ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 28 Μαΐου 2024
Πολιτικές και Δράσεις
 Πρόγραμμα Μηχανοργάνωσης Πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α
Τεύχος προδιαγραφών βάσει ΕΚΠΟΤΑ (Ιανουάριος 2001)
Οδηγός συμπλήρωσης τεύχους διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια
και εγκατάσταση συστημάτων μηχανοργάνωσης των Ο.Τ.Α.
 αρχείο  .doc
Τεύχος διακήρυξης διαγωνισμού (όροι και τεχνικές προδιαγραφές)  αρχείο  .doc
Ειδικό μέρος του τεύχους προκήρυξης ( Ο.Τ.Α. Α’ κατηγορίας)  αρχείο  .doc
Ειδικό μέρος του τεύχους προκήρυξης ( Ο.Τ.Α. Β’ κατηγορίας)  αρχείο  .doc
Ειδικό μέρος του τεύχους προκήρυξης ( Ο.Τ.Α. Γ’ κατηγορίας)  αρχείο  .doc
Ειδικό μέρος του τεύχους προκήρυξης ( Ο.Τ.Α. Γ’ κατηγορίας με απομακρυσμένη σύνδεση)  αρχείο  .doc
Παράρτημα Α’  αρχείο  .doc
Παράρτημα Β’  αρχείο  .doc
Παράρτημα Γ’  αρχείο  .doc
Παράρτημα Δ’  αρχείο  .doc