ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024
Πολιτικές και Δράσεις

Γενικά

Το Υπουργείο Εσωτερικών, από 1/1/2018, έχει αναλάβει την αρμοδιότητα καταβολής των επιδομάτων αποζημίωσης των πληγέντων από φυσικές καταστροφές.

Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΣ είναι αρμόδιο για την καταβολή των παρακάτω αποζημιώσεων:

  • Οικονομική ενίσχυση, ποσού 600 Ευρώ σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών του.
  • Εκτός των 600 Ευρώ που δίνονται για την κάλυψη των πρώτων αναγκών, οι οικογένειες που υπέστησαν ζημιά και είναι πολύτεκνες ενισχύονται με επιπλέον 600 Ευρώ.
  • Επιπλέον οικονομική ενίσχυση 600 Ευρώ λαμβάνουν οι πληγείσες οικογένειες, στη σύνθεση των οποίων περιλαμβάνεται ένα ή περισσότερα άτομα με αναπηρία.
  • Οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 6000 Ευρώ κατά νοικοκυριό, για την επισκευή (απλές επισκευαστικές εργασίες) ή την αντικατάσταση οικοσκευής της κύριας πληγείσας οικίας.
  • Οικονομική ενίσχυση 4500 Ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία (67% και άνω) από τραυματισμό στη φυσική καταστροφή.

Με τη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 271, ν.4555/19.07.2018, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προβλέψει ότι οι ως άνω οικονομικές ενισχύσεις πληγέντων από φυσικές καταστροφές είναι ακατάσχετες

Θεσμικό Πλαίσιο

  1. ΚΥΑ Αριθ. 33862/16.5.2019 – Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών λόγω φυσικών καταστροφών
  2. ΚΥΑ Αριθ. 59766/21.9.2020 – Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ.33862/16-5-2019 (1699 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.
  3. ΚΥΑ Αριθ. 5808 /2018 – Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων
  4. Νόμος 4555/2018 άρθρο 271 – Ακατάσχετο των οικονομικών ενισχύσεων

Οδηγίες

Πρότυπα Έντυπα

Υπολογισμός ποσού αποζημίωσης οικοσκευής

Μέγιστη τιμή: 6000 €
Αριθμός Μελών Οικογένειας
Βαθμός Ζημίας
Μέγεθος Κατοικίας