ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 04 Φεβρουαρίου 2023
Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

 

Η αναγνώριση τέκνου που γεννήθηκε στο εξωτερικό μπορεί να γίνει με τους εξής δύο τρόπους:

Α) με πράξη εκούσιας αναγνώρισης

Β) με δικαστική απόφαση

Α) ΠΡΑΞΗ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

1) Δήλωση γέννησης τέκνου του οποίου και οι δύο γονείς είναι Έλληνες:

Δικαιολογητικά:

 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης Έλληνα Προξένου, στην οποία να έχει καταχωριστεί στο περιθώριο η Πράξη Αναγνώρισης και η οποία έχει συνταχθεί έως 31.12.2021 (από την 01.01.2022 οι ληξιαρχικές πράξεις που καταχωρίζονται στα Ελληνικά Προξενεία δεν μεταγράφονται στο Ειδικό Ληξιαρχείο).
 • Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης Έλληνα Προξένου ή Έλληνα Συμβολαιογράφου.
 • Καταχωρίζεται με την προσκόμιση αυτής στην Υπηρεσία μας από τους υπόχρεους ή από τρίτους με εξουσιοδότηση από δημόσια Ελληνική αρχή με την επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου.

ή

 • Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης επιχώριας αρχής, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της αναγνώρισης, νομίμως επικυρωμένοi και με επίσημη μετάφρασηii (γίνονται επίσης αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών των επιχωρίων αρχών, εφόσον αυτά είναι επικυρωμένα από Έλληνα δικηγόρο). Από την 01.01.2022 η μεταγραφή του πιστοποιητικού των επιχωρίων αρχών στο Ειδικό Ληξιαρχείο είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αρ. 45927/18-6-2021 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2705/Β΄/24-06-2021), εκτός των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες υφίσταται ανάγκη σύνταξης από Ελληνική Προξενική Αρχή πρωτογενούς ληξιαρχικής πράξης, σύμφωνα με την εγκύκλιο 697/2021 της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποιήσεις ληξιαρχικής νομοθεσίας, πρόσβαση Ελληνικών Προξενικών Αρχών στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών».» (ΑΔΑ:67ΝΒ46ΜΤΛ6-4ΘΧ).
 • Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης Έλληνα Προξένου ή Έλληνα Συμβολαιογράφου.
 • Πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης των Ελλήνων γονέων από τα δημοτολόγια του οικείου δήμου.
 • Καταχωρίζεται με την προσκόμιση αυτής στην Υπηρεσία μας από τους υπόχρεους ή από τρίτους με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο με την επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Αναγνώριση που έλαβε χώρα μετά την σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης καταχωρίζεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από τότε που έλαβε χώρα η αναγνώριση με την προσκόμιση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών. Ειδικότερα:

– Δεν απαιτείται παράβολο αν η δήλωση της μεταβολής γίνει μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία αναγνώρισης,

– Αν η δήλωση της μεταβολής γίνει μετά τις 30 ημέρες έως και 90 ημέρες απαιτείται παράβολο 30 ευρώ (κωδικός ηλεκτρονικού παραβόλου: 3828).
– Αν η δήλωση της μεταβολής γίνει μετά τις 90 ημέρες, απαιτείται παράβολο 60 ευρώ (κωδικός ηλεκτρονικού παραβόλου: 3829).

2) Δήλωση γέννησης τέκνου Ελληνίδας μητέρας και αλλοδαπού πατέρα

Δικαιολογητικά:

 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης Έλληνα Προξένου, στην οποία να έχει καταχωριστεί στο περιθώριο η Πράξη Αναγνώρισης και η οποία έχει συνταχθεί έως 31.12.2021 (από την 01.01.2022 οι ληξιαρχικές πράξεις που καταχωρίζονται στα Ελληνικά Προξενεία δεν μεταγράφονται στο Ειδικό Ληξιαρχείο).
 • Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης Έλληνα Προξένου ή Έλληνα Συμβολαιογράφου ή πράξη αναγνώρισης σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας που έλαβε χώρα η γέννηση του τέκνου.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης της Ελληνίδας
 • Καταχωρίζεται με την προσκόμιση αυτής στην Υπηρεσία μας από τους υπόχρεους ή από τρίτους με εξουσιοδότηση από δημόσια Ελληνική αρχή με την επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου.

ή

 • Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης επιχώριας αρχής, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της αναγνώρισης, νομίμως επικυρωμένοi και με επίσημη μετάφρασηii (γίνονται επίσης αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών των επιχωρίων αρχών, εφόσον αυτά είναι επικυρωμένα από Έλληνα δικηγόρο). Από την 01.01.2022 η μεταγραφή του πιστοποιητικού των επιχωρίων αρχών στο Ειδικό Ληξιαρχείο είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αρ. 45927/18-6-2021 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2705/Β΄/24-06-2021), εκτός των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες υφίσταται ανάγκη σύνταξης από Ελληνική Προξενική Αρχή πρωτογενούς ληξιαρχικής πράξης, σύμφωνα με την εγκύκλιο 697/2021 της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποιήσεις ληξιαρχικής νομοθεσίας, πρόσβαση Ελληνικών Προξενικών Αρχών στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών».» (ΑΔΑ:67ΝΒ46ΜΤΛ6-4ΘΧ).
 • Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης Έλληνα Προξένου ή Έλληνα Συμβολαιογράφου ή πράξη αναγνώρισης σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας που έλαβε χώρα η γέννηση του τέκνου.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης της Ελληνίδας
 • Καταχωρίζεται με την προσκόμιση αυτής στην Υπηρεσία μας από τους υπόχρεους ή από τρίτους με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο με την επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Αναγνώριση που έλαβε χώρα μετά την σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης καταχωρίζεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από τότε που έλαβε χώρα η αναγνώριση με την προσκόμιση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών. Ειδικότερα:

– Δεν απαιτείται παράβολο αν η δήλωση της μεταβολής γίνει μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία αναγνώρισης,

– Αν η δήλωση της μεταβολής γίνει μετά τις 30 ημέρες έως και 90 ημέρες απαιτείται παράβολο 30 ευρώ (κωδικός ηλεκτρονικού παραβόλου: 3828).
– Αν η δήλωση της μεταβολής γίνει μετά τις 90 ημέρες, απαιτείται παράβολο 60 ευρώ (κωδικός ηλεκτρονικού παραβόλου: 3829).

 

3) Δήλωση γέννησης τέκνου Έλληνα πατέρα και αλλοδαπής μητέρας  που η αναγνώριση έλαβε χώρα στο εξωτερικό

 • Αναγνώριση τέκνου κατά τη διάρκεια της κύησης ή αναγνώριση τέκνου μετά τη γέννηση

Δικαιολογητικά:

Πρέπει να προηγηθεί η έκδοση διαπιστωτικής απόφασης περί της ιθαγένειας του τέκνου από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας στην οποία υπάγεται ο Δήμος εγγραφής του πατέρα. Το τέκνο εγγράφεται απευθείας στο Δήμο, χωρίς σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ειδικό Ληξιαρχείο.

Β) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

1) Αναγνώριση βάσει αλλοδαπής δικαστικής απόφασης

Δικαιολογητικά:

 • Αλλοδαπή δικαστική απόφαση (τελεσίδικη) νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη
 • Απόφαση αναγνώρισης της ως άνω απόφασης από ελληνικό δικαστήριο
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης επιχώριας αρχής
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τον Έλληνα
 • Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τον άμεσα ενδιαφερόμενο
 • Ειδικό πληρεξούσιο για τον τρίτο

– Δεν απαιτείται παράβολο αν η δήλωση της μεταβολής γίνει μέσα σε 30 ημέρες από την έκδοση της αναγνωριστικής δικαστικής απόφασης του Ελληνικού δικαστηρίου,

– Αν η δήλωση της μεταβολής γίνει μετά τις 30 ημέρες έως και 90 ημέρες απαιτείται παράβολο 30 ευρώ (κωδικός ηλεκτρονικού παραβόλου: 3828).
– Αν η δήλωση της μεταβολής γίνει μετά τις 90 ημέρες, απαιτείται παράβολο 60 ευρώ (κωδικός ηλεκτρονικού παραβόλου: 3829).

 

 

2) Αναγνώριση βάσει ελληνικής δικαστικής απόφασης

Δικαιολογητικά:

 • Ελληνική δικαστική απόφαση (τελεσίδικη)
 • Έκθεση επίδοσης
 • Πιστοποιητικό περί μη ασκήσεως τακτικών ή έκτακτων ενδίκων μέσων από τη Γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης  (Έλληνα Προξένου ή Επιχώριας Αρχής)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τον Έλληνα
 • Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τον άμεσα ενδιαφερόμενο
 • Ειδικό πληρεξούσιο για τον τρίτο

– Δεν απαιτείται παράβολο αν η δήλωση της μεταβολής γίνει μέσα σε 30 ημέρες από την έκδοση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του Ελληνικού δικαστηρίου,

– Αν η δήλωση της μεταβολής γίνει μετά τις 30 ημέρες έως και 90 ημέρες απαιτείται παράβολο 30 ευρώ (κωδικός ηλεκτρονικού παραβόλου: 3828).

– Αν η δήλωση της μεταβολής γίνει μετά τις 90 ημέρες, απαιτείται παράβολο 60 ευρώ (κωδικός ηλεκτρονικού παραβόλου: 3829).

 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ

 i ΝΟΜΙΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΤΗΣ 5-10-1961

 • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν την επισημείωση Apostille από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών. ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (APOSTILLE) ΣΤΟ https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41
 • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης ή στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, αλλά η χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για την προσχώρηση, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1191 τα πρωτότυπα δημόσια έγγραφα  που εκδίδονται από τις αρχές Κ-Μ με ημερομηνία έκδοσης 16/02/2019 και εφεξής δεν χρήζουν περαιτέρω επικύρωσης και παρόμοιας διατύπωσης.

Σύμφωνα με τον Ν. 4231/2014 δεν χρειάζονται περαιτέρω επικυρώσεις τα πιστοποιητικά γέννησης, γάμου ή θανάτου για τη  Τουρκία. Οι πράξεις και τα έγγραφα αυτά θα γίνουν αποδεκτά χωρίς επικύρωση ή ισοδύναμη διατύπωση, με την προϋπόθεση ότι θα φέρουν ημερομηνία και υπογραφή ή σφραγίδα της αρμόδιας εκδούσας αρχής του κράτους που τα χορήγησε.

ii Γίνονται αποδεκτές οι επίσημες μεταφράσεις που πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους μεταφραστές του Υπουργείου Εξωτερικών, ή από εξουσιοδοτημένο μόνιμο υπάλληλο της οικείας προξενικής αρχής ή από Έλληνα δικηγόρο ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.