ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024
Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

ΜΟΝΟΝ  ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ


ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ: ηλεκτρονικά πατήστε εδώ

Καλώς ήλθατε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών.
Το Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών της Διεύθυνσης Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών έχει ως αντικείμενο, σύμφωνα με τον ν.344/1976 περί ληξιαρχικών πράξεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 • την αυστηρή μεταγραφή αλλοδαπών Ληξιαρχικών Πράξεων που αφορούν σε γεγονότα αστικής κατάστασης Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι έχουν ενεργή εγγραφή στα ισχύοντα Δημοτολόγια και τα οποία γεγονότα συνέβησαν στην αλλοδαπή, καθώς και
 • την διόρθωση ή την μεταβολή στοιχείων αυτών, υποβοηθώντας το έργο των οικείων ελληνικών προξενικών αρχών.

H μεταγραφή συνίσταται στην αυτούσια μεταφορά των  στοιχείων που εμπεριέχονται σε αυτή την πράξη, όπως δηλαδή αυτά αναγράφονται και όχι όπως όφειλαν να αναγράφονται και προκειμένου το Ειδικό Ληξιαρχείο (ΕΛΑ) να προβεί σε αυτήν την μεταγραφή χρησιμοποιεί το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών», στο οποίο εισέρχονται οι διαπιστευμένοι χρήστες, αναζητούν και συνδέουν τον πολίτη με την δημοτολογική του εγγραφή.

Σε περίπτωση που τα αναγραφόμενα στοιχεία της αλλοδαπής πράξης (ονοματεπώνυμο, στοιχεία γονέων, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, γάμου, θανάτου κτλ) διαφοροποιούνται από τα στοιχεία με τα οποία είναι εγγεγραμμένος ο πολίτης στα ισχύοντα Δημοτολόγια, δεν νομιμοποιείται το Ειδικό Ληξιαρχείο να προβαίνει σε καμία ενέργεια και σε αυτές τις περιπτώσεις ενδείκνυται, για πρόσωπα των οποίων έχει διαγνωστεί και δεν αμφισβητείται η ελληνική ιθαγένεια, η σύνταξη πρωτογενούς Ληξιαρχικής Πράξης από τα έμμισθα ελληνικά  Προξενεία.

Συγκεκριμένα στο Ειδικό Ληξιαρχείο:

  1. Μεταγράφονται ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων, γάμων, θανάτων που έλαβαν χώρα στην αλλοδαπή και αφορούν Έλληνες πολίτες.
  2. Καταχωρίζονται μεταβολές, διορθώσεις, συμπληρώσεις αυτών των ληξιαρχικών πράξεων.
  3. Χορηγούνται αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων (όπως παρακάτω).

Εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ. Γ΄ του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-03-2020):

Σας ενημερώνουμε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2022 και εφεξής οι ληξιαρχικές πράξεις για γεγονότα (γεννήσεις, γάμους, θανάτους) που έλαβαν χώρα στην αλλοδαπή και αφορούν σε Έλληνες πολίτες, καθώς και οι μεταβολές και οι διορθώσεις των πράξεων αυτών θα καταχωρίζονται από τα έμμισθα ελληνικά Προξενεία απευθείας στο πληροφοριακό σύστημα “Μητρώο Πολιτών”.

Παρέχεται η δυνατότητα καταχώρισης από το Ειδικό Ληξιαρχείο, παράλληλα με τη δυνατότητα καταχώρισης από τα κατά τόπον αρμόδια έμμισθα ελληνικά Προξενεία, γεγονότων αστικής κατάστασης της αλλοδαπής που αφορούν σε Έλληνες πολίτες σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αρ. 45927/18-6-2021 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2705/Β΄/24-06-2021), εκτός των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες υφίσταται ανάγκη σύνταξης από Ελληνική Προξενική Αρχή πρωτογενούς ληξιαρχικής πράξης, σύμφωνα με την εγκύκλιο 697/2021 της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποιήσεις ληξιαρχικής νομοθεσίας, πρόσβαση Ελληνικών Προξενικών Αρχών στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών».» (ΑΔΑ:67ΝΒ46ΜΤΛ6-4ΘΧ).

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ,

στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών καταχωρίζονται κατ’ εξαίρεση ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων, γάμων και θανάτου αλλοδαπών ληξιαρχικών αρχών υπό τους εξής περιορισμούς:

 • α) αποδεικνύεται αδυναμία μετάβασης στην οικεία προξενική αρχή που είναι πλήρως κατά τόπο αρμόδια για ληξιαρχικά γεγονότα και μεταβολές τους Ελλήνων της αλλοδαπής με την προσκόμιση στο ΕΛΑ της βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας των υπόχρεων κατά το νόμο (ΦΕΚ 2705 Β΄/24.6.2021 “Περιπτωσιολογία του Ειδικού Ληξιαρχείου Κατά τις Διατάξεις του Άρθρου 31 του ν. 4674/2020 (Α’ 53).”)
 • β) στα προσκομιζόμενα νομίμως επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα ληξιαρχικά έγγραφα των αρχών της αλλοδαπής υφίστανται τα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ουσιώδη στοιχεία για την καταχώριση εκάστοτε ληξιαρχικού γεγονότος (γέννηση, γάμος, θάνατος)
 • γ) τα αναγραφόμενα στα ανωτέρω ληξιαρχικά έγγραφα (πιστοποιητικά, πράξεις) των επιχωρίων ληξιαρχικών αρχών στοιχεία των εμπλεκόμενων σε αυτά Ελλήνων ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία αυτών στις ισχύουσες κανονικές εγγραφές τους στα οικεία Δημοτολόγια (ονοματεπώνυμα, πατρώνυμα, μητρώνυμα κτλ), όπως αποτυπώνονται στα απαραιτήτως επισυναπτόμενα, προσφάτως ενημερωμένα, πιστοποιητικά οικογενειακής τους κατάστασης, απαιτείται δε και αντιστοίχιση των στοιχείων των εγγεγραμμένων ενδεικτικά σε ισχύοντα δημοτολόγια με εκείνα που αναγράφονται στα προς καταχώριση ληξιαρχικά γεγονότα Ελλήνων της αλλοδαπής (όπως λ.χ. στα δημοτολογικά στοιχεία με εγγραφή “ενδεικτική αλλοδαπού” αλλοδαπών συζύγων-γονέων ενόψει της γέννησης του τέκνου τους), καθώς η αρμοδιότητα του ΕΛΑ περιορίζεται στην πιστή μεταγραφή της αλλοδαπής ληξιαρχικής πράξης γέννησης, γάμου ή θανάτου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις έχουν αρμοδιότητα οι οικείες προξενικές αρχές που διατηρούν πλήρη ληξιαρχική δικαιοδοσία για την καταχώριση ληξιαρχικών γεγονότων Ελλήνων της αλλοδαπής, καθώς σε αυτές επιφυλάσσεται η πρωτογενής σύνταξη ληξιαρχικών πράξεων Ελλήνων της περιοχής αρμοδιότητάς τους, έχοντας μεταξύ άλλων και σχετικά συμβολαιογραφικά και εισαγγελικά καθήκοντα.

 • Επίσης, στο Ειδικό Ληξιαρχείο καταχωρίζονται όσες μεταβολές αστικής κατάστασης και διορθώσεις αφορούν σε ληξιαρχικές πράξεις που έχουν καταχωριστεί από το Ειδικό Ληξιαρχείο.
 • Συντάσσονται εκθέσεις για μεταβολές αστικής κατάστασης Ελλήνων πολιτών που έλαβαν χώρα στην αλλοδαπή σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις των εδαφίων α, β, γ, ε και στ της παραγράφου 1 της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α., καθώς και εκθέσεις πληροφοριακού χαρακτήρα σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου δυνάμει συμβολαιογραφικής πράξης στην Ελλάδα (άρθρο 1441 ΑΚ), εφόσον ο γάμος που λύεται έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών» από έμμισθο ελληνικό Προξενείο από την 01.01.2022 και μετά. Και σε αυτές τις περιπτώσεις οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται είτε στο κατά τόπον αρμόδιο έμμισθο ελληνικό Προξενείο είτε στο Ειδικό Ληξιαρχείο.

* Σημείωση ως προς τη διόρθωση ληξιαρχικών πράξεων του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών όταν έχει προηγηθεί σχετική δημοτολογική τακτοποίηση ως ανωτέρω ή όταν τα προς διόρθωση σφάλματα αναγράφονται σε προξενικές ληξιαρχικές πράξεις που καταχωρίστηκαν στο ΕΛΑ μέχρι το τέλος του 2021:

Στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος αιτείται την διόρθωση στοιχείων καταχωρισμένων στο ΕΛΑ ληξιαρχικών πράξεων βάσει του άρθρου 13 παρ.1 και 2 ν.344/1976, για τις σχετικές διορθώσεις απαιτείται ανάλογα με την περίπτωση, εισαγγελική άδεια ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Σχετικά:

Απόφαση 90294/27-12-2022 “Απαιτούμενα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για την ενέργεια εγγραφών, διαγραφών, μεταβολών κ.λπ. στο δημοτολόγιο”

Οδηγίες για τη διόρθωση ληξιαρχικών πράξεων που έχουν συνταχθεί πριν την 1η/1/2022

Αναλυτικότερα για ληξιαρχικά γεγονότα αστικής κατάστασης με στοιχεία αλλοδαπότητας:

Ως προς τις σχετικές αρμοδιότητες των Δημοτολογίων: Θέματα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης – Θεσμικό Πλαίσιο – Χρήσιμα Έγγραφα – Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

* Ως προς τις σχετικές αρμοδιότητες των Προξενείων: Θέματα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης –  Θέματα Προξενείων
Γεννήσεις
Γάμοι
Θάνατοι

Τα άμισθα Προξενεία ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ  πρόσβαση στο «Μητρώο Πολιτών», οπότε ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ πλέον ληξιαρχικές πράξεις.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ  ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΏΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΛΑ :

κατόπιν:   Α. αυτοπρόσωπης παρουσίας στο Ειδικό Ληξιαρχείο ή
                   Β. αίτησης μέσω ΚΕΠ  Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου της Διεύθυνσης Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών
Ταχυδρομική Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2, 10183 Αθήνα, 6ος όροφος
email: el@ypes.gr