ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 21 Απριλίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση
29.08.2019 Αρ. 96 Οδηγίες σχετικά µε την κατάταξη – το̟ποθέτηση του ̟προσω̟πικού των νέων δήµων και των νοµικών ̟προσώ̟πων α̟πό 1-9-2019 – κατάρτιση ̟πάγιων ΟΕΥ- λοι̟πά θέµατα ̟προσω̟πικού ̟που ρυθµίζονται α̟πό τις διατάξεις των άρθρων 155 και 156 του ν. 4600/2019 (Α΄43).
ΑΔΑ: Ω8ΝΖ465ΧΘ7-5Ξ3
20.08.2019 Αρ. 83 Οργάνωση και Λειτουργία των συνιστώμενων δήμων του άρθρου 154 του Ν.4600/2019 (Α’ 43)
ΑΔΑ: Ψ2Η5465ΧΘ7-ΜΝΒ