ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

27.09.2022 Αρ. Πρ. 62502 Μερική ανάκληση ποσού 7.500,00€ λόγω εξόφλησης των σχετικών υποχρεώσεων και της ανάγκης χρησιμοποίησης του ποσού για το β’ εξάμηνο του 2022.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΚ9Ζ46ΜΤΛ6-0ΦΓ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

27.09.2022 Αρ. Πρ. 62741 Τροποποίηση της αριθμ. 44196/10.6.2019 (ΑΔΑ: ΩΙΩΟ465ΧΘ7-ΑΔΟ) απόφασης χρηματοδότησης του Δήμου Πόρου του Ν. Αττικής, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες (ΣΑΝΑ 255)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 661Β46ΜΤΛ6-Ψ4Θ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

27.09.2022 Αρ. Πρ. 62729 Τροποποίηση της αριθμ. 9010/8.2.2019 (ΑΔΑ: 6ΧΡΤ465ΧΘ7-12Σ) απόφασης χρηματοδότησης του Δήμου Θέρμου του Ν. Αιτωλοακαρνανίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 11090/12.2.2021 (ΑΔΑ: 6Υ9Ο46ΜΤΛ6-ΥΦΧ) απόφαση, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και κ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΔΛΒ46ΜΤΛ6-ΣΜ1 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

27.09.2022 Αρ. Πρ. 62713 Τροποποίηση των αριθμ. 18817/11.5.2018 (ΑΔΑ: ΩΚΛΓ465ΧΘ7-ΠΧΝ) και 70514/4.12.2018 (ΑΔΑ: 6ΩΙΑ465ΧΘ7-ΚΦ8) αποφάσεων χρηματοδότησης του Δήμου Λευκάδας του Ν. Λευκάδος, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την αριθμ. 3034/15.1.2021 (ΑΔΑ: ΨΚΓΙ46ΜΤΛ6-ΕΒΑ) απόφαση, για τ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 658846ΜΤΛ6-ΦΩΕ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

27.09.2022 Αρ. Πρ. 62703 Τροποποίηση της αριθμ. 54771/31.8.2020 (ΑΔΑ: ΨΒΛ746ΜΤΛ6-Υ3Υ) απόφασης χρηματοδότησης του Δήμου Ανατολικής Μάνης του Ν. Λακωνίας, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες (ΣΑΝΑ 255)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΗΞΔ46ΜΤΛ6-ΦΕΝ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

27.09.2022 Αρ. Πρ. 62696 Τροποποίηση των αριθμ. 4316/9.2.2017 (ΑΔΑ: 6Φ4Μ465ΧΘ7-64Υ), 26445/16.10.2017 (ΑΔΑ: 61ΖΛ465ΧΘ7-Ο75), 43602/7.6.2019 (ΑΔΑ: ΨΕΦΒ465ΧΘ7-ΜΟ6) και 91386/20.12.2019 (ΑΔΑ: Ψ02Θ46ΜΤΛ6-ΔΦΒ) αποφάσεων χρηματοδότησης του Δήμου Καλαβρύτων του Ν. Αχαΐας, για την πρόληψ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 91Υ446ΜΤΛ6-3Ρ8 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

27.09.2022 Αρ. Πρ. 62687 Τροποποίηση της αριθμ. 66047/20.11.2018 (ΑΔΑ: 6ΕΣ8465ΧΘ7-9ΚΞ) απόφασης χρηματοδότησης του Δήμου Φαιστού του Ν. Ηρακλείου, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες (ΣΑΝΑ 255)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΒ8Β46ΜΤΛ6-Θ0Ν | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

27.09.2022 Αρ. Πρ. 62671 Τροποποίηση της αριθμ. 4110/13.2.2018 (ΑΔΑ: 7ΤΗ0465ΧΘ7-9ΣΞ) απόφασης χρηματοδότησης του Δήμου Ευρώτα του Ν. Λακωνίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 44383/11.6.2019 (ΑΔΑ: ΩΖΧΙ465ΧΘ7-ΙΟΦ), 69545/20.10.2020 (ΑΔΑ: Ω3Ζ046ΜΤΛ6-451) και 49678/2.7.2021 (Α

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΥΓΑ46ΜΤΛ6-ΡΥΝ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

27.09.2022 Αρ. Πρ. 62657 Τροποποίηση της αριθμ. 59888/21.9.2020 (ΑΔΑ: Ψ3Χ646ΜΤΛ6-84Φ) απόφασης χρηματοδότησης του Δήμου Σοφάδων του Ν. Καρδίτσης, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες (ΣΑΝΑ 255)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΗΕΤ46ΜΤΛ6-Χ0Μ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

27.09.2022 Αρ. Πρ. 62641 Τροποποίηση της αριθμ. 11872/19.2.2019 (ΑΔΑ: 64ΔΛ465ΧΘ7-ΝΟΒ) απόφασης χρηματοδότησης του Δήμου Σοφάδων του Ν. Καρδίτσης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 31754/23.4.2021 (ΑΔΑ: Ε9Ο046ΜΤΛ6-ΜΦ7) απόφαση, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και κατασ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΔΙΝ46ΜΤΛ6-ΨΓΜ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

27.09.2022 Αρ. Πρ. 62556 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 5716/1-3-2018 Απόφασης όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 25748/24-4-2020 & 87886/29-11-2021 Αποφάσεις χρηματοδότησης του Δήμου Κυθήρων Ν. Πειραιώς για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΩΡ646ΜΤΛ6-ΤΔΠ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

27.09.2022 Αρ. Πρ. 62540 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 46510/22-7-2020 Απόφασης επιχορήγησης της ΔΕΥΑ Βισαλτίας, Ν. Σερρών για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ9ΓΣ46ΜΤΛ6-ΨΥ8 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

27.09.2022 Αρ. Πρ. 62506 Ανακαλούμε μερικώς την αριθ. 10803/18-02-2022 (ΑΔΑ: ΩΘΙ846ΜΤΛ6-ΔΑ2) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (220.000,00€), η οποία έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με αριθμό καταχώρησης

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΩΔ446ΜΤΛ6-ΚΚΗ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

26.09.2022 Αρ. Πρ. 62415 Δαπάνη κατοχύρωσης του ονόματος τομέα (domain name) με την κατάληξη {apodimoi.gov.gr} για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (16/11/2022 έως 16/11/2024).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΧΘΦ46ΜΤΛ6-966 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

26.09.2022 Αρ. Πρ. 62140 Δαπάνη για την προμήθεια ανανέωσης 730 αδειών λογισμικού Symantec Endpoint Protection Manager και την προμήθεια 300 αδειών λογισμικού Symantec Endpoint Cloud Hybrid Subscription License για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών (τ. Εσωτερικών).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Μ1Ω46ΜΤΛ6-Ο6Γ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

1 2 3 1.656
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ