ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Αποκ. Διοίκηση - Αυτ/ση

Δημοτική Αστυνομία

Όσες από τις υποψήφιες που δεν προσήλθαν, λόγω κύησης στην επιτροπή της οικείας Περιφέρειας για τις αθλητικές δοκιμασίες ή στην υγειονομική επιτροπή, έχουν υψηλή μοριοδότηση στον πίνακα κατάταξης που τις καθιστά, εξ’ αυτού του λόγου κατ’ αρχήν προσληπτέες, θα υποβληθούν στη διαδικασία των αγωνισμάτων μετά τον τοκετό και τη λοχεία, συνεπεία προφανούς συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας, η δε αντίστοιχη θέση θα θεωρείται προσωρινά κενή μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση των αθλητικών διαδικασιών. Όσες από αυτές έχουν χαμηλή μοριοδότηση, η οποία δεν μπορεί να πιθανολογήσει την πρόσληψή τους, δεν είναι αναγκαίο να προσέλθουν στα αγωνίσματα και μετά την πάροδο του ενός μηνός θα διαγραφούν από τους οικείους πίνακες, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην περαιτέρω διαδικασία. Κατόπιν των ανωτέρω, και εφόσον ολοκληρωθούν και οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες για τους υπόλοιπους υποψήφιους, θα συνταχθεί ο τελικός πίνακας κατάταξης, στον οποίο οι θέσεις των ανωτέρω υποψηφίων (αποκλειστικά και μόνο για τις κυοφορούσες με υψηλή μοριοδότηση) θα μείνουν προσωρινά κενές.

Δημοτική Αστυνομία

Απαραίτητες Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι: 1. Να έχουν προσληφθεί πριν από την ισχύ του π.δ. 23/2002, δηλαδή πριν την 7η Φεβρουαρίου 2002. 2. Να κατέχουν τα προσόντα της θέσης στην οποία αιτούνται μετάταξη. Διαδικασία - Δικαιολογητικά: Αίτηση ενδιαφερομένων Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42, παρ. 4 του ν. 3801/ 2009 οι ενδιαφερόμενοι δημοτικοί αστυνομικοί που επιθυμούν να μεταταχθούν σε άλλο κλάδο της ίδιας κατηγορίας, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην υπηρεσία τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου. Όπως σας έχουμε, ήδη, ενημερώσει με την υπ’ αριθμ. 66867/ 30.10.2009 εγκύκλιό μας, η αποκλειστική αυτή προθεσμία, λόγω των Εθνικών Εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009 και των απαγορευτικών διατάξεων του άρθρου 28, παρ. 1 και 2 του Ν. 2190/ 1994 (Α’ 28), καθορίζεται χρονικά από τις 8 Οκτωβρίου 2009 έως και τις 8 Δεκεμβρίου 2009. Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος έχει υποβάλει αίτηση μετάταξης κατά την περίοδο από 4 Σεπτεμβρίου μέχρι και 4 Νοεμβρίου 2009, αυτή δε χρειάζεται να επανυποβληθεί, συμμορφούμενη με την ανωτέρω εγκύκλιό μας, εφόσον το δημοτικό συμβούλιο έλαβε τη σχετική απόφαση μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής των διοικητικών μεταβολών λόγω της προκήρυξης των Εθνικών Εκλογών, δηλαδή μετά τις 7 Οκτωβρίου 2009. Τούτο διότι, η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου λήφθηκε νομίμως χρονικά και φέρει το τεκμήριο της νομιμότητας, και τυχόν ανάκλησή της θα ήταν αντίθετη στις αρχές της χρηστής διοίκησης και της εμπιστοσύνης των διοικούμενων. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο, οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να έχουν υποβάλει αίτηση εντός της προθεσμίας που θέτει η προμνημονευόμενη εγκύκλιό μας. Απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου για τη μετάταξη. Η απόφαση μετάταξης εκδίδεται από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κενή οργανική θέση στον Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου ή της Κοινότητας, συνίσταται προσωρινή προσωποπαγής θέση με την ανωτέρω απόφαση. Οι υπάλληλοι μετατάσσονται με το βαθμό που κατέχουν και ο χρόνος που έχει διανυθεί στον κλάδο του ένστολου προσωπικού θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, για όλες τις συνέπειες, στον κλάδο στον οποίο μετατάσσονται.

Δημοτική Αστυνομία