ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Αποκ. Διοίκηση - Αυτ/ση

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Πιστοποιητικά θα εκδίδονται μόνο από την έδρα του δήμου. Η εξυπηρέτηση στις δημοτικές ενότητες θα γίνεται μέσω ΚΕΠ. Οι αιτήσεις θα προωθούνται μέσω των ΚΕΠ στην έδρα.

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Μετατάξεις

Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 αφορά στο προσωπικό που είναι τοποθετημένο στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι το προσωπικό αυτό την 1.1.2010 υπηρετούσε σε οργανική μονάδα της κρατικής περιφέρειας, της οποίας οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στο σύνολό τους στην αιρετή περιφέρεια.

Μετατάξεις

Προσλήψεις

ΟΤΑ Β' Βαθμού

Οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ β΄ βαθμού υποβάλλουν τα αιτήματά τους στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, συνοδευόμενα από:

 • Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού, κατά βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα
 • Βεβαίωση ότι έχουν εγγραφεί (ή θα εγγραφούν) στον προϋπολογισμό της επιχείρησης οι απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί
 • Συμπληρωμένο τον πίνακα του παραρτήματος Β της αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/οικ.80/3-1-2011 εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου μας
ΟΤΑ Β' Βαθμού

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Μετατάξεις

Όπως αναφερόταν και στην Α.Π. οικ.33782/16-6-2010 εγκύκλιό μας, η παράγραφος 1 του άρθρου 257 ν. 3852/2010 αφορά και προσωπικό των Ν.Α. που είναι αποσπασμένο σε άλλες υπηρεσίες, βάσει κοινών ή ειδικών διατάξεων, αρκεί να υπάγεται οργανικά στην κρίσιμη υπηρεσία. Κατά τα λοιπά, η μετάταξη του προσωπικού είτε στο δήμο, βάσει των διατάξεων του άρθρου 257, είτε στην Περιφέρεια, βάσει των διατάξεων του άρθρου 255, δεν συνεπάγεται διακοπή της απόσπασης, αλλά με τη λήξη της απόσπασης ο υπάλληλος επιστρέφει στην υπηρεσία στην οποία έχει εν τω μεταξύ μεταταγεί.

Μετατάξεις

Αποκ. Διοίκηση - Αυτ/ση

Κόμβος Διαλειτουργικότητας

Διάκριση χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών

Στο δημόσιο λογιστικό, με τον όρο «χρηματοοικονομικές συναλλαγές» νοούνται οι συναλλαγές που δεν επηρεάζουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα και την καθαρή χρηματοοικονομική θέση.
Ως έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές νοούνται οι εισπράξεις από δανεισμό, από πώληση μετοχών, από εξόφληση ομολόγων στη λήξη τους κτλ. Προσοχή: τα έσοδα από τόκους και μερίσματα δεν αποτελούν έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
Ως δαπάνες για χρηματοοικονομικές συναλλαγές νοούνται οι πληρωμές για χρεολύσια, οι αγορές μετοχών ομολόγων κτλ. Προσοχή: οι δαπάνες για τόκους δεν αποτελούν δαπάνες για χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
Οι λοιπές συναλλαγές χαρακτηρίζονται ως μη χρηματοοικονομικές.

Αναφορά ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 2/61968/0094/17.09.2010.

Εκ παραδρομής, στην ενότητα Δ2α της εγκυκλίου 9/2018, κατά την παροχή οδηγιών κατηγοριοποίησης των λογαριασμών της γενικής λογιστικής σε «Υποχρεώσεις σε φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης» και σε «Υποχρεώσεις σε φορείς της γενικής κυβέρνησης» (σελίδα 11) γίνεται αναφορά στον λογαριασμό 44 έναντι του σωστού 45

Υποβολή αναφοράς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ

(α) Υποχρεωτικότητα: Εφόσον ο φορέας (δήμος, περιφέρεια ή νομικό πρόσωπο) είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού συστήματος, ανεξαρτήτως των διατάξεων που καθορίζουν το εφαρμοστέο λογιστικό σχέδιο, υποχρεούται να αποστέλλει την αναφορά «Στοιχεία Ισοζυγίου Γενικού Καθολικού» στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας. Επισημαίνεται ότι με το άρθρο 33 του ν. 4257/2014, όπως ισχύει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα δημοτικά ιδρύματα, οι σύνδεσμοι, οι ΦΟΔΣΑ, οι κοινωφελείς επιχειρήσεις υποχρεούνται πλέον να εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των ΟΤΑ α΄ βαθμού (ΠΔ 315/99). Επιπροσθέτως, υπενθυμίζεται ότι οι ανώνυμες εταιρίες ΟΤΑ, οι ΔΕΥΑ και οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υποχρεούνται στην τήρηση του διπλογραφικού συστήματος σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014).
(β) Απογραφή έναρξης: Οι εγγραφές έναρξης της νέας χρήσης είναι απαραίτητο να ολοκληρώνονται πριν την προθεσμία υποβολής οικονομικών στοιχείων μηνός Ιανουαρίου (15/02). Στην περίπτωση που, μετά από την οριστικοποίηση των εγγραφών κλεισίματος της προηγούμενης χρήσης προκύψει η ανάγκη για διόρθωση των απογραφής έναρξης, θα πραγματοποιούνται διορθωτικές εγγραφές.
(γ) Αναφορά Δεκεμβρίου: Οι αναφορές του μηνός Δεκεμβρίου αποστέλλονται χωρίς τις εγγραφές μεταφοράς των υπολοίπων στους λογαριασμούς γενικής εκμετάλλευσης (80) και ισολογισμού (89).
(δ) Επικαιροποίηση αναφοράς λόγω οριστικοποίησης των εγγραφών κλεισίματος του προηγούμενου έτους: Σε αυτή την περίπτωση, αποστέλλεται μόνο η αναφορά μηνός Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Τα στοιχεία με την ορθή απογραφή έναρξης θα διατεθούν στον Κόμβο μέσω της αναφοράς του μήνα κατά τον οποίο οριστικοποιήθηκαν οι εγγραφές κλεισίματος του προηγούμενου έτους. (Δηλαδή, αν οι εγγραφές κλεισίματος έτους 2017 οριστικοποιηθούν τον Ιούνιο του 2018, τότε τα οριστικά στοιχεία της απογραφής έναρξης έτους 2018 θα διατεθούν στον Κόμβο με την αναφορά του Ιουνίου 2018).

Αναφορά ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΠΙΔ

Στήλες «Εγκεκριμένος προϋπολογισμός» και «Διαμορφωμένος προϋπολογισμός»: Συμπληρώνονται υποχρεωτικά εφόσον στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την οικονομική λειτουργία του ΝΠΙΔ προβλέπεται η κατάρτιση ετήσιου προϋπολογισμού. Σε διαφορετική περίπτωση αναγράφεται η τιμή μηδέν (0). Προσοχή: Με την ταξινόμηση ενός φορέα στη γενική κυβέρνηση, εκκινεί άμεσα η υποχρέωση κατάρτισης προϋπολογισμού και τήρησης του ΠΔ 80/2016 περί ανάληψης υποχρεώσεων.
Πληρωμές υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών: Όταν η αναφορά ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ υποβάλλεται ΒΑΣΕΙ ΕΓΛΣ (ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ), οι πληρωμές που αφορούν σε υποχρεώσεις της 31.12 του προηγούμενου έτους εξαιρούνται από όλες τις στήλες της αναφοράς. Εφιστάται η προσοχή στις περιπτώσεις καταγραφής για πρώτη φορά μέσα στο τρέχον έτος υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών (πχ καταχώρηση στο έτος 2018 τιμολογίου που είχε εκδοθεί το 2017): αυτές οι περιπτώσεις περιλαμβάνονται κανονικά στην αναφορά. Όταν η αναφορά υποβάλλεται ΒΑΣΕΙ ΕΓΛΣ (ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ), οι πληρωμές που αφορούν σε υποχρεώσεις της 31.12 του προηγούμενου έτους ενσωματώνονται στον ΚΑΕ «XA.01.04 Λοιπά έξοδα» :
Εισπράξεις απαιτήσεων προηγούμενων οικονομικών ετών: Όταν η αναφορά ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ υποβάλλεται ΒΑΣΕΙ ΕΓΛΣ (ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ), τότε υπάρχουν δύο ενδεχόμενα:
α) Στον «ΚΑΕ SA.01.01 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)», στη στήλη ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ καταγράφεται το ύψος των αναγνωρισμένων εσόδων μέχρι το μήνα αναφοράς, όπως αυτά προκύπτουν από τα εκδοθέντα τιμολόγια και λοιπά παραστατικά της περιόδου αναφοράς, μειωμένων κατά το ποσό των αντίστοιχων επισφαλών απαιτήσεων. Όταν εφαρμόζεται αυτή η προσέγγιση, οι εισπράξεις απαιτήσεων προηγούμενων οικονομικών ετών δεν περιλαμβάνονται στην αναφορά.
β) Στον «ΚΑΕ SA.01.01 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)», στη στήλη ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ καταγράφεται το ύψος των πραγματικά εισπραχθέντων εσόδων μέχρι το μήνα αναφοράς. Όταν εφαρμόζεται αυτή η προσέγγιση, οι εισπράξεις απαιτήσεων προηγούμενων οικονομικών ετών περιλαμβάνονται κανονικά στην αναφορά.
Ταμειακό υπόλοιπο προϋπολογισμού προηγούμενης χρήσης (SZ.01): Ο εν λόγω ΚΑΕ συμπληρώνεται μόνο από τα ΝΠΙΔ που ο τύπος προϋπολογισμού τους εμπίπτει στις περιπτώσεις ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ή ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ή ΒΑΣΕΙ ΕΓΛΣ (ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ).

 

Χειρισμός ΦΠΑ κατά την υποβολή των οικονομικών στοιχείων ΝΠΙΔ

Α. Το ΝΠΙΔ υποβάλλει στοιχεία σε ταμειακή βάση.

(α) Εφόσον κατά τη δημιουργία λογαριασμού στην εφαρμογή http://komvos.ypes.gr/stats, στο πεδίο «Τύπος Προϋπολογισμού» της καρτέλας «Οργανωτικές μονάδες» έχει δηλωθεί ότι ο τύπος προϋπολογισμού του ΝΠΙΔ εμπίπτει σε μία από τις εξής περιπτώσεις: ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ή ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ τότε, ούτως ή άλλως, η αξία του ΦΠΑ είναι ενσωματωμένη στα έσοδα και τα έξοδα της περιόδου αναφοράς. Δηλαδή δεν απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός.

(β) Στις περιπτώσεις όπου έχει δηλωθεί ότι ο τύπος προϋπολογισμού του ΝΠΙΔ εμπίπτει στην περίπτωση: ΒΑΣΕΙ ΕΓΛΣ (ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ), τότε στις αναφορές ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΕΝΔΟΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (η τελευταία εφόσον προβλέπεται να αποστέλλεται) η αξία του ΦΠΑ εσόδων και δαπανών πρέπει να καταγράφεται, στα έσοδα στον ΚΑΕ «SA.06.01 Λοιπά έσοδα» και στα έξοδα στον ΚΑΕ «XA.01.04 Λοιπά έξοδα». Στην αναφορά ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 2/61968/0094/17.09.2010 θα καταγράφεται στο πεδίο «Υποχρεώσεις σε φορείς της γενικής κυβέρνησης» μόνο το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού 54.00 «Φόρος προστιθέμενης αξίας» και όχι το ενδεχόμενο χρεωστικό υπόλοιπο (το οποίο ούτως ή άλλως στο τέλος της χρήσης πρέπει να μεταφερθεί στον 33 («Συμψηφιστέος στην επόμενη χρήση ΦΠΑ.»)

Β. Το ΝΠΙΔ υποβάλλει στοιχεία σε δεδουλευμένη βάση

Σε αυτή την περίπτωση, κατά τη δημιουργία λογαριασμού στην εφαρμογή http://komvos.ypes.gr/stats, στο πεδίο «Τύπος Προϋπολογισμού» της καρτέλας «Οργανωτικές μονάδες» έχει δηλωθεί ότι ο τύπος προϋπολογισμού του ΝΠΙΔ είναι ΒΑΣΕΙ ΕΓΛΣ (ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ).

Σε αυτή την περίπτωση, η αξία του ΦΠΑ δεν συμπεριλαμβάνεται στις κατηγορίες εσόδων και εξόδων των αναφορών ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΕΝΔΟΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (η τελευταία εφόσον προβλέπεται να αποστέλλεται). Ομοίως, θα εξαιρείται από την αναφορά ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ. Στην αναφορά ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 2/61968/0094/17.09.2010 θα καταγράφεται στο πεδίο «Υποχρεώσεις σε φορείς της γενικής κυβέρνησης» μόνο το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού 54.00 «Φόρος προστιθέμενης αξίας» και όχι το ενδεχόμενο χρεωστικό υπόλοιπο (το οποίο ούτως ή άλλως στο τέλος της χρήσης πρέπει να μεταφερθεί στον 33 «Συμψηφιστέος στην επόμενη χρήση ΦΠΑ.»)

 

Κόμβος Διαλειτουργικότητας

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Μετατάξεις

Ναι, εφόσον ο Γ.Γ. Περιφέρειας είναι αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης.

Μετατάξεις

Προσλήψεις

ΟΤΑ Α' Βαθμού

Στην περίπτωση που δεν προβλέπονται στον οικείο Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών ή Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας θέσεις αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις αιτούμενες, και το ΑΣΕΠ αποφανθεί ότι πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται με αυτές πάγιες και διαρκείς ανάγκες, προχωρεί σε αποδοχή του αιτήματος, αποστέλλοντας τη σχετική βεβαίωση απευθείας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, προκειμένου ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον βέβαια κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, να προβεί στη χορήγηση της σχετικής έγκρισης. Για όσες περιπτώσεις αιτημάτων δε δοθεί βεβαίωση από το ΑΣΕΠ, ο σχετικός φάκελος θα επιστραφεί στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση για περαιτέρω ενημέρωση των φορέων αρμοδιότητάς της.

ΟΤΑ Α' Βαθμού

Αποκ. Διοίκηση - Αυτ/ση

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Το νέο βιβλίο δημοτολογίου αφορά μόνο σε όσους δήμους έχουν προέλθει από συνένωση Καποδιστριακών ΟΤΑ και όχι σε όσους δεν επέρχεται καμία μεταβολή με το Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Μετατάξεις

Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 δεν αφορά στους τέως Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων των Περιφερειών, δεδομένου ότι κατά το κρίσιμο χρονικό σημείο ασκούσαν αρμοδιότητες όλων των θεματικών αντικειμένων της κρατικής Περιφέρειας και όχι μόνο αυτών που μεταφέρονται στην αιρετή Περιφέρεια.

Μετατάξεις

Προσλήψεις

ΟΤΑ Β' Βαθμού

Στην περίπτωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου έως ένα έτος για τις ανάγκες χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος/έργου (άρθρο 21 παρ.3 ν.2190/94), για την ανανέωση των συμβάσεων του υπάρχοντος προσωπικού δεν απαιτείται η χορήγηση της ανωτέρω έγκρισης.

ΟΤΑ Β' Βαθμού

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Μετατάξεις

Επειδή η μετάταξη, σύμφωνα με τη σχετική νομολογία, αναλύεται σε απόλυση και οιονεί διορισμό, το προσωπικό που έχει μεταταχθεί εν τω μεταξύ σε άλλες υπηρεσίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 257 ν.3852/2010. Επιπλέον, εάν η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά εκκρεμεί η δημοσίευση της μετάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αυτή θα πρέπει να δημοσιευθεί, στο πλαίσιο των αρχών της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη, και στη συνέχεια θα ισχύσει κανονικά η μετάταξη.

Μετατάξεις

Αποκ. Διοίκηση - Αυτ/ση

Κόμβος Διαλειτουργικότητας

 1. Πού βρίσκεται το ενημερωτικό υλικό για τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας?

Απ. Ολόκληρο το ενημερωτικό υλικό (νομοθεσία, προδιαγραφές, οδηγός χρήσης εφαρμογής κλπ.) βρίσκεται στο site του ΥΠΕΣ:

https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/oikonomika-stoicheia-ota/kombos-dialitoyrgikotitas

 

 1. Είμαι στατιστικός ανταποκριτής και θέλω να εγγραφώ στην εφαρμογή stats του Κόμβου Διαλειτουργικότητας. Τι κάνω?

Απ. Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε στον οδηγό χρήσης της εφαρμογής stats (σελ. 1 - 2) και ο οποίος βρίσκεται εδώ:

https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/oikonomika-stoicheia-ota/kombos-dialitoyrgikotitas/odigos-chrisis-efarmogis-eisagogis-amp-anazitisis-stoicheion-stats

 

 1. Δεν μου ανοίγει η σελίδα της εφαρμογής stats του Κόμβου Διαλειτουργικότητας. Τι φταίει?

Απ. Η εφαρμογή του Κόμβου Διαλειτουργικότητας είναι προσβάσιμη αποκλειστικά και μόνο εντός δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Υπό την προϋπόθεση ότι η πρόσβαση γίνεται από υπολογιστή που διαθέτει δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, η σελίδα της εφαρμογής stats είναι διαθέσιμη ως:

http://komvos.ypes.gr/stats      (προϋποθέτει DNS και δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ)

ή εναλλακτικά:

http://10.193.25.194/stats           (προϋποθέτει μόνο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ)

Αν δεν έχει διαπιστωθεί κάποιο κεντρικό πρόβλημα στις υποδομές του Κόμβου Διαλειτουργικότητας, τότε η αδυναμία πρόσβασης οφείλεται σε ρυθμίσεις του υπολογιστή/δικτύου του στατιστικού ανταποκριτή και θα πρέπει να ελεγχθεί από τους τεχνικούς του φορέα.

 

 1. Αντιμετωπίζω τεχνικό πρόβλημα με την υποβολή στοιχείων ή τη λειτουργία της εφαρμογής stats.

Απ. Για οποιοδήποτε αμιγώς τεχνικό πρόβλημα εκτός των ανωτέρω (π.χ αδυναμία επικοινωνίας των web services, αλλαγή τεχνικών στοιχείων των web services, προβλήματα χειροκίνητης υποβολής αρχείων κλπ.) στέλνετε e-mail στο: komvos_oik@ypes.gr συμπεριλαμβάνοντας τα στοιχεία σας,  τα στοιχεία του φορέα σας, σύντομη περιγραφή του προβλήματος και αν είναι δυνατόν και printscreen που δείχνει το πρόβλημα.

 

Κόμβος Διαλειτουργικότητας

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Μετατάξεις

Ναι, η υποχρέωση παραμονής για το υπόλοιπο της άδειας υφίσταται και στην περίπτωση που οι υπάλληλοι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μετατάσσονται σε Δήμους σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Μετατάξεις

Προσλήψεις

ΟΤΑ Α' Βαθμού

Στην περίπτωση που προβλέπονται στον οικείο Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών ή Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας θέσεις αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις αιτούμενες, το ΑΣΕΠ καλείται να διατυπώσει πρόταση στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την έκδοση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του ν.3812/2009 απόφασης. Το ΑΣΕΠ θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του (www.asep.gr) την εισήγηση ή μη για την έκδοση της ως άνω απόφασης, προκειμένου η υπηρεσία μας να ενημερωθεί και να προβεί σε καταφατική περίπτωση στην έκδοση της απόφασης αυτής, η οποία εν συνεχεία θα αποσταλεί στον οικείο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να χορηγήσει την έγκριση στο φορέα.

ΟΤΑ Α' Βαθμού

Αποκ. Διοίκηση - Αυτ/ση

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Οι οικογενειακές μερίδες οι οποίες έχουν αριθμό αλλά δεν έχουν κανένα στοιχείο, είναι δηλαδή κενές και στα βιβλία και στο μηχανογραφικό σύστημα δημοτολογίου, δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στην επαναρίθμηση. Οι οικογενειακές μερίδες οι οποίες περιέχουν κάποια στοιχεία (δηλαδή δεν είναι κενές στο βιβλίο) τα οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν μεταφέρθηκαν στο μηχανογραφικό σύστημα δημοτολογίου (δηλαδή φαίνονται σε αυτό ως κενές), θα συμπεριληφθούν στην επαναρίθμιση, αφού συμπληρωθούν με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες μερίδες στα βιβλία.

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Μετατάξεις

Ναι, μπορούν, εφόσον τους έχει μεταβιβαστεί τέτοια αρμοδιότητα.
Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 δεν αφορά στους υπαλλήλους που έχουν δέσμευση πενταετούς παραμονής στις Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης των Περιφερειών σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 8 περ. α΄ ν.3870/2010 και την 1.1.2010 υπηρετούσαν σε υπηρεσίες της Περιφέρειας των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται συνολικά στην αιρετή περιφέρεια.

Μετατάξεις

Προσλήψεις

ΟΤΑ Β' Βαθμού

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν τα αιτήματά τους απευθείας στο ΑΣΕΠ, προκειμένου αυτό να αποφανθεί ότι δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία, συνοδευόμενα από:

 • Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός των προσώπων και το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελέσουν, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου, το ποσό της αμοιβής και η κάλυψή τα από τον οικείο προϋπολογισμό, ο τόπος εκτέλεσης του έργου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του αναδόχου και ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η ανάθεση του έργου
 • Συμπληρωμένο το παράρτημα Γ από την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου μας
 • Αντίγραφο του Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών
ΟΤΑ Β' Βαθμού

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Μετατάξεις

Οι εθελούσιες μετατάξεις του προσωπικού των υφιστάμενων Κρατικών Περιφερειών σε Περιφέρειες του Ν. 3852/2010, που γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 256 παρ. 1, αφορούν μόνο στο προσωπικό που έχει ασκήσει αρμοδιότητες συναφείς με εκείνες που παρατίθενται στον Υποτομέα Διαχείρισης Υδάτων (άρθρο 186) και όχι για το σύνολο των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχουν μεταβιβαστεί στις Κρατικές Περιφέρειες και οι οποίες εξακολουθούν να ασκούνται από αυτές.

Μετατάξεις

Αποκ. Διοίκηση - Αυτ/ση

Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων - ΚΚΔΚΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΚΚΔΚΥ, ο υπάλληλος πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου για τον οποίο προσλήφθηκε και μόνο σε περιπτώσεις επιτακτικής και επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης επιτρέπεται η ανάθεση συναφών καθηκόντων άλλου κλάδου, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου. Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης ακόμη έξι (6) μήνες μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων - ΚΚΔΚΥ

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Μετατάξεις

1. Όλο το τεχνικό και γεωτεχνικό προσωπικό (μηχανικοί όλων των κλάδων, γεωλόγοι, εργοδηγοί κ.λπ.)

2. Οι δόκιμοι υπάλληλοι που διορίστηκαν μετά την 1.1.2010.

3. Υπάλληλοι που μετατάχτηκαν στις ΤΥΔΚ μετά την 1.1.2010.

4. Υπάλληλοι για τους οποίους υπάρχει δέσμευση δεκαετούς παραμονής στην υπηρεσία μετατάσσονται όπως το ανωτέρω προσωπικό και συνεχίζει τη δεκαετή υπηρεσία στη νέα θέση.

5. Οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν στις ΤΥΔΚ την 1.1.2010, αλλά μετακινήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες μετά την 1.1.2010.

Οι υπάλληλοι της ΤΥΔΚ Ν. Αιγαίου παραμένουν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με το άρθρο 258 παρ. 6 του ν. 3852/10.

Μετατάξεις

Προσλήψεις

ΟΤΑ Α' Βαθμού

Εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του ν.2190/94, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 εδαφ. ιε του ν.3812/2009, καθώς και από την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. Ως εκ τούτου, εξακολουθούν να συνάπτονται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 206 παρ.1 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007).

ΟΤΑ Α' Βαθμού

Αποκ. Διοίκηση - Αυτ/ση

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Οι βασικές αλλαγές που επέρχονται στα πιστοποιητικά είναι οι εξής:
• Μετά το εθνόσημο του δήμου, πάνω αριστερά, παραμένουν τα στοιχεία ως είχαν:
Ελληνική Δημοκρατία
Νομός…
Δήμος …
• Αντικαθίσταται παντού η λέξη ΟΤΑ με τη λέξη δήμος.
• Όπου υπάρχει επιλογή μεταξύ δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας διατηρείται μόνο το πρώτο (και στην υπογραφή των πιστοποιητικών).
• Όπου στα πιστοποιητικά υπάρχει το πεδίο πρώην μερίδα, εκτυπώνεται η μερίδα του Kαποδίστριακού ΟΤΑ και, για να προκύπτει το στοιχείο προέλευσης, προστίθεται μετά από τον αριθμό της μερίδας η φράση «της δημοτικής ενότητας» <…>).
• Στα στοιχεία των πιστοποιητικών (π.χ. στην ενότητα της γέννησης, στην ενότητα του γάμου), μετονομάζονται τα Τ.Δ. σε Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα, προστίθεται ο Καλλικράτειος δήμος, και παραμένουν ως είχαν ο Οικισμός, η Πόλη, ο Νομός και η Χώρα. (Κατόπιν επικοινωνίας με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, η Δημοτική Ενότητα γέννησης (ο Καποδιστριακός ΟΤΑ) δεν απαιτείται στα πιστοποιητικά για έκδοση αστυνομικής ταυτότητας.)

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Μετατάξεις

Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 αφορά σε όλους τους υπαλλήλους που την 1.1.2010 υπηρετούσαν σε υπηρεσίες της Περιφέρειας των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στο σύνολό τους στην αιρετή περιφέρεια, ανεξάρτητα αν μετά την 1.1.2010 τοποθετήθηκαν/μετακινήθηκαν ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων υπηρεσιών των οποίων οι αρμοδιότητες δεν μεταφέρονται συνολικά στην αιρετή περιφέρεια.

Μετατάξεις

Προσλήψεις

ΟΤΑ Β' Βαθμού

Στην περίπτωση που δεν προβλέπονται στον οικείο Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών θέσεις αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις αιτούμενες, και το ΑΣΕΠ αποφανθεί ότι πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται με αυτές πάγιες και διαρκείς ανάγκες, προχωρεί σε αποδοχή του αιτήματος, αποστέλλοντας τη σχετική βεβαίωση απευθείας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, προκειμένου ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον βέβαια κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, να προβεί στη χορήγηση της σχετικής έγκρισης. Για όσες περιπτώσεις αιτημάτων δε δοθεί βεβαίωση από το ΑΣΕΠ, ο σχετικός φάκελος θα επιστραφεί στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση για περαιτέρω ενημέρωση των φορέων αρμοδιότητάς της.

ΟΤΑ Β' Βαθμού

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Μετατάξεις

Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των οργανικών μονάδων των κρατικών περιφερειών, των οποίων αρμοδιότητες απονέμονται στις αιρετές περιφέρειες της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας βάσει των ρυθμίσεων του προγράμματος Καλλικράτης, μπορεί, με αίτησή του εντός της τιθέμενης από το νόμο προθεσμίας, να ζητήσει τη μετάταξή του στην αιρετή περιφέρεια της αντίστοιχης κατά τόπον αρμοδιότητας, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 256 του ν.3852/2010, ακόμη και στην περίπτωση που το προσωπικό αυτό ασκεί τα υπαλληλικά του καθήκοντα στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές των Περιφερειών ή ακόμη και στην περίπτωση που το προσωπικό αυτό είναι αποσπασμένο σε κάποιο άλλο φορέα, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι προ της έκδοσης της απόφασης μετακίνησης στην οικεία ΕΔΑΠ ή της απόσπασης σε οποιοδήποτε φορέα υπηρετούσε (με απόφαση τοποθέτησης) σε οργανική μονάδα της κρατικής περιφέρειας της οποίας αρμοδιότητες απονέμονται στην αιρετή περιφέρεια.

Μετατάξεις

Αποκ. Διοίκηση - Αυτ/ση

Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων - ΚΚΔΚΥ

Όχι, βλ. σχετ. άρθρο 42 ΚΚΔΚΥ. Επιπλέον, βάσει του άρθρου 25 παρ. 2 ΚΚΔΚΥ η αποδοχή του διορισμού δηλώνεται με την ορκωμοσία.

Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων - ΚΚΔΚΥ

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ.16 του Ν. 4071/2012, Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας είναι ο υποψήφιος του συνδυασμού της πλειοψηφίας που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και σε περίπτωση υποψηφίας αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης.

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Μετατάξεις

Ναι. Οι δόκιμοι υπάλληλοι θα εκληφθούν ως μόνιμοι υπάλληλοι για τους σκοπούς του άρθρου 257 παρ. 2α του «Προγράμματος Καλλικράτης», ανεξαρτήτως εάν έχει συμπληρωθεί ή όχι η διετής δοκιμαστική υπηρεσία τους. Άλλωστε, πρόκειται για υποχρεωτικές μετατάξεις και όχι μετατάξεις κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου.

Μετατάξεις

Προσλήψεις

ΟΤΑ Α' Βαθμού

Ναι.

ΟΤΑ Α' Βαθμού

Αποκ. Διοίκηση - Αυτ/ση

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Όχι, δεν αναμένουμε την περαίωση της διαδικασίας συγκέντρωσης των βιβλίων και μπορεί ο δήμαρχος να εκδώσει την σχετική απόφαση και πριν από αυτήν.

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Μετατάξεις

Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 αφορά στους υπαλλήλους που την 1.1.2010 ασκούσαν τα κύρια καθήκοντά τους σε υπηρεσίες της Περιφέρειας των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στο σύνολό τους στην αιρετή περιφέρεια, ανεξάρτητα αν παράλληλα ασκούσαν και άλλα καθήκοντα.

Μετατάξεις

Προσλήψεις

ΟΤΑ Β' Βαθμού

Στην περίπτωση που προβλέπονται στον οικείο Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών θέσεις αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις αιτούμενες, το ΑΣΕΠ καλείται να διατυπώσει πρόταση στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την έκδοση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του ν.3812/2009 απόφασης. Το ΑΣΕΠ θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του (www.asep.gr) την εισήγηση ή μη για την έκδοση της ως άνω απόφασης, προκειμένου η υπηρεσία μας να ενημερωθεί και να προβεί σε καταφατική περίπτωση στην έκδοση της απόφασης αυτής, η οποία εν συνεχεία θα αποσταλεί στον οικείο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να χορηγήσει την έγκριση στο φορέα.

ΟΤΑ Β' Βαθμού

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Μετατάξεις

Ναι. Η υποχρέωση παραμονής για το υπόλοιπο των δέκα (10) τουλάχιστον ετών υφίσταται και στην περίπτωση που οι υπάλληλοι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μετατάσσονται σε Δήμους σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Μετατάξεις

Αποκ. Διοίκηση - Αυτ/ση

Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων - ΚΚΔΚΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 περ.δ του π.δ.164/2004, οι διαδοχικές συμβάσεις μειωμένου ωραρίου εργασίας, συνιστούν συμβάσεις αορίστου χρόνου μειωμένης απασχόλησης, αντίστοιχης με την αναγραφόμενη στην αρχική σύμβαση, και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να μετατραπούν σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων - ΚΚΔΚΥ

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Στις δημοτικές κοινότητες αρμόδιο είναι το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας. Στις τοπικές κοινότητες αρμόδια είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και σε περίπτωση που αυτή δεν υπάρχει, το οικείο δημοτικό συμβούλιο.

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Μετατάξεις

Κρίσιμο στοιχείο στην περίπτωση αυτή για την υπαγωγή ή μη των υπαλλήλων στις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 257 του ν. 3852/2010 είναι τα κύρια καθήκοντα που αυτοί ασκούν. Δηλαδή, αν τα καθήκοντα αυτά τα ασκεί σε οργανική μονάδα της οποίας αρμοδιότητες μεταφέρονται στο σύνολό τους στους Δήμους.

Μετατάξεις

Προσλήψεις

ΟΤΑ Α' Βαθμού

Στην περίπτωση αυτή θα ληφθούν υπόψη οι θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προβλέπονταν στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ (Δήμων, Κοινοτήτων) από τους οποίους προήλθαν οι νέοι Δήμοι.

ΟΤΑ Α' Βαθμού

Αποκ. Διοίκηση - Αυτ/ση

Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας

Το προσωπικό που μετατάσσεται τίθεται σε διαθεσιμότητα χρονικής διάρκειας ενός (1) μηνός, αρχομένης από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης μετάταξης από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Μετατάξεις

Η τρίμηνη προθεσμία για την υποβολή της ανέκκλητης δήλωσης σχετικά με τη διατήρηση ή μη του ασφαλιστικού- συνταξιοδοτικού καθεστώτος τους (άρθρο 4 του ν. 3513/2006) αρχίζει από την ημερομηνία μετάταξης των υπαλλήλων, εν προκειμένω από 1-1-2011.

Μετατάξεις

Προσλήψεις

ΟΤΑ Β' Βαθμού

Εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του ν.2190/94, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 εδαφ. ιε του ν.3812/2009, καθώς και από την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. Ως εκ τούτου, εξακολουθούν να συνάπτονται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 206 παρ.1 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007).

ΟΤΑ Β' Βαθμού

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Μετατάξεις

Ναι, καθώς και από τα Επαρχεία ασκούνται οι αρμοδιότητες κατ’ αναλογία με τις Ν.Α., ενώ από καμία διάταξη του «Καλλικράτη» δεν προβλέπεται διαφορετική διαδικασία μετατάξεων για το προσωπικό αυτό. Ως εκ τούτου, και σε αυτή την περίπτωση θα ακολουθηθεί κατ’ αναλογία η διαδικασία της παρ.1 του άρθρου 257 ν.3852/2010.

Μετατάξεις

Αποκ. Διοίκηση - Αυτ/ση

Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων - ΚΚΔΚΥ

Στις περιπτώσεις αυτές η κάλυψη των κενών θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού γίνεται με ορισμό από το δήμαρχο σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 100 του ν. 3584/2007 περί αναπλήρωσης προϊσταμένων. Επισημαίνεται ότι ο ορισμός τους θα ισχύσει για το μεταβατικό χρονικό διάστημα και μέχρι την επιλογή προϊσταμένων από τα νέα υπηρεσιακά συμβούλια που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκρότησής τους.

Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων - ΚΚΔΚΥ

Πρόγραμμα Καλλικράτης

• στις δημοτικές κοινότητες αρμόδιο για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής είναι το συμβούλιο δημοτικής κοινότητας ενώ για την ανάκληση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Σε δήμους, όμως, όπου δεν υπάρχει Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η ανάκληση γίνεται από το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας.

• στις τοπικές κοινότητες η χορήγηση και η ανάκληση γίνεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και αν αυτή δεν υπάρχει, από το δημοτικό συμβούλιο .

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Μετατάξεις

Όσοι υπάλληλοι της Γραμματείας εξυπηρετούν διακριτά και αποκλειστικά τμήμα του οποίου οι αρμοδιότητες μεταβιβάζονται στον οικείο Δήμο, τότε θα υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 257 παρ.2α ν.3852/2010. Το ίδιο θα ισχύσει και για λοιπές περιπτώσεις υποστηρικτικού προσωπικού (οδηγοί κ.λ.π.). Εάν, ωστόσο, το προσωπικό αυτό εξυπηρετεί και οργανικές μονάδες των οποίων οι αρμοδιότητες δεν μεταφέρονται εν όλω στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, εφαρμογή θα έχουν οι διατάξεις της παρ.2β του άρθρου 257 ν.3852/2010.

Μετατάξεις

Προσλήψεις

ΟΤΑ Α' Βαθμού

Εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία συγχώνευσης των νομικών προσώπων, την απόφαση θα λάβουν τα διοικητικά συμβούλια των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων, των οποίων ως γνωστόν η θητεία έχει παραταθεί. Το ίδιο θα εφαρμοστεί και στην περίπτωση των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων των ΟΤΑ, για την αποστολή των αιτημάτων τους στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

ΟΤΑ Α' Βαθμού

Αποκ. Διοίκηση - Αυτ/ση

Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας

Μετά τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο φορέας προέλευσης εκδίδει διαπιστωτική πράξη θέσης σε διαθεσιμότητα του μεταταχθέντος προσωπικού. Η διαθεσιμότητα παύει αυτοδικαίως με την πάροδο μηνός, και προς τούτο εκδίδεται αμελλητί σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής.

Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Αρμοδιότητες

Στους δήμους μεταφέρονται οι αρμοδιότητες της πολεοδομίας των περιπτώσεων 11-17 και 19-24 της παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010.

Αρμοδιότητες

Μετατάξεις

Όχι, παραμένουν στην Έδρα της οικείας Περιφέρειας. Στη συνέχεια, κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου οι ατομικοί φάκελοι των υπαλλήλων θα πρέπει να αποσταλούν στους δήμους στους οποίους μετατάσσονται οι υπάλληλοι. Αν στο μεταξύ υπάρχουν στοιχεία τα οποία πρέπει να συμπεριληφθούν στον ατομικό φάκελο του υπαλλήλου (υπηρεσιακές μεταβολές, αναρρωτικές άδειες κ.λπ.), οι υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων θα πρέπει να αποστείλουν τα συμπληρωματικά στοιχεία του φακέλου στην Περιφέρεια, για να περιληφθούν στον ατομικό φάκελο.

Μετατάξεις

Προσλήψεις

ΟΤΑ Α' Βαθμού

Ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού διαπιστώσει ότι πρόκειται πράγματι για ανάγκες που δεν ανάγονται στο συνήθη κύκλο καθηκόντων του τακτικού προσωπικού των φορέων, προβαίνει στη σύνταξη εισηγητικής έκθεσης, στην οποία αιτιολογείται πλήρως και με σαφήνεια η αναγκαιότητα χορήγησης της σχετικής έγκρισης. Εάν ο Γενικός Γραμματέας κατά την επεξεργασία των υποβληθέντων σε αυτό στοιχείων διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων, δεν θα προωθεί τα σχετικά αιτήματα. Τα υπό προώθηση αιτήματα, συνοδευόμενα από την εισηγητική έκθεση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, θα πρέπει να διαβιβαστούν συγκεντρωτικά για όλους τους φορείς, και όχι μεμονωμένα, στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να αποφανθεί ότι πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται με αυτές πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος από το ΑΣΕΠ, η σχετική βεβαίωση θα αποσταλεί απευθείας στην υπηρεσία μας, μαζί με όλο το σχετικό φάκελο του αιτήματος. Για όσες περιπτώσεις αιτημάτων δε δοθεί βεβαίωση από το ΑΣΕΠ, ο σχετικός φάκελος θα επιστραφεί στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση για περαιτέρω ενημέρωση των φορέων αρμοδιότητάς της.

ΟΤΑ Α' Βαθμού

Αποκ. Διοίκηση - Αυτ/ση

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Εντός του Φεβρουαρίου έχουν υποβληθεί αιτήματα αναφορικά με τη διατήρηση αυτοτελών νπδδ δήμων, τα οποία εξετάζονται τόσο ως προς το τυπικό μέρος (απαιτούμενη πλειοψηφία για την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ειδικά αιτιολογημένη απόφαση) όσο και ως προς το ουσιαστικό μέρος, δηλαδή τη συνδρομή των προϋποθέσεων που τίθενται από τη νομοθεσία για τη διατήρηση αυτοτελών νπδδ δήμων. Δεδομένου ότι στις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 αναφορικά με την υποχρεωτική συγχώνευση των δημοτικών νπδδ, προβλέπεται δίμηνη προθεσμία από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών για τη λήψη της σχετικής απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που ένας δήμος υποβάλλει αίτημα για διατήρηση αυτοτελούς νπδδ, θα προχωρήσει κανονικά, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, στη συγχώνευση των υπόλοιπων νπδδ του, σύμφωνα με τους τομείς αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο νόμο. Στην εν λόγω απόφαση συγχώνευσης, θα πρέπει επιπλέον να μνημονεύεται ότι έχει υποβληθεί αίτημα από το δημοτικό συμβούλιο για τη διατήρηση συγκεκριμένου νπδδ ως αυτοτελούς και για το λόγο αυτό το συγκεκριμένο νπδδ παραμένει κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή εκτός της διαδικασίας των συγχωνεύσεων. Περαιτέρω, εφόσον το αίτημα που έχει υποβληθεί για τη διατήρηση αυτοτελούς νπδδ δήμου γίνει αποδεκτό, θα εκδοθεί η σχετική ΥΑ. Εάν το αίτημα απορριφθεί, ο οικείος δήμος, ο οποίος και θα ενημερωθεί σχετικά, οφείλει στη συνέχεια να προβεί άμεσα στη συγχώνευση του νομικού αυτού προσώπου με το νπδδ που θα ασκεί τον οικείο τομέα αρμοδιοτήτων, όπως αυτό θα έχει προκύψει από τις υποχρεωτικές συγχωνεύσεις. Επισημαίνεται ότι και στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία συγχώνευσης θα γίνει βάσει των διατάξεων του άρθρου 103 του ν. 3852/2010. Τέλος, δεδομένου ότι η συγχώνευση και ο περιορισμός των νπδδ και των επιχειρήσεων των δήμων συγκαταλέγονται μεταξύ των κεντρικών πολιτικών επιλογών του ν. 3852/2010, όπως αναφέρεται και στη σχετική εισηγητική έκθεση, επισημαίνεται ότι η ρύθμιση του άρθρου 103 αναφορικά με τη διατήρηση αυτοτελούς νπδδ συνιστά μια δυνατότητα που παρέχεται κατ’ εξαίρεση και, συνεπώς, η χρήση της οικείας διάταξης από τους δήμους θα πρέπει να γίνεται με φειδώ, λαμβανομένων υπόψη και των προϋποθέσεων που τίθενται από αυτήν τη διάταξη για την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Μετατάξεις

Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 αφορά και στο αποσπασμένο σε άλλους φορείς προσωπικό των κρατικών περιφερειών, καθώς και στο προσωπικό που έχει μετακινηθεί στην οικεία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας, υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι το προσωπικό αυτό υπάγεται σε οργανικές μονάδες των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται συνολικά στην αιρετή περιφέρεια. Η μετάταξη του προσωπικού αυτού, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 δεν επιφέρει παύση της απόσπασης ή της μετακίνησης, αλλά με την παρέλευση του χρονικού ορίου της απόσπασης ή της μετακίνησης ο αποσπασμένος ή ο μετακινηθείς υπάλληλος υποχρεούται να επιστρέψει στην υπηρεσία στην οποία έχει εν τω μεταξύ μεταταχθεί.

Μετατάξεις

Προσλήψεις

ΟΤΑ Α' Βαθμού

Υπόχρεος για την πρόσληψη ναυαγοσωστών σε κάθε περίπτωση παραμένει ο δήμος, ως ασκών αρμοδιότητα που συνάπτεται με την ασφάλεια και προστασία των λουομένων. Επομένως, οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ οφείλουν να αποστείλουν τα αιτήματά τους και για το προσωπικό αυτό. Το δε ύψος της προκαλούμενης δαπάνης για την κάλυψη της ανωτέρω υποχρέωσης λαμβάνεται υπόψη από τον ΟΤΑ κατά το στάδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού ή της σύμβασης μίσθωσης (προκειμένης μίσθωσης με δημοπρασία ή απευθείας, αντίστοιχα), ούτως ώστε να διαμορφωθεί αναλόγως το μίσθωμα που θα καταβάλλεται από τις δραστηριοποιούμενες στη λουτρική εγκατάσταση επιχειρήσεις.

ΟΤΑ Α' Βαθμού

Αποκ. Διοίκηση - Αυτ/ση

Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας

Στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αποστέλλεται με μέριμνα του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης περίληψη της απόφασης της μετάταξης του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής. Προκειμένου για την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ η περίληψη της απόφασης αποστέλλεται με μέριμνα του Υπουργού Εσωτερικών.

Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Αρμοδιότητες

Στους δήμους μεταφέρονται οι αρμοδιότητες της πρόνοιας των περιπτώσεων 9-13, 15-19 και 21-23 της παρ. 3Β του άρθρου 94 του ν. 3852/2010.

Αρμοδιότητες

Μετατάξεις

Τα σχετικά δικαιολογητικά (ατομικός φάκελος, αίτηση υπαλλήλου, βεβαίωση οικείου Νομάρχη) αποστέλλονται στην έδρα της οικείας Περιφέρειας προκειμένου να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος και να εκδοθεί απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για τη μετάταξη των υπαλλήλων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων στους δήμους.

Μετατάξεις

Προσλήψεις

ΟΤΑ Α' Βαθμού

Στην περίπτωση που προβλέπονται στον οικείο Οργανισμό ειδικότητες αντίστοιχες με τα σχετικά αιτήματα, τότε με την εισηγητική έκθεση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να ζητηθεί παράλληλα από το ΑΣΕΠ να διατυπώσει πρόταση στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την έκδοση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του ν.3812/2009 απόφασης, προκειμένου ο φορέας να μπορεί να συνάψει τις αιτούμενες συμβάσεις έργου, εφόσον εγκριθούν. Το ΑΣΕΠ, εφόσον συμφωνήσει, θα αποστείλει την πρότασή του στην υπηρεσία μας, για την προώθηση της ανωτέρω απόφασης.

ΟΤΑ Α' Βαθμού

Αποκ. Διοίκηση - Αυτ/ση

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας / Διεύθυνση Ο.Κ.Κ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με το υπ’ αριθμ. 8186/ 21.2.2011 έγγραφό του ενημερώνει όλες τις Πολεοδομικές Υπηρεσίες μέσω των Διευθύνσεων ΠΕΧΩ, ότι όλα τα συλλογικά όργανα που προβλέπονται από την ειδική νομοθεσία (ΕΠΑ, Επιτροπές κρίσης αυθαιρέτων, Επιτροπές κρίσης επικινδύνων, ΣΧΟΠ) συνεχίζουν να λειτουργούν με την ίδια σύνθεση και χωρική αρμοδιότητα μέχρι τη νέα συγκρότησή τους. (Το ανωτέρω έγγραφο μπορείτε να το αναζητήσετε από τις οικείες Δ/νσεις ΠΕΧΩ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων).

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Μετατάξεις

Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 αφορά και σε όσους διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν μετά την 1.1.2010 και τοποθετήθηκαν στις οργανικές μονάδες των κρατικών περιφερειών των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται συνολικά στην αιρετή περιφέρεια.

Μετατάξεις

Προσλήψεις

ΟΤΑ Α' Βαθμού

Από το άρθρο 58 παρ.5 του ψηφισθέντος σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και λοιπές διατάξεις», ορίζεται ότι οι υδρονομείς άρδευσης εντάσσονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 ν.3812/2009. Ως εκ τούτου, από την έναρξη ισχύος της διάταξης η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού διέπεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 211 του ν.3584/2007.
Για το λόγο αυτό, οι εγκρίσεις που χορηγούνται από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει για την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα δεν θα αφορούν υδρονομείς άρδευσης.

ΟΤΑ Α' Βαθμού

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Μετατάξεις

Όχι, καθώς για το προσωπικό αυτό υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο άρθρο 201 παρ.4 ν.3852/2010, σύμφωνα με την οποία καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό της οικείας Περιφέρειας, με την ίδια σχέση εργασίας.

Μετατάξεις

Αρμοδιότητες

Όχι, η διάταξη της περίπτωσης 19 της παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 3852/10 αφορά μόνο τη χορήγηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών που σχετίζονται με την εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων.

Αρμοδιότητες

Μετατάξεις

Θα σταλεί το σχέδιο της απόφασης όπως σας είχαμε αποστείλει με το αρίθμ.38541/12-07-2010 εγγράφου μας, στο οποίο και γίνεται μνεία των διατάξεων για τις πιστώσεις.

Μετατάξεις

Προσλήψεις

ΟΤΑ Α' Βαθμού

Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ βαθμού υποβάλλουν τα αιτήματά τους στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, συνοδευόμενα από:

 • Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού, κατά βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα
 • Βεβαίωση ότι έχουν εγγραφεί (ή θα εγγραφούν) στον προϋπολογισμό της επιχείρησης οι απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί
 • Συμπληρωμένο τον πίνακα του παραρτήματος Β της αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/οικ.80/3-1-2011 εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου μας
ΟΤΑ Α' Βαθμού

Αποκ. Διοίκηση - Αυτ/ση

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Εφόσον μεταφέρονται τα βιβλία στην έδρα του δήμου, αυτονόητο είναι ότι θα μεταφερθούν και οι φάκελοι των δημοτών προκειμένου να ενημερώνονται αυτοί με τα απαραίτητα, εκ του νόμου, δημόσια έγγραφα που απαιτούνται για τις μεταβολές της αστικής κατάστασης των δημοτών και να πραγματοποιείται κάθε σχετικός έλεγχος.

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Μετατάξεις

Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 αφορά και σε όσους την 1.1.2010 ασκούσαν τα υπαλληλικά τους καθήκοντα αποκλειστικά ως μέλη της Γραμματείας της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Θησέας», εφόσον η Γραμματεία της Επιτροπής αυτής λειτουργούσε στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ή αυτοτελώς. Άλλως, λαμβάνεται υπόψη η οργανική μονάδα που υπηρετούσαν την 1.1.2010 οι υπάλληλοι - μέλη της εν λόγω Γραμματείας.

Μετατάξεις

Προσλήψεις

ΟΤΑ Β' Βαθμού

Ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού διαπιστώσει ότι πρόκειται πράγματι για ανάγκες που δεν ανάγονται στο συνήθη κύκλο καθηκόντων του τακτικού προσωπικού των φορέων, προβαίνει στη σύνταξη εισηγητικής έκθεσης, στην οποία αιτιολογείται πλήρως και με σαφήνεια η αναγκαιότητα χορήγησης της σχετικής έγκρισης. Εάν ο Γενικός Γραμματέας κατά την επεξεργασία των υποβληθέντων σε αυτό στοιχείων διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων, δεν θα προωθεί τα σχετικά αιτήματα. Τα υπό προώθηση αιτήματα, συνοδευόμενα από την εισηγητική έκθεση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, θα πρέπει να διαβιβαστούν συγκεντρωτικά για όλους τους φορείς, και όχι μεμονωμένα, στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να αποφανθεί ότι πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται με αυτές πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος από το ΑΣΕΠ, η σχετική βεβαίωση θα αποσταλεί απευθείας στην υπηρεσία μας, μαζί με όλο το σχετικό φάκελο του αιτήματος. Για όσες περιπτώσεις αιτημάτων δε δοθεί βεβαίωση από το ΑΣΕΠ, ο σχετικός φάκελος θα επιστραφεί στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση για περαιτέρω ενημέρωση των φορέων αρμοδιότητάς της.

ΟΤΑ Β' Βαθμού

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Μετατάξεις

Όχι, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 257 ν.3852/2010, το προσωπικό αυτό μετατάσσεται αυτοδικαίως, από 1-1-2011, στο δήμο όπου λειτουργούσε το ΚΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2α, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 257.

Μετατάξεις

Αποκ. Διοίκηση - Αυτ/ση

Δημοτική Αστυνομία

Όσες από τις υποψήφιες που δεν προσήλθαν, λόγω κύησης στην επιτροπή της οικείας Περιφέρειας για τις αθλητικές δοκιμασίες ή στην υγειονομική επιτροπή, έχουν υψηλή μοριοδότηση στον πίνακα κατάταξης που τις καθιστά, εξ’ αυτού του λόγου κατ’ αρχήν προσληπτέες, θα υποβληθούν στη διαδικασία των αγωνισμάτων μετά τον τοκετό και τη λοχεία, συνεπεία προφανούς συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας, η δε αντίστοιχη θέση θα θεωρείται προσωρινά κενή μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση των αθλητικών διαδικασιών. Όσες από αυτές έχουν χαμηλή μοριοδότηση, η οποία δεν μπορεί να πιθανολογήσει την πρόσληψή τους, δεν είναι αναγκαίο να προσέλθουν στα αγωνίσματα και μετά την πάροδο του ενός μηνός θα διαγραφούν από τους οικείους πίνακες, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην περαιτέρω διαδικασία. Κατόπιν των ανωτέρω, και εφόσον ολοκληρωθούν και οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες για τους υπόλοιπους υποψήφιους, θα συνταχθεί ο τελικός πίνακας κατάταξης, στον οποίο οι θέσεις των ανωτέρω υποψηφίων (αποκλειστικά και μόνο για τις κυοφορούσες με υψηλή μοριοδότηση) θα μείνουν προσωρινά κενές.

Δημοτική Αστυνομία

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Μετατάξεις

Ναι, μπορούν, εφόσον τους έχει μεταβιβαστεί τέτοια αρμοδιότητα.

Μετατάξεις

Προσλήψεις

ΟΤΑ Α' Βαθμού

Στην περίπτωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου έως ένα έτος για τις ανάγκες χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος/έργου (άρθρο 21 παρ.3 ν.2190/94), για την ανανέωση των συμβάσεων του υπάρχοντος προσωπικού δεν απαιτείται η χορήγηση της ανωτέρω έγκρισης.

ΟΤΑ Α' Βαθμού

Αποκ. Διοίκηση - Αυτ/ση

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Εφόσον μεταφέρονται τα βιβλία στην έδρα του δήμου, αυτονόητο είναι ότι κάθε μεταβολή και αλλαγή επ’ αυτών θα γίνεται στην έδρα του δήμου.

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Μετατάξεις

Εφόσον οι μετατάξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 είναι υποχρεωτικές, αφορούν και στους δοκίμους υπαλλήλους που την 1.1.2010 υπηρετούσαν σε οργανικές μονάδες των κρατικών περιφερειών των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται συνολικά στην αιρετή περιφέρεια.

Μετατάξεις

Προσλήψεις

ΟΤΑ Β' Βαθμού

Στην περίπτωση που προβλέπονται στον οικείο Οργανισμό ειδικότητες αντίστοιχες με τα σχετικά αιτήματα, τότε με την εισηγητική έκθεση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να ζητηθεί παράλληλα από το ΑΣΕΠ να διατυπώσει πρόταση στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την έκδοση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του ν.3812/2009 απόφασης, προκειμένου ο φορέας να μπορεί να συνάψει τις αιτούμενες συμβάσεις έργου, εφόσον εγκριθούν. Το ΑΣΕΠ, εφόσον συμφωνήσει, θα αποστείλει την πρότασή του στην υπηρεσία μας, για την προώθηση της ανωτέρω απόφασης.

ΟΤΑ Β' Βαθμού

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Μετατάξεις

Όχι, καθώς δεν αίρεται η υποχρέωση τήρησης της γενικής διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας), βάσει της οποίας δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από το διορισμό του. Το προσωπικό αυτό καθίσταται αυτοδικαίως, από 1-1-2011, προσωπικό των Περιφερειών της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 255 ν.3852/2010.

Μετατάξεις

Αποκ. Διοίκηση - Αυτ/ση

Δημοτική Αστυνομία

Απαραίτητες Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι: 1. Να έχουν προσληφθεί πριν από την ισχύ του π.δ. 23/2002, δηλαδή πριν την 7η Φεβρουαρίου 2002. 2. Να κατέχουν τα προσόντα της θέσης στην οποία αιτούνται μετάταξη. Διαδικασία - Δικαιολογητικά: Αίτηση ενδιαφερομένων Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42, παρ. 4 του ν. 3801/ 2009 οι ενδιαφερόμενοι δημοτικοί αστυνομικοί που επιθυμούν να μεταταχθούν σε άλλο κλάδο της ίδιας κατηγορίας, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην υπηρεσία τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου. Όπως σας έχουμε, ήδη, ενημερώσει με την υπ’ αριθμ. 66867/ 30.10.2009 εγκύκλιό μας, η αποκλειστική αυτή προθεσμία, λόγω των Εθνικών Εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009 και των απαγορευτικών διατάξεων του άρθρου 28, παρ. 1 και 2 του Ν. 2190/ 1994 (Α’ 28), καθορίζεται χρονικά από τις 8 Οκτωβρίου 2009 έως και τις 8 Δεκεμβρίου 2009. Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος έχει υποβάλει αίτηση μετάταξης κατά την περίοδο από 4 Σεπτεμβρίου μέχρι και 4 Νοεμβρίου 2009, αυτή δε χρειάζεται να επανυποβληθεί, συμμορφούμενη με την ανωτέρω εγκύκλιό μας, εφόσον το δημοτικό συμβούλιο έλαβε τη σχετική απόφαση μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής των διοικητικών μεταβολών λόγω της προκήρυξης των Εθνικών Εκλογών, δηλαδή μετά τις 7 Οκτωβρίου 2009. Τούτο διότι, η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου λήφθηκε νομίμως χρονικά και φέρει το τεκμήριο της νομιμότητας, και τυχόν ανάκλησή της θα ήταν αντίθετη στις αρχές της χρηστής διοίκησης και της εμπιστοσύνης των διοικούμενων. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο, οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να έχουν υποβάλει αίτηση εντός της προθεσμίας που θέτει η προμνημονευόμενη εγκύκλιό μας. Απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου για τη μετάταξη. Η απόφαση μετάταξης εκδίδεται από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κενή οργανική θέση στον Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου ή της Κοινότητας, συνίσταται προσωρινή προσωποπαγής θέση με την ανωτέρω απόφαση. Οι υπάλληλοι μετατάσσονται με το βαθμό που κατέχουν και ο χρόνος που έχει διανυθεί στον κλάδο του ένστολου προσωπικού θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, για όλες τις συνέπειες, στον κλάδο στον οποίο μετατάσσονται.

Δημοτική Αστυνομία

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Μετατάξεις

Ο Γ.Γ.Περιφέρειας μπορεί είτε να ενημερώσει εγγράφως είτε να εκδώσει αρνητική αιτιολογημένη απόφαση.

Μετατάξεις

Προσλήψεις

ΟΤΑ Α' Βαθμού

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν τα αιτήματά τους απευθείας στο ΑΣΕΠ, προκειμένου αυτό να αποφανθεί ότι δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία, συνοδευόμενα από:

 • Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός των προσώπων και το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελέσουν, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου, το ποσό της αμοιβής και η κάλυψή τα από τον οικείο προϋπολογισμό, ο τόπος εκτέλεσης του έργου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του αναδόχου και ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η ανάθεση του έργου
 • Συμπληρωμένο το παράρτημα Γ από την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου μας
 • Αντίγραφο του Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών ή Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
ΟΤΑ Α' Βαθμού