ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024
Πολιτικές και Δράσεις

Το Υπουργείο Εσωτερικών, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. και η εταιρία Πληροφόρηση-Επιμόρφωση-Τοπική Ανάπτυξη Α.Ε. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.), αναγνωρίζοντας την ανάγκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για υποστήριξη στην υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων, έχουν υπογράψει προγραμματική σύμβαση με σκοπό τη δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή των Αναπτυξιακών Ανταποδοτικών Επενδυτικών Σχεδίων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η καταγραφή των επενδυτικών σχεδίων είναι το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης προσπάθειας υποστήριξης των Ο.Τ.Α. στην προσπάθεια που αυτοί καταβάλλουν, να ωριμάσουν έργα αυτής της μορφής και να προσελκύσουν επενδυτικά κεφάλαια για την υλοποίησή τους.
Η καταγραφή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το σχεδιασμό και την ανάληψη πρωτοβουλιών που θα στοχεύουν στην προβολή των ανταποδοτικών έργων Ο.Τ.Α. με σκοπό την ανεύρεση επενδυτών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος είναι η συνεργασία και η ενεργός συμμετοχή των ενδιαφερόμενων Ο.Τ.Α., που επιθυμούν να υλοποιήσουν τα επενδυτικά σχέδιά τους μέσω Συμπράξεων με τον Ιδιωτικό Τομέα .
Παρακάτω διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή τόσο η πρόσκληση ενδιαφέροντος σε δήμους με έργα με υπάρχουσες μελέτες, όσο και για δήμους που θέλουν να εντάξουν στο πρόγραμμα ένα νέο έργο, καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την συμμετοχή στο πρόγραμμα.