ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 23 Ιουνίου 2024
Πολιτικές και Δράσεις
02.02.2024 Αρ. 9883 Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού: Τύποι και ενέργειες υλοποίησης και έγκρισης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Α.Τ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
21.01.2020 Αρ. 2 Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού: Τύποι και ενέργειες υλοποίησης και έγκρισης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Α.Τ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
19.12.2019 Αρ. 117 Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί της διαδικασίας λήψης κανονιστικών αποφάσεων επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων και εισφορών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
19.11.2019 Αρ. 18810 Τα Νομικά Πρόσωπα των νέων Δήμων του ν. 4600/2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
23.08.2019 Αρ. 93 Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
13.10.2017 Αρ. 28 Παροχή διευκρινίσεων για την ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων 108-114 του ν.4483/2017 (Α’ 107) για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
06.04.2015 Αρ. 10 Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού: Υποχρέωση λήψης σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής άρθ.4 παρ.2β του ν.3345/2005 από τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
17.10.2014 Αρ. 151 Συμμετοχή των Δήμων και Περιφερειών της Χώρας σε Πρωτοβουλίες της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
01.10.2014 Αρ. 143 Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
24.01.2013 Αρ. 450 Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄βαθμού
28.11.2011 Αρ. 45851 Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
10.08.2011 Αρ. 44 Μετακινήσεις εκπροσώπων ΟΤΑ στο εξωτερικό
29.09.2010 Αρ. 20868 Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα : http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
26.03.2009 Αρ. 18398 Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ
21.09.2006 Αρ. 51360 Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
06.12.2005 Αρ. 34 Δίκτυο διεθνών συνεργασιών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με αντίστοιχους οργανισμούς ξένων χωρών