ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 21 Ιουλίου 2024

Ηλεκτρονική Εφαρμογή – Ηλεκτρονική Στοχοθεσία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Ηλεκτρονική Εφαρμογή – Ηλεκτρονική Στοχοθεσία

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 5000930

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 153.202,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: 24 μήνες

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ»

Τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 υπεγράφη Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Αναδόχου (ένωση εταιρειών με την επωνυμία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» & «ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.»), για την υλοποίηση του έργου «Ηλεκτρονική Εφαρμογή – Ηλεκτρονική Στοχοθεσία».

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη της εφαρμογής του Συστήματος «Διοίκηση με Στόχους» στους κάτωθι οκτώ (8) επιλεγμένους δημόσιους φορείς:

  1. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
  2. Υπουργείο Οικονομικών,
  3. Υπουργείο Υγείας,
  4. Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού,
  5. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
  6. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,
  7. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και
  8. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης,

σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όπως διαμορφώνεται από τους Ν. 3230/2004 και Ν. 4369/2016 και τις απορρέουσες διαδικασίες, όπως περιγράφονται στις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Δικαιούχος και Κύριος του έργου είναι το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης (αρμόδιες οργανικές μονάδες: Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Καινοτομίας – Τμήμα Ποιότητας & Προτύπων).

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το έργο αποσκοπεί:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).