ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024
Πολιτικές και Δράσεις

ΓΕΝΙΚΑ

Με την αριθμ. 43903/27.04.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών εγκρίθηκε η υλοποίηση Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών 2021-2025.

Στόχος του Προγράμματος είναι να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες που προκύπτουν από θεομηνίες, όπως σεισμοί, χιονοστιβάδες, κατολισθήσεις, πλημμύρες, ανεμοστρόβιλοι, τυφώνες, εκρήξεις ηφαιστείων, πυρκαγιές δασών, καθώς και ανεξέλεγκτες πυρκαγιές από φυσικά αίτια.

Το Πρόγραμμα δομείται σε τρία (3) Υπο-Προγράμματα:

Α) Υπο-Πρόγραμμα Υποδομών ΟΤΑ

Β) Υπο-Πρόγραμμα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών

Γ) Υπο-Πρόγραμμα Περιβάλλοντος

Το Υπουργείο Εσωτερικών ορίστηκε φορέας χρηματοδότησης και διαχειρίζεται το Υπο-Πρόγραμμα Υποδομών ΟΤΑ, το οποίο περιλαμβάνει έργα υποδομών αρμοδιότητας των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, των Συνδέσμων Δήμων και των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ .


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ

Για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το Υπο-Πρόγραμμα Υποδομών ΟΤΑ απαιτείται:

 1. Η κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή η οριοθέτησή της ως πληγείσας από θεομηνία.
 2. Η σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Καταγραφής Ζημιών σε Υποδομές ΟΤΑ με απόφαση του Αντιδημάρχου θεμάτων Πολιτικής Προστασίας για ΟΤΑ Α΄ βαθμού και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη για ΟΤΑ Β΄ βαθμού με τις κάτωθι αρμοδιότητες:
 • Την καταγραφή ζημιών σε υποδομές αρμοδιότητας των ΟΤΑ με εκτίμηση κόστους επαναφοράς των πληγεισών υποδομών σε λειτουργική κατάσταση.
 • Τη συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικώνκαι προετοιμασία φακέλου έργου (εκθέσεις-αυτοψίες-χάρτης- φωτογραφική τεκμηρίωση-αναλυτική εκτίμηση του κόστους).
 • Την προετοιμασία ΠΙΝΑΚΑ Ι, «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΖΗΜΙΩΝ».
 • Την υποβολή ΠΙΝΑΚΑ Ι στον Αντιδήμαρχο ή στον Αντιπεριφερειάρχη για την περεταίρω διαβίβασή του στις αρμόδιες υπηρεσίες των ΟΤΑ.
 1. Η προετοιμασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΟΤΑ, του ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ «ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΤΑ» ως εξής:
 • Αποδοχή ή τροποποίηση στοιχείων έργου που περιλαμβάνεται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι που έχει υποβληθεί από την Επιτροπή Καταγραφής Ζημιών σε Υποδομές ΟΤΑ.

(στην περίπτωση τροποποίησης συνυποβάλλεται τεκμηριωμένη αιτιολόγηση και φάκελος του προτεινόμενου έργου).

 • Πρόταση νέου έργου που δεν καταγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι, με τεκμηρίωση της αναγκαιότητας προσθήκης του έργου, κοστολόγηση της πρότασης και προετοιμασία φακέλου έργου.
 • Πρόταση έργου/ έργων που αφορούν στην εφαρμογή κατάλληλων μέτρων πρόληψης νέων κινδύνων καταστροφών (στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται τεκμηριωμένη αιτιολόγηση).
 1. Έγκριση ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ εφόσον απαιτείται από τα αρμόδια όργανα των ΟΤΑ και υποβολή για χρηματοδότηση στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 1. ΚΥΑ Αρ. 43903/27.04.2022-Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης
 2. ΚΥΑ Αρ. 2335/08.02.2024-Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 43903/27.04.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών « Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης»

ΟΔΗΓΙΕΣ


ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ