ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023
Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ (ΜΟΝΟ  ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ)


 

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ: ηλεκτρονικά πατήστε εδώ ή τηλεφωνικά στο 213 152 2599 (Από 8:00 πμ έως 14:00 μμ)
Σε περίπτωση που η κλήση σας δεν απαντηθεί ή υπάρχει μεγάλη αναμονή θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας στις επόμενες 24-48 ώρες, στο τηλέφωνο που μας καλέσατε.

Καλώς ήλθατε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών.
Το Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών της Διεύθυνσης Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών έχει ως αντικείμενο την καταχώριση (μεταγραφή) των ληξιαρχικών πράξεων που αφορούν Έλληνες πολίτες και συντάσσονται στην αλλοδαπή, καθώς και την διόρθωση ή την μεταβολή στοιχείων αυτών.

Συγκεκριμένα το Ειδικό Ληξιαρχείο ασχολείται με:
1. Καταχωρίσεις ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων, γάμων, θανάτων που έλαβαν χώρα στην αλλοδαπή και αφορούν Έλληνες πολίτες.
2. Μεταβολές, διορθώσεις, συμπληρώσεις αυτών των ληξιαρχικών πράξεων.
3. Χορήγηση αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων μετά από αίτηση μέσω ΚΕΠ των ενδιαφερομένων.

Εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ. Γ΄ του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-03-2020):

Σας ενημερώνουμε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2022 και εφεξής οι ληξιαρχικές πράξεις για γεγονότα (γεννήσεις, γάμους, θανάτους) που έλαβαν χώρα στην αλλοδαπή και αφορούν σε Έλληνες πολίτες, καθώς και οι μεταβολές και οι διορθώσεις των πράξεων αυτών θα καταχωρίζονται από τα έμμισθα ελληνικά Προξενεία απευθείας στο πληροφοριακό σύστημα “Μητρώο Πολιτών”.

Κατ’ εξαίρεση, εξακολουθούν να μεταγράφονται στο Ειδικό Ληξιαρχείο προξενικές ληξιαρχικές πράξεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 31.12.2021 και ληξιαρχικές πράξεις των επιχωρίων αρχών της αλλοδαπής, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 31.12.2021 και έχει κλειστεί ραντεβού στην Υπηρεσία μας έως 31.12.2021.

Επίσης, καταχωρίζονται στο Ειδικό Ληξιαρχείο όσες μεταβολές αστικής κατάστασης και διορθώσεις αφορούν σε ληξιαρχικές πράξεις που έχουν καταχωριστεί από το Ειδικό Ληξιαρχείο.

Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα καταχώρισης από το Ειδικό Ληξιαρχείο, παράλληλα με τη δυνατότητα καταχώρισης από τα κατά τόπον αρμόδια έμμισθα ελληνικά Προξενεία, γεγονότων αστικής κατάστασης της αλλοδαπής που αφορούν σε Έλληνες πολίτες σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αρ. 45927/18-6-2021 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2705/Β΄/24-06-2021), εκτός των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες υφίσταται ανάγκη σύνταξης από Ελληνική Προξενική Αρχή πρωτογενούς ληξιαρχικής πράξης, σύμφωνα με την εγκύκλιο 697/2021 της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποιήσεις ληξιαρχικής νομοθεσίας, πρόσβαση Ελληνικών Προξενικών Αρχών στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών».» (ΑΔΑ:67ΝΒ46ΜΤΛ6-4ΘΧ).

Επιπλέον, το Ειδικό Ληξιαρχείο έχει τη δυνατότητα να συντάσσει εκθέσεις για μεταβολές αστικής κατάστασης Ελλήνων πολιτών που έλαβαν χώρα στην αλλοδαπή σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις των εδαφίων α, β, γ, ε και στ της παραγράφου 1 της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α., καθώς και εκθέσεις πληροφοριακού χαρακτήρα σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου δυνάμει συμβολαιογραφικής πράξης στην Ελλάδα (άρθρο 1441 ΑΚ), εφόσον ο γάμος που λύεται έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών» από έμμισθο ελληνικό Προξενείο από την 01.01.2022 και μετά. Και σε αυτές τις περιπτώσεις οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται είτε στο κατά τόπον αρμόδιο έμμισθο ελληνικό Προξενείο είτε στο Ειδικό Ληξιαρχείο.

Τα άμισθα Προξενεία δεν θα έχουν πρόσβαση στο «Μητρώο Πολιτών», οπότε δεν θα καταρτίζουν πλέον ληξιαρχικές πράξεις.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΟΤΑΝ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

Γεννήσεις

Γάμοι

Θάνατοι

Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου της Διεύθυνσης Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών
Ταχυδρομική Δ/νση: Μητροπόλεως 60, 105 63 Αθήνα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ: Μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας: 2131522599

Email: el@ypes.gr