ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 23 Ιουνίου 2024
Πολιτικές και Δράσεις
 Πρόγραμμα Μηχανοργάνωσης Πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α
 Κατάλογος αρχείων τεύχους διακήρυξης του διαγωνισμού
για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων μηχανοργάνωσης των ΟΤΑ κατηγορίας Γ’
 Διακήρυξη  αρχείο  .doc
 Παράρτημα Α (Γενική περιγραφή του έργου)  αρχείο  .doc
 Παράρτημα Β (Πίνακες τεχνικών προδιαγραφών)  αρχείο  .doc
 Παράρτημα Γ (Μέθοδος αξιολόγησης και πίνακας κριτηρίων)  αρχείο  .doc
 Παράρτημα Δ (Ουσιαστικοί όροι της σύμβασης)  αρχείο  .doc