ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023
Πολιτικές και Δράσεις
 Πρόγραμμα Μηχανοργάνωσης Πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α
 Κατάλογος αρχείων τεύχους διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων μηχανοργάνωσης των ΟΤΑ
 Διακήρυξη  αρχείο  .doc
 Παράρτημα Α (Γενικοί όροι διενέργειας διαγωνισμού)  αρχείο  .doc
 Παράρτημα Β (Γενική περιγραφή του έργου)  αρχείο  .doc
 Παράρτημα Γ (Πίνακες τεχνικών προδιαγραφών)  αρχείο  .doc
 Παράρτημα Δ (Πίνακες οικονομικής προσφοράς)  αρχείο  .doc
 Παράρτημα Ε (Μέθοδος αξιολόγησης – Πίνακας κριτηρίων)  αρχείο  .doc
 Παράρτημα ΣΤ (Υποδείγματα εγγυήσεων)  αρχείο  .doc
 Παράρτημα Ζ (Γενικοί όροι συμβολαίου)  αρχείο  .doc

Συμπληρωματικές Οδηγίες και διορθώσεις αρχείο .doc.