ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024

ΔΡΑΣΕΙΣ

Εικόνα για αποτελέσματα εκλογών

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

22.07 2024
19.07 2024
19.07 2024
15.07 2024
15.07 2024
12.07 2024
11.07 2024
11.07 2024
Όλες οι ανακοινώσεις
24.07.2024 Αρ. Πρ. 56445/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325 Σχετ.: 53949/24, 54415/24, 55623/24 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./20875/Α325/04.10.2023 (Β΄5813/23, διόρθωση σφάλματος Β΄5842/23) κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, Β΄6842/23, Β΄7130/23, Β΄7536/23, Β΄430/24), που αφορά στις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 σε περιοχές των Περιφερειών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Αττικής. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΨ9946ΝΠΙΘ-ΒΙΙ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
24.07.2024 Αρ. Πρ. 55804 Παρακράτηση υπέρ του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Α.Ε των ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.», εισφορών για το 2ο τρίμηνο έτους 2024, Δήμων-μελών αυτού, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 91ΗΙ46ΜΤΛ6-Ι3Γ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
24.07.2024 Αρ. Πρ. 55774 Έγκριση αιτήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 2503/1997 (Α΄107), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 26 του ν.4483/2017 (Α΄107), για την κατ’ εξαίρεση εξουσιοδότηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων της χωρικής της αρμοδιότητας, και συγκεκριμένα στις Υπηρεσίες Αρμοδιότητας της ΔΥΠΑ, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, προκειμένου να διενεργούν αυτοτελώς τις διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών των ειδών του άρθρου 26 του Ν. 4483/2017, έτους 2024. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Υ0846ΜΤΛ6-ΒΧ7 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
24.07.2024 Αρ. Πρ. 55768 Έγκριση αιτήματος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 2503/1997 (Α΄107), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 26 του ν.4483/2017 (Α΄ 107), για την κατ’ εξαίρεση εξουσιοδότηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων της χωρικής τους αρμοδιότητας προκειμένου να διενεργούν αυτοτελώς τις διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών για πετρελαιοειδή, έτους 2025. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΞ3846ΜΤΛ6-Ι70 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
24.07.2024 Αρ. Πρ. 55764 Έγκριση αιτήματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας / ΠΕ Φωκίδας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 2503/1997 (Α΄107), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4483/2017 (Α΄107), για την κατ’ εξαίρεση εξουσιοδότηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων της χωρικής της αρμοδιότητας προκειμένου να διενεργούν αυτοτελώς τις διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών πετρελαιοειδών και συγκεκριμένα, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας (ΚΠΑ2 ΑΜΦΙΣΣΑΣ), για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2024. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ν5Ψ46ΜΤΛ6-2ΞΥ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
24.07.2024 Αρ. Πρ. 55760 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση προμήθειας του Δήμου Τήλου (Ν. Δωδεκανήσου) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Επιχορήγησης με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού». Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9Ρ2Κ46ΜΤΛ6-ΕΙΥ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Παλαιότερες Αποφάσεις
25.06.2024 Αρ. Πρ. 49297 Εκλογή των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια του προσωπικού των Περιφερειών Αρχείο
31.05.2024 Αρ. Πρ. 44888 Παραλειφθέντες εκλογείς Αρχείο
28.05.2024 Αρ. Πρ. 44145 Μετάδοση των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο
27.05.2024 Αρ. Πρ. 43858 Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας (άρθρο 279 ν. 3463/2006) Αρχείο
24.05.2024 Αρ. Πρ. 43270 Διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο
17.05.2024 Αρ. Πρ. 41620 Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρία στις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
15.07.2024 Αρ. Πρ. 54085 Απόδοση από τους ΚΑΠ έτους 2024 της 2ης δόσης ποσού 10.000.000,00 € στους δικαιούχους Δήμους, για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Αρχείο
10.07.2024 Αρ. Πρ. 53130 Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”» με ποσό 696.000,00 € για την κάλυψη λειτουργικών του εξόδων και την επίτευξη των σκοπών του. Αρχείο
04.07.2024 Αρ. Πρ. 51645 Κατανομή ποσού ύψους 75.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας των μηνών ΑυγούστουΣεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2024, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τους Αρχείο
04.07.2024 Αρ. Πρ. 51626 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, σε όλους τους Δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ζ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2024. ΑρχείοΧρηματική εντολή της Ζ΄ τακτικής επιχορήγησης έτους 2024
02.07.2024 Αρ. Πρ. 51257 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ζ΄ Κατανομή έτους 2024 Αρχείο
27.06.2024 Αρ. Πρ. 49492 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 45120/31.05.2024 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης των σχολικών επιτροπών» (Β’ 3229)» με Α.Δ.Α.: 9ΤΗ246ΜΤΛ6-1ΚΗ Αρχείο
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
19.07.2024 Αρ. Πρ. 55122 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα κτήριο επί των οδών Σταδίου 27, Σταδίου 31 και Ευαγγελιστρίας 2 στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ. (τ. Εσωτερικών) με προβλεπόμενο διάστημα παροχής υπηρεσιών από 25.07.2024 και ώρα 22:00΄ έως και 31.12.2024 και ώρα 22:00΄. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 23.07.2024
04.07.2024 Αρ. Πρ. 12437 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ανανέωση για τρία χρόνια, 500 αδειών χρήσης αντιβιοτικής προστασίας (antivirus) των Η/Υ του Υπουργείου Εσωτερικών ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 10.07.2024
02.07.2024 Αρ. Πρ. 12320 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια τριών καταστροφέων εγγράφων ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 10.07.2024
05.06.2024 Αρ. Πρ. 46116 Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του Υπουργείου Εσωτερικών (τ. Εσωτερικών) από 8-06-2024 έως 10-06-2024 ενόψει της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 05.06.2024
05.06.2024 Αρ. Πρ. 46119 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς αναφορικά με την προμήθεια δύο κρύων γευμάτων (μεσημέρι – απόγευμα) για τις ανάγκες των επιτροπών της επιστολικής ψήφου που στεγάζονται στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, την Κυριακή 9 Ιουνίου 2024 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 06.06.2024
04.06.2024 Αρ. Πρ. 45717 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ. (τ. Εσωτερικών), ενόψει της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 05.06.2024
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
26.10.2022 Αρ. Πρ. 72624 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
19.09.2022 Αρ. Πρ. 35422 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
01.09.2022 Αρ. Πρ. 57616 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό Σημείωμα
08.08.2022 Αρ. Πρ. 55285 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό
10.06.2022 Αρ. Πρ. 40640 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
27.12.2021 Αρ. Πρ. 1803 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Παλαιότερες Προκηρύξεις
09.07.2024 Αρ. Πρ. 52630 Προκήρυξη 2ΓΒ/2023 – Γνωστοποίηση έκδοσης απόφασης κατανομής διοριστέων και στοιχείων επικοινωνίας αυτών στους φορείς διορισμού Αρχείο
17.06.2024 Αρ. Πρ. 48157 Ανακοίνωση έγκρισης πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους για το διδακτικό έτος 2024-2025 Αρχείο
03.06.2024 Αρ. Πρ. 45539 Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το β΄ τρίμηνο του 2024 ΑρχείοΑρχείο συμπλήρωσης και υποβολής των αναλυτικών καταστάσεων ARREARS202406_.xlsxΟδηγίες συμπλήρωσης αρχείου
23.05.2024 Αρ. Πρ. 43197 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας εκπαίδευσης και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών από τις Περιφέρειες, για το χρονικό διάστημα από 1-4- 2024 έως 30-06-2024, & απολογιστικών στοιχείων κόστους και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2024 έως 31-3-2024 ΑρχείοΠίνακας IΠίνακας II
21.05.2024 Αρ. Πρ. 9685 Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και χορήγησης κανονικών αδειών ενόψει των Ευρωεκλογών –Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος Αρχείο
21.03.2024 Αρ. Πρ. 27243 Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2025-2028 του υποτομέα των ΟΤΑ ΑρχείοΕνδεικτική μεθοδολογία εκτιμήσεων και μεσοπρόθεσμων προβλέψεωνΠρότυπο αρχείο Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων (ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΠΔΔ)Πρότυπο αρχείο Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων (ΝΠΙΔ)
Παλαιότερα Έγγραφα
24-03-2020 Αρ. Πρ. 19560 Διαγραφή μελών δημοτικού συμβουλίου

Αρχείο

2022 Αρ. Πρ. 822 ΣτΕ 822-2022

Αρχείο

2022 Αρ. Πρ. 1089 ΣτΕ 1089-2022

Αρχείο

2022 Αρ. Πρ. 1870 ΣτΕ 1870-2022

Αρχείο

2020 Αρ. Πρ. 1960 ΣτΕ 1960-2020

Αρχείο

2020 Αρ. Πρ. 5814 ΔΠρΘεσσαλ 5814_2020

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2