ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023
Πολιτικές και Δράσεις

Το Μητρώο Πολιτών (ΜΠ) είναι το νέο πληροφοριακό σύστημα εθνικής εμβέλειας του Υπουργείου Εσωτερικών που διασυνδέει επιγραμμικά τις υπηρεσίες ληξιαρχείου και δημοτολογίου όλης της χώρας. Το ΜΠ έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία από τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 και σε αυτό εντάσσεται το σύνολο των στοιχείων των πολιτών που αφορούν σε γεγονότα δημοτολογίου και ληξιαρχείου τα οποία καθίστανται διαθέσιμα στους φορείς που είναι διαπιστευμένοι στο σύστημα.

Διαπιστευμένοι φορείς στο Μητρώο Πολιτών (κατά την έννοια του Άρθρου 118 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α) ονομάζονται οι φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, των οποίων τα πληροφοριακά συστήματα διασυνδέονται ηλεκτρονικά και έχουν πρόσβαση σε αυτό μέσω κατάλληλης διαδικτυακής διεπαφής. Η πρόσβαση αφορά μόνο στην ανάγνωση ή άντληση από το Μητρώο Πολιτών των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Η ανωτέρω πρόσβαση και η επεξεργασία των στοιχείων από τους διαπιστευμένους φορείς πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων.

Μητρώο Διαπιστευμένων Φορέων βάσει του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄)

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134/09-08-2019), η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί πλέον τον μοναδικό αρμόδιο φορέα για τη διατομεακή διαλειτουργικότητα και τη διαλειτουργικότητα των επιμέρους μητρώων των Φορέων του Δημόσιου Τομέα και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (παρ.1, άρθρο 48). Με την υπ’ αριθ. 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 (ΦΕΚ 3990Β) Απόφαση Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης», καθορίζονται και εξειδικεύονται οι διαδικασίες έγκρισης και διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δημοσίου, του ευρύτερου Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Βάσει της υπ. αριθμ. 132054 ΕΞ 2019/21.11.2019 (ΦΕΚ 4397 Β’/07.11.2019) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Επικρατείας – “Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης”, αποφασίζεται η διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107) του Υπουργείου Εσωτερικών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με σκοπό τη συνεχή παροχή επικαιροποιημένων στοιχείων για την επίτευξη διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου  Δημοσίου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α’ 138) και για την επίτευξη διατομεακής διαλειτουργικότητας.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ. αριθμ. 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 (ΦΕΚ Β΄3990/01.10.2019) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Επικρατείας καθορίζεται η Διαδικασία Ένταξης σε Παραγωγική Λειτουργία ενός αιτήματος Διαλειτουργικότητας. Στις ηλεκτρονικές διαδρομές της ΓΓΠΣΔΔ, που παρατίθεται, υπάρχουν οι πληροφορίες για τις Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Μητρώου Πολιτών μέσω ΚΕΔ.

Ληξιαρχικές Πράξεις:
https://gsis.gr/dimosia-dioikisi/ked/webservices/MHTROO%20POLITON%20lixiarxikes%20praxeis

Πιστοποιητικά Δημοτολογίου:
https://gsis.gr/dimosia-dioikisi/ked/webservices/mitroo-politon-pistopoiitika

Μητρώο Διαπιστευμένων Φορέων–Εφαρμογή του ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄)
1. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης ΝΟΜΟΣ 4144/2013 ΦΕΚ Α’ 88/18-04-2013
ΥΑ υπ. αριθμ. 132054 ΕΞ 2019/21.11.2019 (ΦΕΚ 4397 Β’/ 2019) – Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη www.gov.gr
(ΦΕΚ Β’ 4397/29-11-2019)
(ΥΑ 132054/31-11-2019   ΑΔΑ: Ψ9Α046ΜΤΛΠ-6ΘΛ)
(ΩΖ7246ΜΤΛΠ-ΔΞΜ/23-6-2021)
2. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Διασύνδεση της ΑΑΔΕ με το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.). Διασύνδεση της ΑΑΔΕ με το Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» του ΥΠ.ΕΣ.
(ΦΕΚ Β’ 4632/16-12-2020)
(ΥΑ 133160/25-11-2019 ΑΔΑ: 6ΒΧΧ46ΜΤΛΠ-672)
(ΥΑ 20299 ΕΞ 2021) (ΦΕΚ Β΄ 2663)
Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων», «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης» και «Άντληση πληροφοριών για παραμέτρους Μητρώου Πολιτών» στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (15131/18-4-2022) 6ΑΒΝ46ΜΤΛΠ-Α20
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «EISPRAXIS» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 33365/1-8-2022) (ΦΕΚ 4151)
3. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών «Ληξιαρχικές Πράξεις θανάτου» & «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης» του Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» του ΥΠ.ΕΣ.στον Ε.Φ.Κ.Α.
(ΦΕΚ Β’ 1658/4-5-2020)
(ΥΑ 10245/27-4-2020 ΑΔΑ: Ψ2Κ046ΜΤΛΠ-ΒΙΠ)
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών του Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» του ΥΠ.ΕΣ. στον Ε.Φ.Κ.Α.
(ΦΕΚ Β’ 1408/15-4-2020)
(ΥΑ 8011/31-3-2020 ΑΔΑ: 63ΝΑ46ΜΤΛΠ-02Δ)
9ΟΤΨ46ΜΤΛΠ-ΞΚΧ 6Σ4Φ46ΜΤΛΠ-90Υ Ρ13146ΜΤΛΠ-Γ1Κ
(ΦΕΚ Β’ 1658/4-5-2020)  (ΥΑ 10245/27-4-2020   ΑΔΑ: Ψ2Κ046ΜΤΛΠ-ΒΙΠ)
Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών “Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων” και “Πιστοποιητικά Αστικής Δημοτολογικής Κατάστασης” του Μητρώου Πολιτών του Υπ. Εσωτερικών στο Π.Σ. “ORION” του e-Ε.Φ.Κ.Α.  (ΦΕΚ Β΄ 850/4-3-2021) (ΥΑ 5404/25-2-2021)
4. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ(ΗΔΙΚΑ) Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων» του Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» του ΥΠ.ΕΣ. στην Η.ΔΙ.Κ.Α.
(ΦΕΚ Β’ 1940/21-5-2020)
(ΥΑ 11655/12-5-2020 ΑΔΑ: 9ΝΞΨ46ΜΤΛΠ-57Ν) ΨΚΚΠ46ΜΤΛΠ-ΣΔΑ
Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών” ΚΥΑ Αριθμ. Δ 11 / οικ.28711/1021/16-7-2020 (ΦΕΚ 2882/16-7-2020)
Χορήγηση ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών  9ΨΞΑ46ΜΤΛΠ-ΒΣΤ
5. Υπουργείο Οικονομικών – Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών
«Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων -ΨΥΔΗΠΕΕΚ»
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο Υπ. Οικονομικών – Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. – Υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών» του Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» του ΥΠ.ΕΣ (ΥΑ 33501/27-11-2020)
(ΦΕΚ 5289 Β 1-12-2020) Ω5Η946ΜΤΛΠ-093
Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών “Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων” και “Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης” στο πληροφοριακό σύστημα «ΨΥΔΗΠΕΕΚ- Δημόσια Περιουσία» του Υπουργείου Οικονομικών  μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΥΑ 12380 ΕΞ 2022)  (ΦΕΚ 1544/1-4-2022) (15132/18-4-2022)
6. Υπουργείο Εξωτερικών ΚΥΑ υπ. αριθμ. 1043
(ΦΕΚ 195/Β/31-01-2019)
H πρόσβαση επιτρέπει την Έκδοση Βεβαιώσεων Γέννησης και Οικογενειακής Κατάστασης από τις Προξενικές Αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών προς εξυπηρέτηση των διαμενόντων στην αλλοδαπή Ελλήνων υπηκόων.
Ενδεικτικά αναφέρεται η ηλεκτρονική αυτεπάγγελτη αναζήτηση της Δημοτολογικής κατάστασης με σκοπό την έκδοση/ανανέωση Διαβατηρίων των διαμενόντων στην αλλοδαπή Ελλήνων υπηκόων.
7. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων», «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης» και «Άντληση πληροφοριών για παραμέτρους Μητρώου Πολιτών» του Μητρώου Πολιτών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (31957/20-7-2022)
(ΥΑ 23995/14.6.2022) (ΦΕΚ 3097) (ΦΕΚ 3006)
8. Μετοχικό Ταμείο Στρατού Διάθεσηδιαδικτυακών υπηρεσιών «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων» και «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης» στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού ΥΑ 21374 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ Β΄ 2856)
(22842/7.6.2022)
9. Yπουργείο Εθνικής Άμυνας Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων» στο Yπουργείο Εθνικής Άμυνας μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΥΑ 253/5-1-2022) (ΦΕΚ 71/17-1-2022) (22844/7.6.2022)
10. Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης.
(ΦΕΚ 1767/8-5-2020)
Πρώτη εγγραφή σε νηπιαγωγείο.
ΦΕΚ Τεύχος Β’, Αρ. Φύλλου 1767, ΚΥΑ Αριθμ. 53128/Δ1.
Απόφαση140832/Ζ1/25-8-2017 (Β’2993/31.08.2017): στην οποία καθορίζεται η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, καθώς και η τροποποιητική της 72647/Ζ1/15-05-2019 (Β’1688/15.05.2019)
ΩΗΘΤ46ΜΤΛΠ-ΚΔ4 (16016/29-4-2022) (ΑΔΑ: 69ΑΔ46ΜΤΛΠ-ΒΟ5)
(ΥΑ 23483/14-7-2021) (ΦΕΚ 3088/2021)
11. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης.
Επιβεβαίωση Στοιχείων Υποψηφίων.
α. Διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί αρμοδιοτήτων ΑΣΕΠ (ν. 2190/1994 κ. ά.).
β. Διατάξεις του ν. 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις.
γ. Διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 4624/2019, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EE 2016/679) για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, των σχετικών κανονιστικών πράξεων και των οδηγιών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
δ. Βασικές αρχές που θέτει το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλ. Διακυβέρνησης.
Ψ0ΖΠ46ΜΤΛΠ-1Ι0 (ΥΑ 33495/27-11-2020) (ΦΕΚ 5336/3-12-2020)
12. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης Α.Ε. Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης.
KYA 57382/30.05.2019
(ΦΕΚ 2774/8-7-2020) (ΚΥΑ 71383/8-7-2020) 6ΞΗΜ46ΜΤΛΠ-9Ψ9
13. 22 Δήμοι Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» σε 22 Δήμους, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (31961/20-7-2022)
14. Φορείς του Δημοσίου Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αναζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης και υποκαταστημάτων» σε πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημοσίου τομέα, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (31960/20-7-2022)
15. Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία οικογενειακής κατάστασης από Φορολογικό Μητρώο», μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (31959/20-7-2022)
16. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης» μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (31956/20-7-2022) (ΥΑ 23996/14.6.2022)
17. Υπουργείο Οικονομικών Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων» και «Στοιχεία Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης» μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (15132/18-4-2022)

 

Μητρώο Διαπιστευμένων Φορέων–Εφαρμογή του ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄) – Χρήση του Client παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών του ΥΠΕΣ.
1. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) δεδομένων:
• Ληξιαρχικές Πράξεις
• Στοιχεία Δημοτολογικής Κατάστασης και Πιστοποιητικά του Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών»
Έγκριση του Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ
9Ω6Κ46ΜΤΛΠ-ΟΨΩ

 

Μητρώο Διαπιστευμένων Φορέων υπό ένταξη στις διατάξεις του ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄)
Α.Α. Φορέας Πράξη διαπίστευσης Οφέλη της Χορηγούμενης Πρόσβασης
1. Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α. Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. 23249(ΦΕΚ 2034/Β/05-06-2018) H πρόσβαση επιτρέπει την κατάργηση υποχρέωσης προσκόμισης βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης για τη διαπίστωση της Δημοτολογικής κατάστασης των ωφελούμενων/αιτούντων χορήγησης επιδόματος ή άλλης παροχής από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α.
Ενδεικτικά αναφέρεται η ηλεκτρονική αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση (Α21).
2. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. 4124 (ΦΕΚ 767/Β/06-03-2019) H πρόσβαση επιτρέπει την κατάργηση υποχρέωσης προσκόμισης βεβαίωσης γέννησης ή/και οικογενειακής κατάστασης για τη διαπίστωση της Δημοτολογικής κατάστασης των πολιτών, για την ταχύτερη άσκηση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως είναι η εγγραφή μαθητών σε Γυμνάσια/Λύκεια, οι Εγγραφές – Μετεγγραφές μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια, οι  Μετεγγραφές φοιτητών, η Παροχή Στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές, οι Διορισμοί /Προσλήψεις Εκπαιδευτικών, κ.α.
3. Ειδικός Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. 15918 (ΦΕΚ 1239/Β/11-04-2019) H πρόσβαση επιτρέπει την Χορήγηση οικογενειακού επιδόματος σε Ναυτικούς με θαλάσσια υπηρεσία και τέκνα στο έτος αναφοράς. Σε πιλοτική λειτουργία μέσω Κ.Ε.Δ.

 

Διαδικασία Διαπίστευσης Φορέων για πρόσβαση στις Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Μητρώου Πολιτών

  1. Ο ενδιαφερόμενος Φορέας οφείλει να υποβάλει σχετικό γραπτό αίτημα προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών (Δ/νση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης). Για την τεκμηρίωση του αιτήματος θα πρέπει το αίτημα να συνοδεύεται συνημμένα από το ερωτηματολόγιο.
  2. Ταυτόχρονα ο Φορέας πρέπει να υποβάλει αίτημα προς το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων (ΕΔΑ) του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ).O Φορέας μπορεί να προσπελάσει την ΕΔΑ από τον σύνδεσμο https://www1.gsis.gr/eda, χρησιμοποιώντας τα credentials Taxisnet του Φορέα.
  3. Στην ΕΔΑ υπάρχουν Διαδικτυακές υπηρεσίες που παρέχονται από το ΚΕΔ και πρέπει να γίνει αίτημα για χρήση κάποιας διαδικτυακής υπηρεσίας. Επίσης, μπορεί να γίνει αίτημα και για διαδικτυακές υπηρεσίες που δεν υπάρχουν ώστε να δρομολογηθεί η επαφή με τον πάροχο για πιθανή ανάπτυξη και διάθεσή τους.
  4. Για χρήση κάποιας διαδικτυακής υπηρεσίας που υπάρχει, θα πρέπει να οριστεί το Πληροφοριακό σύστημα και να εξουσιοδοτήσει χρήστη/ες ως Διαχειριστές Διαδικτυακών Υπηρεσιών», που θα χειριστεί το αντίστοιχο αίτημα. Οι Διαχειριστές Διαδικτυακών Υπηρεσιών θα συνδεθεί στην εφαρμογή ΕΔΑ με τα προσωπικά του credentials του TaxisNet και θα υποβάλλει το αίτημα. Σχετικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε σταεγχειρίδιατης ΕΔΑ που μπορούν να αποσταλούν από το ΚΕΔ.
  5. Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας αναπτύσσει και παρέχει webservices με δομημένο τρόπο ακολουθώντας τις συμβάσεις ασφάλειας. Κάθε κλήση περιέχει auditrecord με πληροφορίες της μονάδας που κάνει την κλήση, IPaddress, χρόνο κλήσης. Τα στοιχεία auditing αποθηκεύονται στο ΚΕΔ βάσει Πολιτικής Ορθής Χρήσης του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  6. Για την καλύτερη επικοινωνία μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση kedg2g@gsis.gr
  7. Με βάση τα ανωτέρω εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης), βάσει της οποίας καθορίζεται ο σκοπός της παρεχόμενης πρόσβασης στον ενδιαφερόμενο Φορέα, καθώς και τα αρμόδια όργανα ή υπηρεσίες για την τήρηση των όρων διασύνδεσης και χρήσης του Μητρώου Πολιτών.
  8. Με την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασής το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο Φορέας συντάσσουν το προβλεπόμενο πρωτόκολλο συνεργασίας όπου καθορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων διαδικτυακών, ο τρόπος αξιοποίησης και χρήσης αυτών, οι ειδικότεροι όροι της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων και οι ειδικότερες παρεχόμενες μέσω αυτού υπηρεσίες. (παρ.5 του Άρθρου 118 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α)).
  9. Η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης και η συνυπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας σηματοδοτεί την παραγωγική λειτουργία της πρόσβασης.