ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 21 Απριλίου 2024
Πολιτικές και Δράσεις

Το Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών είναι έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο των ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το συντονισμό του έργου έχει το υπουργείο Εσωτερικών ως κύριος του έργου και τη διαχείρισή του η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ως δικαιούχος του έργου.


Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών (ΠΣ ΜΗΠΟΛ)