ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 28 Μαΐου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση
16.12.2009 Αρ. 75227 Ενημέρωση για ΝΠΔΔ & Επιχειρήσεις των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ της χώρας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.