ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 21 Ιουλίου 2024

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση για το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Τ.Π.Α) του Υπουργείου Εσωτερικών

Τίθεται από σήμερα, ημέρα Πέμπτη 18/11/2021 ως και την 03/12/2021 ημέρα Παρασκευή, σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.)  του Υπουργείου Εσωτερικών, για την 1η Προγραμματική Περίοδο (2021 – 2025) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ. αριθ. 95189 από 14.09.2020 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3961/Β΄ 16.09.2020) και κατ’ εφαρμογή των άρθρων 123, παρ. 3 και 125, παρ. 1 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄ 30.10.2019), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 58, Κεφάλαιο Ε’, Μέρος Β’ του ν.4796/2021 (ΦΕΚ 63/Α΄17.04.2021).

Το Τ.Π.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών καταρτίστηκε από την Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών ως αρμόδια υπηρεσία για την κατάρτιση του ΤΠΑ ΥΠΕΣ.

Τα βασικά μέρη του, αποτελούνται από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, η οποία περιέχει το θεσμικό πλαίσιο και τους τομείς παρέμβασης του ΥΠΕΣ, την ανάλυση SWOT και την αποτίμηση των υλοποιούμενων και υπό εξέλιξη έργων. Επίσης περιέχει τις προτεραιότητες ανά άξονα, τους ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους και δράσεις, την κατανομή του προϋπολογισμού, καθώς και την εκτιμώμενη αναπτυξιακή επίδραση και συμβολή από την εφαρμογή του. 

Καλούνται οι πολίτες, οι υπηρεσίες, οι εποπτευόμενοι φορείς και οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, να καταθέσουν τις προτάσεις τους επί του περιεχομένου του. Η δημόσια διαβούλευση του προγράμματος θα διαρκέσει 15 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης. Τα σχόλια θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ηλεκτρονική διεύθυνση apdo1@ypes.gr