ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

29.06.2022 Αρ. Πρ. 43198 6942η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ255 έτους 2022

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΚΒ646ΜΤΛ6-Τ9Π | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

29.06.2022 Αρ. Πρ. 43193 Ορισμός διαχειριστή για το έργο 2022ΝΑ25500000 ΄΄Επιχορήγηση των Ο.Τ.Α. για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας»΄΄.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΩΕ846ΜΤΛ6-9Σ5 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

29.06.2022 Αρ. Πρ. 43297 Έγκριση πρόσληψης διακοσίων τριάντα οκτώ (238) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΘΕ046ΜΤΛ6-Π44 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

29.06.2022 Αρ. Πρ. 43151 Εκλογή των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια του προσωπικού των Περιφερειών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 69ΦΦ46ΜΤΛ6-3ΨΞ | Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

29.06.2022 Αρ. Πρ. 43327 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Ύδρας (Ν. Αττικής) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΤ8Κ46ΜΤΛ6-1ΚΗ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

29.06.2022 Αρ. Πρ. 43325 7173η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2022 (Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΥΒΜ46ΜΤΛ6-Ω0Ι | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

29.06.2022 Αρ. Πρ. 43302 7172η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2022 (Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΑΥΤ46ΜΤΛ6-ΟΡΙ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

29.06.2022 Αρ. Πρ. 43324 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Καλαμάτας (Ν. Μεσσηνίας) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IX «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ρ9ΩΟ46ΜΤΛ6-Α6Ο | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

29.06.2022 Αρ. Πρ. 43314 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Νίκαιας- Αγίου Ιωάννου Ρέντη (Ν. Αττικής) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IX «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΜΗΝ46ΜΤΛ6-0ΑΠ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

29.06.2022 Αρ. Πρ. 43299 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Κόνιτσας (Ν. Ιωαννίνων) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΞΖΙ46ΜΤΛ6-23Υ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

29.06.2022 Αρ. Πρ. 43250 2ο αίτημα χρηματοδότησης της ΣΑΕ 455/2 του έτους 2022.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 698Ρ46ΜΤΛ6-1Χ6 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

29.06.2022 Αρ. Πρ. 43234 6941η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ255 έτους 2022

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9Π1Σ46ΜΤΛ6-Γ35 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

29.06.2022 Αρ. Πρ. 43232 6939η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ255 έτους 2022.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΝΦΒ46ΜΤΛ6-Β02 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

29.06.2022 Αρ. Πρ. 43226 6940η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ255 έτους 2022.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΥΞ846ΜΤΛ6-7ΕΡ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

28.06.2022 Αρ. Πρ. 42985 Πράξη Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς, μεταξύ του Δήμου Μαραθώνος και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ με διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ» με αντικείμενο την κάλυψη του κόστους εργα

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΡΟ5Β46ΜΤΛ6-ΘΤΣ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

1 2 3 1.598
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ