ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 14 Απριλίου 2024

Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών – ΕΠΑΔ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Mis) : 5074446

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : 15.197.148,74 ευρώ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 : Ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη του Παρατηρητηρίου για τη Γραφειοκρατία και του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών Π/Υ: 1.827.760 ευρώ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 16 ΜΗΝΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 : Συμβουλευτική και Επιστημονική υποστήριξη της απλούστευσης διαδικασιών στον τομέα της Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βάσει της σχετικής Προγραμματικής Συμφωνίας ΕΠΑΔ (άρθ. 45 του ν. 4635/2019), Π/Υ: 1.662.754,64

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5 : Συμβουλευτική και Επιστημονική υποστήριξη της απλούστευσης διαδικασιών στον τομέα των ενδοδιοικητικών διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης βάσει του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας ΕΠΑΔ (άρθ. 45 του ν. 4635/2019) Π/Υ: 1.662.754,64

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6 : Συμβουλευτική και Επιστημονική υποστήριξη της απλούστευσης διαδικασιών στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων  βάσει του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας ΕΠΑΔ (άρθ. 45 του ν. 4635/2019) Π/Υ: 1.662.754,64

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7 : Συμβουλευτική και Επιστημονική υποστήριξη της απλούστευσης διαδικασιών στον τομέα του Τουρισμού βάσει του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας ΕΠΑΔ (άρθ. 45 του ν. 4635/2019) Π/Υ: 1.604.507,82

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8 : Συμβουλευτική και Επιστημονική υποστήριξη της απλούστευσης διαδικασιών στον τομέα της Επικουρικής Ασφάλισης βάσει του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας ΕΠΑΔ (άρθ. 45 του ν. 4635/2019) Π/Υ: 1.638.076,69 ευρώ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 9 : Συμβουλευτική και Επιστημονική υποστήριξη της απλούστευσης διαδικασιών στον τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης και της πολιτικής για τα ΑμΕΑ βάσει του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας ΕΠΑΔ (άρθ. 45 του ν. 4635/2019) Π/Υ: 1.638.076,69 ευρώ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10 : Συμβουλευτική και Επιστημονική υποστήριξη της απλούστευσης διαδικασιών στον τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βάσει της σχετικής Προγραμματικής Συμφωνίας ΕΠΑΔ (άρθ. 45 του ν. 4635/2019) Π/Υ: 1.604.507,82

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11 : Συμβουλευτική και Επιστημονική υποστήριξη της απλούστευσης διαδικασιών στον τομέα της Επιχειρηματικότητας βάσει του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας ΕΠΑΔ (άρθ. 45 του ν. 4635/2019) Π/Υ: 1.669.513,8

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 12 ΜΗΝΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη και απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, σε οκτώ (8) επιλεγμένους τομείς πολιτικής: Ναυτιλία και Νησιωτική Πολιτική, Ενδοδιοικητικές διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιες Συμβάσεις, Τουρισμός, Κοινωνική/Επικουρική Ασφάλιση, Κοινωνική Πολιτική και πολιτική των ΑμεΑ, Αγροτική Ανάπτυξη και Τρόφιμα και Επιχειρηματικότητα. Μέτρηση διοικητικών βαρών σε έξι (6) τομείς. Ανάπτυξη πλατφόρμας για το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας προς υποστήριξη της πολιτικής ΕΠΑΔ.

ΣΤΟΧΟΙ: Υλοποιείται το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών, ο μεσαίος πυλώνας Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών που θεσμοθετήθηκε με τις διατάξεις του νόμου 4961/2022 (Α΄ 146) και αποτελεί τον μηχανισμό προκειμένου να απλουστεύονται οι διαδικασίες με μια κοινή μεθοδολογία και να γίνονται καλύτερα αντιληπτές στους πολίτες. Σημαντικό εργαλείο υποστήριξης του μηχανισμού του είναι το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας, που αποτιμά και ποσοτικοποιεί τις διοικητικές διαδικασίες, ως προς την επίπτωση που έχουν στη λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας ευρύτερα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών- επιστημονικών υπηρεσιών όσον αφορά στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και στην υποστήριξη της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας, μέσα από την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών και την απελευθέρωση των κοινωνικών και παραγωγικών δυνάμεων της χώρας από περιττές και παρωχημένες γραφειοκρατικές διατυπώσεις, αλλά και την ουσιαστική προστασία του δημοσίου συμφέροντος και του κράτους δικαίου μέσα από υψηλής ποιότητας ρυθμίσεις, κανόνες και διοικητικές διαδικασίες

Με την απλούστευση  των διαδικασιών και τη μέτρηση διοικητικών βαρών σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής εξασφαλίζεται ο μετασχηματισμός της εμπειρίας των πολιτών και των επιχειρήσεων στις καθημερινές συνδιαλλαγές τους με το Δημόσιο, βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)