ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών»

Θεσμικό πλαίσιο – Χρήσιμα έγγραφα

Υ.Α. 31293/2019 [Αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν.4483/2017 (Α’107), προκειμένου να καταστεί εφικτή η υποστήριξη της διαδικασίας καταχώρισης ή και διόρθωσης ληξιαρχικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 249 του ν.4555/2018 (Α’133)]
Εγκύκλιος 50/2019 [Διατάξεις του άρθρου 249 του ν. 4555/2018 (Α΄133)]
Εγκύκλιος 9/2019 (Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2018
Εγκύκλιος 28/2018 (θέματα λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών)
Έκθεση ονοματοδοσίας και βάπτισης
Έκθεση βάπτισης και ονοματοδοσίας

Πιστοποιητικά Δημοτολογίου

Γέννησης
Πλησιεστέρων Συγγενών
Οικογενειακής Κατάστασης
Ιθαγένειας
Εντοπιότητας
Οικογενειακής Κατάστασης Μεταδημότευσης
Ταυτοπροσωπίας

Βεβαιώσεις Δημοτολογίου

Εκπαιδευτικό υλικό