ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 16 Απριλίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων των δήμων, ως αυτοδιοικούμενων κατά τόπον νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τα συλλογικά συμβουλευτικά όργανα διοίκησης αποσκοπούν είτε στην εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των δήμων είτε στην άσκηση πολιτικών που εμπίπτουν στην έννοια της διοίκησης των «τοπικών υποθέσεων».


Εγκύκλιοι
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου
14-04-2020 23624 Συμβουλευτικά Όργανα Δήμων

Έγγραφα
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου