ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023
Πολιτικές και Δράσεις


4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»


3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»


2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
– ΚΥΑ για τον ειδικό λογαριασμό
– Δημοσιότητα


– 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
– Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα “Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας”
– Υπόδειγμα αίτησης χρηματοδότησης (Παράρτημα Ι)
– Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου (Δ1_Ε1_ΤΔΕ)
– Λίστα ελέγχου πληρότητας της πρότασης (Παράρτημα ΙΙΙ)
– Κριτήρια Επιλογής Πράξεων (Παράρτημα IV)
– Υπόδειγμα Διαχειριστικής Ικανότητας (Παράρτημα V)


Αποφάσεις Ένταξης
5η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (24685-22/03/2023)
4η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (22145-15/03/2023)
3η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (20107-09/03/2023)
2η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (89519-23/12/2022)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ των Περιφερειών (84454-12/12/2022)