ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Διαδικασία επικαιροποίησης στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την 33073/27.04.2021 – ΦΕΚ Β΄ 1861 απόφαση του ΥΠΕΣ, η επικαιροποίηση των στοιχείων που υποβάλλονται στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων (ΒΔ) και στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (ΚΔ) θα πραγματοποιείται αποκλειστικά:

  • Από 1η έως 26η Φεβρουαρίου και 1η έως 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους για τα στοιχεία προϋπολογισμού και απολογισμού, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ισολογισμού, το ισοζύγιο γενικού καθολικού και οι κινήσεις ενδοκυβερνητικών συναλλαγών του τρέχοντος έτους και των προηγούμενων δύο (2) ετών, εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις ανάμεσα στα υποβληθέντα και στα πραγματικά στοιχεία
  • Κατόπιν  υποβολής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, για τα ίδια ως άνω ετήσια στοιχεία και για τις χρήσεις που αφορούν οι καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις ανάμεσα στα υποβληθέντα και στα πραγματικά στοιχεία.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν εφόσον πρόκειται για αίτημα που αφορά σε αρχική υποβολή των στοιχείων, το οποίο θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση data-ota@ypes.gr. Ο Ενιαίος Πίνακας Ειδοποιήσεων Επαναντλήσεων ΚΔ – Αποοριστικοποιήσεων ΒΔ καταργείται.

Τα στατιστικά δελτία που υποβάλλονται στη ΔΒΔ (ΕΕΤΑΑ) θα οριστικοποιούνται αυτόματα μετά την πάροδο ενός μήνα.