ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 22 Μάιος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

22.05.2019 Αρ. Πρ. ΔΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ OIKONOMIKΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9Ο8Α465ΧΘ7-Λ4Γ | Αρ. Πρ. Αποφ.: ΔΥ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

22.05.2019 Αρ. Πρ. 39660 295η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΕΚΟ465ΧΘ7-Θ9Φ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

22.05.2019 Αρ. Πρ. 39594 Εγκρίνουμε την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ύψους (2.780,00 €) σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων των ΑΛΕ 2420405001 (για ποσό 800,00 €), ΑΛΕ 2420404001 (για ποσό 800,00 €) και ΑΛΕ 2420403001 (για ποσό 280,00 €) ΑΛΕ 2420909001 (για ποσό 900,00 €) του Ειδικού Φορέα 1007-202 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2019, στο όνομα της Πραδάν Ευρύκλεια – Έρικα του Νικολάου- Νεμέντρα, μονίμου υπαλλήλου της Υπουργείου Εσωτερικών κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με Α.Δ.Τ.:ΧΧΧΧΧΧΧΧ , Α.Φ.Μ.: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ (ΔΟΥ Γαλατσίου) και ΑΜΚΑ:ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ (e-mail:epradan@ypes.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 1361687), για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης της και το κόστος του σεμιναρίου, στο Σαν Ρέμο της Ιταλίας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης επί θεμάτων της ανιθαγένειας στο Ινστιτούτο Διεθνούς και Ανθρωπιστικού Δικαίου κατά το χρονικό διάστημα 17-21/6/2019

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΠΓΒ465ΧΘ7-22Ρ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

22.05.2019 Αρ. Πρ. 39650 «Πρόταση προέγκρισης έργου στη ΣΑΕ055 του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΣΤΕ465ΧΘ7-Ι40 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

22.05.2019 Αρ. Πρ. 39600 237η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΡΠΣ465ΧΘ7-521 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

22.05.2019 Αρ. Πρ. 39591 311η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΝ6Γ465ΧΘ7-Π5Τ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

22.05.2019 Αρ. Πρ. 39568 304η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω3Τ0465ΧΘ7-906 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

22.05.2019 Αρ. Πρ. 39525 299η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019, Δ. Μεγαρέων

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΘΑΒ465ΧΘ7-4ΩΓ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

22.05.2019 Αρ. Πρ. 39539 303η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΡΧ9465ΧΘ7-7Ν6 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

22.05.2019 Αρ. Πρ. 39518 298η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΥΖ8465ΧΘ7-ΜΥΨ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

22.05.2019 Αρ. Πρ. 39499 296η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ92Σ465ΧΘ7-Μ3Κ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

22.05.2019 Αρ. Πρ. 39469/22-05-2019 Απόφαση για την τεχνική υποστήριξη των τριών (3) ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων του κτιρίου επί της οδού Σταδίου 31, ενόψει των επερχόμενων εντός του 2019 εκλογών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω8Λ7465ΧΘ7-Θ6Ξ | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

22.05.2019 Αρ. Πρ. 39428 Συγκρότηση Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού Ν. Κοζάνης.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΞΧΡ465ΧΘ7-ΓΩ3 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

22.05.2019 Αρ. Πρ. 39377/22-05-2019 Απόφαση για την διάθεση προσωπικού για την επίβλεψη της λειτουργίας των γενικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του κτιρίου επί της οδού Σταδίου 31, ενόψει των επερχόμενων εντός του 2019 εκλογών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΡΞ4465ΧΘ7-Σ5Ψ | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

22.05.2019 Αρ. Πρ. 39397 Συγκρότηση Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Κεφαλλονιάς Ν.Κεφαλληνίας.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Φ6Λ465ΧΘ7-948 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 2 3 689
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ