ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 21 Μαΐου 2024
Πολιτικές και Δράσεις

Εγκεκριμένο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΠΕΣ 2021_2025

Οδηγίες Εφαρμογής Προγράμματος