ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 21 Σεπτέμβριος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

20.09.2019 Αρ. Πρ. 65574 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Ναυπακτίας (Ν. Αιτωλοακαρνανίας) του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΙΦΩ465ΧΘ7-Λ4Κ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

20.09.2019 Αρ. Πρ. 65572 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης (Ν. Αττικής) του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΚ0Β465ΧΘ7-4Ω9 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

20.09.2019 Αρ. Πρ. 65572 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης (Ν. Αττικής) του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω4ΑΚ465ΧΘ7-ΗΤ7 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

20.09.2019 Αρ. Πρ. 65562 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων (Ν. Κορινθίας) του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΟΡ9465ΧΘ7-ΑΚΒ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

20.09.2019 Αρ. Πρ. 65559 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Παλλήνης (Ν. Αττικής) του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ5ΗΟ465ΧΘ7-2ΦΨ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

20.09.2019 Αρ. Πρ. 65558 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Κόνιτσας (Ν. Ιωαννίνων) του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΩΥΔ465ΧΘ7-Ξ56 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

20.09.2019 Αρ. Πρ. 65479 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1568/9-03-2018 Απόφασης χρηματοδότησης του Δήμου Νεστορίου Ν. Καστοριάς για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΧΦΙ465ΧΘ7-ΕΙ6 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

20.09.2019 Αρ. Πρ. 65473 Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 4300/9-02-2017 και 42461/12-12-17 Αποφάσεων χρηματοδότησης του Δήμου Θέρμου Ν. Αιτωλ/νίας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΙ9Μ465ΧΘ7-ΦΛ3 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

20.09.2019 Αρ. Πρ. 65444 Έγκριση σύναψης πενήντα δύο (52) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και διακοσίων δέκα (210) συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΜΖΖ465ΧΘ7-ΠΚΚ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

20.09.2019 Αρ. Πρ. 78314 Δαπάνη μετακίνησης του Γεν. Γραμματέα ΥΠΕΣ, Μιχάλη Ι. Σταυριανουδάκη, ο οποίος θα μεταβεί στα Κήθυρα στις 23-24/9/2019

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΟΑΒ465ΧΘ7-ΞΓΧ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

20.09.2019 Αρ. Πρ. 65375 Δαπάνη μετακίνησης εκτός έδρας, του Γενικού Γραμματέα Οργάνωσης & Εσωτερικών του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Μιχάλη Ι. Σταυριανουδάκη, για να εκπροσωπήσει τον Υπουργό Εσωτερικών στο 11ο FORUM Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα πραγματοποιηθεί στον Πόρο, στις 21-22/9/2019.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Κ5Α465ΧΘ7-Φ17 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

20.09.2019 Αρ. Πρ. 65359 Έγκριση σύναψης σαράντα μίας (41) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 62Ε2465ΧΘ7-ΤΒΘ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

20.09.2019 Αρ. Πρ. 65322 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Θ.ΛΙΒΑΝΙΟΥ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΩΞΛ465ΧΘ7-Υ5Γ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

20.09.2019 Αρ. Πρ. 65321 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Π.ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΙΟΔ465ΧΘ7-ΦΟ7 | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

20.09.2019 Αρ. Πρ. 65303 Έγκριση σύναψης τεσσάρων (4) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 63ΨΟ465ΧΘ7-5ΞΦ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 2 3 771
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ