ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 22 Αύγουστος 2019
Πολιτικές και Δράσεις

Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - Συχνές Ερωτήσεις ΙΙ

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης Ι

Μπορείτε να τα βρείτε:
• Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
> ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ > ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ > ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ > ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Επισημαίνεται ότι δίπλα στις Προσκλήσεις είναι αναρτημένο και το αντίστοιχο Τεχνικό Δελτίο Έργου σε επεξεργάσιμη μορφή word.
• Στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», όταν αυτό τεθεί σε λειτουργία.

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης Ι

Όχι, δεν απαιτείται. Για την ένταξη στο Πρόγραμμα, απαιτείται μόνο:
• η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
• το Τεχνικό Δελτίο Έργου,
όπως αυτά περιγράφονται στην Πρόσκληση Ι.
Επισημαίνεται ότι η υπ’αριθμ. 10311/04.04.2018 (ΑΔΑ: 67ΕΣ465ΧΘ7-4Γ2) 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης Ι τροποποίησε τη διατύπωση για την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τα υπόλοιπα που την αφορούν, ισχύουν σύμφωνα με την Πρόσκληση Ι.

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης Ι

Όχι, στο φάκελο του αιτήματος ένταξης, υποβάλλεται ένα Τεχνικό Δελτίο ανά Δήμο στο οποίο περιγράφονται όλα τα μηχανήματα/οχήματα και συμπληρώνεται ένας συνολικός προϋπολογισμός. Η διαδικασία που θα ακολουθήσει ο Δήμος για την προμήθεια του μηχανήματος/οχήματος αφορά στο νομικό πλαίσιο που δεσμεύει τους ΟΤΑ της χώρας.

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης Ι

Όχι, η παράγραφος 7 αφορά στη χρηματοδότηση του έργου, μετά την ολοκλήρωση του.

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης Ι

Η ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτημάτων είναι η 18η Μαΐου 2018. Μέχρι αυτή την ημερομηνία είναι στη διακριτική ευχέρεια των Δήμων πότε θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους. Επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση δεν είναι ανταγωνιστική, συνεπώς η σειρά κατάθεσης δεν επηρεάζει το ποσό της χρηματοδότησης ή την δυνατότητα ένταξης στο Πρόγραμμα.

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης Ι

Όχι, οι δικαιούχοι της Πρόσκλησης Ι είναι αποκλειστικά οι Δήμοι.

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης Ι

Όχι, η λίστα αυτή είναι ενδεικτική. Συμπληρώνετε και περιγράφετε το επιθυμητό μηχάνημα/όχημα στο τέλος της λίστας, στο πεδίο «ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ».

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης Ι

Η τεχνική έκθεση δύναται να είναι υπογεγραμμένη και από μηχανικό του Δήμου και από εξωτερικό μηχανικό (ιδιώτη).

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης Ι

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το αποδεικτικό που απαιτείται θα είναι το έτος κατασκευής του μεταχειρισμένου μηχανήματος.

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης Ι

Ναι, τα δικαιούμενα ποσά περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης Ι

Όχι, η χρηματοδότηση των διαδικαστικών διαδικασιών δεν αποτελεί συνοδευτική δαπάνη.

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης Ι

Όχι, τα προϊόντα των εκπτώσεων που προκύπτουν με βάση τη συμβασιοποίηση των έργων, διατίθενται σε νέα έργα ή δράσεις ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση ανέρχεται έως το ύψος των νομικών δεσμεύσεων.

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης Ι

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης ΙΙ

Μπορείτε να τα βρείτε:
• Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
> ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ > ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ > ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ > ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Επισημαίνεται ότι δίπλα στις Προσκλήσεις είναι αναρτημένο και το αντίστοιχο Τεχνικό Δελτίο Έργου σε επεξεργάσιμη μορφή word.
• Στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», όταν αυτό τεθεί σε λειτουργία.

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης ΙΙ

Όχι, δεν απαιτείται. Για την ένταξη στο Πρόγραμμα, απαιτείται μόνο:
• η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
• το Τεχνικό Δελτίο Έργου,
όπως αυτά περιγράφονται στην Πρόσκληση ΙΙ.
Επισημαίνεται ότι η υπ’αριθμ. 10313/04.04.2018 (ΑΔΑ: ΩΣΡ645ΧΘ7-6Ξ9) 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης ΙΙ τροποποίησε τη διατύπωση για την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τα υπόλοιπα που την αφορούν, ισχύουν σύμφωνα με την Πρόσκληση Ι.

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης ΙΙ

Όχι, στο φάκελο του αιτήματος ένταξης, υποβάλλεται ένα Τεχνικό Δελτίο ανά Δήμο στο οποίο περιγράφονται όλα τα μηχανήματα/οχήματα και συμπληρώνεται ένας συνολικός προϋπολογισμός. Η διαδικασία που θα ακολουθήσει ο Δήμος για την προμήθεια του μηχανήματος/οχήματος αφορά στο νομικό πλαίσιο που δεσμεύει τους ΟΤΑ της χώρας.

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης ΙΙ

Η πρόσκληση αυτή αφορά στις υποδομές της Α/βαθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Συνεπώς τα νηπιαγωγεία εντάσσονται στην Πρόσκληση ΙΙ αλλά όχι οι παιδικοί σταθμοί.

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης ΙΙ

Όχι, η παράγραφος 7 αφορά στη χρηματοδότηση του έργου, μετά την ολοκλήρωση του.

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης ΙΙ

Η ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτημάτων είναι η 30η Μαΐου 2018. Μέχρι αυτή την ημερομηνία είναι στη διακριτική ευχέρεια των Δήμων πότε θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους. Επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση δεν είναι ανταγωνιστική, συνεπώς η σειρά κατάθεσης δεν επηρεάζει το ποσό της χρηματοδότησης ή την δυνατότητα ένταξης στο Πρόγραμμα.

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης ΙΙ

Όχι, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες των δράσεων που πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τους Δήμους.
Οι δαπάνες των δράσεων που πραγματοποιούνται από τις σχολικές επιτροπές είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον η χρηματοδότηση του Δήμου δεν ξεπερνά το ποσό που αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 13172/24.03.1995 (Β’ 217) Κοινή Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.10313/04.04.2018 (ΑΔΑ: ΩΣΡ645ΧΘ7-6Ξ9) 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΙΙ.

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης ΙΙ

Ναι, μπορεί με την προϋπόθεση να μην έχει πραγματοποιηθεί δαπάνη πριν την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης ΙΙ, δηλαδή να μην έχουν εκδοθεί τιμολόγια πριν την ανωτέρω ημερομηνία.

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης ΙΙ

Ενέργειες που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων π.χ. επεμβάσεις επί του κελύφους με προσθήκη θερμομόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ κλιματισμού, δράσεις αξιοποίησης ΑΠΕ για κάλυψη θερμικών φορτίων, παθητικά ηλιακά συστήματα κοκ, δεν είναι επιλέξιμες.
Αντίθετα, οι εργασίες εσωτερικά του κτιρίου (εσωτερικές πόρτες και εσωτερικά παράθυρα) και οι υγρομονώσεις είναι επιλέξιμες δαπάνες.

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης ΙΙ

• Παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση των αύλειων χώρων (π.χ. στέγαστρα, περιφράξεις κ.α.)
• Παρεμβάσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις του σχολείου (π.χ. γήπεδα μπάσκετ, συνθετικοί τάπητες, προμήθεια εξοπλισμού τις ανάγκες άθλησης και ψυχαγωγίας των μαθητών κα)
• Αντικατάσταση υλικών αντικεραυνικής προστασίας
• Ανελκυστήρες, αναβατόρια ΑΜΕΑ
• Υλικά πυρασφάλειας (π.χ πυροσβεστήρες)

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης ΙΙ

Ναι, τα δικαιούμενα ποσά περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης ΙΙ

Όχι, η χρηματοδότηση των διαδικαστικών διαδικασιών δεν αποτελεί συνοδευτική δαπάνη.

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης ΙΙ

Ναι, μπορεί να συνδυαστεί όπως και με οποιοδήποτε άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Ωστόσο, θα πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του Δήμου.

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης ΙΙ

Όχι, τα προϊόντα των εκπτώσεων που προκύπτουν με βάση τη συμβασιοποίηση των έργων, διατίθενται σε νέα έργα ή δράσεις ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση ανέρχεται έως το ύψος των νομικών δεσμεύσεων.

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης ΙΙ

Όχι, οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες και συνεπώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», καθορίζονται από τους όρους της Πρόσκλησης ΙΙ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Αν στο έργο εμπεριέχονται μη επιλέξιμες δαπάνες, αυτές μπορούν να εξοφληθούν από τους ιδίους πόρους του Δήμου ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης ΙΙ

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης ΙΙΙ

Οι παιδικές χαρές εντός σχολείων δεν είναι επιλέξιμες. Μπορούν όμως να χρηματοδοτηθούν από την πρόσκληση ΙΙ του προγράμματος Φιλόδημος ΄΄Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές διατάξεις΄΄.

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης ΙΙΙ

Οι παιδικές χαρές εντός παιδικών σταθμών είναι επιλέξιμες.

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης ΙΙΙ

Όχι. Θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά προμήθεια.

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης ΙΙΙ

Στην πρόσκληση ΙΙΙ του προγράμματος Φιλόδημος, ως εξοπλισμός νοείται μόνο η προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων.

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης ΙΙΙ

Δάπεδο ασφαλείας ορίζεται οτιδήποτε εμπίπτει στην κατηγορία δαπέδου ασφαλείας το οποίο μπορεί να πιστοποιηθεί ως τέτοιο.

Συχνές Ερωτήσεις Πρόσκλησης ΙΙΙ