ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 03 Δεκεμβρίου 2022
Πολιτικές και Δράσεις

Το Μητρώο Πολιτών (ΜΠ) είναι το νέο πληροφοριακό σύστημα εθνικής εμβέλειας του Υπουργείου Εσωτερικών που διασυνδέει επιγραμμικά τις υπηρεσίες ληξιαρχείου και δημοτολογίου όλης της χώρας. Το ΜΠ έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία από τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 και σε αυτό εντάσσεται το σύνολο των στοιχείων των πολιτών που αφορούν σε γεγονότα δημοτολογίου και ληξιαρχείου τα οποία καθίστανται διαθέσιμα στους φορείς που είναι διαπιστευμένοι στο σύστημα.

Διαπιστευμένοι φορείς στο Μητρώο Πολιτών (κατά την έννοια του Άρθρου 118 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α) ονομάζονται οι φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, των οποίων τα πληροφοριακά συστήματα διασυνδέονται ηλεκτρονικά και έχουν πρόσβαση σε αυτό μέσω κατάλληλης διαδικτυακής διεπαφής. Η πρόσβαση αφορά μόνο στην ανάγνωση ή άντληση από το Μητρώο Πολιτών των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Η ανωτέρω πρόσβαση και η επεξεργασία των στοιχείων από τους διαπιστευμένους φορείς πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων.

Μητρώο Διαπιστευμένων Φορέων βάσει του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄)

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134/09-08-2019), η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί πλέον τον μοναδικό αρμόδιο φορέα για τη διατομεακή διαλειτουργικότητα και τη διαλειτουργικότητα των επιμέρους μητρώων των Φορέων του Δημόσιου Τομέα και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (παρ.1, άρθρο 48). Με την υπ’ αριθ. 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 (ΦΕΚ 3990Β) Απόφαση Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης», καθορίζονται και εξειδικεύονται οι διαδικασίες έγκρισης και διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δημοσίου, του ευρύτερου Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. .

Βάσει της υπ. αριθμ. 132054 ΕΞ 2019/21.11.2019 (ΦΕΚ 4397 Β’/07.11.2019) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Επικρατείας – “Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης”, αποφασίζεται η διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107) του Υπουργείου Εσωτερικών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με σκοπό τη συνεχή παροχή επικαιροποιημένων στοιχείων για την επίτευξη διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου  Δημοσίου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α’ 138) και για την επίτευξη διατομεακήςδιαλειτουργικότητας.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ. αριθμ. 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 (ΦΕΚ Β΄3990/01.10.2019) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Επικρατείας καθορίζεται η Διαδικασία Ένταξης σε Παραγωγική Λειτουργία ενός αιτήματος Διαλειτουργικότητας:

Μητρώο Διαπιστευμένων Φορέων–Εφαρμογή του ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄)

1. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης ΝΟΜΟΣ 4144/2013 ΦΕΚ Α’ 88/18-04-2013
ΥΑ υπ. αριθμ. 132054 ΕΞ 2019/21.11.2019 (ΦΕΚ 4397 Β’/ 2019) – “Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.”
2. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ΥΑ υπ. αριθμ. 133160 ΕΞ 2019/25.11.2019 (ΦΕΚ 4632 Β’/ 2019) –  “Διασύνδεση της ΑΑΔΕ με το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.).”
Εκκρεμεί υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας
3. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών «Ληξιαρχικές Πράξεις θανάτου» & «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης» του Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» του ΥΠ.ΕΣ.στον Ε.Φ.Κ.Α.
(ΦΕΚ Β’ 1658/4-5-2020)
(ΥΑ 10245/27-4-2020 ΑΔΑ: Ψ2Κ046ΜΤΛΠ-ΒΙΠ)
• Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών του Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» του ΥΠ.ΕΣ. στον Ε.Φ.Κ.Α.
(ΦΕΚ Β’ 1408/15-4-2020)
(ΥΑ 8011/31-3-2020 ΑΔΑ: 63ΝΑ46ΜΤΛΠ-02Δ)
4. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ(ΗΔΙΚΑ) Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων» του Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» του ΥΠ.ΕΣ. στην Η.ΔΙ.Κ.Α.
(ΦΕΚ Β’ 1940/21-5-2020)
(ΥΑ 11655/12-5-2020 ΑΔΑ: 9ΝΞΨ46ΜΤΛΠ-57Ν)
5. Υπουργείο Οικονομικών – Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών
«Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων -ΨΥΔΗΠΕΕΚ»
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο Υπ. Οικονομικών – Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. – Υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών» του Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» του ΥΠ.ΕΣ (ΦΕΚ 5289 Β 1-12-2020)
Η Διεύθυνση υπάγεται πλέον στην ΓΓΠΣΔΔ.

 

Μητρώο Διαπιστευμένων Φορέων–Εφαρμογή του ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄) – Χρήση του Client παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών του ΥΠΕΣ.

1. Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Μ.Τ.Σ.) Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού των κατηγοριών δεδομένων:

•Ληξιαρχικές Πράξεις
•Στοιχεία Δημοτολογικής Κατάστασης και Πιστοποιητικά του Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών»

Έγκριση του Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ
6Ζ2Ξ46ΜΤΛΠ-ΥΞΕ

2. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) δεδομένων:

•Ληξιαρχικές Πράξεις
•Στοιχεία Δημοτολογικής Κατάστασης και Πιστοποιητικά του Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών»

Έγκριση του Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ
9Ω6Κ46ΜΤΛΠ-ΟΨΩ

 

Μητρώο Διαπιστευμένων Φορέων υπό ένταξη στις διατάξεις του ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄)

Α.Α. Φορέας Πράξη διαπίστευσης Οφέλη της Χορηγούμενης Πρόσβασης
1. Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α. Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. 23249(ΦΕΚ 2034/Β/05-06-2018) H πρόσβαση επιτρέπει την κατάργηση υποχρέωσης προσκόμισης βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης για τη διαπίστωση της Δημοτολογικής κατάστασης των ωφελούμενων/αιτούντων χορήγησης επιδόματος ή άλλης παροχής από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α.
Ενδεικτικά αναφέρεται η ηλεκτρονική αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση (Α21) .
2. Υπουργείο Εξωτερικών Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. 1043 (ΦΕΚ
195 /Β/31-01-2019)
H πρόσβαση επιτρέπει την Έκδοση Βεβαιώσεων Γέννησης και Οικογενειακής Κατάστασης από τις Προξενικές Αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών προς εξυπηρέτηση των διαμενόντων στην αλλοδαπή Ελλήνων υπηκόων.
Ενδεικτικά αναφέρεται η ηλεκτρονική αυτεπάγγελτη αναζήτηση της Δημοτολογικής κατάστασης με σκοπό την έκδοση/ανανέωση Διαβατηρίων των διαμενόντων στην αλλοδαπή Ελλήνων υπηκόων
3. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. 4124 (ΦΕΚ 767/Β/06-03-2019) H πρόσβαση επιτρέπει την κατάργηση υποχρέωσης προσκόμισης βεβαίωσης γέννησης ή/και οικογενειακής κατάστασης για τη διαπίστωση της Δημοτολογικής κατάστασης των πολιτών, για την ταχύτερη άσκηση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως είναι η εγγραφή μαθητών σε Γυμνάσια/Λύκεια, οι Εγγραφές – Μετεγγραφές μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια, οι  Μετεγγραφές φοιτητών, η Παροχή Στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές, οι Διορισμοί /Προσλήψεις Εκπαιδευτικών, κ.α.
4. Ειδικός Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. 15918 (ΦΕΚ 1239/Β/11-04-2019) H πρόσβαση επιτρέπει την Χορήγηση οικογενειακού επιδόματος σε Ναυτικούς με θαλάσσια υπηρεσία και τέκνα στο έτος αναφοράς. Σε πιλοτική λειτουργία μέσω Κ.Ε.Δ.

 

Μητρώο Φορέων υπό Διαπίστευση για ένταξη στις διατάξεις του ν.4623/2019(ΦΕΚ 134 Α΄)

Α.Α. Φορέας Στάδιο πριν την διαπίστευση
1. ΚΕΠ- ΕΡΜΗΣ (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης) ΚΥΑ 7228/24.02.2014
ΦΕΚ Β 457 25/2/2014
Στάδιο ένταξης στη νέα διαλειτουργικότητα μέσω του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
2. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
ΚΥΑ 16710/25.04.2014
Έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης η ένταξη στη νέα διαλειτουργικότητα . Σε πιλοτική λειτουργία.
3. Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) Έχει αποσταλεί προς έγκριση στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχέδιο Μνημονίου Διαλειτουργικότητας.
4. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Στρατολογία) ΥΑ 46920/21-11-2013
Στάδιο επαφών για ένταξη στη νέα διαλειτουργικότητα.
5. Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)
(Πρώην) Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)
ΥΑ 46920/21-11-2013
Στάδιο επαφών για ένταξη στη νέα διαλειτουργικότητα
6. Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ.) ΝΟΜΟΣ 4144/2013 ΦΕΚ Α’ 88/18-04-2013
Στάδιο επαφών για ένταξη στη νέα διαλειτουργικότητα.
7. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) Έχει αποσταλεί επίσημο αίτημα από το Φορέα.
Αποστολή Ερωτηματολογίου από τον ΑΣΕΠ στο ΥΠΕΣ.
Σε πιλοτική λειτουργία.
8. Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος και Ελληνικής Ακτοφυλακής – Υπουργείου Ναυτιλίας Έχει αποσταλεί επίσημο αίτημα από τον Φορέα. Στάδιο επικοινωνίας με Φορέα για συνάντηση και μελέτη προδιαγραφών
9. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου Επικοινωνία με Φορέα – Μελέτη  Προδιαγραφών για ένταξη στη νέα διαλειτουργικότητα.
10. Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) Έχει πραγματοποιηθεί συνάντηση για καθορισμό διασύνδεσης. Εκκρεμεί η αποστολή επίσημου αιτήματος και ερωτηματολογίου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο ΥΠΕΣ.
11. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Έχει αποσταλεί επίσημο αίτημα από το Φορέα. Εξετάζεται η διασύνδεση.
12. Υπουργείο Δικαιοσύνης Στάδιο επαφών για ένταξη στη νέα διαλειτουργικότητα.
13. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει αποσταλεί επίσημο αίτημα από το Φορέα.
Εκκρεμότητα αποστολής ερωτηματολογίου από το Φορέα στο ΥΠΕΣ και έγκριση.
14. Υπουργείο Οικονομικών- Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης Έχει αποσταλεί επίσημο αίτημα από το Φορέα.
Σε πιλοτική λειτουργία.
15. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) Έχει αποσταλεί επίσημο αίτημα από το Φορέα.
Εκκρεμότητα αποστολής ερωτηματολογίου από την ΚΕΔΕ στο ΥΠΕΣ και έγκριση.
16. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Έχει αποσταλεί επίσημο αίτημα από το Φορέα.
Εκκρεμότητα αποστολής ερωτηματολογίου από το Φορέα στο ΥΠΕΣ και έγκριση.
17. Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού Έχει αποσταλεί επίσημο αίτημα από το Φορέα.
Εκκρεμότητα αποστολής ερωτηματολογίου από τον ΟΑΕΔ στο ΥΠΕΣ και έγκριση.

 

Διαδικασία Διαπίστευσης Φορέων για πρόσβαση στις Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Μητρώου Πολιτών

  1. Ο ενδιαφερόμενος Φορέας οφείλει να υποβάλει σχετικό γραπτό αίτημα προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών (Δ/νση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης). Για την τεκμηρίωση του αιτήματος θα πρέπει το αίτημα να συνοδεύεται συνημμένα από το ερωτηματολόγιο.
  2. Ταυτόχρονα ο Φορέας πρέπει να υποβάλει αίτημα προς το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων (ΕΔΑ) του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ).O Φορέας μπορεί να προσπελάσει την ΕΔΑ από τον σύνδεσμο https://www1.gsis.gr/eda, χρησιμοποιώντας τα credentials Taxisnet του Φορέα.
  3. Στην ΕΔΑ υπάρχουν Διαδικτυακές υπηρεσίες που παρέχονται από το ΚΕΔ και πρέπει να γίνει αίτημα για χρήση κάποιας διαδικτυακής υπηρεσίας. Επίσης, μπορεί να γίνει αίτημα και για διαδικτυακές υπηρεσίες που δεν υπάρχουν ώστε να δρομολογηθεί η επαφή με τον πάροχο για πιθανή ανάπτυξη και διάθεσή τους.
  4. Για χρήση κάποιας διαδικτυακής υπηρεσίας που υπάρχει, θα πρέπει να οριστεί το Πληροφοριακό σύστημα και να εξουσιοδοτήσει χρήστη/ες ως Διαχειριστές Διαδικτυακών Υπηρεσιών», που θα χειριστεί το αντίστοιχο αίτημα. Οι Διαχειριστές Διαδικτυακών Υπηρεσιών θα συνδεθεί στην εφαρμογή ΕΔΑ με τα προσωπικά του credentials του TaxisNet και θα υποβάλλει το αίτημα. Σχετικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε σταεγχειρίδιατης ΕΔΑ που μπορούν να αποσταλούν από το ΚΕΔ.
  5. Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας αναπτύσσει και παρέχει webservices με δομημένο τρόπο ακολουθώντας τις συμβάσεις ασφάλειας. Κάθε κλήση περιέχει auditrecord με πληροφορίες της μονάδας που κάνει την κλήση, IPaddress, χρόνο κλήσης. Τα στοιχεία auditing αποθηκεύονται στο ΚΕΔ βάσει Πολιτικής Ορθής Χρήσης του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  6. Για την καλύτερη επικοινωνία μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση kedg2g@gsis.gr
  7. Με βάση τα ανωτέρω εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης), βάσει της οποίας καθορίζεται ο σκοπός της παρεχόμενης πρόσβασης στον ενδιαφερόμενο Φορέα, καθώς και τα αρμόδια όργανα ή υπηρεσίες για την τήρηση των όρων διασύνδεσης και χρήσης του Μητρώου Πολιτών.
  8. Με την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασής το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο Φορέας συντάσσουν το προβλεπόμενο πρωτόκολλο συνεργασίας όπου καθορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων διαδικτυακών, ο τρόπος αξιοποίησης και χρήσης αυτών, οι ειδικότεροι όροι της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων και οι ειδικότερες παρεχόμενες μέσω αυτού υπηρεσίες. (παρ.5 του Άρθρου 118 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α)).
  9. Η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης και η συνυπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας σηματοδοτεί την παραγωγική λειτουργία της πρόσβασης.