ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 14 Απριλίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Η θέσπιση των διοικητικών μέτρων της αργίας και της έκπτωσης έχει ως σκοπό την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Τα διοικητικά μέτρα της αργίας και της έκπτωσης, τα οποία επιβάλλονται στους αιρετούς των ΟΤΑ α΄ βαθμού συναρτώνται, με την εξέλιξη συγκεκριμένης ποινικής διαδικασίας και την έκδοση δικαστικών αποφάσεων  συνδέονται δε με τη διαπίστωση σαφώς προσδιορισμένων από το νόμο αντικειμενικών προϋποθέσεων, οι οποίες αυτοδίκαια επιφέρουν την επιβολή των μέτρων αυτών.


Εγκύκλιοι
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου
02-11-2022 72758 Επιβολή των διοικητικών μέτρων της αργίας και της έκπτωσης σε αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης – Εφαρμογή των άρθρων 236 και 236Α του ν. 3852/2010
Έγγραφα
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου
21-03-2017 9032 Ενημέρωση για αποδοχή από τον Υπουργό Εσωτερικών της υπ’ αριθμ. 331/2016 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους