ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Εκλογές

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Όχι!  Για να μπορεί κάποιος να θέσει υποψηφιότητα για οποιαδήποτε αξίωμα ενός δήμου θα πρέπει να είναι δημότης του εν λόγω δήμου.

Στην περίπτωση, ωστόσο, που δεν είναι, δύναται να μεταδημοτεύσει, όπως αναλύεται ΚΕΦ.Α.2.5  «Μεταδημότευση λόγω υποψηφιότητας» του Μέρους Α΄ της αριθμ. 849/3.8.2023 Εγκύκλιου για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου.

Προσοχή! Όσοι υποψήφιοι μεταδημοτεύσουν με τη διαδικασία αυτή δεν δύνανται να ψηφίσουν στον δήμο, όπου θέτουν υποψηφιότητα, επειδή η διαδικασία της μεταδημότευσης διενεργείται μετά την 30η Ιουνίου 2023, τελευταία ημέρα της Γ’ αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων. Άρα δεν θα μπορούν να ψηφίσουν τον εαυτό τους.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Όχι δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των υποψηφίων που θα κάνουν αποδοχή της υποψηφιότητάς τους μέσω υπεύθυνης δήλωσης. Όπου ζητείται αιτιολογία μπορεί να τεθεί ο λόγος όπως ενδεικτικά πχ "αδυναμία χρήσης κωδικών taxis". Σε κάθε περίπτωση αρμόδιο να κρίνει είναι το Πρωτοδικείο ανακήρυξης.

Προσοχή! Στην περίπτωση επικύρωσης υποψηφιότητας με Υπεύθυνη Δήλωση η ένδειξη για την Επικύρωση Υποψηφιότητας παραμένει «εκκρεμής» καθώς η Επικύρωση με Υπεύθυνη Δήλωση θα ελεγχθεί από το Πρωτοδικείο.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Ο επικεφαλής του συνδυασμού μπορεί να οριστεί ο ίδιος οικονομικός διαχειριστής, μόνο όταν ο συνδυασμός είναι υποψήφιος σε δήμο με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων.

Εάν ο συνδυασμός είναι υποψήφιος σε δήμο με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, τότε ο επικεφαλής υποχρεούται να ορίσει συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ως οικονομικό διαχειριστή.

Και στις δύο περιπτώσεις, η ταυτότητα του οικονομικού διαχειριστή πρέπει να γνωστοποιηθεί άμεσα στην οικεία Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Στις περιφερειακές εκλογές, σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, ο συνδυασμός μπορεί χρησιμοποιήσει τα ψηφοδέλτια του α’ γύρου ή να εκτυπώσει νέα ψηφοδέλτια, μόνο με τον υποψήφιο περιφερειάρχη, με τις διαστάσεις των ψηφοδελτίων του α ́ γύρου σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ ́αριθμ. 65078/02.08.2023 (Β ́ 4880) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό σας μπορείτε να τον βρείτε μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών «Μάθε που Ψηφίζεις» ( https://mpp.ypes.gov.gr/#/ ) στην καρτέλα «Έλληνας Πολίτης»    

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Ιδρύοντας συνδυασμό…

Κατ’ αρχάς επισημαίνεται ότι υπόχρεοι να δηλώσετε έσοδα και δαπάνες είστε οι επικεφαλής δημοτικού ή περιφερειακού συνδυασμού (για το συνδυασμό του οποίου ηγείσθε) και όσοι μετέχετε στα ψηφοδέλτιά του ως υποψήφιοι περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι.

Οι υποχρεώσεις σας ως υποψήφιοι συνδυασμοί….

Θα πρέπει λοιπόν ως επικεφαλής συνδυασμού ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό σας

  • να έρθετε σε επαφή με την Δ.Ο.Υ. της περιφέρειάς σας προκειμένου να λάβετε τον ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΜ που προβλέπει ο νόμος και να ενημερωθείτε σχετικά με την έκδοση ΕΙΔΙΚΟΥ ως προς τη χρήση και το σκοπό του ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ.
  • Στην ίδια Εφορία ταυτόχρονα μπορείτε να ενημερωθείτε για τη θεώρηση - εάν σκοπεύετε να έχετε - «μπλοκ» εισιτηρίων.

Η επικοινωνία σας με την αρμόδια Δ.Ο.Υ. κρίνεται απαραίτητη δεδομένου ότι πλέον έχει θεσπισθεί και εφαρμόζεται νέος τρόπος συναλλαγής των πολιτών με τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως), αναφορικά με τη θεώρηση των παραπάνω βιβλίων, του «μπλοκ» εισιτηρίων και τη χορήγηση ΑΦΜ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Για δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων είναι υποχρεωτικός ο ορισμός οικονομικού διαχειριστή, ενώ κάτω του ορίου αυτού, χρέη διαχειριστή μπορεί να ασκεί ο επικεφαλής του συνδυασμού.


  • Αμέσως μετά πρέπει να πάτε σε τράπεζα της επιλογής σας για να ανοίξετε ειδικό αυτοτελή λογαριασμό, δηλαδή αποκλειστικά για συγκεκριμένη χρήση, στον οποίο θα δέχεστε όλες τις εισφορές των υποστηρικτών σας και από τον οποίο θα εκταμιεύετε χρήματα για να καλύπτετε τις οικονομικές υποχρεώσεις σας.
  • Στις περιπτώσεις που ο περιφερειακός ή δημοτικός συνδυασμός διατηρεί την οντότητά του από προηγούμενες εκλογές δεν κρίνεται απαραίτητο και δεν προκύπτει εκ του νόμου υποχρέωσή σας για εκ νέου χορήγηση νέου ΑΦΜ ή βιβλίου εσόδων – εξόδων για τον τρόπο χρήσης του οποίου θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επικοινωνήσετε με την οικεία Δ.Ο.Υ..
  • Θα πρέπει να γνωστοποιήσετε αμέσως τον αριθμό του τραπεζικού σας λογαριασμού στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων, μαζί με τα στοιχεία του οικονομικού διαχειριστή.

Οι Επιτροπές Ελέγχου Δαπανών συγκροτούνται μια ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

  • Δεν θα πρέπει επίσης να αμελήσετε την υποχρέωσή σας για ανάρτηση των εσόδων – δαπανών στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών. Με την έναρξη λειτουργίας της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων θα εμφανίζεται σχετικός σύνδεσμος (link) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πώς θα αναρτάτε τα έσοδα και τις δαπάνες; Είναι πολύ απλό, αρκεί να υποβάλετε σχετική αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ. για χορήγηση ειδικού κωδικού πρόσβασης. Στην αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα θα μπορείτε τότε να εισάγετε την κίνηση των οικονομικών του συνδυασμού σας (υποχρεωτικά) και των υποψηφίων συμβούλων σας.

Μετά τις εκλογές τι….

  • Όλοι οι συνδυασμοί (ακόμη και εάν τελικά δεν λάβετε μέρος στις εκλογές με το πέρας των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών), πρέπει να υποβάλετε στην αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών αντίγραφα των βιβλίων εσόδων και δαπανών με τα αντίστοιχα παραστατικά τους, καθώς και αναλυτική κατάσταση, ο τύπος της οποίας καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση που, μετά την έκδοσή της, μπορείτε να την αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
  • Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι περιφερειακοί και οι δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν εκλεγεί, καθώς και οι πέντε πρώτοι αναπληρωματικοί του κάθε συνδυασμού.
Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Ναι. Κάθε δημότης μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για οποιοδήποτε αξίωμα του οικείου δήμου. Αρκεί η δημοτικότητά του στον οικείο δήμο. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, δεν θα μπορεί να ψηφίσει τον εαυτό του καθώς είναι εγγεγραμμένος σε άλλον εκλογικό κατάλογο.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Ναι,  καθώς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 7 και την διάταξη του άρθρου 52 παρ.7 αντίστοιχα του ν. 4804/2021 η υποβολή της δήλωσης του συνδυασμού στην ηλεκτρονική Πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων από τον επικεφαλής του συνδυασμού υποψήφιο δήμαρχο/ περιφερειάρχη επέχει, αναλογικά, για τον ίδιο θέση υπεύθυνης δήλωσης α) ότι αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα β) δεν στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων και γ) δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα του άρθρου 10 και 48 αντίστοιχα του ν.4804/2021.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Οι συνδυασμοί οφείλουν να γνωστοποιήσουν άμεσα στην οικεία Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων:

-τον αριθμό του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού, μέσω του οποίου διακινούνται τα έσοδα και οι δαπάνες τους

- τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συνδυασμού

- την ταυτότητα του οικονομικού διαχειριστή

Οι υποψήφιοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν άμεσα στην οικεία Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων:

-τον αριθμό του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού, μέσω του οποίου διακινούνται τα έσοδα και οι δαπάνες τους

- τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας στις 15 Οκτωβρίου 2023, τα νέα ψηφοδέλτια παραδίδονται τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημέρα της επαναληπτικής ψηφοφορίας, δηλαδή την 11η Οκτωβρίου.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό σας μπορείτε να τον βρείτε μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών «Μάθε που Ψηφίζεις» ( https://mpp.ypes.gov.gr/#/ ) στην καρτέλα «Ευρωπαίος Πολίτης»

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Τα ανωτέρω αποτελούν δαπάνες. Επειδή όμως αποτελούν δαπάνες προβλεπόμενες από το νόμο, δεν συνυπολογίζονται στο ανώτατο όριο δαπανών των συνδυασμών.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Δεν πραγματοποιείται  μεταδημότευση, καθόσον είστε ήδη δημότης της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. (βλ. Εγκ.850/2023 σελ.14 και 15).

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύει, κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί κατάλληλα λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία), σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην Ελληνική νομοθεσία.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15Α του ως άνω νόμου, ορίζεται ότι οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Α’251) υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων-στοιχείων ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών, των τηρούμενων λογιστικών αρχείων-βιβλίων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί. Για την εφαρμογή των ανωτέρω, εκδόθηκε η υπό στοιχεία Α.1138/2020 (Β’ 2470) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ με την οποία ορίζονται ο χρόνος διαβίβασης, η έκταση εφαρμογής, η διαδικασία ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην ΑΑΔΕ, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με την εφαρμογή των οριζόμενων στις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν.4987/2022. Ειδικότερα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της εν λόγω απόφασης ορίζεται ότι υπόχρεοι είναι οι οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014, ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών και τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους αρχείων .

Έπειτα από τα προαναφερόμενα και με δεδομένο ότι οι δημοτικοί και περιφερειακοί συνδυασμοί, καθώς και οι υποψήφιοι περιφερειάρχες, δήμαρχοι, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, δεν αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, προκύπτει ότι απαλλάσσονται από την  τήρηση λογιστικών βιβλίων με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν.4308/2014) και κατά συνέπεια δεν έχουν υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ. Σημειώνεται ότι, υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων των λογιστικών στοιχείων (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικών συναλλαγών) που λαμβάνουν τα ως άνω πρόσωπα, έχουν οι αντισυμβαλλόμενές οντότητες (προμηθευτές)  για τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) που εκδίδουν προς αυτούς.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Ο υποψήφιος Δημοτικού ή Περιφερειακού συνδυασμού μπορεί να χρηματοδοτήσει  τον συνδυασμό, μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Το ποσό αυτό όμως  αφαιρείται από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο δαπανών του.

Έτσι, πχ:

  1. εάν το ανώτατο όριο δαπανών του υποψηφίου δημοτικού ή περιφερειακού συμβούλου υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, τότε το ποσό που υπολείπεται αντιστοιχεί στο διαθέσιμο ποσό που μπορεί ο ίδιος να δαπανήσει για τις ατομικές του δαπάνες.
  2. εάν το ανώτατο όριο δαπανών είναι κάτω των 2.000 ευρώ, λχ 1.500 ευρώ, τότε δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει το συνδυασμό με πόσο που υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ. Εξυπακούεται ότι εάν εξαντλήσει το ανωτέρω ποσό (δηλαδή τα 1.500 ευρώ) δεν θα έχει δυνατότητα να προβεί σε περαιτέρω δαπάνες.
Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Ενημερωθείτε εδώ

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Τα στοιχεία του υποψηφίου θα πρέπει να ταυτίζονται με τα στοιχεία του όπως εμφανίζονται στον εκλογικό κατάλογο. Τα στοιχεία αυτά μπορείτε να βρείτε  μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών «Μάθε που Ψηφίζεις» ( https://mpp.ypes.gov.gr/#/   ). Αντίθετα, τα στοιχεία του υποψηφίου στο Ψηφοδέλτιο μπορούν να αναγραφούν τα στοιχεία όπως αναγράφονται στο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Όχι. Η δαπάνη για την έκδοση του ηλεκτρονικού πλέον παραβόλου υποψηφιότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί και εκτός του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού (συνδυασμού ή υποψηφίου).

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Φωτοαντίγραφο ισχύοντος αποδεικτικού ταυτότητας ή διαβατήριου πρέπει να καταχωρηθεί μόνο για τους πολίτες λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Στην αριθμ. 71015/29-08-2023 Υπουργική Απόφαση (5244 Β΄) περιγράφεται λεπτομερώς η μορφή των ψηφοδελτίων και τι θα περιλαμβάνουν. Δίπλα στο όνομα του Υποψηφίου Δημάρχου δεν προβλέπεται η αναγραφή του ονόματος του Δήμου

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Τα εν λόγω συλλογικά όργανα εξακολουθούν να λειτουργούν και κατά την προεκλογική περίοδο. Δεδομένου ότι η μετάδοση των συνεδριάσεων εξυπηρετεί ανάγκες ενημέρωσης των δημοτών ή των τοπικών κοινωνιών εν γένει, η προβολή αποκλειστικά και μόνο των αιρετών από ραδιοτηλεοπτικά ή διαδικτυακά μέσα ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν συνιστά προβολή, ώστε να εμπίπτει στο απαγορευτικό πλαίσιο που θέτουν οι διατάξεις του νόμου 3870/2010 όπως ισχύει, περί προβολής υποψηφίων.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Στους δήμους και τις περιφέρειες που θα διεξαχθούν επαναληπτικές εκλογές την 15η Οκτωβρίου, το προβλεπόμενο στις ΥΑ με αριθμ. 66331/07.08.2023 (Β΄4963) και 66365/07.08.2023 (Β΄ 4962) ανώτατο επιτρεπτό όριο των εκλογικών δαπανών για τους συνδυασμούς (αντιστοίχως) που μετέχουν σε αυτή, προσαυξάνεται κατά ποσοστό 10% (άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 3870/2010).

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Η καταχώριση του καλλιτεχνικού/υποκοριστικού ονόματος/ ψευδωνύμου μπορεί να γίνει στην ενότητα «Στοιχεία Ψηφοδελτίου» στα πεδία Επωνύμου ή/και Ονόματος μετά την αναγραφή του επίσημου επωνύμου/ονόματος δεξιά και εντός παρενθέσεων.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Είναι αυτονόητο ότι όσοι υποψήφιοι δεν έχουν έσοδα ή δεν προτίθενται να προβούν σε δαπάνες, δεν έχουν υποχρέωση να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση όμως, που γίνει καταγγελία και προκύψουν έσοδα ή δαπάνες, ο υποψήφιος τότε θα υποστεί τις προβλεπόμενες από το άρθρ. 14 παρ. 1β κυρώσεις του ν. 3870/2010, όπως ισχύει.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Δεν απαιτείται επισύναψη ποινικού μητρώου κατά τη δήλωση υποψηφιότητας. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η επικύρωση υποψηφιότητας υποψηφίου υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης (για κάθε έννομη συνέπεια) με την οποία δηλώνεται, εκτός των άλλων, ότι  δεν στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν (άρθρο 15 ν.4804/2021).

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Στην αριθμ. 71015/29-08-2023 Υπουργική Απόφαση ( 5244 Β΄) περιγράφεται λεπτομερώς η μορφή των ψηφοδελτίων και τι θα περιλαμβάνουν. Στους δήμους με ενιαία εκλογική περιφέρεια δίπλα στο όνομα του κάθε υποψήφιου δημοτικού συμβούλου δεν αναγράφεται η εκλογική περιφέρεια, καθώς είναι η ίδια για όλους του υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Για τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3870/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 128 του ν.4249/2014, η προεκλογική περίοδος, αποκλειστικά για τις εμφανίσεις των υποψηφίων στα ΜΜΕ ξεκινάει από 00:01 ώρα της Παρασκευής 8 Σεπτεμβρίου 2023.

Από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3870/2010 εξαιρούνται οι προσωπικές ιστοσελίδες.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Για την έκδοση ηλεκτρονικών παραβόλων παρακαλούμε επισκεφτείτε την εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο):

Από την πύλη «gov.gr» ( https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo ) επιλέγετε ως φορέα το Υπουργείο Δικαιοσύνης και στη συνέχεια επιλέγετε την κατηγορία και τον τύπο παραβόλου υποψηφίου που επιθυμείτε.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Ναι, είναι υποχρεωμένοι οι υποψήφιοι που δεν έχουν έσοδα ή δεν προτίθενται να προβούν σε δαπάνες, να αναρτήσουν τα (μηδενικά) έσοδα και δαπάνες τους στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών Η υποχρέωση αυτή απορρέει από τις διατάξεις του άρθρ. 10 του ν. 3870/2010, όπου προβλέπεται η ανάρτηση εσόδων και δαπανών των υποψηφίων συνδυασμών, αλλά και των υποψηφίων συμβούλων. Η μη τήρηση των σχετικών διατάξεων επισύρει τις προβλεπόμενες στις παρ. 5α, και 5β του ιδίου άρθρου, καθώς και στην παρ. 3 του αρθρ. 15 του ως άνω νόμου κυρώσεις.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Υποψήφιες που στην οικογενειακή τους μερίδα είναι εγγεγραμμένες με το πατρικό τους επώνυμο, δεν δύνανται να απαλείψουν το επώνυμο αυτό. Αντίθετα, δύνανται, κατά βούλησή τους, να προτάξουν έναντι του πατρικού το επώνυμο του συζύγου τους ή να προσθέσουν το επώνυμο του συζύγου μετά το πατρικό. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η επισύναψη πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Στην αριθμ. 71015/29-08-2023 Υπουργική Απόφαση ( 5244 Β΄) περιγράφεται λεπτομερώς η μορφή των ψηφοδελτίων και τι θα περιλαμβάνουν. Στους δήμους με δημοτικές κοινότητες δίπλα στο όνομα της κάθε δημοτικής κοινότητας δεν αναγράφεται το όνομα του δήμου.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2023, δημόσια πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται καθημερινά στα ΜΜΕ, δεν απαγορεύεται να είναι υποψήφιοι περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι.

Μετά την ανωτέρω ημερομηνία, εφαρμογή έχουν οι περιοριστικές για τις εμφανίσεις των υποψηφίων, διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138), όπως ισχύει.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υποβληθεί σχετική καταγγελία, αρμόδια να κρίνει είναι η Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών κα Εκλογικών Παραβάσεων, η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ. 1 του άρθρ. 12 ν. 3870/2010 λειτουργεί ως ειδικό, δικαιοδοτικό και ελεγκτικό όργανο.

Οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138), όπως ισχύει, αναφέρονται σε περιορισμούς για εμφανίσεις και παρουσίαση εκπομπών ή συμμετοχής σε εκπομπές σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς.

Σχετικά με το διαδίκτυο - με εξαίρεση τις προσωπικές ιστοσελίδες και τις ιστοσελίδες των συνδυασμών - ο υποψήφιος μπορεί να παραχωρήσει μια συνέντευξη ανά δικτυακό τόπο.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε ατομικό είτε συγκεντρωτικό παράβολο. Τα παράβολα υποψηφιοτήτων είναι διαθέσιμα στη σελίδα

https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo

Θα πρέπει να επιλέξετε ως Φορέα Δημοσίου το Υπουργείο «Δικαιοσύνης» και Κατηγορία Παραβόλου «Υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογές» ή «Υποψηφιότητα στις περιφερειακές εκλογές». Μπορείτε να επιλέξετε ατομικό ή συγκεντρωτικό παράβολο για το σύνολο ή μέρος του συνδυασμού.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρ. 7  Ν.3870/2010, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη και δήμαρχο συμπεριλαμβάνεται στο αντίστοιχο ανώτατο όριο, που προβλέπεται για τον οικείο συνδυασμό. Τούτο σημαίνει ότι, και τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν ανώτατο όριο δαπανών, το οποίο είναι το ίδιο με αυτό των υποψηφίων συμβούλων του συνδυασμού.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Κάθε υποψήφιος, εφόσον είναι έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, μπορεί να προσθέσει, ανεξαρτήτως σειράς, και το επώνυμο της συζύγου ή της συμβιούσης του. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η επισύναψη πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Στην αριθμ. 71015/29-08-2023 Υπουργική Απόφαση ( 5244 Β΄) περιγράφονται λεπτομερώς στο άρθρο 2 οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων. Οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων έχουν προσδιοριστεί για όλους τους δήμους με κριτήριο το εάν ένας δήμος, βάσει του νόμου έχει ή όχι δημοτικές κοινότητες. Συνεπώς οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων δεν μεταβάλλονται ανάλογα με το εάν ο συνδυασμός θα αποφασίσει να «κατεβάσει» υποψηφίους συμβούλους ή προέδρους στη συγκεκριμένη δημοτική κοινότητα.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Δεν υπάρχει περιορισμός στα banners, υπό την επιφύλαξη ωστόσο, της έκδοσης τιμολογίου και του υπολογισμού στις δαπάνες του συνδυασμού ή του υποψηφίου.

Θεωρείται ότι δεν τίθεται κανένας περιορισμός στη δημοσίευση άρθρων, δηλώσεων ή ομιλιών, περιοδειών και άλλων προεκλογικών δραστηριοτήτων των υποψηφίων, καθώς και των θέσεων των συνδυασμών, αλλά και συνεντεύξεων γραπτού κειμένου στο διαδίκτυο, με δεδομένο ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν δημοσιογραφική ύλη. Τι επιτρέπεται τελικά στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής κάλυψης;

Στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής κάλυψης επιτρέπονται στο διαδίκτυο η καταγραφή των δηλώσεων, ομιλιών κλπ. Επίσης επιτρέπεται η αναμετάδοση δηλώσεων ή συνεντεύξεων από άλλους δικτυακούς τόπους εφόσον υπάρχει η σχετική επισήμανση.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε το ΑΦΜ του επικεφαλής του συνδυασμού είτε το ΑΦΜ του συνδυασμού.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 116 του Ν. 4604/2019 (Α΄ 50)  τα πολιτικά κόμματα/συνασπισμοί κομμάτων μπορούν να προβαίνουν σε χρηματοδότηση των συνδυασμών.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Υποψήφιες που στην οικογενειακή τους μερίδα είναι εγγεγραμμένες με το επώνυμο του συζύγου τους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως πρώτο επώνυμο είτε το πατρικό είτε του συζύγου είτε μόνο ένα από αυτά. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η επισύναψη ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Όχι, αρκεί να είναι ομοιόμορφα και να τηρούνται οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Εκ του νόμου, δεν τίθεται περιορισμός.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε το ΑΦΜ του επικεφαλής του συνδυασμού είτε το ΑΦΜ του συνδυασμού.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Οι υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν με ίδια κεφάλαια, μέχρι το ύψος του ανώτατου ορίου δαπανών τους.

Οι συνδυασμοί μπορούν να χρηματοδοτηθούν από ίδια κεφάλαια εκ μέρους του επικεφαλής του συνδυασμού, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο δαπανών του συνδυασμού.

(βλ. το υπ’ αριθμ. 78543/20.09.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Εκλογών)

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Ναι. Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πέραν του ονόματος ή του επωνύμου του υποψηφίου και υποκοριστικό ή ψευδώνυμο, καλλιτεχνικό ή άλλο, αυτού, εφόσον με αυτό είναι ευρύτερα γνωστός. Στην περίπτωση αυτή, το υποκοριστικό ακολουθεί το όνομα ή το επώνυμο και τίθεται σε παρένθεση.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Για τις δημοτικές εκλογές, το νομοθετικό πλαίσιο δεν ορίζει ως άκυρο το ψηφοδέλτιο συνδυασμού που συμμετέχει στις εκλογές του οικείου δήμου και είναι ψηφοδέλτιο άλλης δημοτικής κοινότητας από αυτή που ανήκει το εκλογικό τμήμα. Επομένως, στην περίπτωση αυτή θεωρείται έγκυρο ως προς τον συνδυασμό και τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη οι σταυροί προτίμησης των υποψηφίων συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων ή των υποψηφίων προέδρων δημοτικής κοινότητας.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Η προβολή της δήλωσης προσμετράται ως εμφάνιση.

Εφόσον προβληθεί σε ένα κανάλι τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, ο συνδυασμός χάνει το δικαίωμα να παρουσιάσει τις θέσεις του στο εν λόγω κανάλι.

Εφόσον η δήλωση προβληθεί σε ένα κανάλι εθνικής εμβέλειας, ο συνδυασμός έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει τις θέσεις του στο εν λόγω κανάλι μία μόνο φορά.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Ναι μπορεί να πληρωθεί από οποιοδήποτε λογαριασμό.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Για την απόδοση ΑΦΜ ο ενδιαφερόμενος εκπρόσωπος υποβάλει στη ΔΟΥ της έδρας του συνδυασμού, συμπληρωμένη τη δήλωση – έντυπο Δ211 (πατήστε εδώ) στην οποία θα δηλώνεται μεταξύ άλλων το αποδεικτικό της έδρας, είτε αναγράφοντας τον αριθμό δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (για μίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση) ή τον ΑΤΑΚ  ακινήτου ιδιοκτησίας του το οποίο θα δηλώσει ως έδρα. Τη δήλωση – έντυπο Δ211 συνοδεύει Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής  αν δεν προσέρχεται ο ίδιος ο εκπρόσωπος,  η οποία θα αναφέρει το όνομα του συνδυασμού, τον επικεφαλής και τη διεύθυνση της έδρας.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Αν κάποιος κάνει χρήση του ΑΦΜ του συνδυασμού,  το ΑΦΜ αντιστοιχεί σε Νομικό Πρόσωπο και δε χρειάζεται η συμπλήρωση του πατρωνύμου.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Ειδικά για τις περιφερειακές εκλογές, το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο εάν χρησιμοποιηθεί σε εκλογικό τμήμα άλλης εκλοικής περιφέρειας κι όχι αυτής που αναγράφεται πάνω σε αυτό, σύμφωνα με την περ. στ) της παρ.1 του άρθρου 56 του ν.4804/2021.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3870/2010 ως εμφανίσεις οι οποίες υπολογίζονται στο όριο είναι οι συνεντεύξεις των υποψηφίων (συμπεριλαμβανομένων αυτών που διεξάγονται στο πλαίσιο του δελτίου ειδήσεων), η συμμετοχή σε οργανωμένες συζητήσεις και η κάλυψη κατόπιν αιτήματος της προεκλογικής τους δραστηριότητας.

Δεν θεωρείται εμφάνιση η κάλυψη της προεκλογικής δραστηριότητας εφόσον γίνεται στα πλαίσια της δημοσιογραφικής ανάδειξης του γεγονότος και δεν προβάλλεται απόσπασμα της ομιλίας.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Από την επιλογή «Παράβολα», γίνεται η καταχώρηση των παράβολων του Συνδυασμού. Κάθε Συνδυασμός πρέπει να καταχωρίσει και να υποβάλει ανάλογα με τον τύπο υποψηφίου, το αντίστοιχο παράβολο. Η υποβολή γίνεται με χρήση ηλεκτρονικών παράβολων τα οποία δηλώνονται στην εφαρμογή. Τα ηλεκτρονικά παράβολα μπορεί να είναι είτε ατομικά, δηλαδή ένα παράβολο ανά υποψήφιο, είτε ένα ή περισσότερα συγκεντρωτικά παράβολα, που καλύπτουν το συνολικό απαιτούμενο ποσό του Συνδυασμού. Η κάλυψη του συνολικού απαιτούμενου ποσού του συνδυασμού στη περίπτωση χρήσης παραβόλων συνόλου ή μέρους του Συνδυασμού είναι υποχρεωτική, για την ανακήρυξη του Συνδυασμού. Σε αντίθετη περίπτωση θα εμφανιστεί σχετικό λάθος κατά τον έλεγχο του Συνδυασμού, και κατά την υποβολή του Συνδυασμού. Με την ενεργοποίηση της επιλογής Παράβολα ανοίγει η σελίδα με την λίστα των παράβολων που έχει ήδη καταχωρηθεί για τον Συνδυασμό.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

1η περίπτωση: Η ταυτοποίηση δεν είναι δυνατή λόγω σφάλματος στα στοιχεία του υποψηφίου που έχουν καταχωριστεί στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ . Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος  επικοινωνεί με την  αρμόδια ΔΟΥ του, δηλώνει ότι είναι υποψήφιος στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές  και αιτείται την άμεση διόρθωση των στοιχείων του,  προσκομίζοντας  την αστυνομική ταυτότητα ή Ελληνικό διαβατήριο από τα οποία προκύπτει η ορθή αναγραφή των στοιχείων ταυτοποίησής του. Μόλις πραγματοποιηθεί η αιτούμενη διόρθωση στοιχείων στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, ο υποψήφιος επαναλαμβάνει τη διαδικασία ηλεκτρονικής ταυτοποίησής του στην πύλη υποψηφιοτήτων αυτοδιοικητικών εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.

2η περίπτωση: Η ταυτοποίηση δεν είναι δυνατή λόγω μεταβολής στοιχείων του υποψηφίου μετά την οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων. Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος  επικοινωνεί με την αρμόδια ΔΟΥ του, δηλώνει ότι είναι υποψήφιος στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές  και αιτείται την άμεση μεταβολή των στοιχείων του στην προτέρα κατάσταση προ της τελευταίας μεταβολής. Μόλις πραγματοποιηθεί η αιτούμενη διόρθωση στοιχείων στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, ο υποψήφιος επαναλαμβάνει τη διαδικασία ηλεκτρονικής ταυτοποίησής του στην πύλη υποψηφιοτήτων αυτοδιοικητικών εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.

3η  περίπτωση: Ο υποψήφιος είναι σωστά εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους αλλά δεν έχει εκδώσει νέα Αστυνομική Ταυτότητα με τα σωστά στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος εκδίδει νέα Αστυνομική ταυτότητα και επικοινωνεί με την αρμόδια ΔΟΥ του, δηλώνει ότι είναι υποψήφιος στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές  και αιτείται την άμεση διόρθωση των στοιχείων του,  προσκομίζοντας  την νέα αστυνομική ταυτότητα ή Ελληνικό διαβατήριο από τα οποία προκύπτει η ορθή αναγραφή των στοιχείων ταυτοποίησής του.

4η περίπτωση: ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Αν η διόρθωση των στοιχείων του υποψηφίου δεν είναι εφικτή για οποιοδήποτε λόγο, ο υποψήφιος παραδίδει στον αρμόδιο εκπρόσωπο του συνδυασμού που έχει εξουσιοδοτηθεί για την καταχώριση των στοιχείων των υποψηφίων στην πλατφόρμα  δήλωσης υποψηφιοτήτων Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνει τη υποψηφιότητά του. Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του συνδυασμού ψηφιοποιεί και αναρτά στην πύλη υποψηφιοτήτων την υπεύθυνη δήλωση, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες χρήσης του συστήματος. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα εντοπίζει ως σφάλμα την έλλειψη ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, χωρίς ωστόσο να εμποδίζει την περαιτέρω υποβολή της συγκεκριμένης υποψηφιότητας. Ταυτόχρονα το σύστημα επισημαίνει στο αρμόδιο Πρωτοδικείο το εν λόγω σφάλμα, προκειμένου να αποφασίσει αν θα γίνει τελικά δεκτή η συγκεκριμένη  υποψηφιότητα.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Κατ΄εξαίρεση, αντί για την ηλεκτρονική επικύρωση από τους ίδιους τους υποψηφίους της υποψηφιότητάς τους, ο επικεφαλής του συνδυασμού μπορεί να επισυνάψει, στην ηλεκτρονική Πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, είτε με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία (π.χ. ΚΕΠ), ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ).

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης παρατίθεται στο Παράρτημα της αριθμ. 849/Α.Π.65437/3.8.2023 Εγκύκλιου για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου.

Προσοχή! Στην περίπτωση επικύρωσης υποψηφιότητας με Υπεύθυνη Δήλωση η ένδειξη για την Επικύρωση Υποψηφιότητας παραμένει «εκκρεμής» καθώς η Επικύρωση με Υπεύθυνη Δήλωση θα ελεγχθεί από το Πρωτοδικείο.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Στις δημοτικές εκλογές, σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, ο συνδυασμός οφείλει να εκτυπώσει και να παραδώσει στον δήμο νέα ψηφοδέλτια, με διάσταση  14x20 εκατοστά του μέτρου περίπου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 παρ. 6 του ν. 4804/2021 και την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 71015/29-08-2023 (5244 Β΄).

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Χρησιμοποιήστε την επιλογή «Έλεγχος σε Μητρώο Πολιτών», με την οποία το σύστημα θα πραγματοποιήσει αυτόματα διασταυρωτικό έλεγχο με τις εγγραφές Δημοτολογίου του συγκεκριμένου Δήμου στον οποίο έγινε η μεταδημότευση. Αν  η μεταδημότευση δεν επαληθευτεί, σημαίνει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διοικητική διαδικασία στον δήμο υποδοχής, ή έχει γίνει κάποιο σφάλμα με ευθύνη του δήμου, ο οποίος είναι και ο μόνος αρμόδιος να την ολοκληρώσει/διορθώσει.

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές