον είστε ήδη δημότης της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. (βλ. Εγκ.850/2023 σελ.14 και 15).

Ναι. Κάθε δημότης μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για οποιοδήποτε αξίωμα του οικείου δήμου. Αρκεί η δημοτικότητά του στον οικείο δήμο. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, δεν θα μπορεί να ψηφίσει τον εαυτό του καθώς είναι εγγεγραμμένος σε άλλον εκλογικό κατάλογο.

Όχι!  Για να μπορεί κάποιος να θέσει υποψηφιότητα για οποιαδήποτε αξίωμα ενός δήμου θα πρέπει να είναι δημότης του εν λόγω δήμου.

Στην περίπτωση, ωστόσο, που δεν είναι, δύναται να μεταδημοτεύσει, όπως αναλύεται ΚΕΦ.Α.2.5  «Μεταδημότευση λόγω υποψηφιότητας» του Μέρους Α΄ της αριθμ. 849/3.8.2023 Εγκύκλιου για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου.

Προσοχή! Όσοι υποψήφιοι μεταδημοτεύσουν με τη διαδικασία αυτή δεν δύνανται να ψηφίσουν στον δήμο, όπου θέτουν υποψηφιότητα, επειδή η διαδικασία της μεταδημότευσης διενεργείται μετά την 30η Ιουνίου 2023, τελευταία ημέρα της Γ’ αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων. Άρα δεν θα μπορούν να ψηφίσουν τον εαυτό τους.

Από την επιλογή «Παράβολα», γίνεται η καταχώρηση των παράβολων του Συνδυασμού. Κάθε Συνδυασμός πρέπει να καταχωρίσει και να υποβάλει ανάλογα με τον τύπο υποψηφίου, το αντίστοιχο παράβολο. Η υποβολή γίνεται με χρήση ηλεκτρονικών παράβολων τα οποία δηλώνονται στην εφαρμογή. Τα ηλεκτρονικά παράβολα μπορεί να είναι είτε ατομικά, δηλαδή ένα παράβολο ανά υποψήφιο, είτε ένα ή περισσότερα συγκεντρωτικά παράβολα, που καλύπτουν το συνολικό απαιτούμενο ποσό του Συνδυασμού. Η κάλυψη του συνολικού απαιτούμενου ποσού του συνδυασμού στη περίπτωση χρήσης παραβόλων συνόλου ή μέρους του Συνδυασμού είναι υποχρεωτική, για την ανακήρυξη του Συνδυασμού. Σε αντίθετη περίπτωση θα εμφανιστεί σχετικό λάθος κατά τον έλεγχο του Συνδυασμού, και κατά την υποβολή του Συνδυασμού. Με την ενεργοποίηση της επιλογής Παράβολα ανοίγει η σελίδα με την λίστα των παράβολων που έχει ήδη καταχωρηθεί για τον Συνδυασμό.

Ναι μπορεί να πληρωθεί από οποιοδήποτε λογαριασμό.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε το ΑΦΜ του επικεφαλής του συνδυασμού είτε το ΑΦΜ του συνδυασμού.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε το ΑΦΜ του επικεφαλής του συνδυασμού είτε το ΑΦΜ του συνδυασμού.

Μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε ατομικό είτε συγκεντρωτικό παράβολο. Τα παράβολα υποψηφιοτήτων είναι διαθέσιμα στη σελίδα

https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo

Θα πρέπει να επιλέξετε ως Φορέα Δημοσίου το Υπουργείο «Δικαιοσύνης» και Κατηγορία Παραβόλου «Υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογές» ή «Υποψηφιότητα στις περιφερειακές εκλογές». Μπορείτε να επιλέξετε ατομικό ή συγκεντρωτικό παράβολο για το σύνολο ή μέρος του συνδυασμού.

Για την έκδοση ηλεκτρονικών παραβόλων παρακαλούμε επισκεφτείτε την εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο):

Από την πύλη «gov.gr» ( https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo ) επιλέγετε ως φορέα το Υπουργείο Δικαιοσύνης και στη συνέχεια επιλέγετε την κατηγορία και τον τύπο παραβόλου υποψηφίου που επιθυμείτε.

Η καταχώριση του καλλιτεχνικού/υποκοριστικού ονόματος/ ψευδωνύμου μπορεί να γίνει στην ενότητα «Στοιχεία Ψηφοδελτίου» στα πεδία Επωνύμου ή/και Ονόματος μετά την αναγραφή του επίσημου επωνύμου/ονόματος δεξιά και εντός παρενθέσεων.

Τα στοιχεία του υποψηφίου θα πρέπει να ταυτίζονται με τα στοιχεία του όπως εμφανίζονται στον εκλογικό κατάλογο. Τα στοιχεία αυτά μπορείτε να βρείτε  μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών «Μάθε που Ψηφίζεις» ( https://mpp.ypes.gov.gr/#/   ). Αντίθετα, τα στοιχεία του υποψηφίου στο Ψηφοδέλτιο μπορούν να αναγραφούν τα στοιχεία όπως αναγράφονται στο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό σας μπορείτε να τον βρείτε μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών «Μάθε που Ψηφίζεις» ( https://mpp.ypes.gov.gr/#/ ) στην καρτέλα «Ευρωπαίος Πολίτης»

Τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό σας μπορείτε να τον βρείτε μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών «Μάθε που Ψηφίζεις» ( https://mpp.ypes.gov.gr/#/ ) στην καρτέλα «Έλληνας Πολίτης»    

1 2 3 18