ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024
Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου

ΔΙΑΖΥΓΙΑ

Από 01.01.2022 στο Ειδικό Ληξιαρχείο καταχωρίζονται μόνο όσα διαζύγια αφορούν σε ληξιαρχικές πράξεις που έχουν καταχωριστεί από το Ειδικό Ληξιαρχείο.

Επιπλέον, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στο Ειδικό Ληξιαρχείο, προκειμένου να συνταχθεί έκθεση για διαζύγιο Έλληνα πολίτη που έλαβε χώρα στην αλλοδαπή, σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις των εδαφίων α, β, γ, ε και στ της παραγράφου 1 της υπ’ αρ. 45927/18-6-2021 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2705/Β΄/24-06-2021). Σε κάθε άλλη περίπτωση, το διαζύγιο καταχωρίζεται μόνο στο κατά τόπον αρμόδιο έμμισθο Ελληνικό Προξενείο.

Για την περίπτωση συναινετικού διαζυγίου δυνάμει συμβολαιογραφικής πράξης στην Ελλάδα (άρθρο 1441 ΑΚ), συμβουλευτείτε την αντίστοιχη ενότητα του ιστοτόπου.

 1. Αν έχετε δικαστική απόφαση διαζυγίου που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα:

Δικαιολογητικά :

 • Αμετάκλητη Δικαστική απόφαση
 • Έκθεση επίδοσης αυτής ή παραίτησης από τα ένδικα μέσα (σε περίπτωση συμφωνίας των συζύγων)
 • Πιστοποιητικό της Γραμματείας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση περί μη άσκησης τακτικών ή έκτακτων ένδικων μέσων

– Εάν η καταχώριση γίνεται έως 30 ημέρες από την ημέρα που η απόφαση έγινε αμετάκλητη, δεν απαιτείται παράβολο.

– Από 30 έως 90 ημέρες το παράβολο είναι είναι 30 ευρώ (κωδικός ηλεκτρονικού παραβόλου: 3828).

– Μετά τις 90 ημέρες το παράβολο είναι 60 ευρώ (κωδικός ηλεκτρονικού παραβόλου: 3829).

Δηλώνεται από τον ένα εκ των δυο συζύγων, δικηγόρο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (Άρθρο 10 παρ.1 του Ν. 344/1976, ή τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο επίσης με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, επιδεικνύοντας την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο. Επίσης η καταχώριση από την υπηρεσία μας μπορεί να γίνει και με την αποστολή έκθεσης διαζυγίου του Ληξίαρχου της πόλης που έχει έδρα το Δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση διαζύγιο ή του τόπου κατοικίας των συζύγων.

 1. Αν έχετε δικαστική απόφαση διαζυγίου που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό.

Δικαιολογητικά:

 • Το πρωτότυπο της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης του αλλοδαπού Δικαστηρίου νόμιμα επικυρωμένο με επίσημη μετάφρασή του. (είναι δυνατή και η κατάθεση αντιγράφου της αλλοδαπής απόφασης νομίμως επικυρωμένου).
 • Αναγνώριση του δεδικασμένου της αλλοδαπής απόφασης από τα Ελληνικά Δικαστήρια (στις περιπτώσεις που απαιτείται) και Έκθεση επίδοσης στον Εισαγγελέα.
 • – Εάν η καταχώριση γίνεται έως 30 ημέρες από την τελεσιδικία της απόφασης του Ελληνικού Δικαστηρίου για την αναγνώριση του δεδικασμένου της αλλοδαπής απόφασης, δεν απαιτείται παράβολο.
 • Από 30 έως 90 ημέρες το παράβολο είναι 30 ευρώ
 • Μετά τις 90 ημέρες το παράβολο είναι 60 ευρώ
 • Σχετική η Εγκύκλιος 251/2020 περί κυρώσεων σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης ληξιαρχικών γεγονότων

https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2021/12/eggr46543-egk251-20200722.pdf

 

Δηλώνεται από τον ένα εκ των δυο συζύγων, δικηγόρο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (Άρθρο 10 παρ.1 του Ν. 344/1976), ή τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο επίσης με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, επιδεικνύοντας την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο.

ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ (ΑΡ.39/ΑΡ.36) ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑΣ ΛΥΣΗΣ ΓΑΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Ε.

– Δεν απαιτείται απόφαση Ελληνικού δικαστηρίου για την αναγνώριση του δεδικασμένου της αλλοδαπής δικαστικής απόφασης (ή αντίστοιχης απόφασης λύσης γάμου αρμόδιας αρχής) όταν έχει εκδοθεί από το αρμόδιο δικαστήριο ή την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της Ε.Ε. (πλην της Δανίας):

ΑΥΣΤΡΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ ΚΑΙ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (μετά την 1η Μαρτίου του 2001, ή από την ημερομηνία ένταξης της χώρας στην Ε.Ε. αν αυτή έγινε μεταγενέστερα (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2000), ΕΣΘΟΝΙΑ, ΚΥΠΡΟ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΜΑΛΤΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ και ΤΣΕΧΙΑ (μετά την 1η Μαΐου 2004), ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ και ΡΟΥΜΑΝΙΑ (μετά την 1/1/2007). Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις για τα διαζύγια που έχουν εκδοθεί από κράτη μέλη της Ε.Ε. μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003», θα πρέπει να προσκομίζεται και το πιστοποιητικό του άρθρου 39, νομίμως επικυρωμένο και μεταφρασμένο και αντιστοίχως, για διαζύγια εντός ΕΕ, όπως ανωτέρω, που έχουν εκδοθεί από 01-08-2022, το νομίμως επικυρωμένο και μεταφρασμένο πιστοποιητικό του άρθρου 36 του διάδοχου «Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1111 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2019».

 

ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ –BREXIT

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 το Ηνωμένο Βασίλειο, ως κράτος μέλος της Ε.Ε., δεσμευόταν και εφάρμοζε τον «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003». Με τη θέση σε ισχύ του BREXIT από 01-01-2021, το ανεφάρμοστο του ενωσιακού δικαίου (Καν. 2201/2003) επιφέρει ολική επαναφορά στον ελληνικό Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Εξάλλου, το Ενωμένο Βασίλειο έχει κυρώσει τη σύμβαση της 1ης Ιουνίου 1960 για την αναγνώριση διαζυγίων και δικαστικών χωρισμών, την οποία όμως δεν έχει κυρώσει η χώρα μας.

Επομένως,
– απαιτείται απόφαση Ελληνικού δικαστηρίου για την αναγνώριση του δεδικασμένου της σχετικής βρετανικής απόφασης

α) για τα διαζύγια που έχουν εκδοθεί πριν την 01-03-2001

β) για τα διαζύγια που έχουν εκδοθεί μετά την 01-01-2021 κι εφεξής

– για τα διαζύγια που έχουν εκδοθεί από το Μάρτιο του 2005 μέχρι και το τέλος του 2020 θα πρέπει να προσκομίζεται και το πιστοποιητικό του άρθρου 39 («ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003»),νομίμως επικυρωμένο και μεταφρασμένο.