ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 22 Ιανουάριος 2020

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

08.11.2019 Αρ. Πρ. 92212 προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για ημερήσια αποζημίωση λόγω μετακίνησης εκτός έδρας της κ. Σιαράπη Στυλιανής, μετακλητής υπαλλήλου στο γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών για τις εργασίες της 21ης Συνάντησης της Επιτροπής Ρυθμιστικής Πολιτικής του ΟΟΣΑ και της 12ης Συνάντησης της Διοικούσας Επιτροπής στο Παρίσι 05-09/11/2019.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΛΙ5465ΧΘ7-ΡΛΔ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

08.11.2019 Αρ. Πρ. 92212 προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για ημερήσια αποζημίωση λόγω μετακίνησης εκτός έδρας της κ. Σιαράπη Στυλιανής, μετακλητής υπαλλήλου στο γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών για τις εργασίες της 21ης Συνάντησης της Επιτροπής Ρυθμιστικής Πολιτικής του ΟΟΣΑ και της 12ης Συνάντησης της Διοικούσας Επιτροπής στο Παρίσι 05-09/11/2019.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΒΟΗ465ΧΘ7-ΤΞ7 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

08.11.2019 Αρ. Πρ. 7451 αποζημίωση σε Έφορο Αντιπροσώπων Δικαστικής Αρχής, Δικαστικό Αντιπρόσωπο, Γραμματέα Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς και αναπληρωτή Έφορο και αναπληρωτή Δικαστικό Αντιπρόσωπο, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στις επαναληπτικές εκλογές της Κοινότητας Πέτρας του Δήμου Ζηρού, στις 10-11-2019.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΤΜΣ465ΧΘ7-Ψ50 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

08.11.2019 Αρ. Πρ. 78935 δαπάνη εξόδων μετακίνησης του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης, του ΥΠΕΣ κ. Μ.Ι.Σταυριανουδάκη ο οποίος θα παραστεί σε τελετή απονομής βραβείου ηθικής τάξεως, στο Δήμο Ηράκλειου στις 9/11/2019, εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΞΙΞ465ΧΘ7-7Ν3 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

08.11.2019 Αρ. Πρ. 78936 συμπληρωματική δαπάνη εξόδων κίνησης του κ. Κ. Ιωάννου Προισταμένου του Τμ. Σχεδιασμού Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΕΣ στο πλαίσιο συμμετοχής στο εκπαιδευτικο- επιμορφωτικό σεμινάριο της ΟΤS (11ο OTS FORUM) που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα 7-9/11/2019 και στο Ξυλόκαστρο προκειμένου να συζητηθούν διεξοδικά όλα τα τεχνικά θέματα εγγράφων ΙΡΙΔΑ του Δήμου Ξυλοκάστρου από 10-11/11/2019. Η μετακίνηση θα γίνει με ΙΧ αυτοκίνητο

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 91Ε0465ΧΘ7-Ν7Α | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

08.11.2019 Αρ. Πρ. 79429 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Τρίπολης (Ν. Αρκαδίας) του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΣ5Ο465ΧΘ7-ΧΥ1 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

08.11.2019 Αρ. Πρ. 79347 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης (Ν. Αττικής) του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΨΘΗ465ΧΘ7-ΖΥ9 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

08.11.2019 Αρ. Πρ. 79271 Δαπάνη εξόδων κίνησης για μετακίνηση εκτός έδρας της Μπαρτζώκα Αικατερίνης, υπαλλήλου της ΓΓΟΠΙΦ στις Βρυξέλλες από 18/11/2019 έως 20/11/2019,

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΟΨΕ465ΧΘ7-ΥΦ2 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

08.11.2019 Αρ. Πρ. 79269 Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης για μετακίνηση εκτός έδρας της Μπαρτζώκα Αικατερίνης, υπαλλήλου της ΓΓΟΠΙΦ στις Βρυξέλλες από 18/11/2019 έως 20/11/2019

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΟΝΞ465ΧΘ7-ΥΣ4 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

08.11.2019 Αρ. Πρ. 79130 Ορισμός Μελών στο κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και φορέων (Ν.Π.Δ.Δ.) που υπάγονται σε αυτές, με θητεία από 1.1.2019 έως 31.12.2020

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΣ6Ψ465ΧΘ7-9ΥΞ | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

08.11.2019 Αρ. Πρ. 79116 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Άνδρου (Ν. Κυκλάδων) του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 78ΠΤ465ΧΘ7-ΞΦ2 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

08.11.2019 Αρ. Πρ. 79109 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Αβδήρων (Ν. Ξάνθης) του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΒΧΖ465ΧΘ7-ΘΧ2 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

08.11.2019 Αρ. Πρ. 79048 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Γλυφάδας (Ν. Αττικής) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ7Ν1465ΧΘ7-Ζ8Ο | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

08.11.2019 Αρ. Πρ. 78884 «Εκκαθάριση – εντολή πληρωμής του έργου Επιχορήγηση της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου, για την εκπόνηση των μελετών του έργου «Δημιουργική Επανάχρηση των κτιρίων Στρατωνισμού και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Πάρκου(πρώην στρατοπέδου) ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ» με κωδικό έργου (2018ΣΕ05500038)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 62ΩΞ465ΧΘ7-733 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

08.11.2019 Αρ. Πρ. 79039 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Καβάλας (Ν. Καβάλας) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΨΔΛ465ΧΘ7-ΕΔ9 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 2 3 803
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ