ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 23 Ιουνίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Το δημοτικό συμβούλιο είναι το κυρίαρχο όργανο διοίκησης του δήμου, το οποίο διαθέτει γενική αποφασιστική αρμοδιότητα, αποφασίζει, δηλαδή, για όλα τα θέματα που δεν ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο διοίκησης του δήμου. Η εύρυθμη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου είναι κρίσιμη, τόσο για την ποιότητα του διαλόγου και της διαβούλευσης που αναπτύσσεται στη διάρκεια των συνεδριάσεών του, όσο και για τη ποιότητα των λαμβανόμενων αποφάσεων.


Εγκύκλιοι
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου  
09-02-2024 12261 Αιρετοί δήμων: καθήκοντα, δικαιώματα, υποχρεώσεις
26-01-2024 8182 Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου 
23-12-2023 110556 Διαδικασία εκλογής μελών και συγκρότηση προεδρείου δημοτικού συμβουλίου
25-04-2023 35496 Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων Άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91)
02-06-2022 39167 Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου
13-11-2020 77233 Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας
29-05-2020 33282 Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων
31-03-2020 20930 Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων
20-08-2019 59646 Εκλογή μελών των προεδρείων στα νέα δημοτικά συμβούλια
21-02-2018 1674 Συνεδρίαση δημοτικού συμβ0ουλίου με συμμετοχή προέδρου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου τοπικής κοινότητας
08-02-2018 1147 Αποδοχή αίτησης παραίτησης από το αξίωμα του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 64 παρ. 7 του ν.3852/2010)

Έγγραφα
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου  
20-10-2021 76556 Χρόνος διεξαγωγής εκλογής προεδρείου συμβουλίων και επιτροπών δήμων
22-09-2020 60249 Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
08-05-2020 28202 Προθεσμία άσκησης και εξέτασης διοικητικής προσφυγής κατά των πράξεων της αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό όγδοο της από 20 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)