ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

ΔΡΑΣΕΙΣ

Χαιρετισμός του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας – Θράκης κ....
Χαιρετισμός του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Σταύρου Καλαφάτη στο ...

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

15.01 2023
13.01 2023
09.01 2023
31.12 2022
29.12 2022
23.12 2022
23.12 2022
23.12 2022
Όλες οι ανακοινώσεις
26.01.2023 Αρ. Πρ. 6169 Δαπάνη για την μελέτη, την υλοποίηση, και τους ελέγχους αποδοχής σχετικά με την ανάθεση έργου για την ανάπτυξη της εφαρμογής «Διαφάνεια» εντός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών (ΟΣΥΕΔ) για το έτος 2023. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΟΛΣ46ΜΤΛ6-ΥΨΘ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
26.01.2023 Αρ. Πρ. 6159 Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης, για την μετακίνηση του Υπουργού Εσωτερικών κ.Μαυρουδή Βορίδη από 29/1/2023 έως 1/2/2023 στη Ντόχα, προκειμένου να συμμετάσχει σε εργασίες συνεδρίου και σε διασκέψεις των φορέων UNOCT ΚΑΙ OSCE PA Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 61ΠΣ46ΜΤΛ6-776 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
26.01.2023 Αρ. Πρ. 6109 Δαπάνη για την καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης έτους 2022, για τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΩ8846ΜΤΛ6-3Υ5 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
26.01.2023 Αρ. Πρ. 6101 Δαπάνη μετακίνησης αεροπορικώς εκτός έδρας, των συνεργατών του Γεν. Γραμ. Εσωτ. & Οργάνωσης κ. Τσούτσουρα Μαρίας Αντωνίας και Μπόβολη Πολυξένης, από 27/01/2023 έως 28/01/2023, στη Θεσσαλονίκη, όπου θα συμμετέχουν στο Εργαστήριο workshop της Γενικής Γραμμα Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ρ1Π46ΜΤΛ6-ΕΙΜ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
26.01.2023 Αρ. Πρ. 6337 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων Δήμων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Επιχορήγησης «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» (2η μαζ. Ιανουαρίου) Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΗΙΠ46ΜΤΛ6-ΖΕ7 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία:
26.01.2023 Αρ. Πρ. 6327 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»(7Η) Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 62ΓΞ46ΜΤΛ6-8Ω6 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία:
Παλαιότερες Αποφάσεις
26.01.2023 Αρ. Πρ. 6383 Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας Αρχείο
19.01.2023 Αρ. Πρ. 4399 Έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας στους Δήμους Αρχείο
05.01.2023 Αρ. Πρ. 1012 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Αρχείο
03.01.2023 Αρ. Πρ. 467 Έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας στους Δήμους ΑρχείοExcel
03.01.2023 Αρ. Πρ. 128 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (82η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Αρχείο
30.12.2022 Αρ. Πρ. 91030 Ενημέρωση επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2023 Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
12.01.2023 Αρ. Πρ. 2532 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Α΄ κατανομή έτους 2023 ΑρχείοΧρηματική εντολή της Α΄ κατανομής έτους 2023
12.01.2023 Αρ. Πρ. 2629 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Α΄ Κατανομή έτους 2023 Αρχείο
10.01.2023 Αρ. Πρ. 1746 Κατανομή ποσού ύψους 73.500.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας των μηνών ΦεβρουαρίουΜαρτίου-Απριλίου 2023, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τους Αρχείο
09.01.2023 Αρ. Πρ. 1616 Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία, τα όργανα, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την αδειοδότηση των καταφυγίων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), καθώς και των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασής τους Αρχείο
23.12.2022 Αρ. Πρ. 90260 Κατανομή ποσού 5.000.000,00€ για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στους δήμους της χώρας , από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 Αρχείο
23.12.2022 Αρ. Πρ. 90126 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Αχαρνών με ποσό ύψους 1.188.356,01€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α. Αρχείο
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
11.01.2023 Αρ. Πρ. 2407 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εφημερίδων για τις ανάγκες του Γραφείου του Υπουργού Εσωτερικών, οικ.έτους 2023 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 16.01.2023
23.12.2022 Αρ. Πρ. 177565 Διακήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των δύο (2) κτιρίων που στεγάζονται α) οι κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην ΥΠ.ΔΑ), επί της οδού Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα και β) το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, επί των οδών Φιλοξένους 2 & Σπινθάρου, Νέος Κόσμος, για δύο (2) έτη (χρονικό διάστημα 20.6.2023 19.6.2025), με δικαίωμα προαίρεσης (παράτασης) για ένα (1) επιπλέον έτος». ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 01.02.2023
23.12.2022 Αρ. Πρ. 180283 Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των εφαρμογών του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου» για (12) μήνες» ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 16.01.2023
30.11.2022 Αρ. Πρ. 18656 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης δικτύου ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 06.12.2022
25.11.2022 Αρ. Πρ. 18434 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής και τεχνικής προσφοράς για το έργο «Συντήρηση εξοπλισμού και εφαρμογών μισθοδοσίας – προσωπικού – ωρομέτρησης του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης)» ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 30.11.2022
25.11.2022 Αρ. Πρ. 18449 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια 20 Η/Υ και 20 οθονών ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 05.12.2022
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
26.10.2022 Αρ. Πρ. 72624 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
19.09.2022 Αρ. Πρ. 35422 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
01.09.2022 Αρ. Πρ. 57616 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό Σημείωμα
08.08.2022 Αρ. Πρ. 55285 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό
10.06.2022 Αρ. Πρ. 40640 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
27.12.2021 Αρ. Πρ. 1803 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Παλαιότερες Προκηρύξεις
11.01.2023 Αρ. Πρ. 2305 Γνωστοποίηση τροποποίησης της υπ΄αρ. 50025/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β΄ 4217) ΑρχείοΦΕΚ Αποφ. υπ'αριθμ. 680
30.12.2022 Αρ. Πρ. 91152 Γνωστοποίηση έκδοσης οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 13Κ/2021 Αρχείο
27.12.2022 Αρ. Πρ. 90011 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2022 έως 31-12-2022, καθώς και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών- Ενημέρωση υλοποίησης Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) ΑρχείοΠΙΝΑΚΑΣ
22.12.2022 Αρ. Πρ. 88857 Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5003/2022 (Α΄230) Αρχείο
22.12.2022 Αρ. Πρ. 88880 Ενημέρωση για τη σύσταση και λειτουργία των Φορέων Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης ΑρχείοΦΕΚ ΝΟΜΟΣ υπ'αριθμ. 5003
07.12.2022 Αρ. Πρ. 83725 Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το δ΄ τρίμηνο του 2022 ΑρχείοARREARS202212_.xlsxΟδηγίες συμπλήρωσης αρχείου δ τρίμηνο του 2022
Παλαιότερα Έγγραφα
2017 Αρ. Πρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 773 ΣτΕ 2017_773

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 4209 ΣτΕ 2015_4209

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3626 ΣτΕ 2015_3626

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3625 ΣτΕ 2015_3625

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2