ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

21.01.2022 Αρ. Πρ. 3877 δαπάνη σταθερής τηλεφωνίας για το έτος 2022, καθώς και απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΨΥΞ46ΜΤΛ6-ΧΟΖ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

21.01.2022 Αρ. Πρ. 3878 Δέσμευση πίστωσης προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη κινητής τηλεφωνίας για το έτος 2022, καθώς και απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΡΟΤ46ΜΤΛ6-ΥΝ3 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

21.01.2022 Αρ. Πρ. 3865 Δέσμευση πίστωσης προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη εξόδων κοινοχρήστων του ΥΠ.ΕΣ. για το έτος 2022, καθώς και απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΙΓΗ46ΜΤΛ6-ΦΨΗ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

21.01.2022 Αρ. Πρ. 3680 Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών μηνός Δεκεμβρίου 2021.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΖΡΛ46ΜΤΛ6-46Κ | Είδος: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

21.01.2022 Αρ. Πρ. 3748 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - Α΄ Κατανομή έτους 2022.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΩΝΨ46ΜΤΛ6-ΟΗΞ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

21.01.2022 Αρ. Πρ. 3707 Κατανομή ποσού ύψους 75.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας των μηνών Φεβρουαρίου- Μαρτίου-Απριλίου 2022, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου π

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΜΖΜ46ΜΤΛ6-9Ο9 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

21.01.2022 Αρ. Πρ. 3761 Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους επτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων και εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ (742.970,00€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 1007-206-0000000,

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΙΘΧ46ΜΤΛ6-ΑΦΡ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

21.01.2022 Αρ. Πρ. 3698 Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 96202/28-12-2021 (ΑΔΑ: 6Φ4046ΜΤΛ6-ΖΡΗ) απόφασης μας, σχετικά με την κατανομή συνολικού ποσού ύψους 190.324,40€ από τα μισθώματα έτους 2019 που κατεβλήθησαν προς το Ελληνικό Δημόσιο από την εταιρεία «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», σε

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ6ΤΔ46ΜΤΛ6-5ΙΕ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

21.01.2022 Αρ. Πρ. 3699 Α΄ Κατανομή, ποσού 28.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΤΡΟ46ΜΤΛ6-0Ν0 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

21.01.2022 Αρ. Πρ. 3672 Πρόταση προέγκρισης πίστωσης της ΣΑΕ3551

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 62ΦΠ46ΜΤΛ6-9Ν1 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

20.01.2022 Αρ. Πρ. 3548 Παρακράτηση υπέρ του «Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά» των εισφορών έτους 2022, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων-μελών του .

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΥΘΕ46ΜΤΛ6-ΝΟ8 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

20.01.2022 Αρ. Πρ. 3537 Παρακράτηση υπέρ του «Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία της Πάρνηθας (ΣΥΝ.ΠΑ.)», των εισφορών έτους 2022, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων-μελών του.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΑΜΗ46ΜΤΛ6-5ΗΝ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

20.01.2022 Αρ. Πρ. 3539 Τροποποίηση της υπ. αρ. 824/3.1.2022 (ΑΔΑ: 97Ρ346ΜΤΛ6-Γ2Σ) Υπουργικής Απόφασης «Συγκρότηση των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΨΠΣ46ΜΤΛ6-ΧΓΟ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

20.01.2022 Αρ. Πρ. 3536 Β΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 37545/19.5.2021 (ΑΔΑ: ΨΘ0Μ46ΜΤΛ6-ΛΩ5) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Υπουργικής Απόφασης.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΑΚΒ46ΜΤΛ6-ΠΓ7 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

20.01.2022 Αρ. Πρ. 3632 Χρηματοδότηση του Δήμου Βιάννου του Ν. Ηρακλείου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες (ΣΑΕ 055)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΡΥΑ446ΜΤΛ6-ΒΥΩ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1 2 3 1,481
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ