ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

24.09.2021 Αρ. Πρ. 69384/24-09-2021 Πράξη Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς, μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ με διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ» με αντικείμενο την κάλυψη του κόστους ερ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ξ1946ΜΤΛ6-ΖΤΑ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

24.09.2021 Αρ. Πρ. 69382/24-09-2021 Πράξη Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς, μεταξύ του Δήμου Κέας και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ με διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ» με αντικείμενο την κάλυψη μέρους του κόστους ερ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 69ΩΠ46ΜΤΛ6-4Ι4 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

24.09.2021 Αρ. Πρ. 69380/24-09-2021 Πράξη Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς, μεταξύ του Δήμου Καλυμνίων και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ με διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ» με αντικείμενο την κάλυψη του κόστους εργα

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΣΛ446ΜΤΛ6-Π4Μ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

24.09.2021 Αρ. Πρ. 69279 4η Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Δήμου Μονεμβασίας (Ν. Λακωνίας) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της «Επιχορήγησης των Δήμων» της χώρας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω3ΝΩ46ΜΤΛ6-Ψ4Π | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

24.09.2021 Αρ. Πρ. 69472 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5 | Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

24.09.2021 Αρ. Πρ. 69471 «Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021» (Α’ 169)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε | Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

24.09.2021 Αρ. Πρ. - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ4ΠΗ46ΜΤΛ6-Π30 | Είδος: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

23.09.2021 Αρ. Πρ. 69123 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση του Δήμου Καλλιθέας Ν. Αττικής από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ3ΦΑ46ΜΤΛ6-0ΚΦ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

23.09.2021 Αρ. Πρ. 69051 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση του Δήμου Φλώρινας Ν.Φλωρίνης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΔ1Μ46ΜΤΛ6-Ξ2Ο | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

23.09.2021 Αρ. Πρ. 69046 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση του Δήμου Αλμωπίας Ν. Πέλλας από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΒΧ746ΜΤΛ6-5ΤΑ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

23.09.2021 Αρ. Πρ. 68951 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση προμήθειας του Δήμου Γαλατσίου (Ν. Αττικής) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Επιχορήγησης «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΔΛΘ46ΜΤΛ6-ΛΚΔ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

23.09.2021 Αρ. Πρ. 69017 Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας με συνολικό ποσό 192.401,00€, για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αρίθμ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019), με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεω

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΜΥΠ46ΜΤΛ6-ΖΔΘ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

23.09.2021 Αρ. Πρ. 69002 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Περάματος (Ν. Αττικής) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΤΒΙ46ΜΤΛ6-ΨΥ7 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

23.09.2021 Αρ. Πρ. 68986 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Αλίμου (Ν. Αττικής) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΞΤ646ΜΤΛ6-ΨΟΧ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

23.09.2021 Αρ. Πρ. 68933 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση προμήθειας του Δήμου Ορεστιάδας (Ν. Έβρου ) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Επιχορήγησης «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ6ΝΜ46ΜΤΛ6-92Θ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1 2 3 1,380
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ