ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Αντιδήμαρχοι  είναι οι  οριζόμενοι από τον Δήμαρχο δημοτικοί σύμβουλοι που τον επικουρούν  στην διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, ασκώντας τις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζει καθ’ ύλην και κατά τόπο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται τόσο η μέριμνα για τα ιδιαίτερα τοπικά ζητήματα, όσο και η παρακολούθηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του δήμου.Εγκύκλιοι
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου
09-02-2024 12261 Αιρετοί δήμων: καθήκοντα, δικαιώματα, υποχρεώσεις
27-12-2023 110822 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
19-11-2021 85741 Ορισμός Αντιδημάρχων
20-08-2019 59633 Ορισμός Αντιδημάρχων
01-02-2018 349 Ισχύς των αποφάσεων ορισμού αντιδημάρχων στην περίπτωση εκλογής νέου δημάρχου (άρθρο 60 του ν. 3852/ 2010)

Έγγραφα
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου