ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024
Πολιτικές και Δράσεις

Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) Α΄ και Β΄ βαθμού, ΔΕΥΑ και Συνδέσμων OTA
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13022 (ΦΕΚ 1377 B/ 24-4-2018) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών «Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων σε ΟΤΑ: σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων, έλεγχος πορείας υλοποίησης των έργων, όροι και δικαιολογητικά χορήγησης των δόσεων των δανείων, τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, διαδικασία και δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανείων από το ΠΔΕ και λοιπά ζητήματα διαχείρισης προγράμματος
Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 13022/19-04-2018 (ΦΕΚ 1377 B) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-08-2018 (ΦΕΚ 3656 Β) Απόφαση