ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

22.09.2023 Αρ. Πρ. 79714 18345η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ255 έτους 2023 Δήμου Διονύσου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΡΧΨ446ΜΤΛ6-8ΦΙ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

22.09.2023 Αρ. Πρ. 79713 Δαπάνη για τακτική κρατική χρηματοδότηση και κρατική χρηματοδότηση για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΘΖΤ46ΜΤΛ6-7ΑΖ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

22.09.2023 Αρ. Πρ. 79698 Υπηρεσίες συγκέντρωσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 90Κ946ΜΤΛ6-ΗΜ5 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

22.09.2023 Αρ. Πρ. 79696 Ορισμός υπολόγου – διαχειριστή για το έργο 2022ΝΑ25500000

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΡΔΒ046ΜΤΛ6-ΞΨΖ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

22.09.2023 Αρ. Πρ. 79688 18347η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ255 έτους 2023 Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ε7Η846ΜΤΛ6-0ΞΩ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

22.09.2023 Αρ. Πρ. 79666 Προέγκριση δέσμευσης πίστωσης ετών 2023 και 2024 - Δαπάνη που αφορά υπηρεσίες συγκέντρωσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Τ6Η46ΜΤΛ6-Π36 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

22.09.2023 Αρ. Πρ. 79648 18348η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2023 Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9Ν0Α46ΜΤΛ6-ΤΙΒ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

22.09.2023 Αρ. Πρ. 79639 18349η κατανομή χρηματοδότησης ΣANA 255 έτους 2023 Δήμου Μεγαρέων

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΡΠΞΨ46ΜΤΛ6-ΔΛΥ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

22.09.2023 Αρ. Πρ. 79631 Ένταξη της Πράξης «Δαπάνες διαχείρισης, καθαρισμοί, πρώτες αποκαταστάσεις από την πλημμύρα και κάλυψη αναγκών διαχείρισης πλημμύρας (Daniel) του Δήμου Αλμυρού» με Κωδικό ΟΠΣ 5220982 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 68Ν246ΜΤΛ6-ΘΦΦ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

22.09.2023 Αρ. Πρ. 78193 Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3852/2010, 4804/2021 και του π.δ. 26/2012 ενόψει των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΜΡΦ46ΜΤΛ6-ΔΝ9 | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

22.09.2023 Αρ. Πρ. 79559 18337η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2023, Δ. Αλεξανδρούπολης.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΩΛ846ΜΤΛ6-ΠΓΨ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

22.09.2023 Αρ. Πρ. 76723/15.9.2023 Απόσπαση υπαλλήλου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε θέση συνεργάτη, στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ρ41Γ46ΜΤΛ6-Δ3Υ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

22.09.2023 Αρ. Πρ. - ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ ΟΣΥ ΑΕ ΣΕ ΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ Γ.Γ. ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9Τ0Χ46ΜΤΛ6-ΨΨΟ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

22.09.2023 Αρ. Πρ. 77366/18.9.2023 Απόσπαση σε θέση συνεργάτη, στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΨΙΤ46ΜΤΛ6-Μ9Χ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

22.09.2023 Αρ. Πρ. 77920 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΚΛΗΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΟΣ ΣΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Θ.ΛΙΒΑΝΙΟΥ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 67ΒΖ46ΜΤΛ6-ΜΜΓ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1 2 3 1.907
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ