ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Μετατάξεις

Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 αφορά και σε όσους διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν μετά την 1.1.2010 και τοποθετήθηκαν στις οργανικές μονάδες των κρατικών περιφερειών των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται συνολικά στην αιρετή περιφέρεια.

Μετατάξεις

Όχι, καθώς για το προσωπικό αυτό υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο άρθρο 201 παρ.4 ν.3852/2010, σύμφωνα με την οποία καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό της οικείας Περιφέρειας, με την ίδια σχέση εργασίας.

Μετατάξεις

Θα σταλεί το σχέδιο της απόφασης όπως σας είχαμε αποστείλει με το αρίθμ.38541/12-07-2010 εγγράφου μας, στο οποίο και γίνεται μνεία των διατάξεων για τις πιστώσεις.

Μετατάξεις

Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 αφορά και σε όσους την 1.1.2010 ασκούσαν τα υπαλληλικά τους καθήκοντα αποκλειστικά ως μέλη της Γραμματείας της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Θησέας», εφόσον η Γραμματεία της Επιτροπής αυτής λειτουργούσε στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ή αυτοτελώς. Άλλως, λαμβάνεται υπόψη η οργανική μονάδα που υπηρετούσαν την 1.1.2010 οι υπάλληλοι - μέλη της εν λόγω Γραμματείας.

Μετατάξεις

Όχι, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 257 ν.3852/2010, το προσωπικό αυτό μετατάσσεται αυτοδικαίως, από 1-1-2011, στο δήμο όπου λειτουργούσε το ΚΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2α, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 257.

Μετατάξεις

Ναι, μπορούν, εφόσον τους έχει μεταβιβαστεί τέτοια αρμοδιότητα.

Μετατάξεις

Εφόσον οι μετατάξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 είναι υποχρεωτικές, αφορούν και στους δοκίμους υπαλλήλους που την 1.1.2010 υπηρετούσαν σε οργανικές μονάδες των κρατικών περιφερειών των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται συνολικά στην αιρετή περιφέρεια.

Μετατάξεις

Όχι, καθώς δεν αίρεται η υποχρέωση τήρησης της γενικής διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας), βάσει της οποίας δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από το διορισμό του. Το προσωπικό αυτό καθίσταται αυτοδικαίως, από 1-1-2011, προσωπικό των Περιφερειών της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 255 ν.3852/2010.

Μετατάξεις

Ο Γ.Γ.Περιφέρειας μπορεί είτε να ενημερώσει εγγράφως είτε να εκδώσει αρνητική αιτιολογημένη απόφαση.

Μετατάξεις

Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 αφορά στο προσωπικό που είναι τοποθετημένο στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι το προσωπικό αυτό την 1.1.2010 υπηρετούσε σε οργανική μονάδα της κρατικής περιφέρειας, της οποίας οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στο σύνολό τους στην αιρετή περιφέρεια.

Μετατάξεις

Όπως αναφερόταν και στην Α.Π. οικ.33782/16-6-2010 εγκύκλιό μας, η παράγραφος 1 του άρθρου 257 ν. 3852/2010 αφορά και προσωπικό των Ν.Α. που είναι αποσπασμένο σε άλλες υπηρεσίες, βάσει κοινών ή ειδικών διατάξεων, αρκεί να υπάγεται οργανικά στην κρίσιμη υπηρεσία. Κατά τα λοιπά, η μετάταξη του προσωπικού είτε στο δήμο, βάσει των διατάξεων του άρθρου 257, είτε στην Περιφέρεια, βάσει των διατάξεων του άρθρου 255, δεν συνεπάγεται διακοπή της απόσπασης, αλλά με τη λήξη της απόσπασης ο υπάλληλος επιστρέφει στην υπηρεσία στην οποία έχει εν τω μεταξύ μεταταγεί.

Μετατάξεις

Ναι, εφόσον ο Γ.Γ. Περιφέρειας είναι αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης.

Μετατάξεις

Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 δεν αφορά στους τέως Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων των Περιφερειών, δεδομένου ότι κατά το κρίσιμο χρονικό σημείο ασκούσαν αρμοδιότητες όλων των θεματικών αντικειμένων της κρατικής Περιφέρειας και όχι μόνο αυτών που μεταφέρονται στην αιρετή Περιφέρεια.

Μετατάξεις

Επειδή η μετάταξη, σύμφωνα με τη σχετική νομολογία, αναλύεται σε απόλυση και οιονεί διορισμό, το προσωπικό που έχει μεταταχθεί εν τω μεταξύ σε άλλες υπηρεσίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 257 ν.3852/2010. Επιπλέον, εάν η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά εκκρεμεί η δημοσίευση της μετάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αυτή θα πρέπει να δημοσιευθεί, στο πλαίσιο των αρχών της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη, και στη συνέχεια θα ισχύσει κανονικά η μετάταξη.

Μετατάξεις

Ναι, η υποχρέωση παραμονής για το υπόλοιπο της άδειας υφίσταται και στην περίπτωση που οι υπάλληλοι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μετατάσσονται σε Δήμους σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Μετατάξεις

Ναι, μπορούν, εφόσον τους έχει μεταβιβαστεί τέτοια αρμοδιότητα.
Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 δεν αφορά στους υπαλλήλους που έχουν δέσμευση πενταετούς παραμονής στις Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης των Περιφερειών σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 8 περ. α΄ ν.3870/2010 και την 1.1.2010 υπηρετούσαν σε υπηρεσίες της Περιφέρειας των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται συνολικά στην αιρετή περιφέρεια.

Μετατάξεις

Οι εθελούσιες μετατάξεις του προσωπικού των υφιστάμενων Κρατικών Περιφερειών σε Περιφέρειες του Ν. 3852/2010, που γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 256 παρ. 1, αφορούν μόνο στο προσωπικό που έχει ασκήσει αρμοδιότητες συναφείς με εκείνες που παρατίθενται στον Υποτομέα Διαχείρισης Υδάτων (άρθρο 186) και όχι για το σύνολο των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχουν μεταβιβαστεί στις Κρατικές Περιφέρειες και οι οποίες εξακολουθούν να ασκούνται από αυτές.

Μετατάξεις

1. Όλο το τεχνικό και γεωτεχνικό προσωπικό (μηχανικοί όλων των κλάδων, γεωλόγοι, εργοδηγοί κ.λπ.)

2. Οι δόκιμοι υπάλληλοι που διορίστηκαν μετά την 1.1.2010.

3. Υπάλληλοι που μετατάχτηκαν στις ΤΥΔΚ μετά την 1.1.2010.

4. Υπάλληλοι για τους οποίους υπάρχει δέσμευση δεκαετούς παραμονής στην υπηρεσία μετατάσσονται όπως το ανωτέρω προσωπικό και συνεχίζει τη δεκαετή υπηρεσία στη νέα θέση.

5. Οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν στις ΤΥΔΚ την 1.1.2010, αλλά μετακινήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες μετά την 1.1.2010.

Οι υπάλληλοι της ΤΥΔΚ Ν. Αιγαίου παραμένουν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με το άρθρο 258 παρ. 6 του ν. 3852/10.

Μετατάξεις

Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 αφορά σε όλους τους υπαλλήλους που την 1.1.2010 υπηρετούσαν σε υπηρεσίες της Περιφέρειας των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στο σύνολό τους στην αιρετή περιφέρεια, ανεξάρτητα αν μετά την 1.1.2010 τοποθετήθηκαν/μετακινήθηκαν ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων υπηρεσιών των οποίων οι αρμοδιότητες δεν μεταφέρονται συνολικά στην αιρετή περιφέρεια.

Μετατάξεις

Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των οργανικών μονάδων των κρατικών περιφερειών, των οποίων αρμοδιότητες απονέμονται στις αιρετές περιφέρειες της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας βάσει των ρυθμίσεων του προγράμματος Καλλικράτης, μπορεί, με αίτησή του εντός της τιθέμενης από το νόμο προθεσμίας, να ζητήσει τη μετάταξή του στην αιρετή περιφέρεια της αντίστοιχης κατά τόπον αρμοδιότητας, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 256 του ν.3852/2010, ακόμη και στην περίπτωση που το προσωπικό αυτό ασκεί τα υπαλληλικά του καθήκοντα στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές των Περιφερειών ή ακόμη και στην περίπτωση που το προσωπικό αυτό είναι αποσπασμένο σε κάποιο άλλο φορέα, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι προ της έκδοσης της απόφασης μετακίνησης στην οικεία ΕΔΑΠ ή της απόσπασης σε οποιοδήποτε φορέα υπηρετούσε (με απόφαση τοποθέτησης) σε οργανική μονάδα της κρατικής περιφέρειας της οποίας αρμοδιότητες απονέμονται στην αιρετή περιφέρεια.

Μετατάξεις

Ναι. Οι δόκιμοι υπάλληλοι θα εκληφθούν ως μόνιμοι υπάλληλοι για τους σκοπούς του άρθρου 257 παρ. 2α του «Προγράμματος Καλλικράτης», ανεξαρτήτως εάν έχει συμπληρωθεί ή όχι η διετής δοκιμαστική υπηρεσία τους. Άλλωστε, πρόκειται για υποχρεωτικές μετατάξεις και όχι μετατάξεις κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου.

Μετατάξεις

Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 αφορά στους υπαλλήλους που την 1.1.2010 ασκούσαν τα κύρια καθήκοντά τους σε υπηρεσίες της Περιφέρειας των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στο σύνολό τους στην αιρετή περιφέρεια, ανεξάρτητα αν παράλληλα ασκούσαν και άλλα καθήκοντα.

Μετατάξεις

Ναι. Η υποχρέωση παραμονής για το υπόλοιπο των δέκα (10) τουλάχιστον ετών υφίσταται και στην περίπτωση που οι υπάλληλοι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μετατάσσονται σε Δήμους σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Μετατάξεις

Κρίσιμο στοιχείο στην περίπτωση αυτή για την υπαγωγή ή μη των υπαλλήλων στις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 257 του ν. 3852/2010 είναι τα κύρια καθήκοντα που αυτοί ασκούν. Δηλαδή, αν τα καθήκοντα αυτά τα ασκεί σε οργανική μονάδα της οποίας αρμοδιότητες μεταφέρονται στο σύνολό τους στους Δήμους.

Μετατάξεις

Η τρίμηνη προθεσμία για την υποβολή της ανέκκλητης δήλωσης σχετικά με τη διατήρηση ή μη του ασφαλιστικού- συνταξιοδοτικού καθεστώτος τους (άρθρο 4 του ν. 3513/2006) αρχίζει από την ημερομηνία μετάταξης των υπαλλήλων, εν προκειμένω από 1-1-2011.

Μετατάξεις

Ναι, καθώς και από τα Επαρχεία ασκούνται οι αρμοδιότητες κατ’ αναλογία με τις Ν.Α., ενώ από καμία διάταξη του «Καλλικράτη» δεν προβλέπεται διαφορετική διαδικασία μετατάξεων για το προσωπικό αυτό. Ως εκ τούτου, και σε αυτή την περίπτωση θα ακολουθηθεί κατ’ αναλογία η διαδικασία της παρ.1 του άρθρου 257 ν.3852/2010.

Μετατάξεις

Όσοι υπάλληλοι της Γραμματείας εξυπηρετούν διακριτά και αποκλειστικά τμήμα του οποίου οι αρμοδιότητες μεταβιβάζονται στον οικείο Δήμο, τότε θα υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 257 παρ.2α ν.3852/2010. Το ίδιο θα ισχύσει και για λοιπές περιπτώσεις υποστηρικτικού προσωπικού (οδηγοί κ.λ.π.). Εάν, ωστόσο, το προσωπικό αυτό εξυπηρετεί και οργανικές μονάδες των οποίων οι αρμοδιότητες δεν μεταφέρονται εν όλω στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, εφαρμογή θα έχουν οι διατάξεις της παρ.2β του άρθρου 257 ν.3852/2010.

Μετατάξεις

Όχι, παραμένουν στην Έδρα της οικείας Περιφέρειας. Στη συνέχεια, κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου οι ατομικοί φάκελοι των υπαλλήλων θα πρέπει να αποσταλούν στους δήμους στους οποίους μετατάσσονται οι υπάλληλοι. Αν στο μεταξύ υπάρχουν στοιχεία τα οποία πρέπει να συμπεριληφθούν στον ατομικό φάκελο του υπαλλήλου (υπηρεσιακές μεταβολές, αναρρωτικές άδειες κ.λπ.), οι υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων θα πρέπει να αποστείλουν τα συμπληρωματικά στοιχεία του φακέλου στην Περιφέρεια, για να περιληφθούν στον ατομικό φάκελο.

Μετατάξεις

Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 αφορά και στο αποσπασμένο σε άλλους φορείς προσωπικό των κρατικών περιφερειών, καθώς και στο προσωπικό που έχει μετακινηθεί στην οικεία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας, υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι το προσωπικό αυτό υπάγεται σε οργανικές μονάδες των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται συνολικά στην αιρετή περιφέρεια. Η μετάταξη του προσωπικού αυτού, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 δεν επιφέρει παύση της απόσπασης ή της μετακίνησης, αλλά με την παρέλευση του χρονικού ορίου της απόσπασης ή της μετακίνησης ο αποσπασμένος ή ο μετακινηθείς υπάλληλος υποχρεούται να επιστρέψει στην υπηρεσία στην οποία έχει εν τω μεταξύ μεταταχθεί.

Μετατάξεις

Τα σχετικά δικαιολογητικά (ατομικός φάκελος, αίτηση υπαλλήλου, βεβαίωση οικείου Νομάρχη) αποστέλλονται στην έδρα της οικείας Περιφέρειας προκειμένου να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος και να εκδοθεί απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για τη μετάταξη των υπαλλήλων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων στους δήμους.

Μετατάξεις